SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: KUHAR

KATALOG ZNANJA

Ime vsebinskega sklopa

PRIPRAVA JEDI ZA REDNE IN IZREDNE OBROKE

Katalog znanja je določil Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje na 88. seji 16.12.2005

Usmerjevalni cilji

Dijak je zmožen:

KOMPETENCE

VSEBINSKI SKLOP: PRIPRAVA JEDI ZA REDNE IN IZREDNE OBROKE  (PJRI)

OZNAKA

KOMPETENCE

NIVO OSVAJANJA KOMPETENC

PJRI 1

Pripravi hladne in tople začetne jedi, juhe, jušne vložke in zakuhe, enolončnice

 

rutinski

 

PJRI 2

Pripravi mesne jedi, osnove in omake, priloge, zelenjavne jedi, solate

 

rutinski

 

PJRI 3

Pripravi sladice

 

rutinski

 

PJRI 4

Samostojno pripravi jedi za določen meni, obrok in priložnost

 

 

napredni


Operativni cilji

PJRI 1 – PRIPRAVI HLADNE IN TOPLE ZAČETNE JEDI, JUHE, JUŠNE VLOŽKE IN ZAKUHE, ENOLONČNICE

Cilji

Cilji ključnih kvalifikacij

Dijak je zmožen:

 • pripraviti hladne in tople začetne jedi za redne in izredne dnevne obroke,
 • pripraviti juhe, jušne vložke in zakuhe za redne in izredne dnevne obroke,
 • pripraviti enolončnice in jih vključevati med redne in izredne dnevne obroke,
 • uporabljati dišave in začimbe in jih ustrezno shranjevati,
 • pripravljati hladni in topli hors d'oeuvre,
 • izbrati ustrezne jedi za sestavo določenega jedilnika.

Dijak:

 • pozna pomen hladnih in toplih začetnih jedi,
 • zna razdeliti hladne in tople začetne jedi, juhe, jušne vložke in zakuhe po skupinah in navede jedi iz posamezne skupine,
 • pozna  in izbere živila, ki so primerna za pripravo hladnih in toplih začetnih jedi,
 • razloži načelo pravilnega kombiniranja živil,
 • pozna načine zgoščevanja in vezanja jedi,
 • zna uporabiti dodatke k osnovnim živilom, da dobi  harmonično jed,
 • določi postopke za ohranjanje svežosti živil,
 • razlikuje jušne vložke od zakuh za uporabo v različnih juhah,
 • ponazori načine pridobivanja  in opiše pomen dišav in začimb,
 • razloži delovanje aditivov in njihove učinke,
 • utemelji pomen mleka v prehrani in pri pripravi jedi,
 • razloži in primerja senzorične lastnosti mlečnih izdelkov.

Dijak je zmožen:

 • razvijati ročne spretnosti,
 • razvijati čut za estetsko oblikovanje,
 • pri delu biti natančen in kreativen,
 • razvijati senzorične sposobnosti,
 • osebne odgovornosti pri delu za zdravje ljudi in gospodarske škode,
 • uporabljati splošne ukrepe za preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni,
 • prevesti v tuji jezik izraze za živila ter hladne in tople začetne jedi, juhe, jušne vložke in zakuhe, enolončnice…
PJRI 2 -  PRIPRAVI MESNE JEDI, OSNOVE IN OMAKE, PRILOGE, ZELENJAVNE JEDI, SOLATE

Cilji

Cilji ključnih kvalifikacij

Dijak je zmožen:

 • razkosati manjše kose mesa klavnih živali na porabniške kose,
 • rezati meso za posamezne jedi,
 • pripraviti različne vrste kvaš in marinad za zorenje mesa,
 • pripravljati jedi iz sladkovodnih rib, rakov, žab in polžev,
 • pripravljati jedi iz morskih rib in morskih sadežev,
 • pripravljati jedi iz perutnine,
 • pripravljati jedi iz divjačine in divjačinske perutnine,
 • pripravljati jedi iz eksotičnih vrst mesa,
 • toplotno obdelati meso do ustrezne temperature,
 • toplotno obdelati meso z uporabo postopkov, pri katerih so senzorične lastnosti mesnih jedi čim boljše,
 • pripraviti mesne osnove iz svetlih in temnih vrst mesa,
 • kombinirati posamezne priloge in zelenjavne jedi k mesnim jedem,
 • pripraviti osnovne omake,
 • reducirati in vezati osnove in omake,
 • vključevati industrijske polizdelke pri  pripravi omak,
 • uporabiti mesne osnove in osnovne omake pri pripravi jedi,
 • izbirati ustrezne sodobne načine zgoščevanja in vezanja omak,
 • pripraviti priloge in zelenjavne jedi,
 • pripraviti različne solate,
 • pripraviti solatni bife,
 • pripraviti solatne prelive.

