SREDNJE POKLICNO TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: ŽIVILSKI TEHNIK OPERATER

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 17.seji SS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 9. 7 1998

1. IME PREDMETA

PODJETNIŠTVO

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

   

 

2.

61

9

70

3.

   

 

4.

   

 

skupaj

61

9

70

*  T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI PREDMETA

Pri predmetu dijaki:

 • spoznajo bistvene značilnosti podjetništva in jih skušajo dojeti,

 • navajajo se na skupinsko delo,

 • razvijajo spretnosti in zmožnosti, da bi se lažje vključili v okolje,

 • pripravljajo se za številne priložnosti in odgovornosti v življenju: kot porabniki, proizvajalci, vodje ali starši,

 • spoznajo različne tehnike iskanja zamisli in njihovega preverjanja,

 • spoznajo posamezne dele koncepta trženja,

 • zavedajo se vrednotenja zamisli in razvijajo občutek, da je zamisel njihova last,

 • preverijo ali so zamisli uresničljive,

 • oblikujejo svojo zamisel o podjetništvu in naredijo strukturni načrt,

 • spoznajo metode, kako načrt uresničiti,

 • simulirajo ustanovitev podjetja in spremljanje poslovanja,

 • razvijajo samozavest in zaupanje vase,

 • spoznajo lastnosti potrebne za uspeh,

 • spoznajo pomen javne predstavitve projektnega dela.


 • 4. OPERATIVNI CILJI PREDMETA

  Vsebine in informativni cilji

  Formativni cilji

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  POSTAVLJANJE VPRAŠANJ

  Dijaki

  Dijaki

   

  Razvoj skupine

   

   

   

 • model podjetnega učenja

 • delovno okolje za podjetno učenje

 • krog projektnega menedžmenta

 • opredelijo delovno okolje za podjetno učenje;

 • spoznajo pomen podjetnega obnašanja;

 • spoznajo spretnosti in zmožnosti podjetnega obnašanja pri kateremkoli predmetu v izobraževalnem programu;

 • Razvijajo delovno okolje, ki je prežeto s podjetniškim »duhom« se na vedno nove izzive pri vodenju projektov.

  Navajajo se na spoštovanje samozaupanja in samozavedanja.

  Plakat: prikaz delovnega okolja za podjetno učenje.

  Shema: prikaz kroga projektnega menedžmenta.

  Shema: prikaz učne piramide povprečne stopnje pomnjenja.

 • igra imen, pozdravljanje in spoznavanje

 • razgovori v parih ali v skupinah po štiri

 • kako se pogajati za manjkajoči predmet

 • nesreča na luni; kaj bi storil - moralna dilema

 • sprejemajo odločitve pri doseganju enotnega mnenja;

 • dosegajo dogovor;

 • sodelujejo v skupini;

 • Razvijajo občutek pripadnosti skupini.

  Navajajo se na dosledno spoštovanje elementov, ki omogočajo razvoj medsebojnih odnosov, dela v skupini in zavedanja samega sebe.

  Razvijajo moralne vrednote.

  Razvijajo pogajalske sposobnosti.

  Vaja:

 • pogajalec se pogaja za manjkajoči predmet,

 • pogajalec skuša doseči dogovor o pomembnosti predmetov na delovnem listu,

 • dijaki preberejo scenarij, opisan na delovnem listu in razpravljajo, kaj bi naredili.

 • Zavedanje podjetništva

   

   

   

 • cilji podjetništva

 • lastnosti podjetnika

 • lastnosti uspešnega podjetnika,odločitev za podjetništvo in podjetnika

 • zavedajo se, da podjetno učenje omogoča dijakom fleksibilnejše učne situacije, dopušča kontrolo, vzpodbuja odgovornost, omogoča pregled nad dogajanjem, vključuje elemente negotovosti, ohranja sproščenost;

 • spoznavanje pomena podjetništva;

 • Navajajo se na pošteno in etično ravnanje.

  Dojemajo pomen doslednega upoštevanja zakonov.

