SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

MODEL SKUPNEGA IZVAJANJA NA PODROČJU GRADBENIŠTVA

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Model skupnega izvajanja izobraževalnih programov srednjega poklicnega izobraževanja v gradbeništvu - izobraževalni program:

KAMNOSEK

KATALOG ZNANJ

1. Ime predmeta

RISANJE

2. Število ur

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

66

33

99

2.

33

33

66

3.

-

-

-

skupaj

99

66

165

3. Usmerjevalni cilji predmeta

Risanje z vajami posreduje dijakom temeljna strokovno-teoretična znanja, ki so osnova in dopolnilo k praktičnemu pouku in praktičnemu izobraževanju v delovnem procesu.

Pri predmetu dijak :

 • razvija prostorsko predstavo
 • spozna osnovna pravila tehniškega risanja in se seznani s tehniško dokumentacijo
 • spozna risalne tehnike in uporabo le-teh v praksi,
 • uporabi osnovne načine risalnih tehnik v praksi,
 • razume in zna brati načrte
 • pozna pomen natančnosti pri risanju načrtov v praksi.
 • spozna računalniška orodja za risanje tehniških risb
 • razvija sposobnost povezovanja teoretičnega in praktičnega znanja.
 • nauči se konstruiranja osnovnih geometrijskih konstrukcij
 • oblikuje različne geometrijske vzorce
 • spozna naravo barv in pridobi občutek za barvno uravnoteženost
 • uri spretnost prostoročnega risanja in skiciranja
 • pridobi občutek za proporce in kompozicijo
 • 4. Operativni cilji predmeta

  Informativni cilji

  Formativni cilji

  dijak:

  Socializacijski cilji

  dijak:

  Posebnosti v izvedbi

  1. letnik

  TEHNOLOGIJA RISANJA

   

 • osnove in praktični pomen tehniškega risanja v gradbeništvu:
 •  risalni pribor,
 • črte, pisava, glava,
 • oprema in formatiziranje načrtov, merila,
 • pravila kotiranja v načrtih,
 • simboli in pravila za označevanje materialov v načrtih.
 • zna uporabiti risalni pribor
 • se seznani s pravili za izdelavo tehniške risbe
 • pozna tehniško pisavo
 • spozna merila
 • zna uporabiti črte
 • zna formatizirati načrt A formata
 • se seznani z vrstami in opremo gradbenih načrtov
 • spozna simbole in pravila za označevanje materialov v načrtih,
 • pozna pravila kotiranja v načrtih.
 • Oblikuje urejen, discipliniran in kritičen odnos do gradbene risbe in stroke.
 • Razvija delovne navade in natančnost pri delu.
 • Spozna pomen standardov pri tehniškem risanju v gradbeništvu.
 •  Vaje: formatiziranje načrtov, tehnična pisava, črte, označevanje materialov,merila, kotiranje v načrtih in oprema načrtov.

  RAVNINSKI KOORDINATNI SISTEM

   

 • osnovni geometrijski pojmi in konstruiranje planimetrijskih konstrukcij:
 • geometrijski liki,
 • krožni prehodi,
 • osnovne krivulje.
 • pridobi osnovna znanja o pojmih in zakonitostih pri obvladovanju planimetrijskih konstrukcij,
 • konstruira osnovne krivulje
 • Se navaja na pomembnost obvladovanja metod tehniškega risanja.
 • Vaje: risanje programov osnovnih planimetrijskih konstrukcij: mnogokotnikov, krožnih prehodov, krivulj.

  PROSTORSKI KOORDINATNI SISTEM

 • tloris, naris, stranski ris ,
 • prava dolžina daljice,
 • konstruiranje v prostoru in raztegnjenih ravninah.
 • spozna prostorski koordinatni sistem,
 • se nauči osnovnih zakonitosti prostorskega koordinatnega sestava kot pogoj za definiranje geometrijske tvorbe po obliki, velikosti in legi v prostoru.
 • Se zave pomembnosti poznavanja geometrijskih teles v prostorskem koordinatnem sistemu in povezave s prakso.
 • Povezuje strokovna znanja in tehniško risanje.
 • Vaje: risanje programov osnovnih geometrijskih tvorb.