Dijak:

 • oceni pomen mesa in mesnin v prehrani,
 • primerja zdravstveno ustreznost mesa klavnih živali, divjadi, perutnine, morskih živali in mesnin,
 • razdeli meso po klavni teži in starosti vseh vrst živali,
 • razdeli meso na porabniške kose v odstotkih,
 • razlikuje posamezne vrste živali in značilnosti mesa,
 • pozna sodobne trende pri pripravi mesnih jedi,
 • opiše konfekcioniranje mesa po kakovosti porabniških kosov,
 • razloži vplive na senzorične lastnosti mesa,
 • senzorično oceni kakovost vseh vrst mesa,
 • razlikuje zorjeno meso od surovega in njegov pomen,
 • razloži vpliv postopkov toplotne obdelave mesa na hranilno vrednost in kakovost mesa,
 • pozna vrste mesa, ki so takoj po zakolu uporabni za toplotno pripravo,
 • opiše posebnosti pri pripravi posameznih vrst mesa,
 • pozna središčno temperaturo posameznih vrst pečenega mesa,
 • pozna mesnine in jih razvrsti po načinu priprave,
 • pozna načine rezanja surovega, kuhanega in pečenega mesa,
 • zna kombinirati več različnih živil v usklajeno prilogo,
 • zna izbrati primerno prilogo k ustrezni glavni jedi,
 • razdeli mesne jedi, osnove in omake, priloge, zelenjavne jedi, solate, po skupinah in navede jedi iz posamezne skupine,
 • razloži pomen osnov in omak v a la carte kuhinji,
 • razloži dodatke k osnovnim omakam za pripravo omak,
 • presodi zdravstveno ustreznost živil rastlinskega izvora,
 • prepoznava živila rastlinskega izvora,
 • izbere zdrave in varne postopke priprave živil rastlinskega izvora,
 • zna izbrati primerne termične postopke za obdelavo različnih vrst zelenjave,
 • zna ustrezno kombinirati solate s prelivi in dresingi,
 • zna pravilno shraniti solate, da ohrani svežost,
 • zna sestaviti sodobni solatni bife,
 •  pozna pravilno kuhanje testenin,
 • pozna različne načine pridelave sadja in zelenjave – eko, bio, gensko.

Dijak je zmožen:

 • zavedati se pomembnosti upoštevanja higienskih predpisov pri delu z občutljivimi in hitro pokvarljivimi živili,
 • upoštevati novosti pri delu,
 • biti ustvarjalen in natančen,
 • razvijati čut odgovornosti do dela in strokovno pristopati  k delu,
 • upoštevati ekološke standarde in smernice,
 • poimenovati vrste mesa v tujem jeziku,
 • našteti nekaj najbolj pogostih mesnih jedi,
 • našteti nekaj ribjih jedi in jedi iz perutnine,
 • našteti postopke priprave mesnih jedi in jih opisati,
 • našteti čim več vrst omak, prilog in zelenjavnih jedi.

 

PJRI 3 – PRIPRAVI SLADICE

Cilji

Cilji ključnih kvalifikacij

Dijak je zmožen:

 • uporabljati sodobne trende pri pripravi sladic,
 • pripraviti hitro pripravljene porcijske sladice,
 • uporabljati industrijske polizdelke pri pripravi sladic. pripraviti sladice iz različnih vrst testa,
 • pripraviti sladice iz rahlih zmesi,
 • pripraviti kreme, strjenke, želeje in glazure,
 • pripraviti sladolede in zmrzline,
 • pripraviti kompote, sadne solate in pireje,
 • uporabljati ustrezna rahljalna sredstva,
 •  ustrezno dekorirati različne vrste sladic.

