SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

MODEL SKUPNEGA IZVAJANJA NA PODROČJU GRADBENIŠTVA

Model skupnega izvajanja izobraževalnih programov srednjega poklicnega izobraževanja v gradbeništvu - izobraževalni program:

KAMNOSEK

KATALOG ZNANJ

1. Ime predmeta

PRAKTIČNI POUK

2. Število ur

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

-

198

198

2.

-

462

462

3.

-

224

224

skupaj

-

884

884

3. Usmerjevalni cilji predmeta

Praktični pouk je temeljni strokovni predmet, ki združuje in dopolnjuje teoretična znanja iz drugih strokovnih predmetov. V šoli dijaki osvojijo temeljno znanje izključno ročne obdelave kamna, ki je le en, vendar najpomembnejši del kamnoseškega poklica.

Pri predmetu dijak:

4. Operativni cilji predmeta

Informativni cilji

Formativni cilji

dijak:

Socializacijski cilji

dijak:

Posebnosti v izvedbi

ORGANIZACIJA DELOVNEGA MESTA

 • dogovor o obnašanju v delavnici;
 • navodila za uporabo zaščitnih sredstev;
 • priprava obdelovanca;
 • ročno dviganje in premikanje kamna;
 • vrste in uporaba ročnega orodja;
 • orientira se v delavniškem prostoru;
 • upošteva vrstni red opravil;
 • nauči se tehnik ročnega dviganja in premikanja masivnih kamnitih kosov;
 • upošteva ukrepe varnosti pri delu;
 • Razume pomen doslednega upoštevanja pravil vedenja in dela zaradi lastne varnosti.
 • Krepi čut za timsko delo.
 • Razvija občutek za sodelovanje v skupini.
 • VAJE

  PRIPRAVA OBDELOVANCA

 • prevzem osebnega orodja;
 • ureditev delovnega mesta;
 • dvig in namestitev obdelovanca na stolice;
 • ZAČETNA – GROBA OBDELAVA KAMNA

 • odbijanje;
 • špičenje;
 • spozna orodja za začetno,grobo obdelavo kamna;
 • nauči se zarisovanja in označevanja profila;
 • spozna tehniko ročne obdelave kamna s postopnim odvzemanjem materiala;
 • Razvijajo čut za varno in odgovorno delo.
 • VAJE

  VALJASTI STEBRIČEK S KROGLASTIM ZAKLJUČKOM

 • zaris profila;
 • začetni odkles z odbijačem;
 • grobo in srednje špičenje tangencialnih poševnin;
 • fino špičenje do končne obdelave;
 • ŠPIČENJE RAVNE PLOSKVE

 • grobo špičenje;
 • srednje špičenje;
 • fino špičenje
 • špičenje na regade, brazdanje;
 • špičenje pravokotne ploskve;
 • uri spretnosti uporabe ročnega orodja;
 • nauči se tehnike udarcev in pravilne drže rok;
 • zna izbrati pravilen delovni položaj glede na smer obdelave klesanca;
 • spozna lastnosti kamna, ki ga obdeluje;
 • Pridobiva vztrajnost in natančnost.
 • Krepi čut za urejeno delovno okolje.
 • VAJE

  OBDELAVA POVRŠIN KAMNITE PRIZME

 • dimenzije 60 x 50 x 15 cm;
 • grobo špičenje, 2-4 udarci/dm;
 • srednje špičenje, 4-8 udarcev/dm;
 • fino špičenje, 8-16 udarcev/dm;
 • špičenje pravokotne ploskve  na že izdelano ploskev;
 • špičenje na regade - brazdanje dveh med seboj pravokotnih ploskev;
 • OBDELAVA PRVE RAVNE PLOSKVE

 • osnovni rob;
 • viziranje vzporednosti;
 • porezovanje z zobatim dletom;
 • površinska obdelava od špičenja, krempanja do finega štokanja;
 • spozna način iskanja treh točk, ki določajo ravnino, s pomočjo viziranja;
 • uporablja nove pripomočke za kontrolo vzporednosti ravne ploskve;
 • nauči se krempanja in grobega ter finega štokanja;
 • osvoji pravilen vrstni red posameznih obdelav;
 • Poglablja in širi znanje o kamnu ter pridobiva izkušnje.

