OBRAZLOŽITEV IN IZVEDBA IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

KUHAR

Podlaga za pripravo izobraževalnega programa
Pričujoči izobraževalni program srednjega poklicnega izobraževanja je nastal na podlagi poklicnih standardov pomočnik/ pomočnica kuharja (šifra standarda 8110.004.3.0), pomočnik/ pomočnica natakarja (šifra standarda 8110.006.3.0) ter kuhar/ kuharica (šifra standarda 8110.003.4.0) (Ur. l. št. 18/25)  in v skladu z Izhodišči za pripravo izobraževalnih programov nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja ter programov srednjega strokovnega izobraževanja (Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje, 2001).

Izobraževalni program postopoma nadomešča izobraževalni program Gostinska dela (poklic kuhar;  Ur.l. RS št 51/98, 67/00, 12/01, 23/02, 79/03, 75/04, 63/05)in izobraževalni program Kuhar (ds) (Ur.l. RS št 69/ 98).
Izobraževalni program je modularno zgrajen in omogoča pridobitev:

Cilji in programske rešitve

Pri pripravi izobraževalnega programa so bili zastavljeni naslednji cilji:

Povezovanje splošnega, strokovnega in praktičnega znanja v problemsko strukturiranem izobraževalnem programu je uresničen skozi koncept kompetenc ( poklicnih in ključnih, ki jih razvijamo s ključnimi kvalifikacijami). V izobraževalni program so vgrajeni nacionalni standardi ključnih kvalifikacij za slovenščino, matematiko, tuji jezik, umetnost, družboslovje, naravoslovje in šport kot samostojne programske enote (predmeti) v najmanj minimalnem standardu, kot jih  določajo navedena izhodišča.
Povezovanje vsebin omenjenih predmetov s strokovnimi vsebinami in praktičnim izobraževanjem prepuščamo šoli s skupnim timskim načrtovanjem pouka vseh učiteljev, ki poučujejo v programu.

Cilji ključnih kvalifikacij so vgrajeni v strokovne vsebinske sklope ali se kot način in metoda dela uresničujejo skozi celoten program: kompetenca učiti se učiti, socialne spretnosti, razvoj sporazumevalnih zmožnosti (ustne komunikacije in bralne pismenosti),  informacijsko-komunikacijska pismenost, podjetništvo ter varstvo in zdravje pri delu.
Graditev kariere je mogoče razviti v okviru interesnih dejavnosti ali odprtega kurikula.
V okviru interesnih dejavnosti se poveča število ur, namenjenih športnim dnevom, na 60 ur.

Najmanjša strukturna enota za dosego poklicnih kompetenc je vsebinski sklop, ki v smislu koncentričnih krogov omogoča pridobivanje poklicne kompetence in postopno graditev le-te na več ravneh. Vsebinski sklopi so vsebinsko-didaktični sklopi ciljev, ki izhajajo iz kompleksnih delovnih nalog, so didaktično utemeljeni in vodijo do poklicnih kompetenc. V okviru vsebinskih sklopov se povezuje praktično izobraževanje, strokovna teorija in nacionalne ključne kvalifikacije v luči delovnih in poslovnih procesov in upoštevanja potreb gostov. Upoštevani so vsi pomembni elementi, ki določajo področje gostinske dejavnosti: tehnološki, ekonomski, komunikacijski, okoljevarstveni in zdravstveni. Vsebinski sklopi vključujejo cilje informiranja, načrtovanja, odločanja, izvedbe in kontrole.
Posebna pozornost je posvečena »teoretizaciji« praktičnega izobraževanja, s ciljem doseči ustrezno razmerje med teoretičnim in praktičnim vidikom usposobljenosti.

Stopnje kompetenc: glede na temeljne kriterije, kot so kompleksnost in zahtevnost delovnih poklicnih situacij in stopnje avtonomnosti ter odgovornosti, ki jo zahtevajo, je izobraževalni program strukturiran tako, da omogoča postopno graditev poklicnih kompetenc v smislu koncentričnih krogov skozi vsa tri leta izobraževanja.

Nov didaktični koncept predpostavlja pouk  (pedagoški proces), ki:

Izobraževalni program zahteva pripravo izvedbenega kurikuluma na šoli. Učitelji skupaj pripravijo letne aktivnosti, skupaj načrtujejo vsebino za uresničitev ciljev in jo izvajajo hkrati. Določijo način preverjanja in ocenjevanja doseženih ciljev. Za dosego cilja je na šoli oblikovana programska projektna skupina za pripravo in izvedbo.

