SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

MODEL SKUPNEGA IZVAJANJA NA PODROČJU GRADBENIŠTVA

Model skupnega izvajanja izobraževalnih programov srednjega poklicnega izobraževanja v gradbeništvu - izobraževalni program:

KAMNOSEK

KATALOG ZNANJ

1. Ime predmeta

TEHNOLOGIJA

2. Število ur

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

66

33

99

2.

165

66

231

3.

79

33

112

skupaj

310

132

442

3. Usmerjevalni cilji predmeta

Tehnologija z vajami posreduje dijakom temeljna strokovno-teoretična znanja, ki so osnova in dopolnilo k praktičnemu pouku in praktičnemu izobraževanju v delovnem procesu.

Pri predmetu dijak :

4. Operativni cilji predmeta

Informativni cilji

Formativni cilji

dijak:

Socializacijski cilji

dijak:

Posebnosti v izvedbi

1. letnik

GRADBENI ELEMENTI

 • nosilni elementi zgradbe;
 • nenosilni elementi zgradbe;
 • načini izvedbe gradbenih del;
 • monolitna;
 • montažna;
 • polmontažna;
 • konstrukcijski sistemi;
 • masivni;
 • skeletni.
 • spozna funkcijo nosilnih in nenosilnih elementov zgradbe ter zna izbrati ustrezne materiale;
 • razlikuje načine izvedbe, razloži vzroke za izbor določenega načina;
 • razlikuje konstrukcijske sisteme in spoznava pomen pravilne konstrukcijske zasnove objekta.
 • Razvija sposobnost samostojnega mišljenja ter povezovanja teoretičnega in praktičnega znanja.
 • Razvija čut za odgovorno strokovno delo.

Vaja skicira primere.

PRIPRAVLJALNA GRADBENA DELA

 • organizacija gradbišča;
 • pripravljalna dela;
 • preiskave terena;
 • zemeljska dela;
 • prenos podatkov iz načrta v teren;
 • zakoličevanje;
 • profiliranje;
 • zunanja ureditev;
 • varstvo pri delu.
 • spozna pomen ustrezne org. gradbišča;
 • spozna osnovna pripravljalna dela;
 • seznani se s pomenom in načini preiskav terena;
 • seznani se z načini izvajanja zemeljskih del, osnovnim orodjem in gradbenimi stroji;
 • spozna načine prenašanja podatkov;
 • usposobi se za izvedbo enostavne zakoličbe;
 • spozna postopek prenosa tlorisnih in višinskih podatkov iz načrta za teren.
 • Razume pomen upoštevanja predpisov varstva pri delu.
 • Razvija čut za strokovno odgovornost.

Vaja:

 • skicira primer organizacije manjšega gradbišča,
 • zakoličba in prenos podatkov iz načrta na teren

GRADBENI ELEMENTI

 • temelji,
 • zidovi,
 • stebri,
 • mednadstropne konstrukcije,
 • preklade,
 • nosilci,
 • AB zidne vezi,
 • loki,
 • oboki,
 • kupule,
 • stopnice,
 • strehe,
 • dimniki,
 • ventilacije,
 • okna in vrata,
 • izolacije.
 • spozna nalogo posameznega gradbenega elementa;
 • razume nujnost uporabe ustreznega materiala;
 • razume različne obremenitve in deformacije ab plošč;
 • spozna različne načine izvedbe;
 • razloži deformacijo oziroma poškodbo kot posledico strokovne napake;
 • zna narisati gradbeni element oziroma izdelati maketo;
 • spozna uporabo in sestavne dele shunt, schiedel, kovinskih in keramičnih dimnikov;
 • seznani se z načini vzidav oken in vrat;
 • spozna nalogo, materiale in načine izvedbe za hidroizolacijo, toplotno in zvočno izolacijo;
 • določi hidroizolacije za kopalnico, balkon, oziroma teraso.
 • Pridobiva poklicno identifikacijo.
 • Razvija občutek za sodelovanje z drugimi gradbenimi poklici.
 • Razvija poklicno odgovornost.
 • Razvija ekološko zavest.
 • Spozna pomembnosti natančnega in strokovnega dela.

