SREDNJE POKLICNO TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: ŽIVILSKI TEHNIK OPERATER

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 17.seji SS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 9. 7 1998

1. IME PREDMETA

PRAKTIČNI POUK

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

4.

 

210/105

210/105

5.

 

350/140

350/140

skupaj

 

560/245

560/245

 • T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

  ** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

  3. USMERJEVALNI CILJI PREDMETA

  Pri predmetu dijaki:

 • spoznajo vplive delovnega okolja na zdravje, razumejo pomen varstva pri delu in požarne varnosti in se naučijo upoštevati predpise s tega področja ter uporabe različnih zaščitnih sredstev,

 • spoznajo vplive živilske industrije. na okolje in načine zaščite okolja,

 • razumejo pomen higiene v živilski. industriji in jo upoštevajo,

 • naučijo se priprave različnih živil,

 • spoznajo različne tehnološke postopke v živilski industriji,

 • naučijo se uporabljati in vzdrževati stroje in naprave v živilski industriji,

 • spoznajo nekatere analitske metode (senzorične, kemijske, fizikalne) in načine vzorčenja ter obdelave podatkov,

 • spoznajo načine nadzora v procesni industriji in načine spremljanja kritičnih parametrov ter njihovo regulacijo,

 • spoznajo uporabo računalnika in računalniškega nadzora v procesni industriji,

 • spoznajo različne vrste embalaže, naučijo se nekaterih postopkov embaliranja, pakiranja in načinov ter pogojev transportiranja,

 • spoznajo pomen racionalne uporabe surovin, energije in delovne sile,

 • naučijo se uporabe sodobnih delovnih sredstev in informacijskih virov,

 • razumejo nekatere zakone, pravilnike in standarde pomembne za delo v proizvodnji,

 • spoznajo značilnosti posameznih opravil in poklica (študij dela in časa),

 • naučijo se sodelovanja v timskem delu in razvijajo komunikativnost in socialne odnose,

 • spoznajo razmere in odnose v živilskih podjetjih,

 • razvijajo osebno odgovornost in razumejo pomen živilskih delavcev v preventivi za zdravje ljudi,

 • pridobivajo delovne izkušnje, spretnosti, natančnost in zanesljivost pri delu,

 • razumejo pomembnost tehnološke in delovne discipline.


 • 4. OPERATIVNI CILJI

  4. Letnik

  Vsebine in informativni cilji

  Formativni cilji

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  VARSTVO PRI DELU in POŽARNA VARNOST

  Dijaki

  Dijaki

   

 • predpisi

 • nadzor

 • opremljenost strojev in naprav z varovanji

 • delovno okolje in normativi

 • osebna zaščitna sredstva

 • preventiva pred požari

 • ukrepi v primeru nesreč

 • spoznajo zakonsko osnovo varstva pri delu in požarne varnosti in jo upoštevajo;

 • razumejo pomen nadzora;

 • spoznajo načine varovanj in razumejo njihov pomen;

 • naučijo se varnega rokovanja s stroji, napravami;

 • spoznajo vplive delovnega okolja in normative;

 • dojamejo pomen zaščitnih ukrepov, sredstev;

 • spoznajo pomen preventivnih protipožarnih ukrepov;

 • spoznajo in razumejo ukrepe v primeru nesreč;

 • učijo se pravilnega ukrepanja;

 • Razvijajo osebno odgovornost.

  Želijo varovati sebe, sodelavce in materialna sredstva.

  Sprejemajo preventivne ukrepe in kulturo v organizaciji.

  Razvijajo sposobnost delovanja v izrednih razmerah.

   

  VPLIVI ŽIVILSKE INDUSTRIJE NA OKOLJE

   

   

   

 • predpisi

 • vrste vplivov živilske industrije na okolje

 • načini zaščite okolja

 • čistilne naprave

 • kontrola in nadzor

 • rokovanje z odpadki

 • spoznajo zakonske podlage varovanja okolja;

 • opredelijo vplive industrije na okolje;

 • spoznajo pomen racionalne uporabe energije, vode, kemičnih sredstev, ..;

 • spozna načine čiščenja odpadnih vod, zraka;

 • dojamejo pomen nadzora in kontrole odpadkov in procesov;

 • naučijo se nekaterih načinov rokovanje z odpadki;

 • Dojamejo interes družbe po varovanje okolja in ga želi tudi sam varovati.

