SREDNJE POKLICNO TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: ŽIVILSKI TEHNIK OPERATER

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 17.seji SS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 9. 7 1998

1. IME PREDMETA

REGULACIJE IN KRMILJA

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

4.

   

 

5.

100

36

136

skupaj

100

36

136

 • T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

  ** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

  3. USMERJEVALNI CILJI PREDMETA

  Pri predmetu dijaki:

 • utemeljijo pojme kibernetike,

 • spoznajo gradnike krmilnega in regulacijskega sistema,

 • utemeljijo znanja s področja pnevmatike, hidravlike in elektropnevmatike oz elektrohidravlike,

 • spoznajo konstrukcijske izvedbe in delovanje posameznih komponent,

 • spoznajo hierarhijo strojnega sistema, pojem strojne in programske opreme, energijsko in informacijsko verigo naprav,

 • spoznajo izdelovalni proces kot tok materiala, energije in informacij,

 • spoznajo praktične primere krmiljenja in regulacij v živilstvu,

 • pridobijo sposobnosti za upravljanje, nadzor in kontroliranje tehnoloških procesov na sodobnih strojih in avtomatskih linijah,

 • pridobijo sposobnosti za odkrivanje in odpravo napak pri tehnoloških procesih,

 • znajo uporabiti računalnik v simulacijske namene,

 • razvija sposobnosti uporabe pridobljenega znanja v praksi,

 • razvija sposobnosti prikazovanja, komentiranja in uporabe rezultatov laboratorijskih vaj,

 • se z uporabo strokovne literature naučijo obdelati in predstaviti izbrano temo s področja krmilja in regulacij,

 • razvijajo poklicno identiteto in zavest o poklicni odgovornosti,

 • pridobivajo spretnosti, natančnost, točnost in zanesljivost pri delu,

 • razvijajo komunikativnost, sposobnost dela v skupini in osebno odgovornost.


 • 4. OPERATIVNI CILJI

  Vsebine in informativni cilji

  Formativni cilji

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  OSNOVE KRMILNE TEHNIKE

  Dijaki

  Dijaki

   

 • kibernetika

 • zgradba krmilnega in regulacijskega sistema

 • obdelava signalov

 • načini opisovanja krmilnih zahtev

 • razumejo pojem upravljanja;

 • ugotovijo razliko med krmilnim in regulacijskim sistemom,

 • spoznajo obdelavo signalov, princip RS- pomnilnika ter časovnih členov;

 • Razvijajo čut za ekonomičnost in gospodarnost.

  Prosojnice

  PNEVMATIKA

   

   

   

 • fizikalne osnove, pridobivanje stisnjenega zraka, lastnosti, način priprave, razdelilna mreža, tlačne postaje, pnevmatski vodi, gradiva, spajanje, dimenzioniranje razvodnega omrežja

 • seznanijo se s standardi merskih enot in fizikalnih količin;

 • naštejejo kompresorje, znajo kriterije za izbiro kompresorjev, opišejo shranjevalnik stisnjenega zraka, opredelijo izvedbo omrežja;

 • razložijo postopke čiščenja, sušenja, naoljenja in regulacije zraka;

 • Namenijo posebno pozornost presojanja fizikalnih lastnosti oziroma pomembnosti primerno izbranih komponent.

  Prosojnice

  Programski paket FluidSIMP prikaz fizikalnih postopkov pridobivanja, sušenja, naoljenja in regulacije stisnjenega zraka, vrste in načini izvedbe omrežij.

  CD-ROM FluidSIMP- primeri uporabe.

 • izvedbe pnevmatskih valjev in motorjev način vgradnje delovnih valjev, standardne dimenzije, izbira po katalogih proizvajalcev

 • dimenzioniranje delovnih elementov in izračun porabe stisnjenega zraka

 • opišejo delovanje enosmernih in dvosmernih valjev;

 • spoznajo načine vgradnje valjev;

 • predvidijo standardne dimenzije po katalogih glede na potrebe;

 • znajo izračunat porabo stisnjenega zraka;

 • Zavedajo se pomembnosti delo-vanja naprav v posameznem procesu.

  Namenijo posebno pozornost presojanja stanja opreme.