Vaja:

 • skiciranje in izdelava modelov gradbenih elementov,
 • risanje detajlov,
 • analiziranje tehničnih podatkov iz prospektov proizvajalcev,

Ogled:

 • grabenih elementov na gradbišču, razstavi, sejmu,
 • prospektov,
 • vzorcev izolacijskih materialov.

TEMELJI

Vrste

zakoličevanje

 • spozna s plitvim in globokim temeljenjem;
 • pozna tehnologijo izvedbe plitvih temeljev: točkovnih, pasovnih, temeljnih plošč in posebnih oblik;
 • pozna tehnologijo izvedbe globokih temeljev: pilotov, vodnjakov, kesonov;
 • zna upoštevati dejavnike, ki vplivajo na obliko in izvedbo temeljev;
 • zna zakoličiti enostavni objekt;
 • zna upoštevati dejavnike, ki vplivajo na obliko temeljev
 • razvije odnos do varovanja okolja;
 • Vaja: Izdelava modelov različnih vrst temeljev in jih med seboj primerjajo.

  2. letnik

  KAMNOSEŠKA DEJAVNOST

  • kamnolomi
  • obrtna dejavnost
  • kamnarska industrija
  • restavratorska dela
  • kiparska dela
  • kamnoseška galanterija
  • spozna različne dejavnosti znotraj kamnoseške stroke
  • razlikuje obrtna dela od industrijske proizvodnje
  • spozna zgodovinske in sodobne načine pridobivanja kamna
  • spozna kamnoseška dela v zvezi z ohranjanjem kulturne dediščine
  • seznani se z izdelki kamnite galanterije
  • pridobiva zanimanje za kamnoseški poklic
  • spoznava možnosti dela in udejstvovanja v kamnoseškem poklicu

  ogled diapozitivov s komentarjem

  KAMEN V ZGODOVINI

  Pregled kamnitih elementov v arhitekturnih obdobjih:

  • Mezopotamija
  • Egipt
  • megalitska kultura
  • Grčija
  • Rim
  • romanika
  • gotika
  • renesansa
  • barok
  • klasicizem
  • historični slogi
  • moderna
  • zna kronološko uvrstiti kamnite elemente po arhitekturnih obdobjih
  • pozna oblikovnne značilnosti kamnitih elementov po obdobjih
  • zna imenovati značilne člene kamnitih elementov iz različnih obdobij
  • pozna elemente zgodovinskih profilov
  • spozna klasične tehnike obdelave kamna skozi zgodovinska obdobja
  • poglablja občutek za kulturne vrednote
  • širi spoznanja o povezanosti “sveta”
  • bogati besedni zaklad
  • razvija samostojnost v poklicni komunikaciji

  VAJE:

  Seminarska naloga:

  izdelava plakata in poročilo o značilnih kamnitih elementih izbranega obdobja v zgodovini arhitekture

  PRIDOBIVANJE KAMNA

  • rezanje, lomljenje, žaganje
  • obrezava blokov
  • kategorizacija blokov
  • cepljenje kock in robnikov
  • transport in dobava kamna
  • deponiranje kamna
  • spozna sodobne stroje in načine za pridobivanje kamna
  • razloži razliko med pridobivanjem granitov in apnencev oziroma marmorjev
  • pozna tehnologijo cepljenja kock in robnikov
  • pozna vse slovenske kamnolome
  • pozna načine tranportiranja kamna
  • krepi ekološko zavest
  • zaveda se dragocenosti naravnih virov
  • ogled vseh kamnolomov arhitektonskega kamna v Sloveniji v okviru strokovnih ekskurzij ***
  • ogled transportnih naprav in deponije blokov ter izdelkov v večjem kamnoseškem podjetju

  UPORABA KAMNITIH PLOŠČ V SODOBNI ARHUTEKTURI

  • prezračevana fasada
  • kontaktna fasada
  • notranje stenske obloge
  • zunanji tlaki
  • notranji tlaki
  • marmete
  • rezane okenske police
  • rezane obložene stopnice

