B. POSEBNI DEL

PREDMETNIK ŽIVILSKI TEHNIK OPERATER / PTI

 Pojasnila k predmetniku:

PREDMETI

1. letnik

2. letnik

SKUPNO
št. ur
v programu

št. ur na

št. ur na

teden

leto

teden

leto

A - Splošnoizobraževalni predmeti

Slovenščina

2/4

70/140

3/4

105/140

175/280

Tuji jezik I

3/4

105/140

3/5

105/175

210/315

Umetnost

1

35

   

35

Matematika

2

70

3

105

175

Geografija

2

70

   

70

Zgodovina

   

0/3

0/105

0/105

Informatika

2

70

   

70

Fizika

2

70

   

70

Kemija

2

70

   

70

Biologija

2

70

   

70

Športna vzgoja

3

105

3

105

210

Skupaj A

21/24

735/840

12/18

420/630

1155/1470

 

B - Strokovno-teoretični predmeti

Tehnologija

4

140

3

105

245

Mikrobiologija s higienskim minimumom

2

70

   

70

Prehrana

2

70

   

70

Analiza živil

   

4

140

140

Regulacije in krmiljenje

   

4

140

140

Socialna psihologija / Podjetništvo *

   

2

70

70

Skupaj B

8

280

13

455

735

 

C - Praktično izobraževanje v šoli

Praktični pouk

6/3

210/105

10/4

350/140

560/245

 

D - Interesne dejavnosti

Interesne dejavnosti

 

96

   

96

 

Skupno število ur pouka (A+B+C)

35/35

1225/1225

35/35

1225/1225

2450/2450

Število ur izobraževanja v šoli (A+B+C+D)

 

1321/1321

 

1225/1225

2546/2456

 

Število tednov pouka

 

35

 

35

70

Število tednov interesnih dejavnosti

 

3

   

3

Skupno število tednov izobraževanja

 

38

 

35

73

* Šola izbere med socialno psihologijo ali podjetništvom.

Prvo število ulomka določa minimalni standard, ki izhaja iz predpostavke, da je dijak končal srednje poklicno izobraževanje s šolsko organizacijo, drugo število pa omogoča dijakom, ki so končali srednje poklicno izobraževanje z dualno organizacijo, da se lahko pripravijo na poklicno maturo, če imajo pri teh predmetih primanjkljaj v znanju.

Delitve dijakov v skupine in sodelovanje laborantov

 

Letno št. ur

Število dijakov

Letno štev. ur
za
sodelavca na

Letnik

Predmet

Izvajalec

za vaje *

v skupini

oddelek

skupino

1.

Informatika

učitelj

52

do 17

   

Fizika

učitelj

6

do 17

 

 

laborant     13 6
Kemija

laborant

 

  14

 

Biologija

učitelj

12

do 17

 

 

laborant     12 12

Tehnologija

učitelj

12

do 17

 

 

laborant     12  

Mikrobiologija s higienskim minimumom

učitelj

9

do 17

 

 

laborant     9  

Praktični pouk

učitelj

210/105

do 17

   

2.

Tehnologija

učitelj

10

do 17

 

 

laborant     10  

Analiza živil

učitelj

105

do 17

 

 

laborant     105  

Regulacije in krmiljenje

učitelj

40

do 17

 

 

laborant     40  

Praktični pouk

učitelj

350/140

do 17

   

* Vaje, pri katerih se dijaki delijo v skupine.

Znanje, ki ga morajo imeti izvajalci posameznega predmeta

Predmet

Izvajalec

Znanje

Slovenščina

učitelj

visokošolska izobrazba iz slovenskega jezika in književnosti

Tuji jezik

učitelj

visokošolska izobrazba iz ustreznega tujega jezika

Umetnost

učitelj

visokošolska izobrazba iz umetnosti ali umetnostne zgodovine

Matematika

učitelj

visokošolska izobrazba iz matematike

Geografija

učitelj

visokošolska izobrazba iz geografije

Zgodovina

učitelj

visokošolska izobrazba iz zgodovine

Informatika

učitelj

visokošolska izobrazba iz računalništva ali informatike

Športna vzgoja

učitelj

visokošolska izobrazba iz športne vzgoje

Fizika

učitelj

visokošolska izobrazba iz fizike

laborant

srednja izobrazba ali srednja strokovna izobrazba iz elektrotehnike ali strojništva ali srednja strokovna izobrazba, pridobljena po štiriletnem srednješolskem program u, ki je vseboval najmanj 315 ur fizike oziroma drugih predmetov s fizikalnega predmetnega področja

Kemija

učitelj

visokošolska izobrazba iz kemije

laborant

srednja izobrazba ali srednja strokovna izobrazba iz kemije ali srednja strokovna izobrazba, pridobljena po štiriletnem srednješolskem programu, ki je vseboval najmanj 315 ur kemije oziroma drugih predmetov s kemijskega predmetnega področja

Biologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz biologije

laborant

srednja izobrazba ali srednja strokovna izobrazba, pridobljena po štiriletnem srednješolskem programu, ki je vseboval najmanj 315 ur biologije oziroma drugih predmetov z biološkega predmetnega področja

Tehnologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz živilstva

laborant

srednja strokovna izobrazba iz živilstva ali kemije

Mikrobiologija s higienskim minimumom

učitelj

visokošolska izobrazba iz živilstva, mikrobiologije, veterine ali medicine

laborant

srednja strokovna izobrazba iz živilstva ali kemije

Prehrana

učitelj

visokošolska izobrazba iz živilstva ali medicine

Analiza živil

učitelj

visokošolska izobrazba iz živilstva ali kemije

laborant

srednja strokovna izobrazba iz živilstva ali kemije

Regulacije in krmiljenje

učitelj

visokošolska izobrazba iz strojništva

laborant

srednje strokovna izobrazba iz živilstva, strojništva ali kemije

Socialna psihologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz sociologije ali psihologije

Podjetništvo

učitelj

visokošolska izobrazba iz ekonomije ali organizacije dela

Praktični pouk

učitelj

višja ali visokošolska izobrazba iz živilstva ali kemijske tehnologije