SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

MODEL SKUPNEGA IZVAJANJA NA PODROČJU GRADBENIŠTVA

Izobraževalni program: KAMNOSEK

IZPITNI KATALOG

1. Naziv izpitne enote

PRAKTIČNI DEL ZAKLJUČNEGA IZPITA

2. Izpitni cilji

Na izpitu ocenjujemo:

3. Priporočila za uporabo

Izpitno nalogo je možno izbirati iz predlaganega seznama oziroma iz razširjenega nabora na podobnem nivoju zahtevnosti. Navedene izpitne naloge služijo izpitnemu odboru kot vodilo o primernosti in tehnoloških zahtevah posameznega izdelka, zato je možno za vmesni preizkus ali zaključni izpit uporabiti izdelavo drugega primerljivega izdelka. Vse izpitne naloge navedene v katalogu so opisane informativno.

Kandidat mora načrt oziroma delavniško risbo za enostavnejši izdelek pripraviti sam. Za zahtevnejše izdelke dobi že narisan načrt. V obeh primerih pa sam izdela vse pripomočke za zarisovanje in kontrolo izdelave klesanca, v merilu 1:1. Izpitni odbor v tej fazi prvič pregleda nalogo ter oceni njeno zahtevnost in izvedljivost.

dijak lahko uporabi stroje in druge pripomočke v skladu s kriteriji za izdelavi naloge.

Temeljno znanje kamnoseka je ročna obdelava kamna, zato mora dokazati, da je izdelek sposoben izklesati ročno. Stroji so kandidatu lahko v pomoč le pri najbolj grobih delih, da si prihrani čas.

Izpitne naloge (izpitna dela, delovne preizkuse) določi izpitni odbor. Priporočamo, da izpitni odbor izda sklep kandidatu o vrstah in številu izpitnih nalog, eventualni pripravi polizdelkov (dovoljenih predpriprav) po predloženi dokumentaciji in drugih pogojih. Brez pisnega sklepa sme kandidat uporabiti le pripomočke dovoljene s tem katalogom.

Zagovor je vezan predvsem na izdelek in naj bo sestavljen iz: zagovora opis postopka dela ter varnostnih meril pri izdelavi.

Kandidat mora izpitni komisiji predložiti dnevnike praktičnega dela vseh let izobraževanja.

Znanja ki so opredeljena v tem katalogu so razdeljena v dve osnovni skupini: izpitne naloge primerne za vmesni preskus ter za praktični del zaključnega izpita.

4. Znanja, ki se preverjajo na vmesnem preizkusu

Pri vmesnem preizkusu lahko preverjamo praktična znanja in spretnosti pridobljenih v procesu praktičnega izobraževanja z/s:

Kandidat pripravi polizdelke (izvede dovoljene predpriprave) po predloženi dokumentaciji pred preizkusom v skladu s sklepom izpitnega odbora. Na vmesnem preizkusu opravi finalizacijo izpitnega dela.

Kandidat mora dokazati, da zna:

4.1. Trajanje vmesnega preizkusa

Vmesni preizkus traja do 7 ur ter zajema izdelavo izpitnih nalog, tehnične dokumentacije in ustni zagovor . Za izpitno delo do 5 ur, za delovne preizkuse do 2 uri. Ustni zagovor traja največ 20 minut.

4.2.   SEZNAM IZDELKOV/STORITEV PRIMERNIHZA VMESNI PREIZKUS

IZDELEK

OPIS IN DIMENZIJE

TEHNOLOŠKE ZAHTEVE

ROČNA IZDELAVA KLESANCA IZ SUROVCA

Pravilna štiristrana prizma dimenzij 30x40x20 cm, po dve nasproti ležeči ploskvi sta enako površinsko obdelani.

Pravilna šesterokotna prizma, r = 20 cm, višina je 50 cm, vse ploskve so fino špičene.

Valjast stebriček, r = 20 cm, višina je 50 cm, površina valja je fino štokana.

Kandidat iz surovega kosa ali tombolona ročno izdela klesanec izbrane oblike.

Temeljne zahteve naloge so:

 • točnost dimenzij po načrtu,
 • izdelava prve ravne ploskve,
 • izdelava pravokotnih ploskev,
 • ročna površinska obdelava ploskev (špičena, štokana, brazdana, ...),
 • okrasno špičeni (šarirani) robovi.
 • ROČNA IZDELAVA ENOSTAVNEGA PROFILA NA REZANEM OBDELOVANCU

  Na obrezanem kosu dimenzij 30x40x15 cm na vzdolžni strani ročno izdela poljubni tekoči profil, vse površine so fino štokane.