  • spozna gradbene predpise s področja sidranja kamnitih plošč
  • spozna razliko med delovanjem prezračevane in kontaktne fasade s stališča gradbene fizike
  • razume vpliv delovanja gradbenih konstrukcij na kamnite obloge
  • spozna vrste sider in tehnike sidranja kamnitih plošč
  • razlikuje mokro, polsuho in suho montažo oblog
  • zna narisati fasadni pas z detalji
  • zna razložiti postopke polaganja tlakov na klasično podlago ali na lepilo
  • zna razložiti postopek oblaganja stopnic z rezanimi ploščami
  • pozna postopek montaže rezane okenske police
  • pozna ukrepe varnosti pri oblaganju stenskih in talnih oblog
  • razvija smisel za estetiko
  • krepi natančnost
  • razvija sposobnost povezovanja znanj med strokovnimi predmeti

  VAJE:

  • fasadni pas
  • vrste tlakov:
  • standardni
  • nestandardni
  • rimski
  • venecianski
  • dvojci in četverci
  • zvezde
  • veliki mozaik
  • mali mozaik
  • tlakovanje s kockami
  • detajli izdelave in vzidave rezane okenske police
  • načrt oblaganja armiranobetonskih stopnic s kamnitimi ploščami
  • dimenzioneranje
  • oblikovanje
  • izdelava kosovnice
  • načrt oblaganja kopalnice z marmetami

  KAMNOSEŠKI PROFILI

  Osnovni profili:

  • žleb
  • greben
  • pas pasni kot objeti valj ali palica
  • obvalj
  • val

  Oblike enostavnih in sestavljenih profilov:

  • tekoči profil
  • profilni kot
  • profilni vogal
  • krivinski profil
  • •  krožni profil
  • pozna strokovno terminologijo
  • zna konstruirati enostavne in sestavljene profile
  • zna izdelati šablone in protišablone in delne šablone za poljubne profile
  • upošteva proporcionalne velikosti elementov sestavljenega profila
  • razloži postopek izdelave profilov s postopnim odklesovanjem
  • zna konstruirati tlorisni profil elementov
  • zna kombinirati več oblik profilov pri zahtevnih kamnoseških izdelkih
  • krepi prostorsko predstavo
  • povezuje tepretična znanja na konkretnih primerih iz prakse

  VAJE:

  • skiciranje profilov
  • geometrijske konstrukcije osnovnih profilov
  • zasnove kombiniranih profilov po lastni zamisli
  • načrt profiliranega kamnitega elementa z obveznimi sestavinami:
  • karakteristični pogled
  • larakteristični prerezi
  • aksonometrični prikaz

  MASIVNI ELEMENTI IZ KAMNA

  • kamniti zidovi
  • obloge iz debelih plošč
  • stebri
  • masivne stopnice
  • loki, oboki in kupole
  • pozna oblikovne zakonitosti masivnih kamnitih izdelkov
  • zna zasnovati stike sestavljenih kamnitih sklopov
  • zasnuje izdelku primeren profil
  • določi površinsko obdelavo
  • pridobiva prostorsko predstavo
  • povezuje teoretična znanja na konkretnih primerih iz prakse

  VAJE:

  • skiciranje profilov
  • geometrijske konstrukcije osnovnih profilov
  • zasnove kombiniranih profilov po lastni zamisli
  • načrt profiliranega kamnitega elementa z obveznimi sestavinami:
  • karakteristični pogled
  • karakteristični prerezi
  • aksonometrični prikaz

  DEKORATIVNA KAMNITA OPREMA

  • vrtne mize
  • vrtne klopi
  • senčnice
  • vodnjaki
  • kamini
  • svetilniki
  • posode

  • spozna značilnosti urejanja eksteriera po slovenskih pokrajinah
  • po lastni zasnovi načrtuje dekorativne elemente zunanjih ureditev iz kamna
  • upošteva predpisane dimenzije zunanje opreme
  • spoštuje tradicijo oblikovanja po področjih
  • zna načrtovati izdelku primeren ornament ali relief
  • pozna postopke montaže in zaščite elementa
  • krepi odnos do kulturne dediščine
  • pridobi sposobnost reševenja strokovnih nalog na osnovi teoretičnega znanja
  • načrti dekorativnih elementov iz kamna
  • zasnova in načrt kamnite posode za izdelavo pri praktičnem pouku:
  • skica
  • karakteristični pogledi in prerezi
  • detajli
  • šablone za profile
  • risba ornamenta ali reliefa