  Prosojnice

  Računalnik - FluidSIMP

 • krmilni elementi, ventili- vrste, pomen, razdelitev dajalniki signalov- standardna simbolika

 • spoznajo konstrukcijske značilnosti, princip delovanja in načine preklopa (aktiviranja) ventilov;

 • utemeljijo standardne simbole in vezalne sheme;

 • Zavedajo se pomembnosti delovne in tehnološke discipline.

  Prosojnice- konstrukcijske izvedbe ventilov.

  Simulacije delovanja ventilov s pomočjo programa FluidSIMP

  magnetni simboli.

 • brezdotični signalniki

 • razumejo delovanje: zračne prepreke z dvema šobama, viličaste zračne prepreke, odbojnega refleksnega očesa, zajezne šobe in ojačevalnika signala;

 • Aplicira norme in vrednote postopkov kot osnova za ravnanje.

  Prosojnice

  Analogni in digitalni senzorji.

 • ročna krmilja brez signalnih členov. krmilja s signalnimi členi zaporednostna krmilja

 • spoznajo ročna krmilja z enim in več startnimi ventili- krmiljenje enosmernega in dvosmernega valja;

 • Poslušajo mnenja drugih.

  Osnovni komplet pnevmatike TP 101

 • osnove projektiranja pnevmatskih krmilij

 • spoznajo osnovne metode in zako-nitosti projektiranja pnevmatskih krmilij - vdma metoda, kaskadna in koračna metoda; sistemsko ugašanje;

 • Ravnajo v skladu z dogovorom.

  Nadgradni komplet TP 201.

 • pot- čas in pot- korak diagram; krmilni diagram

 • se naučijo risati in brati pot- čas in pot- korak diagram ter krmilni diagram;

 • Zavedajo se osebne odgovornosti.

  Nadgradni komplet TP 201.

 • pomnilniško programirana krmilja - krmilni sistemi v programobilni krmilni tehniki, obdelava programa v programobilni napravi, programski jezik za krmilnik, navodila za programator, izdelava krmilja, dokazni seznam, programiranje in prenos v krmilnik

 • spoznajo zgradbo in pomen sps krmilja ter blokovno shemo programobilne naprave, spoznajo osnove programiranja vnos programa iz računalnika v krmilnik, spoznajo jezik awl, kop;

 • s pomočjo programskega paketa Fluid-Simp izdelajo vezalne sheme in ogledajo simulacijo krmilja ter spoznajo uporabo računalnika v te namene;

 • Poslušajo mnenja drugih.

  Zavedajo se osebne odgovornosti.

  Namenja posebno pozornost ekonomičnosti.

  Spodbujajo sposobnost za timsko delo.

  Prosojnice

  Računalnik – FluidSIMP.

  Moduli za regulacijo temperature, vlažnosti, tlaka in nivoja.

  ELEKTRO PNEVMATIKA

   

   

   

 • teoretične osnove relejne krmilne tehnike, standardna simbolika. osnovna vezja v relejni krmilni tehniki, logične funkcije v elektro-pnevmatiki

 • spoznajo osnove EP in relejna logična vezja IN, ALI, NE;

 • spoznajo elektro-pnevatične kontaktorje, časovne in spominske člene ter standardno simboliko;

 • Razvijajo tehnološko disciplino glede pogojev v krmilni tehniki in pomena upoštevanja navodil za delo.

  Prosojnice

  Osnovni komplet pnevmatike TP 101.

 • regulatorji: regulacijski ojačevalniki, vrste regulatorjev

 • naštejejo vrste regulatorjev in njihovo delovanje (P -proporcionalni, I - integralni, PI, PD- proporcialno diferencialni, PID, dvopoložajni in tropoložajni regulatorji);

 • Razvijajo odnos do vestnega, natančnega in točnega dela.

  Prosojnice

 • merilniki neelektričnih veličin: zgradba merilnega sistema, merjenje temperature; merjenje sil, vrtilnih momentov in tlakov; merjenje pomikov; merjenje pretokov; merjenje nivojev; merjenje vrtilne hitrosti in števila vrtljajev; merjenje vlažnosti

 • našteje in razume delovanje: merilnikov temperature; merilnikov sil, vrtilnih momentov in tlakov; merilnikov pomika; merilnikov pretoka; merilnikov nivojev; merilnikov hitrosti in števila vrtljajev; merilnikov vlažnosti;

 • spoznajo delovanje pretvornika napetosti in pretvornika upornosti v normirani tokovni signal;

 • Razvijajo natančnost pri merjenju.