  Kandidat zariše in s postopnim odvzemanjem izdela profil na rezanem obdelovancu. Preverja se točnost profila in kvaliteta površinske obdelave.

  5. Znanja, ki se ocenjujejo na zaključnem izpitu

  Pri praktičnem delu zaključnega izpita lahko ocenjujemo praktična znanja in spretnosti pridobljenih v procesu praktičnega izobraževanja s/z:

  Kandidat pripravi polizdelke (izvede dovoljene predpriprave) po predloženi dokumentaciji pred izpitom v skladu s sklepom izpitnega odbora. Na izpitu opravi finalizacijo izpitnega dela. Tehnično poročilo izdela pod nadzorom.

  Kandidat poleg znanj, ki jih je pokazal na vmesnem preskusu dokaže tudi, da:

  5.1. Zeznam izdelkov/storitev za praktični del zaključnega izpita

  S seznamom izdelkov/storitev so opredeljena znanja in spretnosti, ki jih kandidat mora obvladati glede na cilje izobraževanja.

  IZDELEK

  OPIS IN DIMENZIJE

  TEHNOLOŠKE ZAHTEVE

  PROFILIRANA KONZOLA Z BOČNIM ORNAMENTOM**

  • rezan obdelovanec dimenzij 30x40x15 cm, iz mehkega apnenca;
  • kombinirani profil konzole po lastni zasnovi;
  • obojestranski bočni ornament po lastni zasnovi;
  • površinska obdelava je kamnu in obliki profila primerna;
  • kandidat na primernem mestu vkleše svoje začetnice;
 • Kandidat odžaga obdelovanec predvidenih dimenzij na stroju. Zariše profil konzole, strojno lahko odžaga še prvo tangencialno poševnino. Profil, površinska obdelava ter ornament so izdelani ročno. Ornament je izdelan kot enostopenjski relief globine 0,5cm. Temeljne zahteve naloge so:
  • točnost končnih dimenzij,
  • točnost profila,
  • estetsko oblikovanje in izdelava ornamenta in vklesanih začetnic,
  • kamnu in obliki primerna izbira površinske obdelave.

  PROFILNI VOGAL

  • rezan obdelovanec dimenzij 30x50x30 cm iz mehkega apnenca;
  • profil poteka po eni vzdolžni in eni prečni stranici;
  • profilni vogal se na polovici dolžine prečne stranice zaključi s slepim kotom;
  • najmanj ena stran profila je polirana;
  • na polirani ploskvi so vklesane začetnice dijaka;
  • Kandidat odžaga obdelovanec na stroju. Strojno lahko odvzame še prvo tangencialno poševnino vzdolžnega profila. Temeljne zahteve naloge so:
  • točnost končnih dimenzij in profila,
  • kvaliteta površinskih obdelav,
  • točnost izdelave slepega kota,
  • pravilnost izdelave klesanih črk.

  PROFILNI KOT

  • rezan obdelovanec končnih dimenzij 50x50x15 cm, iz mehkega apnenca;
  • kraka profila v tlorisu sta dolžine 10 in 30 cm;
  • profil vsebuje izbočeno in žlebasto okroglino z vmesnimi pasovi ali pasnimi koti;
  • najmanj ena stran profila je polirana;
  • na eni ploskvi dijak vkleše svoje začetnice;
  • Kandidat na stroju odžaga obdelovanec do tlorisnih dimenzij krakov profilnega kota. Nadaljna obdelava je ročna.Temeljne zahteve naloge so:
  • točnost dimenzij,
  • pravilnost stika profila v kotu, dosežena s pomočjo viziranja,
  • kvaliteta površinskih obdelav,
  • pravilnost zasnove in izdelave klesanih črk.

  POLIRANA NAPISNA PLOŠČA Z BESEDILOM IN ORNAMENTOM

  • polirana plošča iz apnenca ali marmorja, dimenzij 50x80x6 cm;
  • najmanj štirivrstično besedilo, ki vsebuje tudi številke;
  • klasične črke s trikotnim žlebastim profilom, višine 5 cm in 3 cm;
  • vzdolžni ali prečni ornament z rastlinskim ali geometrijskim motivom v dvostopenjskem reliefu globine 0.5cm je visok najmanj 10 cm;
  • napis pobarva ali pozlati;
  • Kandidat strojno spolira ploščo iz izbranega kamna ter jo strojno obžaga v določenih dimenzijah. Obrusi in spolira robove. Zariše in ročno izkleše napis ter ornament.
  • Temeljne zahteve naloge so:
  • točnost dimenzij,
  • kvaliteta površinske obdelave plošče in robov,
  • kompozicija napisa in ornamenta v skladu z velikostjo in merami plošče,
  • pravilnost izdelave klasičnih črk,
  • natančnost izvedbe barvanja ali zlatenja napisa.

