B. POSEBNI DEL

PREDMETNIK KAMNOSEK / SPI

P R E D M E T I

1. letnik

2. letnik

3. letnik

SKUPNO
št. ur in tednov v
programu

št. ur na

št. ur na

št. ur na

teden

leto

teden

leto

teden

leto

A - Splošnoizobraževalni predmeti

Slovenščina

3

99

2

66

3

48

213

Tuji jezik

2

66

1

33

2

32

131

Matematika

3

99

2

66

3

48

213

Umetnost

1

33

 

 

33

Naravoslovje

1

33

 

 

33

Družboslovje

3

99

 

 

99

Športna vzgoja

2

66

1

33

1

16

115

Skupaj A

15

495

6

198

9

144

837

                

B - Strokovno-teoretični predmeti

Gradbeništvo

5

165

3

99

2

32

296

Risanje

3

99

2

66

165

Tehnologija

3

99

3

99

 

198

Skupaj B

11

363

8

264

2

32

659

                

B1 - Izbirni strokovni del

Izbirne strokovne vsebine *

 

4

132

7

112

244

                

C - Praktično izobraževanje v šoli

Praktični pouk

6

198

14

462

14

224

884

                

Č - Praktično izobraževanje v delovnem procesu

Praktično izobraževanje pri delodajalcu**

114

114

684

912

                

D - Interesne dejavnosti

Interesne dejavnosti

64

64

32

160

                

Skupno št. ur pouka (A+B+C)

32

1056

32

1056

32

512

2624

Skupaj praktično izobraževanje (C + Č)

 

312

 

576

 

908

1796

Št. ur izobraževanja v šoli (A+B+C+D)

 

1120

 

1120

 

544

2784

Skupaj (A+B+C+Č+D)

 

1234

 

1234

 

1228

3696

                

Št. tednov izobraževanja v šoli

33

33

16

82

Št. tednov praktičnega izobraževanja v delovnem procesu

  

3

  

3

  

18

24

Št. tednov interesnih dejavnosti

2

2

1

5

Skupno število tednov izobraževanja

 

38

 

38

 

35

111


Pojasnilo k predmetniku:

Program se izvaja skladno z navodili v modelu skupnega izvajanja programov srednjega poklicnega izobraževanja na področju gradbeništva.

Vsebine fizike in kemije iz predmeta naravoslovje so vključene v strokovno- teoretična predmeta gradbeništvo in tehnologija. Vsebine biologije se poučujejo pri naravoslovju.

Strokovne vsebine s področja materialov, varstva pri delu, kalkulacij in osnov varovanja kulturne dediščine so vključene v strokovno-teoretični predmet gradbeništvo.

* Iz izbirnega strokovnega dela se ure prednostno namenijo predmetu tehnologija, ki v drugem in tretjem letniku vključuje specifične strokovne vsebine tehnologije, materialov, in osnov varovanja kulturne dediščine .

** Praktično izobraževanje v delovnem procesu se izvaja po 3 tedne v 1. in 2. letniku in 18 tednov v 3. letniku. Z individualno učno pogodbo se obseg praktičnega izobraževanja v delovnem procesu za dijaka lahko poveča na 7 tednov v 1. in 2. letniku in na 19 tednov v 3. letniku; poleg tega se z učno pogodbo lahko določi, da dijak opravlja praktični pouk v 2. in 3. letniku (2 dni na teden) pri delodajalcu.

Izobraževalni program se izvaja v šolski organizaciji s sklenjeno kolektivno učno pogodbo ali dualni organizaciji s sklenjeno individualno učno pogodbo.

Delitev dijakov v skupine in sodelovanje laborantov

Letnik

Predmet

Učitelj, sodelavec

Letno število ur za vaje*

Število dijakov v skupini

Letno št. ur za sodelavca

na oddelek

na skupino

1.

Naravoslovje

učitelj, laborant

12

do 17

3

12

Gradbeništvo

učitelj

16

do 17

 

Praktični pouk

učitelj

198

do 17

 

2.

Gradbeništvo

učitelj

16

do 17

 

Risanje

učitelj

33

do 17

 

Tehnologija

učitelj

16

do 17

 

Praktični pouk

učitelj

462

do 14

 

3.

Gradbeništvo

učitelj

16

do 17

 

Tehnologija

učitelj

32

do 17

 

Praktični pouk

učitelj

224

do 13

 

* Vaje pri katerih se dijaki delijo v skupine.

Znanje, ki ga morajo imeti izvajalci posameznega predmeta

Predmet

Izvajalec

Znanje

Slovenščina

učitelj

visokošolska izobrazba iz slovenščine

Tuji jezik

učitelj

visokošolska izobrazba iz ustreznega tujega jezika

Matematika

učitelj

visokošolska izobrazba iz matematike ali gradbeništva

Umetnost

učitelj

visokošolska izobrazba iz umetnosti ali umetnostne zgodovine arhitekture

Naravoslovje

učitelj

visokošolska izobrazba iz biologije, kemije ali fizike

laborant

srednja ali strokovna izobrazba, pridobljena po izobraževalnem programu, z najmanj 315 ur biologije, kemije ali fizike ali drugih predmetov z biološkega, kemijskega ali fizikalnega področja

Družboslovje

učitelj

visokošolska izobrazba iz zgodovine, geografije ali sociologije

Športna vzgoja

učitelj

visokošolska izobrazba iz športne vzgoje

Gradbeništvo

učitelj

visokošolska izobrazba iz gradbeništva ali arhitekture

Risanje

učitelj

visokošolska izobrazba iz gradbeništva ali arhitekture

Tehnologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz gradbeništva ali arhitekture

Praktični pouk

učitelj

višja ali srednja strokovna izobrazba iz gradbeništva s predhodno srednjo poklicno izobrazbo kamnosek