B. POSEBNI DEL

PREDMETNIK : KUHAR (SI) / SPI

PROGRAMSKE ENOTE

1. letnik

2. letnik

3. letnik

SKUPNO št.
ur in tednov

št. ur na

št. ur na

št. ur na

teden

leto

teden

leto

teden

leto

A – Splošno izobraževalni predmeti-ključne kvalifikacije

Slovenščina

 

 

 

 

 

 

213

Italijanščina

 

 

 

 

 

 

164

Matematika

 

 

 

 

 

 

213

Tuji jezik

 

 

 

 

 

 

164

Umetnost

 

 

 

 

 

 

33

Naravoslovje*

 

 

 

 

 

 

66

Družboslovje

 

 

 

 

 

 

132

Športna vzgoja

 

 

 

 

 

 

164

Skupaj A

16

528

13

429

12

192

1149

               

B  - Strokovno vsebinski sklopi**

Skupne osnove v gostinstvu

 

 

 

 

 

 

262

Tehnologija pripravljanja jedi

 

 

 

 

 

 

295

Priprava jedi za redne in izredne obroke

 

 

 

 

 

 

344

Priprava zahtevnejših jedi

 

 

 

 

 

 

198

Skupaj B

12

396

15

495

13

208

1099

Od tega

C – Praktično izobraževanje v šoli

Praktični pouk

5

165

10

330

10

160

655

Č – Praktično izobraževanje v delovnem procesu

Praktično usposabljanje z delom

 

114

 

114

 

684

912

D – Interesne dejavnosti

Interesne dejavnosti

 

64

 

64

 

32

160

E – Odprti kurikulum

Na ravni šole

5

165

5

165

7

112

442

Skupno število  ur pouka (A+B+E)

33

1089

33

1089

32

512

2690

Skupno število ur praktičnega  izobraževana  (C+Č)

 

279

 

444

 

844

1567

Skupno število  ur izobraževanja v šoli (A+B+D+E)

 

1153

 

1153

 

544

2850

Skupaj (A+B+Č+D+E)

 

1267

 

1267

 

1228

3762

Število tednov izobraževanja v šoli

 

33

 

33

 

16

82

Število tednov praktičnega usposabljanja z delom

 

3

 

3

 

18

24

Število tednov interesnih dejavnosti

 

2

 

2

 

1

5

Skupno število tednov izobraževanja

 

38

 

38

 

35

111

Pojasnila k predmetniku:
* Neintegrirani del naravoslovja. Za celotni katalog znanja je predvideno 132 ur.
**  V vsebinskih sklopih integrirani cilji ključnih kvalifikacij naravoslovje, družboslovje, umetnost, podjetništvo, zdravje in varnost pri delu, okoljska vzgoja, socialne spretnosti, učenje učenja ter načrtovanje in vodenje kariere.
Z individualno učno pogodbo se obseg praktičnega usposabljanja z delom pri delodajalcu lahko poveča na 7 tednov v 1. in 2. letniku in na 19 tednov v 3. letniku; poleg tega se z individualno učno pogodbo lahko določi, da dijak opravlja namesto praktičnega pouka v 2. in 3. letniku (2 dni na teden) praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu.

IZVEDBA IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Izobraževalni program izvajajo šola in delodajalci. Praktično usposabljanje z delom se izvaja pri delodajalcih s sklenjeno kolektivno ali individualno učno pogodbo.

VSEBINSKI SKLOPI

V tabeli so prikazani vsebinski sklopi, razdeljeni na poklicne kompetence, vključno s strukturiranjem teh kompetenc po nivojih.

OZNAKA

VSEBINSKI SKLOPI IN Poklicne kompetence

NIVO OSVAJANJA KOMPETENCE

SKUPNE OSNOVE V GOSTINSTVA

 

SOG1

Dijak se osebno uredi in pripravi na delo.

 

rutinski nivo

 

SOG 2

Pozna, vzdržuje in skladišči inventar, živila in pijače, racionalno ravna s stroji in napravami.

 

rutinski nivo

 

OSNOVNA DELA V KUHINJI

 

ODK 1

Mehansko in toplotno obdela živila.

 

rutinski nivo

 

ODK 2

Pripravi in izdela porcije na osnovi normativov.

 

rutinski nivo

 

ODK 3

Pravilno ravna z živili in kuhano hrano.

osnovni nivo

 

 

OSNOVNA DELA V STREŽBI

 

ODS 1

Opravlja pripravljalna in zaključna dela v pripravljalnici  in prostorih za  goste.

