SREDNJE POKLICNO TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: ŽIVILSKI TEHNIK OPERATER

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 17.seji SS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 9. 7 1998

1. IME PREDMETA

TEHNOLOGIJA

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

4.

128

12

140

5.

95

7

102

skupaj

223

19

242

*  T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI PREDMETA

Pri predmetu dijaki:

 • se seznanijo s tehnološkimi postopki in procesno tehniko v živilstvu,

 • spoznajo posamezne tehnološke operacije, razumejo vlogo posameznih procesov v proizvodnji ter znajo vrednotiti kritične točke pri posameznih vodenih procesih,

 • spoznajo osnovna znanja s področja živilskih tehnologij,

 • nadgradijo osnovna znanja z znanji o strojih, opremi, uporabi, delovanju ter vzdrževanju, strojev in naprav v živilski industriji s posebnim poudarkom na avtomatskem vodenju,

 • manipuliranju procesne opreme in delov proizvodnje,

 • spoznajo pomen osebne higiene, pomen čiščenja in razkuževanja v živilski industriji,

 • spoznajo prostorsko razporeditev v živilski industriji, vrste strojev in naprav, temperaturne,

 • režime ter značilnosti posameznih tehnoloških postopkov,

 • spoznajo vrste in značilnosti vseh živilskih izdelkov,

 • spoznajo skladiščenje in transport ter manipulacije v živilski industriji, spozna principe tehtanja, možnosti deklariranja,

 • pozna kritične točke v proizvodnji z vidika strojev oziroma opreme, vodenja postopkov, jih razume in zna reševati,

 • seznani se z osnovnimi kemijsko tehnološkimi procesi priprave mehke vode in proizvodnje, pare ter pozna princip delovanja ionskih izmenjevalcev,

 • pozna principe in delovanje čistilnih naprav,

 • s prepletanjem teoretičnega in eksperimentalnega pouka razvijejo potreben nivo, tehnološkega znanja, ki je potrebno za varno in učinkovito delo v praksi in v vsakdanjem življenju,

 • spoznajo načine uporabe in značilnosti surovin, zavedajo se odgovornosti pri kontroli, surovin, polizdelkov in izdelkov,

 • znajo uporabljati strokovno literaturo in navodila o delovanju strojev,

 • znajo vrednotiti ekonomičnost postopkov in procesov,

 • seznanijo se s predpisi o kakovosti živil v živilski industriji,

 • razvijajo logično mišljenje, sklepanje, objektivnost, domiselnost, iznajdljivost, natančnost,

 • delovno disciplino in red,

 • razvijajo komunikativnost, sposobnost dela v skupini, osebno odgovornost in odgovornost, do potrošnika,

 • razvijajo poklicno identiteto in zavest o poklicni odgovornosti.


 • 4. OPERATIVNI CILJI

  4. Letnik

  Vsebine in informativni cilji

  Formativni cilji

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  UVOD V TEHNOLOGIJO

  Dijaki

  Dijaki

   

 • tehnološki procesi in procesna tehnika v proizvodnji mesa in mleka

 • prenos toplote - konvekcija, kondukcija

 • osnove toplotne obdelave - pasterizacija, sterilizacija

 • konzerviranje z nizkimi temperaturami kemijsko konzerviranje

 • dimljenje

 • ionska izmenjava

 • fermentacija

 • seznanijo se z vrstami tehnoloških procesov v industriji pri proizvodnji mesa, mesnih izdelkov, mleka in mlečnih izdelkov;

 • spoznajo osnove in temeljne značilnosti posameznih procesov

 • razumejo vlogo posameznih procesov v proizvodnji;

 • vrednotijo kritične točke pri posameznih procesih;

 • povezujejo znanja iz kemije in fizike z zakonitostmi v proizvodnji;

 • Spremljajo dogajanja v živilski stroki.

  Sheme

  KLAVNICE

   

   

   

 • prostorska ureditev klavnic

 • zakol goved, prašičev, perutnine

 • enofazni in večfazni zakol

 • stroji in oprema na klavni liniji

 • hlajenje, zmrzovanje in tajenje mesa

 • hladilnice, hladilna tehnika in hladilna sredstva

 • kontrola hlajenja in uravnavanje procesov hlajenja v strojnici

 • razsek in konfekcioniranje mesa ter uporaba strojev in naprav

 • spoznajo klavnico s fazami zakola goved, prašičev in perutnine;

 • razumejo razlike med enofaznim in večfaznim zakolom;

 • spoznajo uporabo strojev na klavni liniji;

 • spoznajo pomen hlajenja, delovanje hladilnih strojev in hladilnih sredstev;

 • spozna osnovne značilnosti razseka in mikrokonfekcije;

 • Razvijejo odnos do dela v živilstvu.

  Zavedajo se pomena znanja s področja tehnologije.

  Spremljajo strokovne novosti.

  Zavedajo se ekonomičnosti pri delu.

  Vaja: režim hlajenja in hladilna sredstva (strojnica, evidence).

  HIGIENA V MESARSTVU

   

   

   

 • higiena osebja

 • pomen čiščenja in razkuževanja

 • črevesne nalezljive bolezni

 • stroji in naprave za čiščenje in razkuževanje

 • spoznajo osnove osebne higiene;

 • spoznajo pomen čiščenja in razkuževanja in stroje in naprave;

 • poznajo značilnosti črevesnih nalezljivih bolezni;

 • Razvijejo pozitivni odnos do higiene.

