SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

MODEL SKUPNEGA IZVAJANJA IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMOV NA NARODNO MEŠANEM OBMOČJU (IS IN DV)

1. UVOD

2. IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI, VKLJUČENI V MODEL

3. CILJI SKUPNEGA IZVAJANJA

4. PREDMETNIK

5. POJASNILA IN NAVODILA ZA IZVAJANJE MODELA

 

1. UVOD

Predlog modela skupnega izvajanja izobraževalnih programov na narodno mešanih območjih je sprejel Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje na 62. seji 17. 12. 2002 in Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na 54. seji, 19. 12. 2002.

2. IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI, VKJUČENI V MODEL

Model omogoča skupno izvajanje naslednjih izobraževalnih programov za pridobitev srednje poklicne izobrazbe, ki so prilagojeni za dvojezično izvajanje na narodno mešanem območju (slovensko, madžarsko; oznaka DV) ali v italijanskem učnem jeziku v slovenski Istri (oznaka IS):

Šola, lahko skladno z razpisom za vpis, izvaja vse ali samo nekatere izmed naštetih izobraževalnih programov v okviru modela.

Pojasnilo:
Objavljamo samo programe, v katere so se dijaki tudi vpisali.

3. CILJI SKUPNEGA IZVAJANJA

Model omogoča zlasti:

4. PREDMETNIK

Predmetnik za skupno izvajanje prilagojenih izobraževalnih programov (IS) na narodno mešanem območju slovenske Istre: avtoklepar, klepar-krovec, orodjar, konstrukcijski mehanik, instalater strojnih instalacij, avtomehanik, strojni mehanik, zidar, pečar- keramik, slikopleskar, kuhar, natakar, bolničar- negovalec in prodajalec.

PREDMETNIK

P R E D M E T I

 

1. letnik

2. letnik

3. letnik

SKUPNO
št. ur v
programu

št. ur na

št. ur na

št. ur na

teden

leto

teden

leto

teden

leto

A - Splošno-izobraževalni predmeti

Italijanščina

3

84

4

64

4

64

212

Slovenščina

3

84

4

64

4

64

212

Tuji jezik

2

56

2

32

3

48

136

Matematika

3

84

4

64

4

64

212

Umetnost

1

28

 

0

 

0

28

Naravoslovje

1

28

 

0

 

0

28

Družboslovje

2

56

2

32

1

16

104

Športna vzgoja

2

56

2

32

1

16

104

Skupaj A

17

476

18

288

17

272

1036

B - Strokovno-teoretični predmeti

Temeljni strokovni predmet

7

196

4

64

4

64

324

Izbirne strokovne vsebine

3

84

3

48

4

64

196

Skupaj B

10

280

7

112

8

128

520

C - Praktično izobraževanje v šoli

Praktični pouk s strokovno teorijo

5

140

7

112

7

112

364

Č - Praktično izobraževanje v delovnem procesu

Praktično izobraževanje pri delodajalcu

 

304

 

760

 

684

1748

D - Interesne dejavnosti

Interesne dejavnosti

 

64

 

64

 

32

160

 

Skupno število ur pouka (A+B+C)

32

896

32

512

32

512

1920

Skupaj praktično izobraževanje (C+Č)

 

444

 

872

 

796

2112

Št. ur izobraževanja v šoli (A+B+C+D)

 

960

 

576

 

544

2080

Skupaj (A + B + C + Č + D)

 

1264

 

1336

 

1228

3828

Št. tednov pouka

 

28

 

16

 

16

60

Št. tednov prak. izob. v del. procesu

 

8

 

20

 

18

46

Št. tednov interesnih dejavnosti

 

2

 

2

 

1

5

Skupno število tednov izobraževanja

 

38

 

38

 

35

111

Predmetnik za skupno izvajanje prilagojenih izobraževalnih programov (DV) na narodno mešanem območju: avtoklepar, klepar-krovec, orodjar, konstrukcijski mehanik, instalater strojnih instalacij, avtomehanik, strojni mehanik, elektrikar energetik, zidar, pečar-keramik, slikopleskar, kuhar, natakar, bolničar-negovalec in prodajalec.