  VAJE:

  KLESANEC

 • porezovanje osnovnega roba;
 • viziranje z ravnalno letvijo;
 • izkles robov ploskve;
 • vmesni izkles s krempanjem;
 • končni izkles s štokanjem;
 • OBDELAVA MED SEBOJ PRAVOKOTNIH PLOSKEV

   

 • prva ravna ploskev;
 • prva pravokotna ploskev;
 • porezovanje stranskih robov, kot 90 o ;
 • porezovanje zadnjega roba;
 • porezovanje z zobatim dletom;
 • obdelava ploskve (špičenje, krempanje, grobo in fino štokanje);
 • utrdi znanje izdelave prve ravne ploskve klesanca;
 • na ostalih ploskvah izuri veščine izdelave med seboj pravokotnih ploskev;
 • pozna zaporedje uporabe orodij od grobe do fine površine;
 • zna določiti smeri posameznih faz obdelave;
 • zna prilagoditi tehniko klesanja vrsti kamna;
 • pri določanju lege ploskev zna uporabljati ravnalno letev in kotnik;
 • Pridobiva občutek za plemenitost kamna.
 • Razvija potrpežljivost in natančnost..
 • VAJE:

  KLESANEC Z MED SEBOJ PRAVOKOTNIMI PLOSKVAMI

 • izdelava prve ravne ploskve;
 • merjenje in določanje pravokotnosti druge ploskve;
 • izdelava štirih stranskih ploskev;
 • izdelava zadnje ravne ploskve, preverjanje vzporednosti in pravokotnosti;
 • končni izdelek ima med seboj pravokotne ploskve z ravnimi robovi, površine ploskev so fino štokane;
 • ŠARIRANJE IN ZASEKAVANJE ROBOV – KANTONOV

 • zarisovanje in zasekavanje robov;
 • porezovanje in šariranje kantonov;
 • fina dodelava robov z martelino;
 • zna zarisati robove;
 • zna zasekati meje robov;
 • zna uporabljati različno široka gladka dleta;
 • zna šarirati oziroma okrasno obdelati robove ploskve;
 • Pridobi sposobnosti natančnega opazovanja.
 • Zaveda se nepopravljivosti morebitnih napak.
 • VAJE:

  ŠARIRANJE KANTONA

 • na eni ploskvi predhodnega izdelka izmeri, zariše, zaseka in šarira kantone;
 • ROČNO BRUŠENJE IN POLIRANJE KAMNA

 • brušenje kamna (od grobega do finega);
 • poliranje;
 • spozna oblike, vrste in različne sestave ročnih brusov za kamen;
 • spozna oznake brusov za apnence in marmorje;
 • spozna tehniko suhega brušenja z brusi od 0-1;
 • spozna tehniko mokrega brušenja od 0-4;
 • spozna tehniko finega brušenja s šelakovimi brusi št.5 in 5 extra;
 • zna zbrusiti ploskev z zaporedno uporabo brusov;
 • spozna vrste polirnih praškov;
 • zna spolirati brušeno ploskev s filcem, krpo in polirnim prahom;
 • Razvija sposobnost natančnega in zanesljivega dela.
 • VAJE:

  ROČNO BRUŠENJE IN POLIRANJE PLOSKEV KLESANCA

  zbrusi in spolira do visokega sijaja dve stranski ploskvi predhodnega izdelka;

  PRIPRAVA ŠABLON ZA IZDELAVO PROFILA

 • šablona;
 • protišablona ali kontrolna šablona;
 • delna šablona;
 • spozna materiale za izdelavo šablov (karton, pločevina,vezana plošča, ...);
 • pripravi in označi šablone, protišablone in delne šablone izbranega profila;
 • Poveže teoretična znanja s konkretnimi nalogami v praksi.
 • VAJE:

  PRIPRAVA ŠABLON PROFILA

  pripravi šablone takih dimenzij, ki ustrezajo predhodnemu izdelku

  PROFILI

 • tekoči profil;
 • profilni kot;
 • profilni vogal;
 • zariše profil s šablono;
 • pozna vrstni red odvzemanja kamna pri izdelavi profilov;
 • odkleše tangencialne poševnine;
 • izkleše pasne kote;
 • izkleše izbočene okrogline (objeti valj) s postopnim odvzemanjem tangencialnih poševnin;
 • izkleše žlebaste profile (obvalj);
 • z viziranjem zna določiti stik profila pod pravim ali poljubnim kotom;
 • zna sproti preverjati kvaliteto svojega dela;
 • zna prilagoditi način obdelave vrsti kamna;
 • Naučijo se reševati strokovne probleme.
 • Začutijo pomembnost znanja tradicionalnega načina obdelave kamna, kot temeljnega poklicnega znanja.
 • VAJE:

  TEKOČI PROFILI

 • na vzdolžni stranici predhodno obdelane kamnite prizme izdela sestavljeni profil;
 • na predhodno izdelanem tekočem profilu izkleše še eno stranico v enakem profilu, da dobi profilni vogal;
 • stik profila določi z viziranjam;
 • PROFILNI KOT

 • na predhodno obdelani kamniti prizmi izkleše dve stranici tako, da profila tvorita pravi kot;
 • stik profila v kotu določi z viziranjem;
 • ZASNOVA IN IZDELAVA KAMNITE POSODE

 • izbira in priprava kamna (rezanec, surovec ali tombolon);
 • osnovni kvader (valj);
 • podnožje ali stojalo;
 • izdelava poševnih ploskev;
 • brušenje vidnih ploskev izdelka;
 • izdelava žlebastih utorov ali kanelur;
 • izsekavanje vdolbine posode;
 • fino brušenje in poliranje vidnih ploskev;
 • ornament;
 • zna prenesti in zarisati mere iz načrta na kamen;
 • pozna vrstni red opravil pri odvzemanju kamna;
 • zna zaključiti posamezno fazo del pred začetkom nove faze – postopnost;
 • zna izdelati poševno ploskev;
 • utrdi znanje brušenja in poliranja;
 • zna izklesati polkrožno ali segmentno kaneluro;
 • zna ohranjati simetrijo izdelka in oblikovnih elementov;
 • zna gravirati pozitivni (izbočeni) in negativni (vbočeni) ornament;
 • Poveže teoretična znanja s praktičnim.
 • Razvija čut za estetiko.
 • Razvija samostojnost in ustvarjalnost.
 • Pridobiva ročne spretnosti.
 • VAJE:

  POSODA ZA CVETJE

 • izbere oglato ali krožno zasnovo posode za cvetje;
 • pri oblikovanju upošteva primerno vključitev ornamenta in kanelur;
 • lega kanelur je navpična ali vodoravna;
 • motiv ornamenta je rastlinski ali geometrijski;
 • dimenzije posode so najmanj 45x35x30 cm (ozirama 2R=50 cm pri valjasti obliki);
 • ROČNA OBDELAVA KAMNITE PLOŠČE (deb. do 4 cm)

 • ročno porezovanje stranic;
 • zaokroženje vogala;
 • izsek odprtine;
 • zna izmeriti in zarisati robove in odprtine poljubnih oblik;
 • zna odbijati in porezovati stranice ravnih in krožnih robov;
 • zna suho zbrusiti robove;
 • zna obdelati odprtino v plošči s špico, dletom in grobim brusom ali brusnim papirjem;
 • Krepi zavest o neodvisnosti od energetskih virov pri klasičnih kamnoseških delih.
 • VAJE:

  POKRIVNA PLOŠČA Z ODPRTINO

 • do 4 cm debelo kamnito ploščo nepravilne oblike obrobi, zaokroži robove, v sredini plošče pa izkleše okroglo ali ovalno odprtino;
 • robove obdela do finega brušenja;
 • ROČNO PRESEKAVANJE

 • tanjše plošče - z brazdo;
 • debele plošče - s kanalom;
 • zariše in izmeri zaželeno velikost plošče;
 • spozna postopke presekavanja plošč glede na debelino;
 • zna zasekati brazdo v tanko kamnito ploščo;
 • zna z dletom zasekati kanal v debelejšo ploščo;
 • zna z enakomernimi udarci s špico po zasekani brazdi ali kanalu razdeliti ploščo na dva dela;
 • Pridobiva poklicno samozavest.
 • VAJE:

  FORMATIZIRANJE TANJŠE PLOŠČE

 • kamnito ploščo debeline do 3 cm ročno preseka po zarisanih črtah;
 • PRESEKAVANJE DEBELE PLOŠČE

 • kamnito ploščo debeline 6 do 10 cm ročno preseka s pomočjo kamala in stranskih brazd;
 • GRAVIRANJE ČRK IN SIMBOLOV