  Razvijejo občutek odgovornosti.

  Svoje znanje o delovanju, čistilnih strojev prenašajo na druge.

  Vaja: čistilni in razkužilni stroj

  Sheme

  PREDELAVA MESA

   

   

   

 • prostorska ureditev v predelavi

 • pomen tehnoloških postopkov v proizvodnji mesnih izdelkov

 • stroji in naprave v predelavi

 • zorilnice, prekajevalne komore in dimni generatorji

 • vrste in značilnosti mesnih izdelkov

 • linijsko in računalniško vodenje delov ali cele proizvodnje ter strojev

 • načini pakiranja in pakirni stroji

 • skladiščna manipulacija (tehtnice

 • etiketiranje, deklariranje, transportni trak)

 • razumejo pomen in značilnosti tehnoloških postopkov;

 • natančno obvladajo delovanje in vlogo posameznih strojev;

 • spoznajo vrste in značilnosti mesnih izdelkov;

 • dobro spoznajo delovanje prekajevalnih komor, dimnih generatorjev ter klima naprav v zorilnicah in jih zna voditi ter razume pomen takega vodenja;

 • poznajo načine skladiščenja, principe tehtanja, tehtalne liste, možnosti deklariranja, vodenja tare, neto in bruto teže;

 • Razvijajo občutek odgovornosti.

  Razvijajo pozitiven odnos do dela v proizvodnji in dela z živili.

  Razvijejo smisel za ekonomičnost in natančnost pri delu.

  Spoštujejo delo drugih in svoje znanje prenaša na druge.

  Sposobni so spremljati novosti.

  Razumejo odgovornost pri deklariranju.

  Razvijajo natančnost pri delu.

  Vaja: kuter ali volk - tehnično navodilo.

  Slikovni material, katalogi strojev in opreme.

  PRODAJA

   

   

   

 • stroji in naprave v prodajalni mesa in mesnih izdelkov

 • hladilna tehnika

 • računalniško vodenje nabave, prodaje, embalaže, kala itd

 • seznanijo se z manipulacijo z mesom in mesnimi izdelki v prodajalnah;

 • poznajo vzdrževanje hladilne tehnike v prodajalnah;

 • spoznajo kako se preko računalniške mreže vodijo zaloge, prodaja, nabava, cene itd.;

 • Razvijajo sposobnosti osebne odgovornosti.

  Računalniška vaja: tehtanje in vodenje evidenc preko računalnika v prodajalni.

  TRANSPORT, ODKUP IN OBDELAVA MLEKA

   

   

   

 • hladilne naprave

 • pretakanje, stroji in naprave, cisterne, bazeni

 • avtomatizirano vodenje

 • tehnološki postopki obdelave mleka in uporaba strojev in naprav

 • značilnosti posameznih strojev v obdelavi mleka

 • vrste in značilnosti mleka

 • spoznajo načine transporta in hlajenja mleka;

 • znajo spremljati postopke pretakanja in skladiščenja mleka;

 • spoznavajo postopke obdelave mleka in razumejo njihov pomen;

 • znajo ravnati in uporabljati stroje, razumejo njihovo delovanje in njihov pomen v proizvodnji;

 • Razvijajo sposobnost dojemanja živilske znanosti.

  Zavedajo se pomembnosti znanja posameznih tehnoloških postopkov.

  Prenašajo svoje znanje na druge.

  Vaja: fermentor - tehnično navodilo.

  MLEČNI IZDELKI

   

   

   

 • vrste fermentiranih in nefermentiranih mlečnih izdelkov

 • stroji v proizvodnji sira, surovega masla, jogurtov in smetane

 • postopki proizvodnje sirov, jogurtov, surovega masla in smetane

 • vrste in lastnosti embalažnih materialov

 • linije za polnjenje in pakiranje različnih mlečnih izdelkov

 • avtomatsko vodenje tehnoloških postopkov, strojev ter linij v mlekarstvu

 • spoznajo osnovne vrste in značilnosti mlečnih izdelkov;

 • spoznajo in poznajo delovanje strojev in naprav, ki se uporabljajo v proizvodnji mlečnih izdelkov;

 • seznanijo se z lastnostmi embalažnih materialov, ki se uporabljajo v mlekarstvu;

 • poznajo kritične točke v tehnološkem procesu proizvodnje posameznih mlečnih izdelkov, jih razume in zna reševati;

 • Razvijajo natančnost, vestnost in doslednost pri delu.

  Svoje znanje prenašajo na druge.

  Razvijajo sposobnost osebne odgovornosti.

  Znajo spremljati novosti na svojem področju.

  Vaja - praksa: kritične točke na pakirni liniji.

  PRIPRAVA VODE

   

   

   

 • postopek priprave mehke vode (ionski izmenjevalci)

 • proizvodnja pare

 • vodenje postopkov in naprav v kotlarni

 • seznanijo se z osnovnimi kemijsko tehnološkimi procesi priprave mehke vode;

 • poznajo princip delovanja ionskih izmenjevalcev;

 • obvladajo postopke za proizvodnjo pare in jih zna voditi;

 • Zavedajo se pomena znanja s področja priprave in uporabe mehke vode.

