SPLOŠNI DEL

Izobraževalni program: kuhar

Naziv poklicne izobrazbe: kuhar/ kuharica

Trajanje izobraževanja: tri leta

Cilji izobraževalnega programa

Poleg splošnih ciljev izobraževalni program omogoča dijakom oziroma dijakom, da:

Obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja

Vsebinski sklopi

Obvezni  načini  preverjanja in ocenjevanja znanja

Skupne osnove v gostinstvu

ustno, projektno delo, izdelki in delovna poročila

Tehnologija pripravljanja jedi

Priprava jedi za redne in izredne obroke

Priprava zahtevnejših jedi

Preverjanje in ocenjevanje vsebinskih sklopov skupaj pripravijo in izvedejo učitelji, ki uresničujejo cilje vsebinskega sklopa.

Pogoji za napredovanje in dokončanje izobraževanja

Pogoji za napredovanje

V višji letnik lahko napredujejo dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh predmetov in vsebinskih sklopov letnika, opravili interesne dejavnosti in obveznosti praktičnega usposabljanja pri delodajalcu oziroma napredujejo po sklepu programskega učiteljskega zbora.

Za dijake z individualno učno pogodbo je pogoj za napredovanje iz drugega v tretji letnik opravljanje vmesnega preizkusa.

Pogoji za dokončanje

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe morajo dijaki uspešno dokončati zaključni letnik izobraževanja s pozitivnimi ocenami iz vseh predmetov in vsebinskih sklopov, opraviti vse interesne dejavnosti ter obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom pri delodajalcu in zaključni izpit.

Vsebina zaključnega izpita

MODULI

Pomočnik kuharja

Nacionalno poklicno kvalifikacijo pomočnik/ pomočnica kuharja  pridobi, kdor je uspešno ocenjen iz navedenih kompetenc učnih sklopov strokovnega dela izobraževalnega programa.

OZNAKA

VSEBINSKI SKLOPI IN POKLICNE KOMPETENCE

NIVO OSVAJANJA KOMPETENCE

SKUPNE OSNOVE V GOSTINSTVU

SOG 1

dijak se osebno uredi in pripravi na delo.

rutinski nivo

SOG 2

Pozna, vzdržuje in skladišči inventar, živila, racionalno ravna s stroji in napravami.

rutinski nivo

TEHNOLOGIJA PRIPRAVLJANJA JEDI

TPJ 1

Mehansko in toplotno obdela živila.

rutinski nivo

TPJ 2

Pripravi in izdela porcije na osnovi normativov.

rutinski nivo

TPJ 3

Pravilno ravna z živili in kuhano hrano.

osnovni nivo

Pomočnik natakarja

Nacionalno poklicno kvalifikacijo pomočnik/ pomočnica natakarja pridobi, kdor je uspešno ocenjen iz navedenih kompetenc učnih sklopov strokovnega dela izobraževalnega programa.

OZNAKA

VSEBINSKI SKLOPI IN POKLICNE KOMPETENCE

NIVO OSVAJANJA KOMPETENCE

SKUPNE OSNOVE V GOSTINSTVU

SOG1

dijak se osebno uredi in pripravi na delo.

rutinski nivo

SOG2

Pozna, vzdržuje in skladišči inventar,  pijače, varno in varčno ravna s stroji in napravami.

rutinski nivo

 

DELO V TOČILNICI IN POSTREŽBA PIJAČ

DTP1

Pripravi in postreže brezalkoholne, alkoholne pijače,

tople napitke  in prigrizke.

rutinski nivo

KOMUNICIRANJE Z GOSTI IN POSLOVANJE

KGP1

Prevzema naročila v manjših obratih s pijačami in zaračunava konzumacije gostom.

rutinski nivo

POSTREŽBA REDNIH IN IZREDNIH OBROKOV

RIO1

Izvaja osnovna dela pri postrežbi gostov.

osnovni nivo

RIO2

Pomaga pri  strežbi po navodilih natakarja

osnovni nivo