SREDNJE POKLICNO TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: ŽIVILSKI TEHNIK OPERATER

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 17.seji SS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 9. 7 1998

1. IME PREDMETA

SOCIALNA PSIHOLOGIJA

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

4.

64

6

70

5.

   

 

skupaj

64

6

70

 • T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

  ** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

  3. USMERJEVALNI CILJI PREDMETA

  Pri predmetu dijaki:

 • seznanijo se z osnovami psihologije in delitvijo psihologije na panoge,

 • seznanijo se s procesi motivacije in posebnostmi motivacijskih procesov na področju dela,

 • seznanijo se z dinamiko dogajanja v majhnih skupinah,

 • spoznajo načine vodenja in tipe voditeljev,

 • spoznajo osnove psihologije dela,

 • seznanijo se z nekaterimi pomembnejšimi problemi industrijske psihologije (motivacija, izostajanje od dela itd.).


 • 4. OPERATIVNI CILJI

  Vsebine in informativni cilji

  Formativni cilji

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  UVOD

  Dijaki

  Dijaki

   

 • uvod v psihologijo

 • razvoj psihologije kot znanosti

 • panoge psihologije

 • socialna psihologija

 • industrijska psihologija

 • seznanijo se s pojmi psihologija, socialna psihologija in industrijska psihologija;

 • dojamejo predmet proučevanja;

 • opredelijo panoge psihologije;

 • Pridobijo motivacijo za delo.

  Spoznajo pomen socialne psihologije za razumevanje osebnosti.

   

  SOCIALNA PSIHOLOGIJA

   

   

   

  OSEBNOST

   

   

   

 • pojem

 • sestavine

 • dejavniki

 • dojamejo, da je vsak človek osebnost zase;

 • seznanijo se z osebnostjo in njenimi sestavinami;

 • spoznajo samega sebe;

 • spoznajo lastnosti, ki so poudarjene pri liku živilskega tehnika;

 • spoznajo dejavnike, ki oblikujejo osebnost;

 • Zavedajo se bistva človekove osebnosti.

  Pridobljeno znanje jim olajša komunikacijo.

  Empatija jim postaja bližja.

  V sebi začnejo razvijati sposobnosti in lastnosti za delo z ljudmi.

  Vaja: odkrivanje človekove osebnosti.

  STALIŠČA, VREDNOTE, STEREOTIPI

   

   

   

 • stališča

 • vrednote

 • stereotipi

 • seznanijo se s problemom stereotipov, vrednot in stališč;

 • ločijo konkretne stereotipe;

 • spoznajo možne učinke predsodkov na vedenje;

 • Zavestno se odrekajo stereotipom.

  Prenašajo pozitivne vrednote na sodelavce.

  Razvijajo skupinski duh.

   

  MOTIVACIJA

   

   

   

 • pojem

 • motivacija za delo

 • seznanijo se s procesi motivacije in posebnostmi motivacijskih procesov na področju dela

 • usposobijo se motivirati posameznika v konkretni skupini za delo

 • Zavedajo se motivacije in jo prenašajo na druge

  Vaja: kaj motivira?

  DOGAJANJE V MALIH SKUPINAH

   

   

   

 • velika in mala skupina

 • agresivnost v skupini

 • vloge

 • ločijo velike in male skupine in spoznajo glavne značilnosti;

 • seznanijo se z dinamiko dogajanja v majhnih skupinah;

 • Razvijajo tekmovalni duh, razvijajo pri sebi in pri sodelavcih čut odgovornosti.

  Vaja: igranje vlog - prepoznavanje vlog v skupini in njihova vloga.

 • aktivna manjšina

 • osamljeni in zvezde v skupini

 • konformiranje

 • vodja

 • socialna klima

 • socialni konflikti

 • poznajo možne konflikte v skupini in se nauči se izogibati se jim;

 • spoznajo vloge v skupini;

 • poznajo načine prilagajanja v skupini;

 • spoznajo značilnosti oziroma kvalitete vodje, ločijo formalne in neformalne vodje;

 • ločijo objektivne in subjektivne kazalce socialne klime;

 • ločijo med destruktivnimi in konstruktivnimi konflikti oziroma so sposobni destruktivne konflikte odstraniti;

 • Zavedajo se pomembnosti skupinskega in teamskega dela.