  Vaja: priprava mehke vode..

  EKOLOGIJA

   

   

   

 • zakon o varstvu okolja

 • čiščenje odpadnih vod

 • čistilne naprave v mesni in mlečni industriji

 • spoznajo osnovne principe zakona o varstvu okolja in čiščenja odpadnih vod;

 • poznajo principe in delovanje čistilnih naprav (rešetke in druge mehanske čistilne naprave, lovilci maščob, biološka čistilna naprava) ter zna ravnati z njimi;

 • Razvijajo odgovoren odnos do varstva okolja.

  Zavedajo se pomembnosti spremljanja tehnoloških novosti s področja čiščenja odpadnih vod.

  Ogled podjetja - npr. Perutnine Ptuj.

  TEHNOLOŠKI PROCESI V ŽIVILSTVU

   

   

   

  KRISTALIZACIJA, EMULGIRANJE, DIFUZIJA, MEŠANJE

 • opredelijo namen in pomen tehnoloških procesov;

 • spoznajo vrste naprav in njihovo delovanje;

 • opišejo tehnološke pogoje in potek tehnoloških procesov;

 • Razvijajo tehnološko zavest.

  Zavedajo se pomena natančnosti pri delu.

  Vzorci in sheme strojev in naprav, sheme različnih naprav za kristalizacijo.

  Vaja: izvedba kristalizacije sladkorja z ohlajevanjem.

  Ogled delovanja mešalnih strojev v šolski delavnici.

  MLETJE, SKLADIŠČENJE, TRANSPORT

 • spoznajo postopke ter delovanje drobilcev in mlinov;

 • spoznajo vrste skladišč in pogoje v njih;

 • spoznajo načine transporta in transportna sredstva ter vrste transporterjev;

 • Dojamejo pomen osebne odgovornosti za kakovost surovin in izdelkov.

  Zavedajo se vpliva transporta na kakovost surovin in končnih izdelkov.

  Sheme naprav.

  Demonstracija delovanja naprav.

  Ogled skladišč.

  Vaja: kontrola pogojev skladiščenja v šolskem skladišču.

  ŽITA

   

   

   

 • vrste, delitev, zgradba žitnega zrna

 • spoznajo vrste in pomen zgradbe žit, odvzem vzorcev in analize;

 • spoznajo mešanje in sušenje žit;

 • spoznajo postopke površinske obdelave zrna, kondicioniranja, tehnike meljave ter mešanja mok;

 • spoznajo zgradbo, delovanje in upravljanje tehtnic;

 • spoznajo zahteve pravilnika o kakovosti žit in mlevskih izdelkov ter delitev mlevskih izdelkov po različnih kriterijih;

 • spoznajo delitev pšeničnih mlevski izdelkov glede na namembnost velikost delcev in tehnološke lastnosti, ter delitev izdelkov iz drugih žit glede na tehnološke lastnosti;

 • Razvijajo odgovoren odnos do dela.

  Razvijajo komunikativnost in sposobnost sodelovanja s pridelovalci in sodelavci.

  Zavedajo se pomena osebne odgovornosti pri upravljanju z različnimi stroji in napravami.

  Naučijo se opazovati.

  Razvijajo zavest, da kakovostna surovina pomeni tudi kakovostni izdelek.

  Upoštevajo predpise.

  Vzorci žit in nekaterih poljščin ter mlevskih izdelkov.

  Sheme

  Ogled laboratorijev in silosov.

  Vaja: določanje hektoliterske teže in absolutne teže žit in količine primesi.

  Diagram mletja pšenice.

  Ogled mletja žit v mlinu.

  Spoznavanje zakonodaje.

  PEKARSTVO

   

   

   

 • surovine

 • tehnološki proces priprave testa

 • tehnološki proces predelave, testa

 • kontinuirana proizvodnja

 • skladiščenje pečenih izdelkov

 • testenine

 • spoznajo surovine in stroje v procesu priprave testa;

 • spoznajo pomen fermentacije in vrste fermentacijskih komor;

 • navedejo načine priprave izdelkov na pečenje;

 • spoznajo vrste in delovanje peči;

 • spoznajo opremo v ohlajevalnici;

 • spoznajo načine skladiščenja pekovskih izdelkov ter posebnosti pri zamrzovanju in tajanju le-teh;

 • opišejo delovanje strojev za pakiranje;

 • spoznajo kontinuirano proizvodnjo s pripadajočimi stroji in se naučijo nadzorovati parametre proizvodnje, navedejo vrste testenin;

 • Upoštevajo predpise.

  Pridobivajo občutek pomena kakovosti surovine za kakovosten izdelek.

  Presojajo ekonomičnost pri uporabi surovin.

  Razvijajo komunikativnost in sposobnost sodelovanje s sodelavci.

  Razvijajo odgovoren odnos do dela.

  Naučijo se opazovati.

  Pazijo na higieno skladišč in končnih izdelkov.

  Zavedajo se pomena točnosti in natančnosti pri delu.

  Spoznavanje zakonodaje.

  Demonstracija strojev in naprav.

  Ogledi različnih faz dela v proizvodnji in šoli.