 • znaki in simboli z ravnimi linijami;
 • znaki in simboli s krožnimi linijami;
 • klesanje črk;
 • geometrijski in rastlinski ornament;
 • zna konstruirati in zarisati črke, simbole, znake in ornamente;
 • spozna različne profile črk;
 • zna izbrati površinski obdelavi primeren profil črke;
 • zna izklesati žlebaste in grebenaste črke;
 • zna izklesati zahteven enostopenjski relief;
 • pozna tehnike zlatenja črk;
 • Krepi ustvarjalnost, ročne spretnosti in natančnost.
 • Pridobi samozavest v poklicni komunikaciji.
 • Razvija čut za odgovorno delo in ekonomično uporabo kamna.
 • Pridobi delovne navade in smisel za urejenost delovnega mesta.
 • VAJE:

  NAPISI IN ORNAMENTI

 • blok črke s pravokotnimi zaključki;
 • klasične črke z zaključki na “lastavičji rep”;
 • kombinirani znaki in simboli;
 • enostopenjski ali večstopenjski relief z geometrijskim ali rastlinskim motivom
 • UPORABA ROČNIH STROJČKOV

 • kotna rezalka;
 • kotna brusilka;
 • vrtalka;
 • zna prerezati tanko ali debelo kamnito ploščo;
 • z nažagovanjem si pomaga pri izdelavi vdolbine pri posodi za cvetje, kolikor dopušča dimenzija lista rezalke;
 • spozna tehniko brušenja s kotno brusilko;
 • z vrtalko zna izvrtati luknje za sidranje kovinskih črk;
 • pozna in upošteva predpise varnosti pri delu z ročnimi strojčki;
 • Razvijajo smisel za odgovorno delo s strojčki.
 • VAJE:

  REZANJE, BRUŠENJE IN VRTANJE

 • z ročnimi strojčki si pomaga le pri nekaterih fazah izdelave posode za cvetje, vendar šele takrat, ko posamezno fazo že ročno obvlada;
 • POPRAVILO POŠKODB NA OBDELOVANCIH

 • kitanje;
 • lepljenje;
 • sidriranje.
 • spozna ukrepe s katerimi omili posledice morebitnih poškodb na kamnu;
 • zna izbrati in dozirati pomožne materiale za popravila na kamnu;
 • z dodajanjem pigmentov zna prilagoditi barvo materialom za popravilo kamna;
 • zna popraviti poškodbe kamna s sidranjem.
 • Usposobi se za odgovorno ukrepanje v primeru morebitnih naravnih ali povzročenih napak na kamnitem izdelku.
 • VAJE:

  POPRAVILO NAPAK NA KAMNU

 • simulacije popravil na modelih;
 • popravila ob morebitnih napakah.
 • 5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN

  OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

  Učitelj preverja znanje z opazovanjem dijakovega dela med nastajanjem izdelka. Pregled kvalitete izdelave posamezne faze je pogoj, da dijak lahko nadaljuje z naslednjo fazo obdelave.

  Znanje se ocenjuje ob zaključenih izdelkih ali zahtevnejših fazah obdelave.

  6. Povezanost z drugimi predmeti

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • zasnova izdelka,
 • izdelava šablon,
 • kompozicija profila,
 • postopek izdelave profila,
 • tehnologija obdelave,
 • varnost pri delu,
 • Tehnologija

 • vrste,oblike in izdelava profila;
 • določanje točk prve ravne ploskve;
 • postopnost opravil pri ročni obdelavi;
 • varnost pri delu;
 • vrste in poreklo kamnin,
 • površinska obdelava kamnin,
 • popravila poškodb na kamnu,
 • Tehnologija

 • kamnine po nastanku;
 • fizikalne lastnosti kamnin;
 • tehnološke lastnosti kamnin;
 • pomožni materiali v kamnoseštvu;
 • izdelava profilov,
 • Gradbeništvo

 • snemanje profilov;
 • izdelava šablon;
 • zamenjava poškodovanega kamna;
 • merjenje,
 • zarisovanje,
 • oblikovanje in kompozicija pisave,
 • snovanje ornamenta,
 • konstrukcije šablon.
 • Risanje

 • veščine prostoročnega in tehničnega risanja;
 • merila;
 • ravninske konstrukcije;
 • kompozicija;
 • povečave, pomanjšave.