MODEL SKUPNEGA IZVAJANJA IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMOV V GRADBENIŠTVU

1. UVOD

2. IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI, VKLJUČENI V MODEL

3. CILJI SKUPNEGA IZVAJANJA

4. PREDMETNIK

UVOD

Predlog modela skupnega izvajanja izobraževalnih programov za pridobitev srednje poklicne izobrazbe v gradbeništvu je sprejel Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje na 72. seji dne 13. 2. 2004.

Izobraževalni programi v modelu postopoma nadomeščajo ustrezne dosedanje izobraževalne programe srednjega poklicnega izobraževanja.

V nadaljevanju navajamo skupne informacije za vse izobraževalne programu v modelu.

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI, VKLJUČENI V MODEL

Model omogoča skupno izvajanje naslednjih izobraževalnih programov:

Šola, lahko skladno z razpisom za vpis, izvaja vse ali samo nekatere izmed naštetih izobraževalnih programov v okviru modela.

CILJI SKUPNEGA IZVAJANJA

Model omogoča zlasti:

PREDMETNIK

Predmetnik za skupno izvajanje izobraževalnih programov : črkoslikar, dimnikar, izvajalec suhomontažne gradnje, kamnosek, pečar-keramik, slikopleskar, strojnik gradbene mehanizacije, tesar, zidar

P R E D M E T I

1. letnik

2. letnik

3. letnik

SKUPNO
št. ur
v
programu

 

št. ur na

št. ur na

št. ur na

 

teden

leto

teden

leto

teden

leto

A - Splošnoizobraževalni del  

Slovenščina

3

99

2

66

3

48

213

Tuji jezik

2

66

1

33

2

32

131

Matematika

3

99

2

66

3

48

213

Umetnost

1

33

 

 

 

 

33

Naravoslovje

1

33

 

 

 

 

33

Družboslovje

3

99

 

 

 

 

99

Športna vzgoja

2

66

1

33

1

16

115

Skupaj A

15

495

6

198

9

144

837

 

B - Skupni strokovno-teoretični del  

Gradbeništvo

5

165

3

99

2

32

296

Risanje

3

99

2

66

165

Tehnologija

3

99

3

99

198

Skupaj B

11

363

8

264

2

32

659

 

B1 - Izbirni strokovni del  

Izbirne strokovne vsebine

 

4

132

7

112

244

C - Praktično izobraževanje v šoli  

Praktični pouk

6

198

14

462

14

224

884

 

Č - Praktično izobraževanje v delovnem procesu  

Praktično izobraževanje v delovnem procesu

114

114

684

912

 

D - Interesne dejavnosti  

Interesne dejavnosti

 

64

 

64

 

32

160

 

Skupno št. ur pouka (A+B+C)

32

1056

32

1056

32

512

2624

Skupno št. ur prakt. izobraževanja (C + Č)

 

312

 

576

 

908

1796

Skupno št. ur izobražev. v šoli (A+B+C+D)

 

1120

 

1120

 

544

2784

Skupaj (A+B+C+Č+D)

 

1234

 

1234

 

1228

3696

 

Število tednov izobraževanja v šoli

 

33

 

33

 

16

82

Št. tednov praktično izobr. v delovnem procesu

 

3

 

3

 

18

24

Št. tednov interesnih dejavnosti

 

2

 

2

 

1

5

Skupno število tednov izobraževanja

 

38

 

38

 

35

111

Splošno izobraževalni del predmetnika (A)

Splošnoizobraževalni del predmetnika je skupen (enak) za vse izobraževalne programe.

Vsebine fizike in kemije iz predmeta naravoslovje so vključene v strokovno teoretičnih predmetih gradbeništvo in tehnologija. Vsebine biologije se poučujejo pri naravoslovju.

Skupni strokovno-teoretični del predmetnika (B)

V kataloge znanj za strokovno-teoretične predmete in praktično izobraževanje so vključene vsebine iz standardov znanj za ključne kvalifikacije (zdravje in varnost pri delu, okoljska vzgoja, ekonomika in sistemi kakovosti).

Gradbeništvo

Preglednica skupnega izvajanja predmeta gradbeništvo:

 

izvajalec suhom. gradnje

tesar

zidar

pečar keramik

kamnosek

strojnik gradbene mehan.

slikopleskar

črkoslikar

dimnikar

3. letnik (2 uri/t)

2. letnik (3 ure/t)

1. letnik (5 ur/t)

Predmet gradbeništvo

v 1., 2. in 3. letniku je skupen za vse programe,

Risanje

Preglednica skupnega izvajanja predmeta risanje:

 

izvajalec suhom. gradnje

tesar

zidar

pečar keramik

kamnosek

strojnik gradbene mehan.

slikopleskar

črkoslikar

dimnikar

2. letnik (2 uri/t)

1. letnik (3 ure/t)

Predmet risanje

v 1. letniku je skupen za vse programe,
v 2. letniku je skupen za programe izvajalec suhomontažne gradnje, zidar, tesar, nadalje skupen za programa pečar keramik in kamnosek, nadalje skupen za programa črkoslikar in slikopleskar, ločen pa za program strojnik gradbene mehanizacije.

Tehnologija

Preglednica skupnega izvajanja predmeta tehnologija:

 

Izvajalec suhom. gradnje

tesar

zidar

pečar keramik

kamnosek

strojnik gradb. mehan.

slikopleskar

črkoslikar

dimnikar

2. letnik (3 ure/t)

1. letnik (3 ure/t)

Predmet tehnologija

v 1. letniku je skupen za vse programe. v 2. letniku je skupen za programe izvajalec suhomontažnbe gradnje, tesa in zidar , nadalje je skupen za programa slikopleskar in črkoslikar , ločeno pa se izvaja za ostale programe,

Vsebine specifične poklicne tehnologije za drugi in tretji letnik se izvajajo v okviru izbirnega strokovnega dela (B1) in praktičnega izobraževanja (C in Č ).

Praktični pouk (C)

Preglednica skupnega izvajanja praktičnega pouka:

 

Izvajalec suhom. gradnje

tesar

zidar

pečar keramik

kamnosek

Strojnik gradb. mehan.

slikopleskar

črkoslikar

dimniikar

3. letnik (14 ur/t)

2. letnik (14 ur/t)

1. letnik (6 ur/t)

Praktični pouk

v 1. letniku je skupen za programe izvajalec suhomontažne gradnje, tesar, zidar in pečar-keramik, nadalje skupen za slikopleskarja in črkoslikarja, za vse ostale programe se izvaja ločeno . v 2. in 3. letniku se predmet izvaja ločeno po programih

Praktično izobraževanje v delovnem procesu s sklenjeno individualno učno pogodbo lahko v 1. in 2. letniku traja do 7 tednov strnjeno in v 3. letniku do 19 tednov strnjeno, kar pomeni skupno do 33 tednov strnjene oblike praktičnega izobraževanja v delovnem procesu (če je tako določeno z učno pogodbo).

Praktični pouk v 2. in 3. letniku (2 dni na teden v času izobraževanja v šoli) se lahko izvaja kot praktično izobraževanje v delovnem procesu, če je tako določeno z individualno pogodbo, kar pomeni dodatnih dvajset tednov praktičnega izobraževanja v delovnem procesu (skupaj torej do 53 tednov praktičnega izobraževanja).

Pri izvajanju posameznega izobraževalnega programa, vključenega v model, je treba upoštevati še ustrezna pojasnila, navedena pri vsakem predmetniku.