  Sheme in prospekti strojev in naprav.

  Demostracija kontrole pogojev vzhajanja in pečenja.

  Vaja: izvedba embaliranja kruha v šolskem skladišču.

  Vzorci različnih vrst testenin.

  SLAŠČIČARSTVO IN KONDITORSTVO

   

   

   

 • surovine

 • kakavovec in kakavova masa

 • čokolada in kakav v prahu

 • žvečilni gumi

 • bomboni

 • trajno pecivo

 • mehko pecivo

 • listnato testo

 • spoznajo osnovne in pomožne surovine, značilnosti in namen uporabe;

 • spoznajo faze proizvodnje in značilnosti surovega kakavovca ter kakavove mase;

 • navedejo vrste čokolade in čokoladnih izdelkov ter kakava v prahu ter faze tehnološkega postopka izdelave;

 • spoznajo delovanje specifičnih strojev za čokolado in kakav v prahu;

 • spoznajo se s surovinami za proizvodnjo bombonov in žvečilnega gumija ter tehnološkim procesom s pripadajočimi stroji;

 • spoznajo vrste trajnega peciva ter tehnološke postopke proizvodnje ter značilne stroje in naprave;

 • navedejo surovine ter spoznajo proizvodnjo listnatega testa s pripadajočimi stroji in napravami, rolad in tortnih podlag;

 • Pridobijo občutek za kakovostno surovino.

  Zavedajo se odgovornosti pri ravnanju s surovinami.

  Pridobijo občutek poklicne identitete.

  Razvijajo natančnost in zanesljivost pri delu.

  Zavedajo se pomena vzdrževanja strojev in naprav za kakovostno surovino.

  Razvijajo tehnološko zavest.

  Razvijajo osebno odgovornost pri delu s stroji in napravami.

  Pazijo na higiensko proizvodnjo.

  Razvijajo odgovoren odnos do potrošnika.

  Sheme, vzorci

  Vaja: ugotavljanje lastnosti posameznih surovin.

  Ogled proizvodnih postopkov.

   

  5.LETNIK

  Vsebine in informativni cilji

  Formativni cilji

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  SPECIFIČNI TEHNOLOŠKI PROCESI V ŽIVILSKI INDUSTRIJI

  Dijaki

  Dijaki

   

 • dehidriranje živil, filtriranje, destilacija, rektifikacija, ekstrakcija, adsorbcija, stiskanje, polnilna linija

 • spoznajo pomen dehidracije, filtracije, destilacije, rektifikacije, ekstrakcije, adsorbcije in stiskanaja;

 • spoznajo in opišejo delovanje pomembnejših naprav, ki se uporabljejo pri the procesih, razumejo vlogo posameznih procesov v proizvodnji;

 • vrednotijo kritične točke pri posameznih procesih;

 • razložijo delovanje posameznih sestavnih delov polnilne linije;

 • Razvijajo čut za ekonomičnost in gospodarnost.

  Razvijejo tehnološko zavest o namenu in uporabi posameznih postopkov.

  Razvijajo odgovoren odnos do dela.

  Presojajo ekonomičnost posameznih postopkov.

  Ogled delovanja sušilnika za živila.

  Vaja:

 • ogled delovanja centrifuge (pilotne naprave) z uporabo tehničnega navodila.

 • pridobivanje močnih alkoholnih pijač na modelu destilatorja.

  Sheme

  Ogled stikalnice.

  Slikovni material posameznih delov polnilne linije.

 • TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE PIVA

   

   

   

 • surovine za proizvodnjo piva

 • spoznajo surovine za proizvodnjo piva;

 • Zavedajo se odgovornosti pri kontroli surovin.

  Vzorci ječmena, sladu, nadomestkov sladu, kvasa, hmelja.

  Sladarstvo

   

   

   

 • čiščenje, namakanje, kaljenje ječmena in sušenje sladu

 • naštejejo in razložijo pomen posameznih faz predelave ječmena v slad;

 • spoznajo delovanje močilnikov, kalilnikov, sušilnikov;

 • Zavedajo se odgovornosti in natančnosti pri izvedbi.

  Vzorci različnih sladov.

  Senzorična analiza vzorcev slada in ječmena.

  Pivovarstvo

   

   

   

 • varjenje piva in obdelava pivine

 • opišejo potek posameznih faz in spoznajo delovanja naprav v varilnici in obdelavi pivine;

 • opišejo potek alkoholne fermentacije in zorenja piva;

 • ponovijo delovanje fermentorjev;

 • seznanijo se s posebnostmi naprav;

 • spoznajo primernost posameznih embalažnih materialov;

 • seznanijo se z degustacijo piva;

 • opišejo potek proizvodnje pekovskega kvasa;

 • Spoznavajo odgovornost pri vodenju tehnoloških procesov.

  Zavedajo se pomena natančnosti pri uporabi fizikalnih parametrov.

  Razvijajo občutek za ocenjevanje.

  Sheme in slikovni material naprav v varilnici.

  Vaja: degustacija vzorcev piva različnih proizvajalcev.

  Pregled slikovnega materiala posameznih pasterizatorjev.

  TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE ALKOHOLNIH PIJAČ

   

   

   

 • osnovne surovine za proizvodnjo močnih alkoholnih pijač

 • alkoholna fermentacija, destilacija, rektifikacija

 • staranje, priprava, polnjenje in napake močnih alkoholnih pijač

 • delitev močnih alkoholnih pijač (naravna žganja, žitna žganja, likerji in druge alkoholne pijače)

 • naštejejo in opišejo surovine za proizvodnjo močnih alkoholnih pijač;

 • spoznajo posebnosti pri alkoholni fermentaciji sadnih drozg, destilaciji, retrifikaciji;

 • opišejo pomen staranja, priprave na polnjenje močnih alkoholnih pijač;

 • seznanijo se z delovanjem naprav;

 • naštejejo in razložijo potek proizvodnje pomembnejših močnih alkoholnih pijač;

 • Zavedajo se odgovornosti pri kontroli surovin.

  Zavedajo se pomena kvalitetno opravljenega dela.

  Razvijajo natančnost pri merjenju.

  Razvijajo odnos do vestnega, natančnega dela.

  Povezujejo teoretično znanje s praktičnim eksperimentalnim delom.

  Zavedajo se odgovornosti pri doziranju posameznih sestavin.

  Vaja:

 • redčenje žganja z uporabo tabele, kjer je upoštevana kontrakcija volumna,

 • merjenje vol. % alkohola z alkoholometrom.

  Shema: delitev močnih alkoholnih pijač.

 • TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE BREZALKOHOLNIH PIJAČ

   

   

   

 • surovine za proizvodnjo brezalkoholnih pijač

 • naprave pri proizvodnji brezalkoholnih pijač

 • bistri in motni sokovi, kašasti sokovi, gazirane brezalkoholne pijače, sadni sirupi, mineralne vode in brezalkoholne pijače na osnovi mineralnih vod

 • seznanijo se s surovinami za proizvodnjo brezalkoholnih pijač;

 • spoznajo potek proizvodnje posameznih skupin brezalkoholnih pijač;

 • Zavedajo se odgovornosti pri kontroli surovin.

  Spoznajo, da je komercializiranost pri teh proizvodih velika.

  Spoznajo pomen točnosti in natančnosti pri delu z aditivi.

  Ogled delovanja sokovnika, duplikatorja.

  TEHNOLOGIJA SADJA IN VRTNIN

   

   

   

 • stroji in naprave pri predelavi sadja in vrtnin

 • delitev sadja, sadne vrste in sadne sorte, skladiščenje sadja

 • vrste proizvodov iz sadja: marmelada, džem, sadni žele, kandirano sadje, suho sadje, …

 • delitev vrtnin

 • vrste proizvodov iz vrtnin: biološko konzervirane vrtnine, konzervirani proizvodi iz vrtnin, pasterizirane - marinirane vrtnine, sterilizirane vrtnine, …

 • predelava krompirja

 • kis

 • začimbe

 • razložijo in ponovijo delovanje naprav in strojev;

 • seznanijo se z delitvijo sadja;

 • spoznajo načine skladiščenja sadja in naštejejo bolezni sadja med skladiščenjem;

 • naštejejo vrste proizvodov iz sadja;

 • seznanijo se s potekom proizvodnje;

 • naštejejo in opišejo osnovne značilnosti posameznih vrtnin;

 • naštejejo tehnološke faze pomembnejših proizvodov;

 • opišejo načine predelave krompirja;

 • naštejejo vrste kisov;

 • pojasnijo potek proizvodnje kisa;

 • naštejejo in razložijo pomen začimb v naši prehrani;

 • Razvijajo občutek za ocenjevanje.

  Zavedajo se odgovornosti pri kontroli surovin.

  Dojamejo pomen pravilne izbire predelovalnih postopkov za ohranjanje posameznih hranilnih snovi v izdelkih.

  Uporabljajo postopke, ki zagotavljajo boljšo kakovost živil.

  Zavedajo se odgovornosti pri vodenju procesov.

  Prenašajo splošno znanje v konkretna delovna okolj.

  Sheme strojev

  Slikovni material različnih sadnih vrst in sort.

  Vaja:

 • uporaba penetrometra in refraktometra,

 • postopek sušenja sadja in vrtnin.

  Slikovni material in vzorci posameznih vrtnin.

  Uporaba plakatov

 • TEHNOLOGIJA VINARSTVA

   

   

   

 • kakovost vina

 • pomembnejše bele in rdeče vinske sorte

 • žveplanje

 • sestava mošta

 • alkoholna fermentacija

 • nega mladega vina, dozorevanje in staranje vin

 • bolezni, napake vin in čiščenje vin

 • posebnosti predelave belega in rdečega grozdja

 • peneča vina in posebna vina

 • spoznajo dejavnike, ki vplivajo na kakovost vina;

 • naštejejo pomembnejše vinske sorte;

 • spoznajo pomen žveplanja, potek ter načine;

 • seznanijo se s sestavo mošta in spoznajo pomen mikroorganizmov, ki se nahajajo v moštu;

 • ponovijo potek alkoholne fermentacije;

 • opišejo postopke nege mladega vina in se seznanijo z dozorevanjem, staranjem in stekleničenjem vin;

 • naštejejo bolezni in napake vin;

 • naštejejo sredstva za čiščenje vin in spoznajo potek čiščenja;

 • naštejejo faze predelave belega in rdečega grozdja;

 • ponovijo delovanje naprav, ki jih pri posameznih fazah predelave uporabljajo;

 • opišejo proizvodnjo penečega vina in posebnih vin;

 • Razvijajo natančnost pri merjenju.