  Pridobivajo "zeleno" zavest.

  Razvijajo poštenost.

   

  HIGIENA V ŽIVILSKI INDUSTRIJI

   

   

   

 • čiščenje prostorov

 • čiščenje strojev in priprav

 • osebna higiena

 • oprema za čiščenje

 • uporaba čistilnih in dezinfekcijskih sredstev deratizacije

 • naučijo se čiščenja delovnih prostorov;

 • naučijo se čistiti stroje in naprave;

 • spoznajo nujnost osebne higiene v živilski industriji;

 • naučijo se uporabljati priprave (naprave) za čiščenje;

 • spoznajo načine uporabe različnih čistilnih sredstev

 • Pridobiva natančnost.

  Zavest o poklicni odgovornosti in potrebi po pripravi varne hrane.

  Razvija osebno odgovornost.

   

  PROCESI V ŽIVILSKI INDUSTRIJI**

   

   

   

 • filtracija

 • spoznajo nekatere temeljne procese v živilski industriji;

 • naučijo se uporabe filtrne stiskalnice;

 • Pridobiva poklicno identifikacijo.

   

   

 • spoznajo različne slojnice;

 • spoznajo naprave za membransko filtracijo;

 •    

 • kristalizacija

 • izvedejo kristalizacijo;

 • spoznajo vpliv temperature na topnost;

 • Osvajajo zakonitosti znanstvenih dognanj.

   

 • ekstrakcija

 • spoznajo načine ekstrakcije in jo povežejo z pridobivanjem nekaterih živil, dodatkov;

 • razumejo kemijske značilnosti postopka;

 • Pridobivajo tehnično razgledanost.

   

 • destilacija

 • uporabijo šaržno destilacijo in destilacijo z vodno paro;

 • spoznajo naprave za destilacijo;

 •    

 • mešanje

 • spoznajo pomen homogenizacije in specifike mešanja tekočin, sipkih snovi;

 • uporabijo različna mešala, naprave;

 • Integrirajo odnos: človek – tehnika.

   

 • emulgiranje

 • spoznajo pripravo emulzij;

 •    

 • mletje

 • spoznajo različne načine mletja in naprave za mletje in sejanje;

 • razumejo spremembe in različne vplive;

 •    

 • dehidriranje

 • spoznajo načine dehidriranja;

 • spoznajo naprave in jih uporabijo;

 • naučijo se specifičnosti postopka;

 • Osvajajo interdisciplinarnost živilstva in naravoslovno-tehniških ved.

   

 • toplotna obdelava

 • spoznajo naprave za toplotno obdelavo, kontrolo postopkov;

 • ugotovijo korelacije med temperaturo, pritiskom in časom ter mikrobiološko stabilnost;

 •    

 • hlajenje

 • spoznajo delovanje hladilnih naprav;

 • Motivacija za nadaljnja razmišljanja.

   

 • zmrzovanje

 • spoznajo vpliv hitrosti zmrzovanja in načine zamrznitve in tajanja živil;

 •    

  PRIPRAVA ŽIVIL**

   

   

   

 • priprava mesnih izdelkov

 • naučijo se priprave barjenih in poltrajnih klobas;

 • spoznajo mesno predelavo;

 • Poklicna identifikacija.

   

 • priprava mlečnih izdelkov

 • naučijo se priprave fermentiranih mlečnih izdelkov in mladega sira;

 • spoznajo mlečno industrijo;

 •    

 • priprava pekovskih izdelkov

 • naučijo se priprave kruha;

 • spoznajo strojno pripravo pekovskega peciva;

 • Pridobivajo poklicno etiko.