  MASIVNA KAMNITA POSODA

  • rezan obdelovanec dimenzij 50x50x40 cm, iz apnenca;
  • posoda je okrogle, ovalne ali oglate oblike;
  • debelina stene posode je 8 - 10 cm;
  • grlo posode je enostavno profilirano;
  • površinska obdelava je špičena, štokana, brazdana ali polirana;
  • na zunanjem obodu posode je vključen emblem z začetnicami dijaka v primerni obdelavi;
  • Kandidat odžaga obdelovanec na stroju. Glede na obliko posode si lahko pomaga s strojnim obžaganjem do tangencialne poševnine profila ob grlu posode. Profil in površino posode vključno s podstavkom izdela ročno. Temeljne zahteve naloge so:
  • primerna izbira površinske obdelave posode glede na vrsto kamna,
  • simetrija glede na navpično os,
  • natančnost izdelave profila,
  • kompozicijsko primerna lega emblema,
  • kvaliteta izdelave klesanih črk.

  DEBELA KAMNITA PLOPČA Z GREBENASTIM NAPISOM IN SIMBOLOM

  • plošča iz mehkega apnenca, dimenzij 50x70x10 cm;
  • obdelava robov plošče
  • fino špičena čelna ploskev;
  • najmanj štirivrstični napis iz grebenastik črk pravokotnega ali trapeznega profila;
  • medaljon z enostavnim reliefnim motivom;
  • Kandidat strojno odžaga apnenčasto ploščo. Ročno obdela robove in fino špiči čelno ploskev. Na izbranem mestu zariše medaljon in napis.
  • Temeljne zahteve naloge so:
  • točnost dimenzij,
  • kvaliteta špičene površine,
  • kompozicijska zasnova napisa z medaljonom,
  • pravilnost izklesa grebenastih črk,
  • kvaliteta izdelave reliefnega medaljona.

  PROFILIRAN SKLEPNIK LOKA**

  • rezan obdelovanec iz apnenca dimenzij 25x25x50 cm;
  • poševnine bočnih stranic potekajo v smeri središča izbranega loka polkrožne, segmentne ali ovalne oblike;
  • čelna ploskev je profilirana;
  • profil je žlebljen v večstopenjskem reliefu;
  • na čelni strani je vključen medaljon z začetnicami kandidata;
  • Kandidat odžaga obdelovanec na stroju.
  • Strojno lahko obžaga še bočne poševnine sklepnika ter tangencialno poševnino čelnega profila. Temeljne zahteve naloge so:
  • točnost dimenzij,
  • simetrija po navpični osi,
  • točnost profila,
  • kompozicija oblikovnih elementov,
  • pravilnost vklesanih črk.

  ENOSTAVNO PROFILIRAN STEBRIČEK BALKONSKE OGRAJE**

  • rezan obdelovanec iz mehkega apnenca dimenzij 20x20x70 cm;
  • v tlorisu je stebriček okrogle ali kvadratne oblike;
  • trup stebrička je gladek ali kaneliran
  • stebriček ima lahko obliko balustra z enostavnim profilom;
  • varianta - stebriček je okroglega prereza, trup je rahlo napet (entaza) in nima baze, kapitel je enostavno profiliran;
  • dijak na primernem mestu vkleše svoje začetnice;
  • Kandidat si lahko pri obdelavi pomaga s stroji do tangencialnih poševnin profila. Zahtevnost zasnove mora dijak prilagoditi razpoložljivemu času. Temeljne zahteve naloge so:
  • točnost dimenzij po načrtu,
  • simetrija po navpični osi,
  • skladnost profila,
  • skladnost površinske obdelave,
  • pravilnost vklesanih črk.

  PROFILIRANA MASIVNA STOPNICA

  • rezan obdelovanec iz mehkega apnenca dimenzij 40x50x20 cm;
  • masivna stopnica ima na čelni strani enostaven profil 
  • stopnica ima zob za naleganje na spodnjo stopnico;
  • glava stopnice za vzidavo v zid je širine 12 cm;
  • nastopna ploskev je nedrseča;
  • čelna stranica stopnice je fino brušena ali polirana;
  • Kandidat odžaga obdelovanec na stroju, vključno s poševnino ter zamikom profila na čelni strani. Vse profile, zobove in površine dijak izdela ročno. Naloga obsega izdelavo polovice stopnice s tipičnim profilom ter glavo za vzidavo stopnice v opečni zid. Temeljne zahteve naloge so:
  • · točnost izdelave po načrtu,
  • kvaliteta obdelave površin,
  • točnost izdelave profila,
  • ujemanje zobov za naleganje stopnice z modelom ali šablono.