  MEMORIALNA ARHITEKTURA

  • spomeniki po namenu (oseba, dogodek, kraj...)
  • “mesta mrtvih” v zgodovini
  • tradicija arhitekture spomina na slovenskem
  • tipi spomenikov
  • izdelava spomenikov
  • pozna predpise s področja izdelave spomenikov
  • upošteva statične zakonitosti pri zasnovi spomenika
  • zna načrtovati skladno oblikovan spomenik
  • zna izbrati obliki spomenika primerno vrsto kamna in kamnu primerno površinsko obdelavo
  • pozna tehniko ročne in strojne izdelave napisov
  • pozna več tipov pisav
  • pozna tehniko barvanja in zlatenja črk
  • pozna tehniko montaže kovinskih črk
  • zna narisati skico za večstopenjski relief
  • zna razložiti potek opravil pri montaži spomenika
  • zna izbrati pomožne materiale za montažo spomenika
  • pozna ukrepe za zaščito in vzdrževanje spomenikov
  • pozna ukrepe varnosti pri montaži spomenika
  • pridobiva občutek za estetiko
  • širi besedni zaklad s strokovnega področja
  • zaveda se pomembnosti spoštovanja tradicionalnih vrednot kamnoseškega poklica

  VAJE:

  Načrti:

  • spominska plošča
  • kompozicija napisa in simbola
  • spominski steber
  • edikula, stela, “piramida”
  • klasični nagrobni spomenik
  • simetrična zasnova
  • zasnova v zlatem rezu
  • uravnotežene poljubna zasnova

  ORODJA IN STROJI V KAMNOSEŠTVU

  • ročna orodja
  • kotni strojčki
  • kompresorska orodja
  • stroji za razrez kamna
  • stroji za obrezavo kamna
  • stroji za površinsko obdelavo kamna
  • specialni stroji
  • CNC stroji
  • pozna vrste ročnega orodja za obdelavo kamna
  • pozna vrstni red uporabe orodij pri ročni obdelavi
  • razlikuje videz površinske obdelave pri ročnem orodju in orodju na komprimiran zrak
  • pozna vrste in delovanje strojev za razrez, obrezavo in površinsko obdelavo
  • pozna možnosti obdelave kamna s specialnimi stroji
  • pozna ukrepe varnosti pri delu z ročnim orodjem in s stroji
  • razume nujnost upoštevanja predpisov varnosti pri delu
  • razlikuje kvaliteto strojnega in ročnega dela
  • usposobi se za strokovne odločitve v konkretnih situacujah
  • zbiranje slikovnega gradiva
  • izdelava plakata s poročilom na temo orodja ali strojev v kamnoseštvu
  • ogled sejmov in razstav
  KAMEN

  • Klasifikacija kamnin po nastanku, obliki nastanka, rudninski sestavi ter kemijski sestavi
  • Spozna nove pojme in izraze
  • Razvrsti kamnine po navedenih kriterijih
  • Pridobiva sposobnost povezovanja teoretičnega s praktičnim znanjem

  Vaja:

  Razvrščanje vzorcev kamnin po načelih osnovne klasifikacije

  LASTNOSTI KAMNIN

  • Fizikalne, kemijske, mehanske in tehnološke lastnosti kamnin
  • Spozna problematiko lastnosti naravnega kamna s področja njegove obdelave, uporabe, vgraditve in zaščite
  • Ovrednoti rezultate poizkusov na kamnu
  • Določi strukturne in teksturne lastnosti kamnin z opazovanjem vzorcev
  • Izračuna maso kamnine, odstotek pornega prostora, koeficient kompaktnosti kamnine
  • Zna izbirati kombinacije kamnin za kamnoseška dela glede na lastnosti kamnin
  • Zna razvrstiti kamnine po tehnoloških lastnostih in izbrati kamnini primeren način obdelave
  • Pozna načine določanja nevarnih naravnih razpok v kamnitih obdelovancih
  • S poglabljanjem strokovnega znanja pridobiva poklicno samozavest
  • Motiviran je za prenos teoretičnega znanja v praktično obdelavo naravnega kamna