  Spoznajo točnost in natančnost pri delu.

  Dojamejo pomembnost kvalitetno izvedenih posameznih faz predelave.

  Spoznavajo pomen točnosti in natančnosti pri delu s čistili.

  Slikovni material: bele in rdeče vinske sorte.

  Vzorci različnih oblik žvepla.

  Vaja: merjenje vsebnosti sladkorja z oekserjevo tehtnico in ročnim refraktometrom.

  Vzorci vrelnih veh.

  Vzorci čistilnih sredstev.

  Shema: prikaz predelave belega in rdečega grozdja.

  Prospekti strojev.

  TEHNOLOGIJA PREDELAVE RASTLINSKIH MAŠČOB

   

   

   

 • najpomembnejše oljnice

 • spoznajo in naštejejo surovine za proizvodnjo olja;

 •  

  Vaja: vzorci semen, olj in slikovni material različnih oljaric.

  PRIDELAVA RAFINIRANIH IN NERAFINIRANIH OLJ

   

   

   

 • priprava semen na stiskanje, ekstrakcijo (sprejem surovine, čiščenje, sušenje, skladiščenje semena, luščenje, mletje in kondicioniranje semen

 • stiskanje semen, ekstrakcija semen

 • mehansko in kemijsko čiščenje olja

 • polnjenje olja

 • kvarjenje maščob

 • margarina, majoneza

 • razložijo potek priprave semen;

 • spoznajo posebnosti naprav pri predelavi oljnic;

 • spoznajo razliko med kakovostjo olja, pridobljenega s stiskanjem in olja pridobljenega z ekstrakcijo;

 • opišejo mehanske načine čiščenja olja in naštejejo faze rafinacije;

 • opišejo s katerimi napravami in kako jo izvajajo;

 • seznanijo se s posebnostmi pri polnjenju olja;

 • pojasnijo potek kvarjenja maščob;

 • naštejejo načine zaščite olj pred kvarjenjem;

 • seznanijo se s proizvodnjo margarine, majoneze;

 • razložijo delovanje naprav, ki jih uporabljajo pri tej proizvodnji;

 • Prenašajo splošno znanje v konkretna delovna okolja.

  Spoznavajo odgovornost pri vodenju tehnoloških procesov.

  Presojajo ekonomičnost posameznih postopkov.

  Iščejo optimalne delovne/tehnološke pogoje.

  Shema: povezava posameznih postopkov.

  Prospekti strojev.

  Vzorci etiket različnih olj.

  Vzorec žarke masti in žarkega olja.

  Shema: povezava posameznih postopkov.

  Vzorci embalaž različnih margarin, majonez.


  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • ustno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • tehnološki procesi v proizvodnji mesa in mleka

 • Praktični pouk

  Regulacije in krmiljenje

  Fizika

  Kemija

  Mikrobiologija

 • procesi v živilski industriji

 • osnove krmilne tehnike

 • prenos toplote

 • kemijsko konzerviranje

 • mikrobna rast, vzgoja in metabolizem

 • zakol goved, prašičev in perutnine in ureditev klavnic

 • Praktični pouk

  Regulacije in krmiljenje

  Fizika

  Mikrobiologija

 • procesi v živilski industriji

 • tehnološka

 • pneumatika, hidravlika

 • temperatura, relativna vlažnost

 • higienski minimum

 • higiena

 • Praktični pouk

  Mikrobiologija

  Regulacije in krmiljenja

 • higiena v živilski industriji

 • higienski minimum

 • kontrola, nadzor in avtomatizacija

 • proizvodnja mesnih izdelkov

 • Praktični pouk

  Regulacije in krmiljenja

  Mikrobiologija

  Podjetništvo

 • upravljanje strojev in naprav in priprava mesnih izdelkov

 • kontrola, nadzor in avtomatizacija

 • strategija mikrobiološke kontrole v živilski ndustriji

 • finance

 • prodajanje mesa in mesnih izdelkov

 • Praktični pouk

  Mikrobiologija

  Regulacije in krmiljenja

 • skladiščenje živil, embalaža in pakiranje

 • mikrobna rast, kultivacija

 • kontrola, nadzor in avtomatizacija

 • transportiranje, odkup in obdelava mleka

 • Praktični pouk

  Regulacije in krmiljenja

  Mikrobiologija

 • nadzor regulacije in avtomatizacija

 • kontrola, nadzor in avtomatizacija

 • mikrobiološka rast, vzgoja in metabolizem, strategija mikrobiološke kontrole v živilski industriji