  Prepoznavajo pomen pravilnega in nepravilnega ravnanja.

  Plakat: izdelava plakata poglavitnih elementov podjetništva in zaželenih lastnosti, ki bi jih naj imela podjetna oseba - delavnica v manjših skupinah.

 • viharjenje idej, vaja z zidakom

 • trženje v šoli

 • organiziranje obiskov - obisk podjetnika v razredu

 • spoznajo pomen lastništva nad idejo

 • spoznajo pomen trženja;

 • občutijo, kako pomembna je povezava skupine, skupinsko delo in sodelovanje v skupini;

 • Razvijajo osebno mnenje o zbranih zamisli.

  Razvijajo sposobnosti razpravljanja.

  Vaja:

 • samostojno zbiranje zamisli in zbiranje v skupini,

 • ključni dejavniki podjetništva

 • uporaba videa

 • spoznajo pomen povezovanja teorije s prakso;

 • spodbujajo sodelovanje med šolo in podjetji;

 • predstavijo lik podjetnika;

 • Dojemajo pomen ustreznih medsebojnih odnosov.

  Navajajo se na ohranitev dobrih odnosov do sodelujočih.

  Razumevajo pomen dobre organizacije.

 • skupine po 6 dijakov simulirajo trženje v šoli: sestavijo dnevni red, izpeljejo sestanek in poročajo, kako bi pridobili dijake na svojo šolo in jih obdržali kljub hudi konkurenci,

 • organiziranje obiskov in dogovori s podjetniki, pisanje zahvalnih pisem.

  Ogled video filma.

 • Osebnostni razvoj

   

   

   

 • razvrščanje, kakšen sem, igra s košem za papir

 • samoocenjevanje,vaja vodenja

 • spoznajo sebe, svoj značaj in presodijo, kako jih sprejemajo drugi;

 • razčlenijo svoje prednosti in slabosti, spoznajo svoje zmožnosti in si tako povečajo motivacijo;

 • spoznajo lastne zmožnosti in ravni pričakovanj pri vodenju;

 • Razvijajo samozavedanje.

  Dojemajo pomen zaupanja in razvijanja pozitivne podobe o sebi.

  Dojemajo pomen tveganja in izziva, zadovoljstva, frustracije in razočaranja.

  Raziskujejo in razvijajo spretnosti vodenja.

  Igra: dijaki se postavijo pred koš za papir v oddaljenosti pri kateri še zadenejo vanj - zadetki se ocenjujejo s točkami.

  Izpolnjevanje vprašalnika: dijaki izpolnjujejo vprašalnik na tri načine.

  Izdelava posterja: zakaj so podjetniki pomembni za vaš kraj.

  ISKANJE IDEJ

   

   

   

  Reševanje problemov

   

   

   

 • problem z vrvico, problem z luknjo

 • ulovite hrčka, problem stolpa iz papirja

 • problem z opeko, težave z vlakom

 • spoznajo, da je večino problemov mogoče rešiti, toda včasih je rešitev težko prepoznati;

 • pojasnijo možnosti za reševanje problemov po različnih poteh;

 • poročajo o organiziranju in sodelovanju v skupinah;

 • Razvijajo ustvarjalno mišljenje.

  Razvijajo logiko pri reševanju problemov.

  Razvijajo domiselnost in ustvarjalno mišljenje.

  Razvijajo možnost izražanja.

  Vaja:

 • dijaki se razvrstijo po parih in se privežejo tako, kot kaže risba,

 • dijaki razpolagajo s papirjem a4 in škarjami in naj izrežejo tolikšno luknjo, da bodo lahko zlezli skoznjo,

 • dijaki razdeljeni v skupine dobijo komplet kart z besedilom iz katerega morajo rešiti tri probleme,

 •      

 • dijaki naredijo stolp iz papirja en meter visok v desetih minutah.