  PROFILIRANA OKENSKA POLICA**

  • rezan obdelovanec iz mehkega apnenca dimenzij 30x60x15 cm;
  • polica ima enostaven profil z odkapnim zobom;
  • na eni strani ima obdelano glavo z nastavkom za pokončnik okenskega okvirja,
  • naklon police je 2%;
  • površinska obdelava je fino brušena ali polirana.
  • Kandidat odžaga obdelovanec na stroju do tangencialne poševnine profila. Izdelek dokonča ročno. Temeljne zahteve naloge so:
  • točnost dimenzij po načrtu,
  • točnost profila,
  • ujemanje z modelom pokončnika okenskega okvirja,
  • točnost obdelave glave police v obliki profilnega vogala.

  ** za naloge, označene z zvezdicami, kandidat dobi izdelan načrt, ostale naloge izdela po lastni zasnovi.

  6. Trajanje izpita

  Praktični del zaključnega izpita traja do 23 ur ter zajema izdelavo izpitnih nalog, tehnične dokumentacije in ustni zagovor . Za izpitna dela do 17 ur, za delovne preizkuse do 6 ure. Ustni zagovor traja največ 20 minut.

  7. Ocenjevanje znanja in spretnosti

  Izpitni odbor pripravi kriterije za ocenjevanje tako, da za posamezne naloge upošteva naslednja razmerja:

  PODROČJE OCENJEVANJA

  DELEŽI cca
  enota z dokumentacijo

  DELEŽ cca
  enota brez dokumentacije

  1. priprava in izvedba naloge

  20 %

   

  2. strokovnost (kakovost - izdelka)

  60 %

   

  3. dokumentacija (pri 1 nalogi)

  10 %

   

  4. ustni zagovor

  10 %

   

  SKUPAJ

  100 %

   

  7.1. Določanje skupne ocene

  Pri določanju skupne ocene praktičnega dela zaključnega izpita upoštevamo, da je delež:

  Pri dogovoru o točkovnem vrednotenju izpitnih nalog se mora skupna točkovna vrednost pretvoriti v predpisano ocenjevalno lestvico, ki je petstopenjska in obsega ocene od odlično (5) do nezadostno (1).

  Priporočilo za pretvorbo števila točk v oceno:

  odlično (5)

  100 do 92 točk

   

  dosežek, ki nadpovprečno zadovoljuje postavljene zahteve,

  prav dobro (4)

  od 91 do 81 točk,

   

  dosežek, ki v celoti zadovoljuje postavljene zahteve,

  dobro (3)

  od 80 do 67 točk,

   

  dosežek, ki v splošnem zadovoljuje postavljene zahteve,

  zadostno (2)

  od 66 do 50 točk,

   

  dosežek, ki kaže na pomanjkljivosti, vendar še zadovoljuje postavljene zahteve,

  nezadostno (1)

  49 ali manj točk,

   

  dosežek, ki ne zadovoljuje postavljenih zahtev in kaže na pomanjkljivo temeljno znanje.

  Kandidat je ocenjen z oceno odlično.

  Izdelek/storitev je izdelan v predpisanem času, kandidat ga je izdelal brez pomoči nadzornika. Dosledno so bili upoštevani varnostni predpisi. Delovne postopke je izvajal pravilno in v ustreznem zaporedju. Mere izdelka ter kakovost površin so v mejah dopustnih toleranc. Kandidat razume zastavljena vprašanja in naloge pri zagovoru izdelka. Odgovarja samostojno brez dodatnih vprašanj in razlag. Kompleksno obvlada učno snov, spretno povezuje vzroke in posledice. Pri odgovarjanju je natančen in sistematičen.

  Kandidat je ocenjen z nezadostno oceno.

  Pri izdelavi je kandidat nesiguren in potrebuje stalno vodenje nadzornika. Večkrat krši predpise o varnosti in redu v delavnici. Izkoristki so slabi, poraba materiala je nadpovprečna, dimenzije izdelka so spremenjene od prvotno načrtovanih. Predviden čas za izdelavo prekorači za več kot 20 %.

  8. Dovoljeni pripomočki

  Pri praktičnem delu zaključnega izpita so dovoljeni naslednji pripomočki:

  9. Literatura in drugi viri

  Za kandidate je priporočena literatura in drugi viri objavljena v vsakoletnem Katalogu učbenikov za poklicne in strokovne šole za posamezno šolsko leto, ki ga izdaja Center RS za poklicno izobraževanje oziroma Zavod RS za šolstvo.