Dijak:

 • razlikuje različne vrste in tipe moke ter mlevskih izdelkov,
 • zna izbrati ustrezne sestavine, da dobi energijsko primerno sladico,
 • pozna osnovne sestavine in tehnike priprave različnih vrst testa,
 • zna razdeliti sladice glede na tehnološko pripravo testa,
 • pozna različna zgoščevalna sredstva in način uporabe,
 • razloži uporabo naravnih in umetnih rahljalnih sredstev,
 • pozna splošne napotke pri pripravi sladic,
 • pozna pomen škroba in lepka,
 • pozna sestavine in postopke priprave sladic iz rahlih zmesi,
 • opiše različne vrste krem,
 • pozna sestavine in uporabo želejev,
 • razlikuje lastnosti in namene uporabe sladil,
 • predvidi učinke maščobnih živil na senzorične lastnosti živila,
 • pozna različne vrste čokolad za pripravo glazur,
 • pozna načine zgoščevanja krem in strjenk,
 • zna primerno ohladiti in shraniti sladice ter jih nato pravilno porcionirati.

Dijak je zmožen:

 • našteti čimveč vrst sladic v tujem jeziku,
 • opisati naše sladice, ki se v tuj jezik ne prevajajo (sestavine, način priprave),
 • ohranjati in pogosteje ponujati tipične slovenske sladice,
 • ohranjati kulturno dediščino,
 • povezati pripravo sladic s praznovanji na Slovenskem,
 • uporabiti in vplesti poznavanje etnologije/etnografije v svoje delo,
 • upoštevati psihološki in zdravstveni vidik sladic na ljudi,
 • se ravnati skladno z delovno disciplino,
 • prevzeti osebno odgovornost za svoje strokovno delo in razvoj poklicne kariere,
 • iskati, zbirati in urejati  stare in novejše recepture po različnih virih,
 • posodabljati recepture v skladu s priporočili zdrave prehrane,
 • razvijati ustvarjalnost in inovativnost,
 • razvijati estetske in oblikovne ter senzorične sposobnosti.
PJRI 4 – SAMOSTOJNO PRIPRAVI JEDI ZA DOLOČEN MENI, OBROK ALI PRILOŽNOST

Cilji

Cilji ključnih kvalifikacij

Dijak je zmožen:

 • sestaviti jedilnike – menije za redne obroke z IKT,
 • izbirati ustrezne jedi za določen obrok ali priložnost,
 • izbirati cenovno ustrezna živila za določene obroke,
 • izbirati sezonsko ustrezna živila za pripravo jedi,
 • pripraviti jedi iz vseh skupin živil,
 • pripraviti različne zajtrke,
 • pripraviti hladne in tople malice.

Dijak:

 • pozna osnovna pravila sestavljanja jedilnikov,
 • zna pravilno razvrstiti jedi v klasično strukturo  in opisati sestavo jedilnikov,
 • pravilno kombinira živila v jedilnik ali meni, upoštevajoč sezono živil,
 • izračuna energijsko in hranilno vrednost jedi,
 • utemelji planiranje lastnega dela na podlagi jedilnika,
 • zna poiskati več informacij za posebne vrste jedi,
 • izračuna hranilno vrednost jedi,
 • primerja hranilno vrednost obrokov s prehranskimi priporočili,
 • pozna osnove spoznavnih procesov in pomen čutil.

Dijak je zmožen:

 • vrednotiti dosežke in razviti pozitiven odnos do opravljene storitve,
 • oblikovno, pravopisno in jezikovno ustrezno sestaviti meni z IKT in specialno programsko opremo,
 • svetovati gostom v skladu s poslovnim bontonom,
 • predvideti porabo časa in materiala,
 • smiselno oceniti stroške poslovanja,
 • uporabljati kalkulator za osnovne računske operacije seštevanja, odštevanja, množenja in deljenja,
 • pretvarjati decimalna števila pri pretvorbi deviznih tečajev,
 • poiskati razlike med različnimi deviznimi tečaji.