SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: KUHAR

KATALOG ZNANJA

Ime vsebinskega sklopa

TEHNOLOGIJA PRIPRAVLJANJA HRANE

Katalog znanja je določil Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje na 88. seji 16.12.2005

Usmerjevalni cilji

Dijak bo zmožen:

KOMPETENCE

VSEBINSKI SKLOP: TEHNOLOGIJA PRIPRAVLJANJA JEDI (TPJ)

OZNAKA

KOMPETENCE

NIVO OSVAJANJA KOMPETENC

TPJ 1

Mehansko in toplotno obdela živila

 

rutinski

 

TPJ 2

Pripravi in izdela porcije na osnovi normativov

 

rutinski

 

TPJ 3

Pravilno ravna z živili in kuhano hrano

osnovni

 

 


Operativni cilji

TPJ 1MEHANSKO IN TOPLOTNO OBDELA ŽIVILA

Cilji

Cilji ključnih kvalifikacij

Dijak je zmožen:

 • pripraviti mise en place,
 • izbrati in uporabljati stroje in naprave za mehansko in toplotno obdelavo živil,
 • z uporabo orodij in pripomočkov mehansko obdelati  živila,
 • upoštevati pravila mehanske obdelave živil,
 • uporabljati tehtnico in pretvarjati merske enote,
 • uporabljati različne postopke priprave jedi,
 • izbrati zdrav in varen način priprave živil in jedi,
 • pripravljati živila z dopolnilnimi kuharskimi postopki,
 • skrbeti za ekonomično rabo živil,
 • pri delu paziti na racionalno porabo energije,
 • skrbeti za varno delo s toplotnimi napravami,
 • komunicirati s sodelavci z uporabo strokovne terminologije.

Dijak:

 • pojasni faze mise en place,
 • razloži vrste in načine mehanske in toplotne obdelave živil,
 • razlikuje surova živila od polpripravljenih živil in polproizvodov,
 • pojasni posamezne faze tehnološkega procesa v kuhinji,
 • utemelji spremembe na živilih pri mehanski in toplotni obdelavi,
 • razloži pomen ustreznega toplotnega postopka na kakovost jedi,
 • razloži vpliv postopkov priprave jedi  na hranilno vrednost,
 • pojasniti  strokovno odgovornost svojega dela za zdravje, fizični izgled in počutje gostov,
 • razloži pomen in delovanje emulgatorjev,
 • razume strokovno terminologijo in jo uporablja,
 • razlikuje dražje od cenejših virov energije.

Dijak je zmožen:

 • upoštevati predpise o varnosti in zdravju pri delu,
 • upoštevati osebno higieno in higieno okolja ter estetiko za ohranjanje psihofizičnega zdravja,
 • razvijati čut za estetiko,
 • prevzeti osebno odgovornost za svoje strokovno delo,
 • delati  skrbno, natančno in zanesljivo,
 • biti  strpen do potreb drugih in drugačnih,
 • biti podjeten, dinamičen, iniciativen, samostojen,
 • razumeti  pomen sposobnosti, znanja in motivacije za delo,
 • upoštevati ekonomiko, organizacijo in strategije za delo,
 • predvideti začrtano dejavnost in iskati  racionalne rešitve,
 • načrtovati svoje delo in se uskladiti v timu,
 • timsko delati  in si prizadevati za dobro počutje v delovnem okolju,
 • smiselno oceniti stroške poslovanja,
 • vrednotiti opravljeno delo,
 • razlikovati med fosilnimi in alternativnimi viri energije,
 • pri izbiri goriv upoštevati energijske, ekonomske in ekološke vidike,
 • razložiti delovanje mikrovalovne pečice,
 • poznati delovanje elektromagnetnih valov,
 • razložiti delovanje ekonom lonca (kuhanje pod višjim pritiskom),
 • predstavljati si velikost tlakov tekočin v določenih steklenicah,
 • kvalitativno ločevati tekočine po viskoznosti,
 • upoštevati površinsko napetost in kapilarnost,
 • upoštevati fazne spremembe živil,
 • opredeliti alkohol kot organsko spojino,
 • razlikovati snovna imena od ostalih in jih postaviti v pravilno obliko,
 • napisati kuharski recept  in opis postopka,
 • ločevati strokovne izraze od žargonizmov,
 • poiskati razlago besed v SSKJ in terminološkem slovarju,
 • v tujem jeziku razložiti osnovne načine obdelave živil.
TPJ 2 – PRIPRAVI IN IZDELA PORCIJE NA OSNOVI NORMATIVOV