  PROJEKCIJE

   

 • osnove projekcij
 • aksonometrični prikazi,
 • projekcije stranskega, oziroma prečnega risa,
 • prerezi in zvrati,
 • spozna principe projekcij in prostorske predstave kot pogoj razumevanja tehniške risbe,
 • pozna osnove perspektive, vzporedne pravokotne in poševne ter kotirane projekcije,
 • Razvija pomen odgovornosti pravilne prostorske predstave.
 • Razvija smisel za kombiniranje geometrijskih likov v oblikovno celoto.
 • Vaja: simulacija različnih projekcij s sodobnimi avdio vizualnimi sredstvi.

 • se nauči različnih prostorskih projekcij kot osnove prostorske predstave za branje načrtov:
 • dimetrija, izometrija, kavalirska in vojaška projekcija,
 • spozna metode in pomen prerezov in zvratov,
 • Se zaveda pomembnosti metod natančnega nastajanja in branja tehniške risbe.
 • Razvije prostorsko predstavo za branje načrtov kot obliko komunikacije v stroki.
 • Vaje: programi projekcij osnovnih in sestavljenih geometrijskih tvorb.

  Uporaba najsodobnejših vizualnih metod za ponazoritev aksonometričnih konstrukcij.

  MREŽE TELES

   

 • mreže oglatih teles,
 • mreže oblih teles.
 • pozna metode za določanje mreže teles na podlagi znanja o projekcijah in znanja geometrijskih telesih.
 • Razvije prostorsko predstavo za branje načrtov kot obliko komunikacije v stroki.
 • Vaje: iz tršega papirja izdela mreže različnih teles.

  RISANJE IN BRANJE NAČRTOV

   

 • značilni gradbeni načrti in detajli,
 • branje in uporaba gradbenih načrtov,
 • načini prenašanja projektiranih dimenzij iz načrtov.
 • se usposobi za razumevanje in branje gradbenih načrtov,
 • pozna pomen poznavanja gradbenih detajlov pri izvedbeni plati projekta,
 • se nauči branja načrtov elementov in prenašanja dimenzij projektiranih elementov v prakso.
 • Se navaja na timsko in odgovorno delo v gradbeni skupini.
 • Povezuje strokovna znanja in tehniško risanje.
 • Spozna pomen odgovornosti in natančnosti pri izvedbi gradbenih del.
 • Vaje: risanje gradbenih detajlov: tlorisi in prerezi raznih konstrukcij.
  2. letnik