  Prosojnice

  HIDRAVLIKA

   

   

   

 • hidravlični krmilni krog, zgradba hidravličnih krmilnih sistemov in dimenzioniranje sistemov

 • spoznajo zgradbo hidravlične naprave z vsemi elementi v krmilnem krogu OHS;

 • spoznajo fizikalne osnove hidravlike;

 • Razvijajo tehnološko zavest.

  Osnovni komplet hidravlike.

 • osnovni elementi oljno-hidravličnih krmilnih sistemov- črpalke, ventili, filtri, priključki, akumulator, delovni valji in hidromotor

 • seznanijo z načini delovanja hidravličnih komponent, spoznajo njihove konstrukcijske izvedbe;

 • spoznajo standardno simboliko po DIN, ISO, CETOP;

 • Razvijajo ekološko zavest in se navajajo na natančno upoštevanje higienskih predpisov in dojamejo pomembnost le teh.

  Osnovni komplet hidravlike.

 • osnovna krmilna vezja, za krmiljenje hitrosti, za prenos sile, za blokado položaja, za sinhronizacijo gibanj

 • spoznajo osnovna pravila pri risanju vezalnih shem z uporabo standardne simbolike;

 • Zavedajo se osebne odgovor-nosti.

   

  KONTROLA - NADZOR IN AVTOMATIZACIJA

   

   

   

 • senzorji

 • kontrolniki

 • programobilni logični kontrolniki

 • avtomatična kontrola identifikacije produktov

 • avtomatizirani procesi

 • spoznajo aktivne in pasivne senzorje;

 •  delovanje in lastnosti senzorjev;

 • uporabnost in vgrajevanje senzorjev;

 • znajo izbrati senzor;

 • opredelijo reagiranje senzorjev na medije in materiale;

 • Razvijajo natančnost in točnost pri delu.

  Razvijajo odgovoren odnos do dela.

  Zavedati se pomembnosti delovne in tehnološke discipline.

  Senzorji

  Ogled proizvodnje v delovnih organizacijah.

  VZDRŽEVANJE

   

   

   

 • vzdrževanje naprav, odkrivanje napak, postopki pri vzdrževanju in pripadajoča dokumentacija

 • spoznajo nastale napake in se usposobijo za odpravo le teh;

 • seznanijo se z uporabo dokumentacije;

 • Razvijajo varčnost in ekološko zavest.

   

  VARSTVENA DOLOČILA

   

   

   

  VDE 0100 Varstveni ukrepi pred previsoko napetostjo dotika

   

   

   

 • zaščitna izolacija

 • zaščitna majhna napetost

 • zaščitna ločitev

 • ničenje

 • zaščitna ozemljitev

 • zaščita z vodniškim sistemom

 • zaščitno napetostno stikalo

 • upošteva predpise in zakone;

 • odkriva nevarna mesta in določa ukrepe za preprečevanje nevarnosti;

 • nadzoruje pravilnost delovanja naprav;

 • Obvezno se odzovejo na pravila in zakone.

  Sprejemajo norme in vrednote.

  Ravnajo v skladu s predpisi spodbujajo sodelovanje.

  Razvijajo osebno odgovornost glede varstva pri delu.

   

  VDE 0113 in DIN 57 113

   

   

   

 • nujni izklop (Not-stop) in glavno stikalo

 • krmilne, ukazne in javljalne naprave

 • pomožni tokokrogi in blokade

 •      

  VAJE

   

   

   

  Osnovne vaje

   

   

   

  Osnovna vezja

   

   

   

 • krmiljenje enosmernega cilindra in dvosmernega cilindra

 • posredno krmiljenje enosmernega cilindra in dvosmernega cilindra (pomnilniška funkcija)

 • samodejno prekrmiljenje dvosmernega cilindra s končnim stikalom

 • utemeljijo simboliko pri risanju;

 • spoznajo in utemeljijo vezalne sheme;

 • spoznajo praktične rešitve pnevmatskih krmilij na primerih iz prakse;

 • znajo risati in brati vezalne sheme ter odkrivati napake, ki se pojavljajo pri povezavah;

 • Razvijajo tehnološko disciplino glede pogojev tehnoloških procesov in pomena upoštevanja navodil za delo.