Cilji

Cilji ključnih kvalifikacij

Dijak je zmožen:

 • uporabljati normative pri pripravi jedi,
 • upoštevati izgube pri mehanski in toplotni obdelavi živil,
 • pripraviti porcije po normativih,
 • uporabljati ustrezno servirno in jedilno posodo,
 • skrbeti za ustrezno toploto in ohlajenost posod in jedi pri razdeljevanju,
 • estetsko  nalagati jedi na servirno posodo in dekorirati,
 • pripraviti mise en place za izdajanje jedi,
 • izdajati hrano na osnovi naročila,
 • evidentirati izdajo hrane.

Dijak:

 • razloži pomen normativa,
 • razlikuje normative surovih in očiščenih živil,
 • pozna normative za surova in kuhana živila ,
 • pojasni pomen receptur,
 • izračuna porcije iz pripravljenih jedi,
 • pozna pojme neto, tara, bruto,
 • opiše pravila nalaganja in kombinacije posameznih jedi na krožnik,
 • razloži pomen servirnega roba na krožniku pri postrežbi,
 • razlikuje normative za jedi po naročilu, penzionsko in družbeno prehrano,
 • opiše splošne higienske standarde in HACCP pri razdeljevanju hrane,
 • pozna pomen in potek mikrobiološke analize,
 • pozna načine zaviranja rasti in razmnoževanja oziroma uničevanja mikroorganizmov,
 • pozna bolezni, ki se prenašajo z živili, in načine preprečevanja teh okužb.

Dijak je zmožen:

 • upoštevati pomen izgleda pripravljenih obrokov in jedi,
 • poznati pomen ustvarjalnosti in inovativnosti.
 • delati  skrbno, natančno in zanesljivo,
 • delati  strokovno, hitro, učinkovito in ekonomično,
 • upoštevati likovne zakonitosti oblikovanja,
 • razumeti odnose med barvo, obliko in velikostjo,
 • izkazovati svoje znanje v likovnem komponiranju,
 • kritično vrednotiti estetske vidike oblikovanja.

 

TPJ 3 – PRAVILNO  RAVNA  Z  ŽIVILI  IN  KUHANO  HRANO

Cilji

Cilji ključnih kvalifikacij

Dijak je zmožen:

 • skrbeti za racionalno in ekonomično porabo živil in jedi,
 • ustrezno ohladiti toplo pripravljene jedi,
 • ohranjati jedi na ustrezni temperaturi pred serviranjem,
 • razvrščati jedi v samopostrežni pult v pravilnem zaporedju,
 • transportirati hrano na kraj pogostitve,
 • shranjevati živila in jedi v ustrezne hladilne naprave in shrambe,
 • skrbeti, da so živila ustrezno shranjena v hladilnih napravah.

Dijak:

 • razume pomen racionalne in ekonomične porabe živil in jedi,
 • razloži, zakaj predstavlja živilo tveganje za človekovo zdravje,
 • opiše pot živila od surovine do izdelka po haccp načelih
 • pozna kritične kontrolne točke posameznih živil in jedi po načelih HACCP,
 • izbere postopke ravnanja z živili, s katerimi prepreči zastrupitve,
 • navede pravilno razvrščanje jedi v samopostrežni pult,
 • pozna načine in pravila transportiranja hrane,
 • razloži višino temperature v hladilnih napravah.

Dijak je zmožen:

 • upoštevati predpise o varnosti in zdravju pri delu,
 • razumeti pomen varovanja okolja na delovnem mestu,
 • upoštevati toplotne prevodnosti posod,
 • ločiti med toplotnimi prevodniki in izolatorji,
 • razložiti pomen pravilnega ravnanja s posebnimi odpadki,
 • utemeljiti povezanost med izčrpavanjem naravnih virov in onesnaževanjem okolja,
 • povezati svoje storitve s fizikalnimi dejavniki okolja, ki škodujejo zdravju,
 • razumeti  in zaznavati  ekološke probleme.