Odprti del kurikuluma je namenjen za uresničevanje ciljev na regionalni in lokalni ravni. Šola v sodelovanju s socialnimi partnerji in gospodarskimi združenji definira vsebinske sklope in cilje tega dela kurikuluma, v katerem dijaki razvijajo  praktične veščine, poglabljajo in širijo znanje strokovne teorije in razvijajo  ključne kompetence.

Uresničevanje ciljev ključne kvalifikacije: naravoslovje
Učni  sklopi iz kataloga znanj  naravoslovje, ki se povezujejo z vsebinskimi sklopi v izobraževalnem programu:

Integrirani učni sklopi

Vsebinski sklopi

Osebna higiena in higiena okolja

Skupne osnove v gostinstvu

Delovanje človeškega telesa in ohranjanje zdravja

Skupne osnove v gostinstvu

Vzgoja za zdravje

Skupne osnove v gostinstvu

Varovanje naravne dediščine in okolja

Skupne osnove v gostinstvu

Za uresničitev integriranih učnih sklopov je predvidenih 66 ur.

Integracija ciljev splošnega izobraževanja v strokovno-teoretično izobraževanje mora biti izpeljana tako, da nastane nova dopolnjena in zaključena celota. To pomeni, da se morajo cilji splošnega izobraževanja smiselno nadgrajevati in dopolnjevati s cilji strokovno-teoretičnega izobraževanja. Zato je nujno, da učitelj strokovno-teoretičnega predmeta pri integraciji skupaj z učiteljem naravoslovja sodeluje pri načrtovanju in izvajanju integriranih vsebinskih sklopov. Integrirane vsebinske sklope morata oba učitelja načrtovati in izvajati timsko, enako velja tudi za proces vrednotenja in ocenjevanja doseženega znanja. Oba učitelja morata pri integraciji upoštevati vse cilje, ki so zapisani v obeh katalogih znanj, in jih operacionalizirati tako, da se cilji in načrtovane dejavnosti smiselno dopolnjujejo. V primeru, da se določeni cilji predlaganega učnega sklopa smiselno ne dopolnjujejo s cilji strokovnega predmeta, se realizirajo v okviru samostojnega predmeta naravoslovje v A delu.

Število ur: 132 ur. Od tega je 66 ur izvedenih samostojno, preostale pa potekajo s strokovno-teoretičnim predmetom.

Organizacija praktičnega pouka in praktičnega izobraževanja v delovnem procesu (praktično usposabljanje z delom)

Praktično izobraževanje v delovnem procesu (PIDP) omogoča doseganje ciljev, ki ji šola ne more uresničiti, zlasti poklicno socializacijo in razvoj osebnostnih potencialov ter poklicnih kompetenc, pomembnih za kakovost dela in uspešen razvoj poklicne kariere z neposrednim opravljanjem dela. Nosilca izobraževanja sta podjetje in šola, ki skupaj s šolsko delavnico oziroma medpodjetniškim centrom izvajata izobraževalni program. dijak v delovnem procesu pri delodajalcu poleg praktičnega znanja in spretnosti pridobi tiste spretnosti, ki jih v šolskih delavnicah ni moč pridobiti, zlasti:socializacijo v delovnem okolju,dinamiko realnega delovnega procesa in skupno odgovornost za kakovost opravljenega dela.

Dijakom je zagotovljeno 655 ur praktičnega pouka v šolskih delavnicah in najmanj 24 PIDP. Praktično izobraževanje v delovnem procesu poteka na podlagi sklenjene individualne učne pogodbe med delodajalcem in dijakom ali kolektivne učne pogodbe med delodajalcem in šolo.

V pogodbi stranki se dogovorita glede:

Šolsko leto traja v 1. in 2. letniku 38 tednov, v 3. letniku pa 35 tednov. Če opravi dijak 53 tednov PIDP, opravlja dodatne tedne po končanem pouku.

Z individualno učno pogodbo se lahko določi tako, da se:

Če se upošteva največje možno število vseh tednov, potem praktično izobraževanje v delovnem procesu lahko obsega skupaj 7 + 7 + 19 + 19,6 = 52,6 tednov.