   

 • priprava slaščičarskih izdelkov

 • pripravijo slaščičarske izdelke;

 • spoznajo industrijsko pripravo peciva, bonbonov, čokolade;

 •    

 • priprava testenin

 • naučijo se priprave testenin;

 • spoznajo industrijsko pripravo testenin;

 • Razvijajo odnos do poklicnih skrivnosti.

   

 • priprava mlevskih proizvodov

 • spoznajo mline, pripravo moke

 •    

 • zelenjavna živila

 • naučijo se priprave sušene, zmrznjene, toplotno obdelane zelenjave in zelenjavnih sokov

 • Osvajajo delovno disciplino.

   

 • priprava maščobnih izdelkov

 • naučijo se priprave masla, smetane, stiskanih olj, margarine, majonez;

 • spoznajo industrijske naprave;

 • Pridobivajo tehnično discipliniranost.

   

 • priprava brezalkoholnih pijač

 •  spoznajo priprave sokov, stiskanje, koncentriranje, pripravo sirupov;

 •    

 • priprava alkoholnih pijač

 • spoznajo specifike fermentacije sokov, destilacije brozg;

 • pripravi alkoholne pijače (vino, pivo, liker);

 • Pridobivajo osebno odgovornost in odgovornost do kupcev.

   

 • uporaba aditivov

 • spoznajo primere uporabe različnih vrst aditivov;

 • Natančnost.

   

   

  5. Letnik

  Vsebine in informativni cilji

  Formativni cilji

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  UPORABA NEKATERIH MERILNIH NAPRAV**

  Dijaki

  Dijaki

   

 • termometri

 • barometri

 • vlagomeri

 • voltmetri

 • ampermetri

 • ohmmetri

 • naučijo se rokovati z nekaterimi, v živilski industriji pogostimi merilnimi napravami;

 • dojamejo pomen merjenja in kontroliranja ter evidenc meritev;

 • Pridobivajo natančnost in odgovornost.

   

  ROKOVANJE IN UPRAVLJANJE STROJEV IN NAPRAV

   

   

   

 • stroji v mesni predelavi

 • naučijo se uporabljati kuter, volf;

 • Pridobivajo osebno odgovornost.

   

 • stroji v pekarstvu in slaščičarstvu

 • naučijo se uporabljati stroje za valjanje, oblikovanje, peči;

 • Želijo delati varno.

   

 • stroji v mlečni industriji

 • seznanijo se s stroji v mlečni industriji;

 •    

 • stroji za polnjenje

 • naučijo se uporabljati različne stroje za polnjenje;

 • Pridobivajo natančnost.

   

 • stroji za embaliranje

 • spoznajo različne embalirne naprave in se jih naučijo uporabljati;

 • Varujejo sredstva za delo.

   

 • uporaba različnih orodij

 • spoznajo primernost in značilnosti orodij (oblika) za živila;


 •  
   

 • vzdrževanje naprav in strojev

 • spoznajo potrebo po vzdrževanju strojev in specifiko pri strojih za živila, priprave na vzdrževanje;

 •    

  ANALIZE ŽIVIL**

   

   

   

 • vzorčenje

 • spoznajo sisteme vzorčenja, obdelave in tolmačenje rezultatov;

 • Razvijajo kritičnost, natančnost, odgovornost.

   

  SENZORIČNE ANALIZE**

   

   

    

 • percepcija snovi, okusov

 • spoznajo okušalne sposobnosti ljudi in pomen senzoričnih analiz;

 • Odgovornost do potrošnikov.

   

 • senzorika nekaterih živil

 • spoznajo način ocenjevanja mesa, mesnih izdelkov, mlečnih in pekovskih izdelkov ter pijač;

 •    

  FIZIKALNE ANALIZE**

 • spoznajo nekatere fizikalne analize živil in naučijo se uporabljat analitske inštrumente;

 •  

   

 • viskoznost

 • suha snov

 • gostota

 • reološke analize testa

 • energetske vrednosti

 • naučijo se merjenja viskoznosti;

 • naučijo se načinov določitve suhe snovi;

 • naučijo se določati gostoto snovi;

 • naučijo se uporabe amilografa, ekstenziografa, FN;

 • pridobivajo spretnost določanja energetske vrednosti živil;

 • Pridobivajo zanesljivost pri delu.