 • Iskanje lastnih idej

   

   

   

 • iskanje lastnih idej, izdelava seznama

 • kako do ideje - izdelava prazničnih okraskov

 • poiščejo čim več poslovnih zamisli in razložijo, kako bi jih uresničili;

 • spoznajo, da je zamisel uporabna takrat, če jo je mogoče prodati na trgu;

 • spoznajo pomen tveganja;

 • usmerijo se na prepričevanje tistega, ki odloča o nakupu;

 • urijo ročne spretnosti;

 • poiščejo pot do poceni izdelkov in so uporabni in zanimivi za prodajo;

 • Razvijajo čut odgovornosti, da premagujejo težave in ne da jih prekrivajo.

  Prepoznavajo razlike med tistimi, ki odločajo o nakupu, tistimi, ki izdelek ali storitev kupijo in onimi, ki ju uporabljajo.

  Dojemajo, da je boljše zamisli razvijati, kot pa čakati, da se nam same porodijo.

  Plakat: prikaz najljubših poslovnih zamisli s področja proizvodnje, nabave, prodaje, storitev.

  Delavnica: izdelava prazničnih okraskov - novost na trgu.

  Preverjanje zamisli - idej

   

   

   

 • preverjanje idej, prednosti nakupovanja - karte

 • kitajska restavracija

 • vaja s spodnjicami

 • opogumijo se, da vrednotijo zamisli sami in se o tem pogovorijo z ljudmi, ki poznajo take dejavnosti;

 • spoznajo, da je zamisel brez trga neuporabna;

 • ugotovijo zakaj in ne kaj ljudje kupujejo;

 • razumejo, da prodajamo koristi in ne izdelkov;

 • spoznajo nekatere tržne koncepte;

 • Dojemajo, da zamisli lahko postanejo resničnost le, če delo načrtujemo.

  Ugotavljajo, katere koristi ljudje iščejo, ko kupujejo.

  Spoznajo nekatere tržne koncepte.

  Naučijo se segmentirati trg.

  Igra: učenci v skupinah po pet ugotovijo, zakaj ljudje kupujejo nekatere reči - na osnovi kart z besedilom in sliko.

  Vaja:

 • v skupini skušajo ugotoviti, katere skupine gostov bodo zahajale v kitajsko restavracijo,

 • na osnovi delovnega lista dijaki razdeljeni v skupine razčlenjujejo trg po spolu in starosti - kdo kupuje spodnje perilo.

 • IZDELAVA PLANOV

   

   

   

  Kako se organizirati

   

   

   

 • priprava na izdelavo poslovnega načrta

 • kako se organizirati

 • delovni sestanki

 • obveznosti in odgovornosti podjetij

 • načrtovanje poslovanja

 • spoznajo različne organizacijske oblike podjetij;

 • naučijo se organizirati delovne sestanke, pisanje vabil in zapisnikov;

 • naredijo načrt, kako nameravajo organizirati in uresničiti svoj projekt;

 • Občutijo pomen delitve dela, vlog in odgovornosti.

  Zavedajo se, da ima podjetnik obveznosti do ožje in širše družbene skupnosti.

 • Vaja:

 • pisanje vabil in zapisnikov,

 • simulacija sestanka, dogovor, kaj bo kdo delal in kako načrtujejo poslovanje.

 •  

 • razumejo pomen razdelitve nalog in odgovornosti;

 • Gojijo pozitiven odnos do uzakonjenih odgovornosti.

  Shema: prikaz odgovornosti podjetja do ožje in širše družbene skupnosti.

  Trg in potrebe kupcev

   

   

   

 • kdo so vaši kupci

 • kaj potrebujejo vaši kupci

 • anketiranje kupcev

 • uporaba informacij

 • kako oblikovati trženjski splet

 • analizirajo kupce zaradi oblikovanja izdelkov /storitev;

 • prepoznajo potencialne kupce, njihove potrebe in trženjski splet;

 • uporabljajo izsledke tržnih raziskav;

 • rešujejo probleme z možgansko nevihto;

 • spoznajo osnovna navodila za izdelavo vprašalnika;

 • Razvijajo občutek za primerno oblikovanje vprašalnika.

