SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

MODEL SKUPNEGA IZVAJANJA NA PODROČJU GRADBENIŠTVA

Model skupnega izvajanja izobraževalnih programov srednjega poklicnega izobraževanja v gradbeništvu vključuje izobraževalne programe:

ČRKOSLIKAR, DIMNIKAR, IZVAJALEC SUHOMONTAŽNE GRADNJE, KAMNOSEK, PEČAR-KERAMIK, SLIKOPLESKAR, STROJNIK GRADBENE MEHANIZACIJE, TESAR, ZIDAR

KATALOG ZNANJ

1. Ime predmeta

GRADBENIŠTVO

2. Število ur

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

135

30

165

2.

79

20

99

3.

16

16

32

skupaj

230

66

296

3. Usmerjevalni cilji predmeta

Gradbeništvo z vajami posreduje dijakom temeljna strokovno-teoretična znanja, ki so osnova in dopolnilo k praktičnemu pouku in praktičnemu izobraževanju v delovnem procesu.

Pri predmetu dijak :

4. Operativni cilji predmeta

Informativni cilji

Formativni cilji

dijak:

Socializacijski cilji

dijak:

Posebnosti v izvedbi

1. letnik

OSNOVE GRADBENIŠTVA

 • Pozna gradbeništvo, kotgospodarsko panogo
 • organizacije, ki se ukvarjajo z gradnjo in njihove dejavnosti
 • pridobi osnove o organiziranosti gradbeništva
 • zna razložiti funkcije gradbenih organizacij in njihovo mesto v gospodarstvu in družbi
 • razvija pozitiven odnos do poklica
 • oblikuje svoje interese in mesto v tej gospodarski panogi
 • spozna nujnost medsebojne povezanosti človeka in tehnike

VRSTE GRADBENIH OBJEKTOV

 • visoke zgradbe
 • nizke zgradbe
 • vodne zgradbe
 • zna opisati različne vrste gradbenih objektov
 • prepozna razliko med gradbenimi objekti in njihovo pravilno zasnovo
 • primerja gradbene objekte po namenu, načinu in tehnologiji gradnje
 • spozna strokovno soodgovornost v gradbeni dejavnosti, posebej v načrtovanju gradbenih objektov
 • se zave medpoklicne povezanosti in potrebe odgovornosti do sorodnih gradbenih del in poklicev

GRADBENA DELA

 • pripravljalna dela
 • gradbena dela
 • zaključna gradbena dela
 • zemeljska dela
 • prenos podatkov iz načrta na teren
 • pozna vse dejavnosti ,ki potekajo pred pričetkom gradnje
 • spozna povezanost gradbene dejavnosti
 • spozna nujnost delovne hierarhije in medsebojne povezanosti vseh sodelujočih

vaje na terenu

16 ur

GRADBENI OBJEKT

nosilni in nenosilni gradbeni elementi

 • pozna lastnosti in funkcijo gradbenih elementov
 • zna razložiti njihovo nalogo v zgradbi

razvija sposobnost za sistematično in samostojno opazovanje, razločevanje in primerjanje

MATERIALI V GRADBENIŠTVU

 • vrste in lastnosti
 • preizkušanje
 • standardizacija
 • naravni kamniti
 • materiali
 • keramični
 • materiali
 • veziva
 • malte
 • betoni
 • kovine
 • les ogljikovodikovi
 • materiali
 • izolacije
 • loči gradbene materiale in pozna njihovo uporabo
 • loči njihove fizikalne, kemijske, mehanske in tehnološke lastnosti
 • pozna pomen standardov za kvaliteto proizvodov
 • pozna posameznegradbene materiala, prepoznava njihove lastnosti
 • zna izbrati najprimernejši material za svoje delo
 • razvija sposobnosti za sistemsko opazovanje, primerjanje in razločevanje
 • spozna širino in medsebojno povezanost z drugimi panogami
 • razvija sposibnost sistemetičnega primerjanja gradiv
 • se zave medsebojne povezanosti lastnosti materialov
 • razvija osebno in strokovno odgovornost

vaje v laboratoriju

16 ur

ORGANIZACIJA GRADBIŠČA

 • spozna projekt organizacije gradbišča
 • opiše zunanjo in notranjo infrastrukturo
 • se seznani z začasnimi objekti na gradbišču
 • zna prebrati projekt organizacije gradbišča: obstoječe objekte ali tiste ki so določeni za odstranitev ali kot sestavni del končne rešitve
 • loči notranjo in zunanjo infrastrukturo/vodovod, kanalizacijo, elektriko,.. prometne poti- vodoravni, navpični in mešani transport/
 • ponazori začasne objekte na gradbišču
 • se zave pomena urejenega varnega delovnega prostora
 • razvija ekološko zavest