  Pridobivajo natančnost.

  Kakovost pri delu.

   

  KEMIJSKE ANALIZE**

   

   

   

 • aw , merjenje pH, ....

 • kemijske analize nekaterih vrst živil

 • določajo aktivnost vode, pH z zabadalnimi elektrodami;

 • naučijo se nekaterih analiz mesnih izdelkov, mleka in mlečnih izdelkov, maščob, konditorskih in pekovskih izdelkov, mlevskih proizvodov in analize nekaterih aditivov;

 • pridobivajo analitske spretnosti;

 • Upoštevati analitske norme.

  Razvijajo kritičnost.

  Pridobivajo natančnost in zanesljivost.

   

  ANALIZA KRITIČNIH TOČK

 • spoznajo HACCP, določitev kritičnih točk,....;

 • Sprejemajo poklicno odgovornost.

   

  EMBALAŽA IN PAKIRANJE **

   

   

   

 • vrste in uporaba različne embalaže

 • kontrola embalažnih materialov

 • pakiranje - načini, posebnosti

 • spoznajo nekatere analitske metode za embalažo;

 • naučijo se pakiranja nekaterih vrst živil;

 • spoznajo pakiranje v modificirani atmosferi;

 • Ekonomičnost.

  Razvijajo odnos do poslovnih skrivnosti.

  Voljnost za delo v skupini.

   

   SKLADIŠČENJE IN TRANSPORT ŽIVIL**

   

   

   

 • značilnosti skladišč

 • posebnosti pri skladiščenju

 • transport živil

 • spoznajo različne vrste skladišč;

 • spoznajo skladišča s CA;

 • spoznajo načine transporta in naprave za transport znotraj in zunaj proizvodnih prostorov;

 • Poštenost.

  Odgovornost do kupca, podjetja, prodajalca surovin in kupca proizvodov.

   

  ŠTUDIJ DELA IN ČASA

   

   

   

 • značilnosti posameznih opravil

 • normativi pri delu

 • doumejo pomen proučevanja dela;

 • spoznajo značilnosti nekaterih del;

 • pridobivajo spretnosti;

 • spoznajo postopke določanja norm in njihov pomen;

 • Sodelovanje v timu.

  Komunikativnost.

  Odgovorno delo.

  Upoštevajo ekonomičnost.

   

  NADZOR, REGULACIJA IN AVTOMATIZACIJA V PROIZVODNJI **

   

   

   

 • krmilni pulti

 • sistemi avtomatske regulacije proizvodnje

 • senzorji in merilni sistemi

 • kontrolne točke

 • računalniški nadzor

 • spoznajo regulacijsko in avtomatizacijko opremo, naprave,...;

 • spoznajo krmilno-komandne pulte in njihovo uporabnost

 • spoznajo avtomatsko regulacijo proizvodnje in elemente za regulacijo;

 • proučijo senzorske naprave in merilne sisteme v proizvodnji;

 • določajo kontrolne točke v proizvodnji;

 • spoznajo uporabo računalnika in računalniški nadzor v procesni industriji;

 • Želja po tehnološkem napredku.

  Osebna odgovornost.

  Kreativnost.

   

  SIMULACIJSKE METODE

   

   

   

 • značilnosti simulacijske tehnike

 • uporaba simulacij

 • spoznajo možnosti, ki jih omogočajo simulacijski programi;

 • spoznajo simulacijske programe za živilsko industrijo, značilnosti programov;

 • izvedejo simulacijo posameznih procesov;

 • Želja po sodobnih metodah in pripomočkih za delo.

  Samoiniciativnost.

  Radovednost.

   

  Opomba: poglavja označena " ** " se pri dijakih, ki imajo le 245 ur prakse ustrezno skrčijo.


  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • s pregledom in ocenjevanjem delavniških dnevnikov ter

 • izdelkov oziroma storitev z zagovorom.