  Razvijajo znanje za delo z računalnikom.

  Prepoznavajo, kako pomembno je lepo vedenje pri doseganju ciljev.

  Vaja:

 • na osnovi slike dijaki zbirajo različne vrste kupcev, ki bi morda potrebovali njihove izdelke/storitev,

 • izdelajo vprašalnik za raziskavo trga,

 • vpisovanje postavk trženjskega spleta za vsako skupino kupcev.

  Shema:

 • prikaz možnosti, ki jim lahko najdejo njihov trg,

 • prikaz trženjskega spleta (izdelek, prostor, cena in oblika promocije).

 • Proizvodnja

   

   

   

 • proizvodnja in preskrba

 • proizvodnji načrt

 • celostno obvladovanje kakovosti

 • naučijo se izdelati proizvodni načrt;

 • pridobijo si izkušnje za reševanje problemov ob uporabi raziskave;

 • povezujejo informacije iz različnih virov;

 • spoznajo koncepte, kot so: proizvodnja, zaloge, kontrola kakovosti, zaposleni, zdravje in varnost, upravljanje načrtovanje, oprema;

 • Spoznavajo pomen kakovosti vseh stopenj procesa za uspešno poslovanje.

  Dojemajo pomen enakomerne delitve dela v skupini.

  Vaja: izdelava proizvodnega načrta, učenci odgovarjajo na določena vprašanja, ki zadevajo proizvodnjo izdelka.

  Shema: prikaz kroga obvladovanja kakovosti.

  Oblikovanje izdelkov (design)

   

   

   

 • oblikovanje izdelkov

 • pridobivanje informacij o oblikovanju izdelkov

 • proces oblikovanja

 • preglednica za zapis informacij potrebnih za oblikovanje

 • spoznajo pomen dobro oblikovanega izdelka;

 • spoznajo pomen pojmov: oblikovanje, zdravje, varstvo;

 • poiščejo pomoč pri ustreznih institucijah, šolah za oblikovanje;

 • razumejo pomen pridobivanja informacij o oblikovanju izdelka;

 • uporabljajo preglednico za preverjanje informacij, potrebnih pri oblikovanju;

 • Razvijajo občutek za lepo.

  Prepoznavajo, da je le dobro oblikovan izdelek ustrezen in izvedljiv.

  Prikaz: zgledov dobro oblikovanih izdelkov.

  Vaja: izdelava preglednice za zapisovanje informacij pri oblikovanju.

  Zdravje in varnost

   

   

   

 • zdravje in varnost

 • preverijo ali so izpolnjeni varnostni in zdravstveni pogoji dela ter kako vpliva proizvodnja na okolje;

 • Razvijajo disciplino in natančnost pri preverjanju ali so izpolnjeni varnostni in zdravstveni pogoji dela.

   

  Promocija in oglaševanje

   

   

   

 • načini promocije in oglaševanja

 • oglaševanje

 • načini oglaševanja

 • učinkovito oglaševanje

 • kreiranje ustreznega imagea

 • kako oblikovati imagea podjetja

 • ciljna skupina

 • kako promovirati svoj proizvod,

 • zakonske zahteve

 • kako načrtovati oglaševalsko kampanjo

 • spoznajo pomen in vlogo oglaševanja za izdelek/storitev;

 • raziščejo lastnosti in vlogo oblik oglaševanja;

 • spoznajo proces raziskave, analize, načrtovanja, razvijanja, izdelave, uresničitve in evalvacije;

 • spoznajo pojem promocije, katerega del je oglaševanje;

 • naučijo se načrtovati oglaševalsko akcijo;

 • zavejo se, da je namen oglaševanja pritegniti, vplivati in prepričati;

 • razumejo, kako pomembno je narediti dober vtis na kupca

 • spoznajo, na kak način pritegniti pozornost določene skupine ljudi;

 • oblikujejo oglas za izdelek/storitev, razmislijo, kako bi bil njihov izdelek /storitev za kupce privlačnejši od konkurenčnega;

 • spoznajo uzakonjene zahteve oglaševanja;

 • spoznajo učinkovito načrtovanje oglaševalske akcije;

 • Dojemajo pomen biti boljši od konkurence.