 • proizvodnja mlečnih izdelkov

 • Praktični pouk

  Regulacije in krmiljenja

  Mikrobiologija

  Podjetništvo

 • priprava mlečnih izdelkov

 • kontrola, nadzor in avtomatizacija

 • mikrobna rast, kultivizacija in metabolizem

 • oblikovanje izdelkov, trg in potrebe kupca

 • priprava mehke vode in proizvodnja pare

 • Kemija

  Regulacije in krmiljenja

 • ionski izmenjevalci

 • kontrola, nadzor in avtomatizacija

 • čiščenje odpadnih vod

 • Fizika

  Biologija in mikrobiologija

  Regulacije in krmiljenja

 • mehanika

 • razširjenost mikroorganzmov v naravi in uporaba, biotehnologija

 • kontrola, nadzor in avtomatizacija

 • kristalizacija

 • emulgiranje

 • Kemija

  Regulacije in krmiljenje

  Praktični pouk

 • spremembe

 • kontrola, nadzor in avtomatizacija

 • procesi v živilski industriji

 • difuzija

 • Biologija

  Regulacije in krmiljenje

 • celica

 • kontrola, nadzor in avtomatizacija

 • mešanje

 • mletje

 • Regulacije in krmiljenje

  Praktični pouk

 • osnove krmilne tehnike, kontrola nadzor in avtomatizacija, elektropnevmatika

 • procesi v živilski industriji

 • skladiščenje

 • Regulacije in krmiljenje

  Mikrobiologija s higienskim minimumom

  Praktični pouk

 • kontrola, nadzor in avtomatizacija

 • mikrobna rast, kultivacija in metabolizem, higienski minimum

 • skladiščenje in transport živil

 • transport

 • Krmiljenje in regulacija

  Praktični pouk

 • osnove krmilne tehnike, hidravlika, pnevmatika, elektropnevmatika

 • skladiščenje in transport živil

 • žita

 • Biologija

  Prehrana

 • celica

 • ogljikohidratna živila, hranilne snovi

 • priprava žitne mase na skladiščenje in mletje

 • mletje žit

 • Krmiljenje in regulacije

  Matematika

  Mikrobiologija s higienskim minimumom

  Praktični pouk

 • osnove krmilne tehnike, hidravlika, pnevmatika, elektropnevmatika, kontrola, nadzor in avtomatizacija, vzdrževanje

 • aritmetika

 • strategija mikrobiološke kontrole v živilski industriji

 • priprava živil, rokovanje in opravljanje strojev in naprav, analiza živil, procesi v živilski industriji

 • mlevski izdelki

 • Analiza živil

  Prehrana

  Mikrobiologija s higienskim minimumom

  Praktični pouk

 • analiza sestavin živil

 • ogljikohidratna živila

 • strategija mikrobiološke kontrole v živilski industriji

 • embalaža in pakiranje

 • surovine v pekarstvu

 • Analiza živil

  Prehrana

  Mikrobiologija s higienskim minimumom

 • analiza sestavin živil

 • ogljikohidratna živila, začimbe, jedilna olja in masti

 • strategija mikrobiološke kontrole v živilski industriji

 • tehnološki proces priprave in predelave testa

 • Matematika

  Mikrobiologija s higienskim minimumom

  Praktični pouk

  Regulacije in krmiljenje

 • aritmetika

 • mikrobna rast, kultivacija in metabolizem

 • priprava živil, upravljanje strojev in naprav, fizikalne analize testa, varstvo pri delu

 • kontrola, nadzor in avtomatizacija, vzdrževanje, hidravlika, elektropnevmatika

 • kontinuirana proizvodnja kruha, peciva in testenin

 • Regulacije in krmiljenje

  Praktični pouk

 • osnove krmilne tehnike, pnevmatika, elektropnevmatika, hidravlika, kontrola, nadzor in avtomatizacija, vzdrževanje

 • rokovanje in upravljanje strojev in naprav, varstvo pri delu, embalaža in pakiranje

 • skladiščenje pečenih izdelkov

 • Regulacije in krmiljenje

  Mikrobiologija s higienskim minimumom

  Praktični pouk

 • kontrola, nadzor in avtomatizacija

 • mikrobna rast, kultivacija in metabolizem, higienski minimum

 • skladiščenje in transport živil

 • vrste izdelkov

 • Prehrana

  Analiza živil

  Praktični pouk

 • ogljikohidratna živila

 • analiza pekarskih izdelkov

 • senzorična in kemijska analiza živil

 • surovine v slaščičarstvu in konditorstvu

 • Prehrana

  Analiza živil

  Mikrobiologija s higienskim minimumom

  Praktični pouk

 • ogljikohidratna živila, začimbe, jedilna olja in masti

 • analiza sestavin živil

 • higienski minimum

 • priprava živil

 • kakavovec

 • Mikrobiologija in higiennski minimum

  Prehrana

 • mikrobna rast, kultivacija in metabolizem

 • poživila

 • kontinuirana proizvodnja:

  ° kakavova masa, čokolada, kakav v prahu, žvečilni gumi, bomboni, trajno pecivo, mehko pecivo, masleno listnato testo

 • Regulacije in krmiljenje

  Praktični pouk

  Mikrobiologija s higienskim minimumom

  Prehrana

  Matematika

 • osnove krmilne tehnike, pvenmatika, elektropnevmatika, hidravlika, kontrola, nadzor in avtomatizacija, vzdrževanje

 • procesi v živilski industriji, rokovanje in upravljanje strojev in naprav, varstvo pri delu, embalaža in pakiranje

