SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: KUHAR

ZAKLJUČNI IZPIT

IZDELEK Z ZAGOVOROM

VSEBINA

1. Ime izpitne enote

2. Izpitni cilji

3. Izpeljava izpita

4. Poklicne kompetence

5. Ocenjevanje

6. Primeri izdelkov oziroma storitev

1. Ime izpitne enote

IZDELEK IN ZAGOVOR

2. Izpitni cilji

Na izpitu ocenjujemo poklicne in splošne kompetence, ki so jih kandidati usvojili pri strokovnih vsebinskih sklopih

v katerih se povezujejo cilji strokovne teorije, praktičnega izobraževanja in ključnih kompetenc.

Na izpitu kandidat izkaže obvladovanje naslednjih poklicnih in splošnih  kompetenc:

3. Izpeljava izpita

Preden kandidati pristopijo k izdelavi izdelka morajo načrtovati ustrezen izbor živil, pripomočkov, posode,  strojev in naprav ter določiti ustrezne tehnološke postopke. O izdelavi izdelka pripravijo oziroma vodijo ustrezno dokumentacijo.

Izdelek in zagovor se opravlja po projektni metodi dela. Glede na obseg in vsebino je izvedba projektnega dela lahko skupinska ali individualna.

Zagovor je sestavljen iz dveh delov:

Pri strokovnem zagovoru kandidat utemeljuje uporabo živil, pripomočkov, strojev in naprav, izbranih tehnoloških postopkov ter upoštevanje predpisov iz varnosti in zdravja pri delu ter varovanja okolja za izdelek, ki ga je izdelal.  

4. Poklicne kompetence

Izdelek:

 Priprava  jedilnika  iz različnih skupin jedi :

Elementi:

Poklicne komponente:

5. Ocenjevanje

MERILA OCENJEVANJA

Merila ocenjevanja in število točk se prilagodijo izdelavi izdelka oziroma opravljanju storitve.

področje ocenjevanja merila ocenjevanja število točk
1
načrtovanje

izvirnost in kreativnost

10

strokovnost

smisel za organizacijo lastnega dela in dela v timu

  2
izvedba

priprava ustreznega inventarja in živil po normativu

60

mehanska in toplotna obdelava živil, izgled, okus, garniranje in dekoriranje

ekonomičnost porabe časa, živil in energije

pospravljanje in shranjevanje neporabljenih živil in jedi

3
dokumentacija

sestava jedilnika in zahtevka živil

10

preglednost in uporabnost

  4
zagovor

predstavitev opravljenega dela

20

evalvacija  in predlogi za izboljšave

SKUPAJ 100

Predlog pretvorbe točk v oceno

številčna ocena število točk
odlično (5) 88 - 100
prav dobro (4) 75 - 87
dobro (3) 62 - 74
zadostno (2) 50 - 61

 6. Primer

a) Naslov:
Priprava kosila za 5 oseb s tremi hodi (priprava dveh jedi)

b) Elementi:

c) Opis izdelka oziroma storitve:

1. faza

2. faza

3. faza

4. faza

5. faza

d) Poklicne kompetence, ki jih mora dijak izkazati:

e) Zagovor:

f) Ocenjevanje:

Področja ocenjevanja Maksimalno število točk Doseženo število točk
NAČRTOVANJE    

Izvirnost in kreativnost

3

 

Strokovnost

4

Organizacija lastnega dela in dela v timu

3

IZVEDBA PRIPRAVE JEDI    

Priprava ustreznega inventarja

6

 

Priprava živil po normativu

5

Mehanska obdelava živil

6

Toplotna obdelava živil

6

Izgled in okus jedi

15

Garniranje in dekoriranje

7

Ekonomičnost porabe časa, živil in energije

6

Shranjevanje neporabljenih živil in jedi

4

Pospravljanje in urejanje kuhinje

5

VODENJE DOKUMENTACIJE    

Sestava jedilnika/ preglednost in uporabnost

5

 

Sestava zahtevka potrebnih živil/ pregled. in uporab.

5

STROKOVNI POGOVOR    

Predstavitev izdelka

10

 

Zagovor

10

SKUPAJ 100  
PRETVORBA TOČK V OCENO