SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

MODEL SKUPNEGA IZVAJANJA NA PODROČJU GRADBENIŠTVA

Izobraževalni program: KAMNOSEK

IZPITNI KATALOG

1. Naziv izpitne enote

TEHNOLOGIJA

2. Izpitni cilji

Na izpitu ocenjujemo:

3. ZNANJA, KI SE OCENJUJEJO PRI ZAKLJUČNEM IZPITU

VSEBINE:

ZNANJE

UČNA IN DELOVNA SREDSTVA

VRSTE INB LASTNOSTI KAMNA

 • našteje vrste kamnin po nastanku in njihovo uporabnost;
 • razloži lastnosti kamnin, ki so pomembne za vgraditev v različnih situacijah;
 • vzorci kamnin (lomljeni in polirani);
 • KAMNOLOMI IN PRIDOBIVANJE ARHITEKTONSKEGA KAMNA

 • opiše načine pridobivanja arhitektonskega kamna;
 • pozna vse kamnolome in vrste arhitektonskega kamna v Sloveniji;
 • pozna kategorije blokov in drugih izdelkov kamnarske industrije;
 • vzorci kamnin iz slovenskih kamnolomov;
 • POMOŽNI MATERIALI ZA MONTAŽO KAMNA

 • našteje vrste veziv in malt za montažo kamna;
 • pozna mešalna razmerja sestavin za malte;
 • našteje sestavine za beton, razloži uporabo betonov v kamnoseštvu, razloži postopke priprave, vgrajevanja in nege betona, pozna marke betona za različna montažna dela v kamnoseštvu;
 • pozna tesnilne mase in kite, razloži lastnosti in pojasni načine njihove uporabe;
 • razloži funkcijo površinske zaščite kamna;
 • standardi, normatii in atesti za gradbene materiale s področja montaže in zaščite kamna;
 • MATERIALI ZA OBDELAVO KAMNA

 • našteje abrazivna sredstva;
 • pozna in razloži vezave, oblike in uporabnost brusov za kamen;
 • opiše razliko med diamantnimi rezili za granite in marmorje;
 • pojasni uporabo diamantnega orodja pri razrezu, obrezavi, profilni obdelavi in površinski obdelavi kamna;
 • vzorci abrazivnih sredstev, veziv, polnil in dodatkov pri brusih in rezilih za kamen;
 • vzorci brusov po oblikah in trdotah;
 • ORODJA IN STROJI ZA OBDELAVO KAMNA TER VARNOST PRI DELU

 • našteje vrste ročnega orodja in pojasni njegovo uporabo;
 • našteje materiale za ročna orodja in pojasni posebnosti uporabe;
 • našteje in pojasni delovanje strojev v kamnoseštvu in navede ukrepe varnosti in zdravja pri delu;
 • komplet orodja za ročno obdelavo kamna;
 • MASIVNI ZIDOVI IZ KAMNA, MEŠANI ZIDOVI

 • našteje vrste kamna za zidanje;
 • opiše pripravljalna dela za zidanje zidov;
 • razloži postopek in pravila zidanja kamnitih zidov;
 • navede vrste in izdelavo mešanih zidov iz kamna in opeke ali betona
 • pribor za risanje in skiciranje;
 • PREZRAČEVALNE FASADE IN KONTAKTNE OBLOGE IZ KAMNITIH PLOŠČ

 • skicira fasadni pas in razloži delovanje prezračevane fasade;
 • pozna predpise za sidranje fasadnih kamnitih plošč;
 • opiše postopek izdelave kontaktne kamnite obloge in razloži pravila oblaganja s stališča gradbene fizike;
 • risalni pribor
 • vzorci sider za oblaganje s ploščami;
 • tabele (dilatacijske rege);
 • PROFILI - konstrukcije profilov, zgodovinski profili

 • zna konstruirati osnovne in sestavljene profile;
 • pozna imena, oblike in dimenzijska razmerja najbolj značilnih zgodovinskih profilov;
 • prepozna pokrajinske značilnosti profiliranih kamnitih elementov v Sloveniji;
 • risalni pribor;
 • slikovno gradivo;
 • MASIVNI ELEMENTI IZ KAMNA

  Zna zasnovati in narisati karakteristične poglede, prereze, detajle in profile masivnih elementov:

 • okenski okvir;
 • vratni okvir ali portal;
 • steber z bazo in kapitelom;
 • zid iz klesancev poljubnega tlorisa;
 • profiliran venec;
 • balkonska plošča s konzolami;
 • čipkasta rozeta;
 • balustri s podstavkom in pokrovcom;
 • nagrobni spomenik poljubne zasnove;
 • zna razložiti postopek obdelave;
 • našteje pomožne materiale in delovna sredstva pri montaži elementa;
 • risalni pribor,
 • ZUNANJI IN NOTRANJI TLAKI

 • našteje vrste tlakov po namenu, položaju in jakosti prometa;
 • skicira vzorce standardnih in nestandardnih tlakov;
 • razloži postopek polaganja tlakov na peščeno posteljico, na klasično podlago ali na lepilo;
 • razloži načine kontroliranja kvalitete izdelave tlaka;
 • zna določiti naklone pri zunanjih tlakih;
 • pozna predpise za področje polaganja kamnitih tlakov;
 • pribor za risanje in skiciranje;
 • MASIVNE IN OBLOŽENE STOPNICE

 • zna dimenzionirati notranje in zunanje stopnice;
 • razloži postopek oblaganja armiranobetonskih stopnic s kamnitimi ploščami;
 • nariše profil masivne stopnice z detajli odvisnimi od tlorisne zasnove (ravne, zavite, krožne stopnice, ...);
 • risalni pribor in kalkulator;
 • DEKORATIVNI ELEMENTI ZUNANJE OPREME IZ KAMNA

  Zna zasnovati in narisati načrt s karakterističnimi pogledi in prerezi ter detajli za:

 • kamnita vrtna miza;
 • vrtna klop;
 • fontana;
 • kamin;
 • svetilnik;
 • korita za cvetje;
 • vrtna ograja;
 • razloži postopek izdelave in montaže elementa;
 • pojasni razloge in načine zaščite elementa pred zunanjimi vplivi;
 • risalni pribor;
 • KAMNITE POSODE

 • zasnuje skladno obliko in profil posode;
 • nariše prostoročno skico in načrt posode;
 • pojasni način ročne ali strojne izdelave posode;
 • zasnuje ornamentirani pas;
 • nariše šablono za ornamentirani pas s pomočjo razvitega plašča krogle, stožca valja ali druge oblike, ...
 • pribor za risanje in skiciranje.
 • 4. Ocenjevanje znanja

  Zgradba izpitne enote:

  •  pisni izpit,

  •  ustni izpit.

  4.1. PISNI IZPIT

  Priporočilo

  S pisnim delom kandidat dokaže, da z grafičnim prikazom, potrebnimi opisi, utemeljitvami in izračuni obvlada temeljna strokovna znanja. S samostojnim snovanjem celote ali detajlov nekaterih kamnoseških izdelkov dokaže, da je pridobil občutek za skladno in uravnoteženo kompozicijo oblike, vrste kamna in načinom površinske obdelave.

  Trajanje pisnega izpita

  Pisni izpit traja 120 minut.

  Ocena

  Oceno pisnega izpita določi izpitna komisija na predlog dveh ocenjevalcev.

  4.2.   USTNI IZPIT

  Vprašanja na izpitnem listku

  Vprašanja morajo biti kratka, jasna ter ustrezno razčlenjena. Vprašanja, ki so kompleksna naj zajemajo temeljno strokovno znanje.

  Priprava in trajanje izpita

  Kandidat ima pravico, da se pripravi na ustni izpit. Ustni izpit traja največ 20 minut .

  Ocena

  Oceno ustnega izpita oblikuje izpitna komisija na predlog izpraševalca, ki jo posreduje izpitnemu odboru.

  5. Dovoljeni pripomočki

  Pri pisnem izpitu so dovoljeni naslednji pripomočki:

  Pri ustnem izpitu naj ima kandidat možnost odgovarjati ob ustreznih učnih in delovnih sredstvih, navedenih v tretjem stolpcu preglednice iz 3. točke tega izpitnega kataloga.

  6. Literatura in drugi viri

  Za kandidate je priporočena literatura in drugi viri objavljena v vsakoletnem Katalogu učbenikov za poklicne in strokovne šole za posamezno šolsko leto, ki ga izdaja Center RS za poklicno izobraževanje oziroma Zavod RS za šolstvo.