  Osnovni komplet pnevmatike TP 101.

  Računalnik- FluidSIMP.

 • tlačno odvisno krmiljenje brez in z dodatno kontrolo končnega položaja.

 • časovno odvisno krmiljenje brez in s kontrolo končnega položaja

 • krmiljenje gibanja naprej z dveh različnih mest

 • počasi naprej - hitro nazaj

 • utemeljijo način delovanja posameznih komponent;

 • razumejo soodvisnost delovanja med komponentami;

 • spoznajo in razumejo diagram gibov;

 • razumejo osnovne logične funkcije;

 • upoštevajo zakonitosti varstva pri delu;

 • spoznajo uporabo računalnika;

 •    

  Sestavljene vaje

   

   

   

  Funkcijski potek - prikaz vezav

   

   

   

 • zapisni prikazi

 • grafični prikazi

 • vezalni plan

 • označbe v vezalnem planu

 • črkovno označevanje

 • cevi in označevanje

 • vezalni plan z označenimi komponentami po VDI 3226

 • znajo risati vezalne sheme s pomočjo programa FluidSIMP;

 • spoznajo pomen pravilnega označevanja in oštevilčenja cevnih priključkov;

 • znajo preveriti pravilnost delovanja s pomočjo simulacijskega paketa FluidSIMP;

 • znajo primerjati delovanje komponent na osnovnem kompletu pnevmatike TP 101 in po simulacijskem paketu;

 • Zavedajo se odgovornosti pri delu.

  Poslušajo mnenja drugih.

  Namenjajo posebno pozornost ekonomičnosti.

  Spodbuja sposobnost za timsko delo.

  Osnovni komplet pnevmatike TP 101.

  Računalnik - FluidSIMP.

  Nadaljevalne vaje

   

   

   

 • izdelava procesno odvisnih zaporednih krmilij

 • spoznajo načine ugašanja signalov;

 • ocenijo pravilnost delovanja pri zgledih iz prakse;

 •  

  Osnovni komplet pnevmatike TP 101.

  Računalnik – FluidSIMP.

  Dodatni pogoji v krmilju

   

   

   

 • Način obratovanja:

  ° pogoji za VKLOP/IZKLOP

  ° Koračno vključevanje

  ° tipkanje

  ° nujni izklop (Not-stop)

  ° modularno integrirni dodatni pogoji (komandni moduli)

  ° razširjena vezava s komandnim modulom

 • seznanijo se s pogoji za vklop in izklop;

 • spoznajo ročno in avtomatsko vklapljanje in izklapljanje;

 • spoznajo koračno vključevanje;

 • seznanijo se s pomembnostjo nujnega izklopa;

 • spoznajo komandne module;

 • Posluša mnenja drugih.

  Zaveda se osebne odgovornosti.

  Razvijajo odgovornost za svoje zdravje ter zdravje in varnost sodelavcev kakor tudi ekološko zavest.

   

  Iskanje napak

   

   

   

 • način spoznavanja napak

 • iskanje napake po zgledu iz prakse

 • nalog za popravilo

 • spoznajo proučitev poteka diagrama - plan poteka;

 • znajo ugotoviti položaj krmilja pri nastali motnji;

 • znajo brati vezalni plan (lokaliziranje napake);

 • znajo odpraviti najdene napake;

 • Posluša mnenja drugih.

  Zaveda se osebne odgovornosti.

  Namenja posebno pozornost ekonomičnosti.

  Osnovni komplet pnevmatike TP 101.

     

  Spodbuja sposobnost za timsko delo.

   

  Merjenja: temperature, tlaka, nivoja, vlažnosti

 • utemeljijo fizikalne osnove;

 • spoznajo in razumejo soodvisnost fizikalnih količin;

 • spoznajo princip delovanja merilnikov;

 • Dojamejo pomen točnosti in natančnosti pri delu.

  Sistem za reguliranje temperature, pretoka in polnilnega nivoja.