 

rutinski nivo

 

ODS 2

Postreže  posamezne jedi na osnovne  načine.

 

rutinski nivo

 

ODS 3

Pripravi in postreže brezalkoholne, alkoholne pijače, tople napitke  in prigrizke.

 

rutinski nivo

 

ODS 4

Sprejme goste, priporoča in prevzema naročila v obratih s pijačami in pri rednih obrokih.

 

rutinski nivo

 

PRIPRAVA JEDI ZA REDNE IN IZREDNE OBROKE 

 

PJRI 1

Pripravi hladne in tople začetne jedi, juhe, jušne vložke in zakuhe, enolončnice.

 

rutinski nivo

 

PJRI 2

Pripravi mesne jedi, osnove in omake, priloge, zelenjavne jedi, solate.

 

rutinski nivo

 

PJRI 3

Pripravi sladice.

 

rutinski nivo

 

PJRI 4

Samostojno pripravi jedi za določen meni, obrok in priložnost.

 

 

napredni nivo

PRIPRAVA ZAHTEVNEJŠIH JEDI

 

PZJ 1

Razume in uporablja kuhinjsko dokumentacijo.

 

rutinski nivo

 

PZJ 2

Pripravi jedi po naročilu.

 

 

napredni nivo

PZJ 3

Pripravi zahtevnejše jedi iz širšega izbora živil in upošteva njihovo hranilno vrednost v prehrani.

 

 

napredni nivo

PZJ 4

Pripravi slovenske narodne jedi in  jedi drugih narodov.

 

 

napredni nivo

ZNANJE, KI GA MORAJO IMETI IZVAJALCI POSAMEZNEGA PREDMETA OZIROMA VSEBINSKEGA SKLOPA

Predmet  oziroma vsebinski sklop (VS)

Izvajalec

Znanje

Slovenščina

učitelj

visokošolska izobrazba iz  slovenskega jezika in književnosti

Italijanščina

učitelj

visokošolska izobrazba iz italijanščine

Tuji jezik

učitelj

visokošolska izobrazba iz ustreznega tujega jezika

Matematika

učitelj

visokošolska izobrazba iz matematike

Umetnost

učitelj

visokošolska izobrazba iz  umetnosti ali likovnega področja

Naravoslovje

učitelj

visokošolska izobrazba iz biologije, kemije ali fizike

laborant

srednja izobrazba ali srednja strokovna izobrazba  iz kemije ali drugega izobraževalnega programa, ki vsebuje  vsaj 315 ur biologije ali kemije ali predmetov s kemijskega ali biološkega področja

Družboslovje

učitelj

visokošolska izobrazba  iz zgodovine, geografije ali sociologije

Športna vzgoja

učitelj

visokošolska izobrazba iz športne vzgoje

VS: Skupne osnove v gostinstvu

učitelji

visokošolska izobrazba iz  zdravstva, veterine, kemije ali biologije

visokošolska izobrazba iz  psihologije,  pedagogike, sociologije,  turizma, hotelirstva ali komunikologije

visokošolska izobrazba iz živilske tehnologije, kemije ali biologije

visokošolska izobrazba iz ekonomije, organizacije dela,  turizma ali hotelirstva

učitelj praktičnega pouka (kuharstvo/strežbe)

visokošolska,  višja ali  srednja strokovna  izobrazba iz gostinstva

VS: Tehnologija pripravljanja jedi

učitelja

visokošolska izobrazba iz  živilske tehnologije, kemije ali biologije

visokošolska izobrazba iz ekonomije, organizacije dela,  turizma ali hotelirstva

učitelj praktičnega pouka (kuharstvo)

visokošolska, višja ali srednja strokovna izobrazba iz gostinstva.

VS: Priprava jedi za redne in izredne obroke

učitelj

učitelj praktičnega pouka (kuharstvo)

visokošolska izobrazba iz  živilske tehnologije, kemije ali biologije.
visokošolska, višja ali srednja strokovna izobrazba iz gostinstva

VS: Priprava zahtevnejših jedi

učitelji

 

visokošolska izobrazba iz  ekonomije,  organizacije dela, turizma ali hotelirstva

visokošolska izobrazba iz  živilske tehnologije,  kemije ali biologije

visokošolska izobrazba iz računalništva ali informatike

učitelj praktičnega pouka
(kuharstvo)

visokošolska, višja ali srednja strokovna  izobrazba iz gostinstva