  Vaja:

  • Opazovanje vzorcev kamnin z določanjem strukture in teksture
  • Vaje (33 ur)
  • Laboratorij
  • Določanje fizikalnih in kemijskih lastnosti
  • Določanje prostorninske mase vzorcev
  • Ogled preizkusov na kamnu v laboratoriju za preiskavo materialov in konstrukcij

  3. letnik

  SLOVENSKI KAMEN

  • Delujoči kamnolomi slovenskega naravnega kamna
  • Opuščeni kamnolomi slovenskega naravnega kamna za potrebe pridobivanja pri obnovi kamnite kulturne dediščine
  • Razloži izvor imen kamnin
  • Pozna lastnosti, posebnosti in uporabnost slovenskih kamnin
  • Zaveda se izjemnosti in raznolikosti nahajališč slovenskih kamnin na evropskem in svetovnem trgu
  • Krepi zavest o nujnosti ekonomične uporabe naravnih surovin
  • Razvija čut za varovanje okolja

  Vaje:

  dijaki in dijaki v treh letih izobraževanja v okviru strokovnih ekskurzij obiščejo vse večje slovenske kamnolome naravnega kamna

  MATERIALI ZA OBDELAVO KAMNA

  • Abrazivna sredstva
  • Brusi za kamen, vezava oblike in uporaba brusov
  • Pozna vrste, oblike, vezave in uporabnost brusov za različne kamnine
  • Razloži tehnološke zahteve brusov za ročno in strojno brušenje in poliranje mehkih in trdih kamnin
  • Razvija samostojnost pri uporabi različnih virov

  Ogled proizvodnje brusov v okviru strokovnih ekskurzij

  VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE VGRAJENEGA KAMNA

  • Površinska zaščita
  • Čiščenje z vodo in paro
  • Čiščenje z detergenti
  • Peskanje
  • Kemično čiščenje
  • Mehansko čiščenje
  • Čistilne obloge
  • Protigrafitni premazi
  • Pozna sredstva, načine in postopke za čiščenje in vzdrževanje kamna
  • Zna izbrati načine čiščenja in sredstva za različne kamnine in vrsto umazanije
  • Pozna škodljive učinke čiščenja
  • Pozna lastnosti materialov za preventivno zaščito kamnitih površin
  • Razvija čut za estetiko in kvaliteto dela

  Čiščenje umazanih kamnitih površin na terenu

  INFORMACIJSKA DRUŽBA IN INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA

  Informacija

  orodja

  • Spozna pomen izraza informacijska družba in informacijska tehnologija
  • Spozna in zna ceniti vlogo informacije v današnjem času
  • Spozna orodja-stroje za obdelavo podatkov in medije za hranjenje slednjih
  • Pridobiva spoznanja o trenutno najhitreje razvijajoči se panogi
  • Osvaja nove pojme in jih smiselno povezuje in uporablja v pogovoru
  • Razvija odnos do delovnih sredstev – opreme

  Tekoča predstavitev omenjenih pojmov, predmetov, orodij v materializirani obliki ali s pomočjo računalniško podprte prezentacijske opreme

  STROJNA RAČUNALNIŠKA OPREMA

  • Spozna pomen strojne računalniške opreme
  • Seznai se z možnimi načini uporabe računalnika v svojem bodočem poklicu
  • Sprejme računalnik kot orodje, s katerim si pomaga pri materializaciji svojih kreacij
  • Razvija čut za opazovanje primerov uporabe računalnika v vsakdanjem življenju

  Demonstracija vloge računalnika v proizvodni verigi (snovanje – priprava za izdelavo – krmiljenje CNC rezkalnega stroja )