Pojasnilo:
Objavljamo samo programe v katere so se dijaki tudi vpisali.

PREDMETNIK

P R E D M E T I

1. letnik

2. letnik

3. letnik

SKUPNO
št. ur
v
programu

št. ur na

št. ur na

št. ur na

teden

leto

teden

leto

teden

leto

A - Splošno-izobraževalni predmeti

Slovenščina

3

84

4

64

4

64

212

Madžarščina I ali Madžarščina II

3

84

4

64

4

64

212

Tuji jezik

2

56

2

32

3

48

136

Matematika

3

84

4

64

4

64

212

Umetnost

1

28

 

 

 

 

28

Naravoslovje

1

28

 

 

 

 

28

Družboslovje

2

56

2

32

1

16

104

Športna vzgoja

2

56

2

32

1

16

104

Skupaj A

17

476

18

288

17

272

1036

B - Strokovno-teoretični predmeti

Temeljni strokovno-teoretični predmet

7

196

4

64

4

64

324

Izbirne strokovne vsebine

3

84

3

48

4

64

196

Skupaj B

10

280

7

112

8

128

520

C - Praktično izobraževanje v šoli

Praktični pouk s strokovno teorijo

5

140

7

112

7

112

364

Č - Praktično izobraževanje v delovnem procesu

Praktično izobraževanje pri delodajalcu

 

304

 

760

 

684

1748

D - Interesne dejavnosti

Interesne dejavnosti

 

64

 

64

 

32

160

 

Skupno število ur pouka (A+B+C)

32

896

32

512

32

512

1920

Skupaj praktično izobraževanje (C+Č)

 

444

 

872

 

796

2112

Št. ur izobraževanja v šoli (A+B+C+D)

 

960

 

576

 

544

2080

Skupaj (A + B + C + Č + D)

 

1264

 

1336

 

1228

3828

Št. tednov pouka

 

28

 

16

 

16

60

Št. tednov praktično izobraževanje v del. procesu

 

8

 

20

 

18

46

Št. tednov interesnih dejavnosti

 

2

 

2

 

1

5

Skupno število tednov izobraževanja

 

38

 

38

 

35

111

 

5. POJASNILA IN NAVODILA ZA IZVAJANJE MODELA

Splošnoizobraževalni predmeti (A)

Vsebine naravoslovja (kemija in fizika) so integrirane pri vseh izobraževalnih programih, razen v izobraževalnem programu bolničar negovalec, v temeljni strokovni predmet. Vsebine biologije v obsegu 28 ur se izvajajo v predmetu naravoslovje. V programu bolničar- negovalec se vsebine kemije in fizike izvajajo v okviru izbirnih strokovnih vsebin.

Madžarščina I: materni jezik

Madžarščina II: drugi jezik

Strokovno-teoretični predmeti (B)

Temeljni strokovni predmet je oblikovan za vsak program oziroma skupino programov posebej in vključuje cilje in vsebine različnih strokovnih predmetov.

Strojništvo

Predmet osnove strojništva je skupen v vseh letnikih za vse programe na področju strojništva v modelu.

Gostinstvo

Predmet gostinstvo je skupen v vseh letnikih za programa kuhar in natakar. Izpitna kataloga za zaključni izpit sta ločena za navedena izobraževalna programa.

Standardi znanj za ključne kvalifikacije (v obsegu 120) ur se razporedi v kataloge za temeljni strokovni predmet, praktični pouk s strokovno teorijo ter praktično izobraževanje pri delodajalcu.

Izvedba izobraževalnih programov, vključenih v model

Splošnoizobraževalni predmeti so skupni za vse izobraževalne programe.

V okviru praktičnega izobraževanja pri delodajalcu se lahko izvede tudi del strokovno-teoretičnih vsebin.