 • pisno (seminarska naloga povezana z enim od strokovnih predmetov tehnologija, regulacije in krmiljenje ali podjetništvo),

 • ustno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • varstvo pri delu in požarna varnost

 • Kemija

  Tehnologija

  Analizna kemija

  Regulacije in krmiljenje

 • nevarne snovi;

 • poznavanje strojev in naprav;

 • kemijski laboratorij;

 • varstvena določila strojev;

 • vplivi živilske industrije na okolje

 • Kemija

  Biologija

  Mikrobiologija

  Podjetništvo

 • nevarne snovi, načini čiščenja odpadnih vod, zraka, odstranjevanje odpadkov;

 • vplivi industrije na ekosistem;

 • vplivi živilske industrije na okolje;

 • biotehnologija;

 • načrtovanje poslovanja;

 • higiena v živilski industriji

 • Mikrobiologija

  Tehnologija

  Kemija

 • higienski minimum;

 • oprema in snovi za čiščenje;

 • čistilna, dezinfekcijska, dezinsekcijska, deratizacijska sredstva;

 • procesi v živilski industriji

 • Kemija

  Analizna kemija

  Tehnologija

  Mikrobiologija

 • kemične in fizikalne značilnosti procesne tehnike;

 • ločevanje zmesi;

 • uporaba procesne tehnike v živilski industriji in specifični tehnološki procesi v živilstvu;

 • mikrobiološka rast, kultivacija in metabolizem;

 • priprava živil

 • Ehnologija

  Prehrana

  Mikrobiologija

 • tehnološke osnove priprave živil;

 • živila;

 • mikrobiološka rast, kultivacija in metabolizem;

 • uporaba nekaterih merilnih naprav

 • Kemija

  Fizika

  Regulacija in krmiljenje

 • merjenje kemijskih veličin;

 • merjenje fizikalnih veličin, delovanje merilnih naprav;

 • kontrola, nadzor, avtomatizacija;

 • rokovanje in upravljanje strojev

 • Tehnologija

  Regulacije in krmiljenje

 • uporaba delovnih sredstev;

 • kontrola nadzor in avtomatizacija;

 • analize živil

 • Analizna kemija

 • analize posameznih skupin živil, analizne metode v industriji;

 • senzorične analize

 • Tehnologija

  Podjetništvo

 • senzorične značilnosti posameznih živil;

 • raziskave trga;

 • fizikalne analize

 • Tehnologija

  Fizika

  Prehrana

  Matematika

 • uporaba fizikalnih analitskih metod;

 • osnove fizikalnih metod;

 • energetske vrednosti živil;

 • algebra;

 • kemijske analize

 • Tehnologija

  Analizna kemija

  Matematika

 • uporaba kemijskih analitskih metod;

 • osnove kemijskih analiz;

 • algebra;

 • analiza kritičnih točk

 • Mikrobiologija

  Tehnologija

 • strategije mikrobiološke kontrole;

 • določitev kritičnih točk v proizvodnji;

 • embalaža in pakiranje

 • Kemija

  Tehnologija

  Podjetništvo

  Prehrana

 • embalažni materiali;

 • embalirni in pakirni stroji;

 • oblikovanje izdelka;

 • embalaža;

 • skladiščenje in transport živil

 • Tehnologija

  Regulacije in krmiljenje

  Podjetništvo

 • značilnosti skladišč in transporta živil;

 • kontrola, nadzor, avtomatizacija;

 • finance, stroški;

 • študij dela in časa

 • Tehnologija

  Podjetništvo

  Socialna psihologija

 • značilnosti posameznih opravil;

 • proizvodnja, celostno obvladovanje kakovosti;

 • delo v skupinah;

 • nadzor, regulacija in avtomatizacija v proizvodnji **

 • Tehnologija

  Regulacije in krmiljenje

  Informatika

 • uporaba regulacij in avtomatizacije;

 • kontrola, nadzor in avtomatizacija;

 • uporaba računalnika v proizvodnji;

 • simulacijske metode

 • Tehnologija

  Informatika

  Regulacije in krmiljenje

 • simualcija proizvodnje;

 • osnove simulacijskih programov;

 • programski paket Fluidsimp;