   

  VELIKE SKUPINE IN MNOŽICE

   

   

   

 • govorice

 • procesi v množici

 • agresija in množice

 • odgovornost in množice

 • vodja in množice

 • posameznik v veliki skupini

 • sistemi in podsistemi

 • konformiranje

 • seznanijo se z dinamiko dogajanja v velikih skupinah;

 • spoznajo mehanizme prilagajanja velikih skupinah;

 • sposobni so ločiti med informacijo in govorico;

 • poznajo škodljivost govoric in jih znajo zanikati z argumenti;

 • spoznajo sisteme in podsisteme v družbi ter spoznajo glavne značilnosti;

 • Prenašajo znanje o dogajanjih v skupinah, o škodljivosti govoric.

  Poudarjajo pomen posameznika kot sestavino množic – skupine.

   

  VODJA

   

   

   

 • osebnost vodij

 • načini vodenja

 • odnos vodja - podrejeni

 • spoznajo načine vodenja;

 • ugotavljajo tipe voditeljev;

 • ugotovi, da je uspešno vodenje kreativni proces;

 • nauči se tehnike ustvarjalnega mišljenja;

 • spoznajo odnos med vodjem in vodenimi;

 • Razvijajo pri sodelavcih čut odgovornosti do vodij.

  Vzpodbujajo v konkretnih situacijah tako demokratični kot avtoritativni način vodenja.

  Vaja: prepoznavanje tipov vodij.

  POGAJANJA

   

   

   

 • zakaj se pogajati

 • kdaj se pogajati

 • kako se pogajati

 • seznanijo se z načini pogajanj;

 • poznajo pomen pogajanj;

 • spoznajo tehniko pogajanj;

 • ločijo pogajanje z nadrejenimi in podrejenimi;

 • Razvijajo občutek pomembnosti posameznika.

  Zavedajo se, da je posameznik v procesu dela aktivni udeleženec.

  Vaja: pogajanja - igranje vlog.

  KOMUNICIRANJE

   

   

   

 • načini komuniciranja

 • verbalna in neverbalna komunikacija

 • ločijo verbalno in neverbalno komunikacijo;

 • spoznajo načine in pomen komuniciranja;

 • S pravilno komunikacijo poudarjajo enakost udeležencev v procesih.

   

  PSIHOLOGIJA DELA

   

   

   

 • pojem

 • dogajanja v sistemu ter podsistemi

 • motivacija za delo

 • izostajanje iz dela

 • nagrajevanje dela

 • izbira posameznika za konkretno delo

 • ergonomija kot znanost,

 • vodenje delovnih skupin

 • psihologija potrošnika

 • psihologija reklame

 • spoznajo dogajanja v sistemu (podjetju, tovarni, ...) ter podsisteme (nekateri modeli);

 • spoznajo osnove psihologije dela;

 • seznanijo se z nekaterimi pomembnejšimi problemi industrijske psihologije ( motivacija, izostajanje od dela, ...);

 • seznanijo se z osnovami ergonomije;

 • spoznajo psihologijo potrošnika;

 • zavedajo se pomembnosti izbora posameznika za konkretno delovno mesto;

 • spoznavajo dogajanja v njihovih delovnih skupinah;

 • Razvijajo motivacijo za delo, tekmovalnost, kritičnost.

  Ustvarja vzdušje delavnosti.

  Spoznajo škodljivost neodgovornosti, netočnosti,....

  Vaja: prepoznavanje problemov.


  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • ustno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • Osebnost

 • Podjetništvo

 • osebnostni razvoj;

 • razvrščanje, samoocenjevanje;

 • stališča, vrednote

 •  

 • vzorci vedenja, odnos do vrednot;

 • dogajanja v malih skupina

 •  

 • razvoj skupine;

 • delovno okolje;

 • vodja

 •  

 • osebnostni razvoj;

 • vodenje;

 • pogajanja

 •  

 • razvoj skupine;

 • kako se pogajati;

 • komuniciranje

 •  

 • zavedanje podjetništva;

 • lastnosti podjetništva;

 • psihologija dela

 •  

 • promocija in oglaševanje;

 • načini promocije in učinkovitost;

 • imidž podjetništva;

 • kako se organizirati;

 • obveznosti in odgovornosti podjetij;

 • delovni sestanki;