 • Vaje pomnilniško programirana krmilja - vaje vsebujejo projektiranje pnevmatskih krmilij s PRG 101, FPC 404, vnos programa v krmilnik in realizacijo krmilij

 • spoznajo princip dela s programatorjem in krmilnikom, naučijo se napisati program v AWL in KOP;

 • Ravnajo v skladu z dogovorom.

   

  HIDRAVLIKA- vaje

   

   

   

  Sestavljene vaje

   

   

   

 • značilnica črpalke

 • varnostni ventil

 • ročno krmiljeni krmilnik poti

 • elektromagnetni vkrmiljeni krmilnik poti

 • enosmerni hidravlični cilinder

 • dvosmerni hidravlični cilinder

 • proti povratni ventil

 • povratno dušilni ventil

 • utemeljijo način delovanja oljno hidravličnih komponent;

 • utemeljijo simboliko pri risanju;

 • spoznajo in utemeljijo vezalne sheme;

 • spoznajo in razumejo soodvisnost delovanja med komponentami;

 • spoznajo in razumejo diagram gibov;

 • razumejo osnovne logične funkcije;

 • upoštevajo zakonitosti varstva pri delu;

 • Namenijo posebno pozornost presojanja procesov oziroma stanja procesne opreme.

  Osnovni komplet hidravlike.

  Nadaljevalne vaje

   

   

   

 • regulator toka

 • predkrmiljeni omejevalnik tlaka

 • predkrmiljeni protipovratni ventil

 • regulator tlaka

 • dvosmerni cilinder, diferencialna vezava

 • hidromotor

 • hidravlični akumulator

 • praktični zgledi uporabnosti hidravlike

 • razumejo osnovne fizikalne zakonitosti;

 • znajo sestaviti hidravlična vezja po vezalnih shemah;

 • znajo opraviti določene meritve;

 • znajo ugotoviti vzroke napak;

 • znajo odpraviti nastale napake;

 • spoznajo in razumejo soodvisnost komponent;

 • dojamejo pomembnost in uporabnost hidravličnih naprav;

 • spoznajo lastnosti hidravlike;

 • Zavedati se pomembnosti delovne in tehnološke discipline.

  Osnovni komplet hidravlike.


  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • pisno (s pregledom in ocenjevanjem delavniških dnevnikov - poročil o opravljenih vajah),

 • ustno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • osnove krmilne tehnike

 • Tehnologija

  Fizika

  Matematika

 • tehnološki procesi v proizvodnji mesa in mleka;

 • mešanje, mletje;

 • priprava žitne mase na skladiščenje in mletje;

 • kontinuirana proizvodnja kruha peciva in testenin, kakavove mase, čokolade, mehko in trajno pecivo;

 • specifični tehnološki procesi v živilski industriji;

 • SI- sistem, Newtonovi zakoni, plinska enačba, gibanje, sile, tlak, ....;

 • aritmetika, geometrija;

 • pnevmatika

 • Tehnologija

  Fizika

  Matematika

 • zakol živali;

 • transport;

 • mletje žit;

 • kontinuirana proizvodnja;

 • tehnologije pijač, sadja in zelenjave in maščob;

 • SI- sistem, Newtonovi zakoni, plinska enačba, gibanje, sile, tlak, ....;

 • aritmetika, geometrija;

 • elektro-pnevmatika

 • Tehnologija

  Fizika

  Matematika

 • mešanje in mletje;

 • transport;

 • mletje žit;

 • tehnološki procesi priprave in predelave testa in kontinuirana proizvodnja;

 • tehnologije pijač, sadja in vrtnin ter maščob;

 • SI- sistem, Newtonovi zakoni, plinska enačba, gibanje, sile, tlak, ....;

 • aritmetika, geometrija;

 • hidravlika

 • Tehnologija

  Fizika

  Matematika

 • zakol živine;

 • transport;

 • kontinuirana proizvodnja;

 • SI- sistem, Newtonovi zakoni, gibanje, sile, tlak, ....;

 • aritmetika, geometrija;

 • kontrola, nadzor, avtomatizacija

 • Tehnologija

  Praktični pouk

 • tehnološki procesi;

 • kontinuirana proizvodnja živilskih proizvodov;

 • uporaba nekaterih merilnih naprav;

 • rokovanje in upravljanje strojev;

 • skladiščenje in transport živil;

 • nadzor, regulacija in avtomatizacija v proizvodnji;