 • higienski minimum, mikroorganizmi v hrani

 • poživila, ogljikohidratna živila, jedilna olja in masti

 • aritmetika

 • specifični tehnološki procesi v živilski industriji

 • Praktični pouk

  Regulacije in krmiljenje

 • procesi v živilski industriji

 • nadzor, regulacija in avtomatizacija v proizvodnji

 • simulacijske metode

 • osnove krmilne tehnike

 • kontrola - nadzor in avtomatizacija

 • vzdrževanje

 • tehnologija proizvodnje piva

 • Praktični pouk

  Regulacije in krmiljenje

  Prehrana

  Mikrobiologija

  Kemija

 • varstvo pri delu in požarna varnost

 • priprava živil

 • uporaba merilnih naprav

 • rokovanje in upravljanje strojev in naprav,

 • analize živil

 • osnove krmilne tehnike

 • kontrola - nadzor in avtomatizacija

 • pnevmatika

 • elektropnevmatika

 • vzdrževanje

 • hranoslovje

 • živila

 • embalaža

 • razširjrnost MO v naravi in uporaba

 • mikroorganizmi v hrani

 • mikrobna rast, kultivacija in metabolizem

 • biotehnologija (bioreaktor)

 • pomen in vloga organskih spojin za življenje

 • tehnologija proizvodnje alkoholnih pijač

 • Praktični pouk

  Regulacije in krmiljenje

  Prehrana

  Mikrobiologija

  Kemija

 • priprava živil

 • uporaba merilnih naprav

 • rokovanje in upravljanje strojev in naprav

 • analiza živil

 • senzorična analiza

 • kemijska analiza

 • embalaža in pakiranje

 • skladiščenje in transport

 • študij dela in časa

 • osnove krmilne tehnike

 • kontrola - nadzor in avtomatizacija

 • pnevmatika

 • elektropnevmatika

 • vdrževanje

 • hranoslovje

 • živila

 • embalaža

 • mikroorganizmi v hrani

 • mikrobna rast, kultivacija in metabolizem

 • pomen in vloga organskih spojin za življenje

 • tehnologija proizvodnje brezalkoholnih pijač

 • Praktični pouk

  Regulacije in krmiljenje

  Prehrana

  Mikrobiologija

  Kemija

 • priprava živil

 • uporaba merilnih naprav

 • rokovanje in upravljanje strojev in naprav

 • analiza živil

 • senzorična analiza

 • fizikalne analize

 • kemijske analize

 • analiza kritičnih točk

 • embalaža in pakiranje

 • skladiščenje in transport

 • študij dela in časa

 • osnove krmilne tehnike

 • kontrola - nadzor in avtomatizacija

 • pnevmatika

 • elektropnevmatika

 • vdrževanje

 • hranoslovje

 • živila

 • embalaža

 • mikroorganizmi v hrani

 • mikrobna rast, kultivacija in metabolizem

 • pomen in vloga organskih spojin za življenje

 • tehnologija sadja in vrtnin

 • Praktični pouk

  Regulacije in krmiljenje

  Prehrana

  Mikrobiologija

  Kemija

 • priprava živil

 • uporaba merilnih naprav

 • rokovanje in upravljanje strojev in naprav

 • analize živil

 • senzorične analize

 • fizikalne analize

 • kemijske analize

 • analiza kritičnih točk

 • embalaža in pakiranje

 • skladiščenje in transport

 • študij dela in časa

 • osnove krmilne tehnike

 • kontrola - nadzor in avtomatizacija

 • pnevmatika

 • elektropnematika

 • vdrževanje

 • hranoslovje

 • živila

 • embalaža

 • mikroorganizmi v hrani

 • mikrobna rast, kultivacija in metabolizem

 • pomen in vloga organskih spojin za življenje

 • tehnologija vinarstva

 • Praktični pouk

  Regulacije in krmiljenje

  Prehrana

  Mikrobiologija

  Kemija

  Analiza živil

 • priprava živil

 • uporaba merilnih naprav

 • rokovanje in upravljanje strojev in naprav

 • analize živil

 • senzorične analize

 • kemijske analize

 • analiza kritičnih točk

 • embalaža in pakiranje

 • skladiščenje in transport

 • študij dela in časa

 • osnove krmilne tehnike,

 • kontrola - nadzor in avtomatizacija ,

 • pnevmatika,

 • elektropnevmatika,

 • vzdrževanje

 • hranoslovje

 • živila

 • embalaža

 • mikroorganizmi v hrani

 • mikrobna rast, kultivacija in metabolizem

 • pomen in vloga organskih spojin za življenje

 • analiza vina

 • tehnologija predelave rastlinskih maščob

 • Praktični pouk

  Regulacije in krmiljenje

  Prehrana

  Analiza živil

  Kemija

 • priprava živil

 • uporaba merilnih naprav

 • rokovanje in upravljanje strojev in naprav

 • analize živil

 • senzorične analize

 • fizikalne analize

 • kemijske analize

 • analiza kritičnih točk

 • embalaža in pakiranje

 • skladiščenje in transport

 • študij dela in časa

 • osnove krmilne tehnike

 • kontrola - nadzor in avtomatizacija

 • pnevmatika

 • elektropnevmatika

 • vzdrževanje

 • hranoslovje

 • živila

 • embalaža

 • analiza masti in olj

 • pomen in vloga organskih spojin za življenje