  Ustvarjati pozitiven odnos do kupca.

  Pridobivajo sposobnost komunikacije.

  Dojamejo pomen natančnosti in doslednosti pri delu.

  Razvijajo lastno kreativnost in elastičnost.

  Razvijajo doslednost pri upoštevanju kodeksa oglaševalske etike.

  Razvijajo pozitiven odnos do uzakonjenih zahtev oglaševanja.

  Razvijajo občutek za estetiko.

  Pridobivajo občutek za verodostojnost podatkov.

  Plakat: prikaz načinov promocije in oglaševanja.

  Vaja: ugotavljajo ali sta oglaševalski sporočili ustrezni, učinkoviti.

  Delavnica:

 • oblikujejo propagandno sporočilo na različne teme - v skupinah,

 • oblikujejo slogan za svojo dejavnost.

  Simulacija: predstavitev izdelka/storitve.

  Igranje vlog: načrtovanje oglaševalske akcije.

 • Finance

   

   

   

 • potrebni zagonski kapital

 • ali si lahko privoščiš in začneš s poslom

 • evidenca prejemkov in izdatkov

 • šolska razstava

 • dobiček, dohodek in odhodki (stroški)

 • živilski kruhki - vaja

 • ocena poslovnega uspeha

 • posel s kruhki

 • izkaz uspeha

 • proizvodnja račk

 • dokončna priprava poslovnega načrta

 • javna predstavitev poslovnega načrta

 • presodijo koliko in katera sredstva bodo potrebovali za zagon podjetja;

 • ugotovijo ali si lahko privoščijo, da začnejo poslovati;

 • spoznajo, kako si lahko izposodijo denar;

 • naučijo se voditi evidenco prejemkov in izdatkov;

 • naučijo se prikazati oceno poslovnega uspeha (dobiček, izguba);

 • izdelajo poslovni načrt;

 • javno predstavijo poslovni načrt;

 • Razvijanje občutka za natančnost in doslednost.

  Razvijati občutek za denar.

  Razvijajo lastno samozavest, odločnost, izvirnost, taktnost.

  Spoznavajo pomen strpnosti.

  Navajajo se na skromnost.

  Zavedajo se pomena izvirnosti in originalnosti.

  Igranje vlog: organizirajo šolsko razstavo in pripravijo finančno poročilo o prejemkih in izdatkih.

  Delavnica:

 • izdelajo oceno poslovnega uspeha,

 • simulirajo proizvodnjo račk.


 • 5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • ustno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Splošno:

  Znanja tega predmeta nadgrajujejo vsebine predmetov tehnologija, socialna psihologija in praktični pouk.

  Konkretno:

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • proizvodnja in preskrba;

 • Praktični pouk

 • priprava živil;

 • oblikovanje izdelkov,

 • Tehnologija

  Praktični pouk

 • proizvodnja mesnih in mlečnih izdelkov,

 • proizvodnja mlečnih izdelkov;

 • priprava živil;

 • načrtovanje poslovanja;

 • trg in potrebe kupca;

 • finance;

 • proizvodnja- celostno obvladovanje kakovosti;

 • Praktični pouk

  Tehnologija

 • vplivi tehnologije na okolje;

 • senzorične analize;

 • manipulacija z mesom, vzdrževanje, vodenje zalog;

 • znanja skladiščenja in transport živil;

 • študij dela in časa;

 • priprava poslovnega načrta;

 • razvoj skupine;

 • zavedanje podjetništva;

 • promocija in oglaševanje;

 • kako se organizirati;

 • Socialna psihologija

 • stereotipi, stališči, vrednote, vodenje;

 • velika in mala skupina, agresivnost v skupini, vloge;

 • načini in pomen komuniciranja;

 • psihologija dela, psihologija potrošnika in reklame;

 • psihologija dela, velike skupine in množice;