  NAČRT MANJ ZAHTEVNEGA ALI ENOSTAVNEGA OBJEKTA      
 • tlorisi, prerezi, fasade ali pogledi ·
 • detajli
 • spozna pomen in izdelavo projektne dokumentacije;
 • uči se brati, razložiti in uporabljati projektno dokumentacijo;
 • Razvija samostojnost pri uporabi projektne dokumentacije.
 • ogled projektne dokumentacije s komentarjem;
 • izdelava risb po predlogi, odgovarjajočih izračunov, tehničnih opisov in poročil;
 • prostoročno risanje in skiciranje; PREDIZMERE      
 • po modelu;
 • na terenu;
 • merjenje;
 • razvija prostoročno risbo;
 • zna izbirati zorne kote;
 • spozna pomen viziranja pri skiciranju;
 • zna skicirati in izmeriti predmet oziroma površine
 • Odkriva in razvija likovne sposobnosti.
 • Razvija strokovno komunikacijo.
 • Spozna prednosti in nujnost skupinskega dela.
 • Osvaja veščine dokumentiranja na terenu.
 • prostoročno risanje po modelu;
 • prostoročno risanje in skiciranje na terenu;
 • merjenje skiciranega modela oziroma posnetek obstoječega stanja
 • RAVNINSKE KONSTRUKCIJE      
 • geometrijski liki
 • uri natančnost
 • vadi kombiniranje geometrijskih likov v vzorec
 • Razvija smisel za kombiniranje geometrijskih likov v oblikovno celoto.
 • Razvija občutek za ustvarjalno dekorativnost.
 • sestavljanje enakih in različnih geometrijskih likov v ponavljajoč se vzorec – ornament (bordura, rozeta, …)
 • proporcionalne povečave in pomanjšave:
 • na mreži,
 • na transverzali,
 • nauči se tehnike pomanjševanja in povečevanja elementov iz stroke;
 • Razvija občutek za ustvarjalno dekorativnost.
 • proporcionalno pomanjševanje in povečevanje ornamenta na mreži;
 • povečevanje in pomanjševanje ornamenta in reliefa na transverzali
 • koordinatni sistem      
 • preseki teles z ravninami,
 • predornine,
 • kotirana projekcija
 • pridobi občutek za orientacijo v koordinatnem prostoru;
 • Razvija sposobnost prenašanja teoretičnega znanja na konkretne naloge s področja stroke.
 • določanje prave velikosti profilov oziroma risanje prerezov z zvratom presečne ravnine;
 • risanje predornin preprostih oglatih in oblih teles;
 • krojenje likov na ravnini z najugodnejšo izrabo površine;
 • BARVA      
 • osnovni pojmi
 • učinki in pomen različnih barvnih kompozicij
 • pozna naravo barv in učinke barvnih kombinacij
 • zna izbrati harmonične in kontrastne barve
 • razvija občutek za uravnoteženost barvnih ploskev na površini in v prostoru
 • zna uporabljati teoretično znanje pri načrtovanju izdelka
 • Razvija estetski čut.
 • Pridobiva občutek za barvno uravnoteženost.
 • Spozna likovne razsežnosti in estetske vrednosti svojega poklica.
 • barvni krog,
 • barvna ubranost (harmonija),
 • barvna nasprotja (kontrasti),
 • svetlostne vrednosti (valerji),
 • učinki posameznih barv in barvnih kombinacij na površinah različnih oblik in dimenzij,
 • učinki monokromih in barvno kombiniranih površin v prostoru.
 • kompozicija in proporci      
 • osnovni pojmi;
 • učinki in pomen različnih proporcev in kompozicij;
 • pridobiva občutek za razmerja elementov;
 • spozna pomen kompozicije;
 • pridobi občutek za kombiniranje elementov in njihovo razvrstitev;
 • razvija občutek za uravnoteženost elementov v ploskovnem in prostorskem smislu;
 • Razvija odgovornost za svoj prispevek k estetskemu izgledu izdelkov.
 • statična in dinamična kompozicija;
 • zlati rez;
 • vodoravna, navpična, trikotna, krožna in prosta kompozicija;
 • simetrija in asimetrija;
 • proporci in ravnotežje.
 • UPORABA RAČUNALNIKA      
 • načrtovanje s pomočjo računalniških programov
 • obogati svoje znanje z osnovnim vpogledom v uporabo sodobnih delovnih pripomočkov;
 • Spozna prednosti uporabe računalnika pri svojem delu.
 • Razširi svoj pogled na sodobno poklicno komunikacijo.
 • vaje (33 ur) računalniška učilnica krojenje za računalniški razrez po NC tehnologiji;
 • risbe horizontalnih in vertikalnih kamnitih oziroma keramičnih oblog.
 • 5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN

  OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • vaje oziroma izdelki ( programe iz izrisov gradbenih detajlov, makete )
 • ustno (zagovor izdelkov pri vajah)
 • 6.2. Povezanost z drugimi predmeti

  Znanja

  Povezava s predmetom

  Predmet

  Znanja

 • prostoročno risanje in skiciranje, predizmere;
 • ravninske konstrukcije;
 • orientacija v koordinatnem prostoru;
 • kotirana projekcija
 • kompozicija in proporci;
 • načrtovanje s pomočjo računalniških programov
 • Tehnologija
 • načrtovanje kamnoseških elementov;
 • merjenje skiciranega modela oziroma posnetek obstoječega stanja
 • krojenje za računalniški razrez po NC tehnologiji;
 • proporci in ravnotežje kompozicije
 • ravninske konstrukcije;
 • proporcionalne povečave in pomanjšave
 • načrtovanje s pomočjo računalniških programov
 • Praktični pouk

 • Praktično izobraževanje v delovnem procesu
 • izdelava kamnoseških profilov;
 • proporcionalna povečava ornamenta na mreži;
 • proporcionalna povečava ornamenta in reliefa na transverzali
 • krojenje za računalniški razrez po NC tehnologiji;
 • načrt manj zahtevnega ali enostavnega objekta
 • ravninske konstrukcije
 • orientacija v koordinatnem prostoru;
 • kotirana projekcija
 • Matematika

 • izračun ploščine, prostornine;
 • izračun višinskih kot in izračun količine materialov
 • geometrijski liki in telesa, koordinatni sistem