  PROGRAMSKA RAČUNALNIŠKA OPREMA

  • Spozna vlogo operacijskega sistema in možnosti, ki jih ponuja
  • Se seznani z znanimi operacijskimi sistemi
  • Zna funkcionalno uporabiti osnovne korake in operacije pri delu z računalnikom
  • Osvaja osnovna vedenja potrebna za delo z računalnikom in razume povezovalno vlogo operacijskega sistema med računalnikom in uporabnikom
  • Napreduje v spretnostih uporabe računalnika kot delovnega pripomočka
  • Demonstracija primerov uporabe paketov programske računalniške opreme s pomočjo računalniško podprte prezentacijske opreme
  • Dijak na svojem računalniku sledi in ponavlja korake preko računalniško podprte prezentacijske opreme izvajane vaje
  • Skozi didaktične igre dijak pridobiva spretnosti komunikacije za računalnikom preko tipkovnice in miške

  LOKALNO RAČUNALNIŠKO OMREŽJE IN SVETOVNI SPLET

  • Spozna razliko med lokalnim in globalnim računalniškim omrežjem – svetovnim omrežnim spletom (World Wide Web-om)
  • Seznani se z možnostmi, ki jih ponuja Internet
  • Krepi zavest o vlogi računalnika v sodobni družbi
  • Se motivira za delo z računalnikom tudi v prostem času, ko preko Interneta zbira in išče podatke o novostih in posebnostih s področij povezanih z njegovim bodočim poklicem
  • Demonstracija prenosa podatkov po lokalnem omrežju
  • Demonstracija možnosti Interneta s pomočjo računalniško podprte prezentacijske opreme

  CAM OPREMA

  • Seznani se s prednostmi računalniško podprte izdelave
  • Spozna faze priprave v modelirniku predpisane geometrije za izdelavo na CNC stroju (izbira geometrijskih značilnosti na izdelku in izbira orodja in obdelovalnih parametrov)
  • Spozna modul CAM programskega paketa, ki ponuja grafično simulacijo izdelovalnega procesa od surovca do izdelka
  • Informativno se seznani z osnovnimi značilnostmi kode, ki krmili CNC stroj
  • Bogati svojo bazo znanj in znanja pridobljenega pri drugih predmetih logično in funkcionalno povezuje v vidu izpolnitve cilja v obliki izdelka
  • Razvija spretnosti povezane za uporabo računalnika v komercialne namene ( grafična simulacija izdelave predstavlja prihranek v smislu zmanjšanega odpadka materiala)
  • Delo je programirano z literaturo vsebovano v izobraževalnem paketu CAM paketa EdgeCAM
  • Delo poteka vodeno s pomočjo računalniško podprte prezentacijske opreme
  • Dijak dela samostojno ali v skupini po predlog, rešitev po korakih pa je po končani vaji prikazana projicirana z računalniško podprto prezntacijsko opremo
  • Kot demonstracijo praktične uporabe verige človek-računalnik-CNC stroj dijak izdelek preprostejše geometrije na namiznem CNC rezkalnem stroju tudi izdela

  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN

  OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

  6. Povezanost z drugimi predmeti

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • gradbeni elementi
 • ročno in strojno poliranje kamna
 • montaža kamnitih elementov
 • zaščita in vzdrževanje kamna
 • Gradbeništvo praktični pouk

 • izbira materiala primernih lastnosti za prenašanje obremenitev na objektu
 • abrazivna sredstva, brusi, polirni praški in paste
 • veziva in malte
 • tesnilne mase in kiti
 • materiali za površinsko zaščito kamna
 • profili
 • kamnite konstrukcije
 • masivni kamniti elementi
 • napisi,simboli in ornamenti
 • risanje

 • merila
 • kotiranje
 • projekcije
 • prostoročno risanje
 • proporcionalne povečave
 • planimetrijske konstrukcije
 • postopek ročne obdelave kamna
 • postopek strojne obdelave kamna
 • varnost in zdravje pri delu
 • Praktični pouk

 • ročna obdelava kamna
 • strojna obdelava kamna
 • upoštevanje predpisov varnosti pri delu
 •