VARSTVO PRI DELU

 • pravni predpisi iz varstva pri delu
 • osebna varstvena oprema
 • varstvo pri gradbenem delu
 • seznani se z zakonom o varstvu pri delu
 • spozna zakon o zaščiti pred požarom
 • spozna pravilnik o varstvu pri gradbenem delu
 • spoznava odnos vzrok – posledica in razvija sposobnost predvidevanja seznani se z normativi in ukrepi za varno delo
 • zna poiskati vire za pridobivanje potrebnih informacij
 • razvija odnos do varnega dela v skladu s predpisi
 • razvija sposobnosti za zavarovanje sebe in drugih udeležencev v delovnem procesu
 • razvija sposobnosti zaznavanja nevarnosti in ustreznega ukrepanja
 • zaveda se soodvisnosti med tehniko in človekovo dejavnostjo
 • razvija zavest o osebni strokovni in moralni odgovornosti

2.letnik

GRADBENA MEHANIKA

 • sila
 • obtežba
 • deformacije
 • opredeli pojme:nosilna konstrukcija, sila, obtežba
 • razlikuje med vrstami obtežbe
 • prepozna osnovna napetostna stanja in njihov vpliv na gradbeno konstrukcijo

z znanjem splošnih pojmov pridobi odgovornost do natančnega in pravilnega izvajanja del

vaje v računalniški učilnici 4 ure

KALKULACIJE

 • pojem norme
 • obračunska pravila
 • normativi materialov
 • struktura cene
 • spozna pomen norm za kvalitetno obvladovanje del v gradbeništvu
 • zna določiti porabo materiala, časa po normativih in poiskati prave norme za določeno delo
 • razvija poklicno identiteto
 • spozna pomen pravilno določene norme za doseganje predpisane kvalitete dela
 • razvija sposobnost vrednotenja gradbenih del

vaje v računalniški učilnici 12 ur

3. letnik

VAROVANJE KULTURNE DEDIŠČINE

 • organizacija na področju varovanja kulturne dediščine
 • spozna institucije, ki sodelujejo pri varovanju in obnovi kulturne dediščine
 • razume pomen povezovanja in sodelovanja različnih strok pri posameznem kulturnem spomeniku
 • razvija spoznanje o pomembnosti povezovanja različnih strok
 • razvija strokovno identiteto

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

 • projektna dokumentacija /izbran primer/

 • seznani se z vsebino projekta za sanacijo
 • spozna različne elemente projektne dokumentacije
 • spozna in razume strokovne pojme s področja kulturne dediščine
 • razume kompleksnost projektne dokumentacije
 • spozna pomembnost potresne varnosti objekta
 • razvija pozitiven odnos do kulturne dediščine
 • razvija sposobnost opazovanja in analiziranja
 • bogati svoj besedni zaklad

5. Obvezne oblike preverjanja in ocenjevanja znanja

V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

6. Povezanost z drugimi predmeti

Znanja

Povezava s predmetom

Predmet

Znanja

Gradbeništvo

Gradbeni elementi

 • tehnologija
 • praktični pouk
 • tehnološki postopki gradnje posameznih elementov
 • poznavanje materialov in izbira najprimernejših delovnih postopkov

Materiali

 • tehnologija
 • praktični pouk
 • izbira materiala glede na tehnične in fizikalne lastnosti in poznavanje postopkov pravilne uporabe

Organizacija gradbišča

 • praktični pouk
 • pripravljalna dela in organizacija delovnega mesta

Varstvo pri delu

 • tehnologija
 • praktični pouk
 • poznavanje varnih delovnih postopkov
 • uporaba varovalne opreme in osebnih zaščitnih sredstev

kalkulacije

 • tehnologija
 • praktični pouk
 • matematika
 • poznavanje sestav delov posameznih gradbenih elementov
 • uporaba predizmer materiala
 • izbira najprimernejšega materiala
 • poznavanje računskih operacij

Varstvo kulturne dediščine

 • tehnologija
 • praktični pouk
 • umetnost
 • poznavanje konstrukcijskih elementov zgradbe in tehnologije gradnje
 • določitev najprimernejših materialov
 • poznavanje zgodovine gradbeništva