MODEL SKUPNEGA IZVAJANJA IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMOV V STROJNIŠTVU

1. UVOD

2. IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI, VKLJUČENI V MODEL

3. CILJI SKUPNEGA IZVAJANJA

4. PREDMETNIK

5. POJASNILA IN NAVODILA ZA IZVAJANJE MODELA

1. UVOD

Predlog modela skupnega izvajanja izobraževalnih programov za pridobitev srednje poklicne izobrazbe v strojništvu je sprejel Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje na 62. seji 17. 12. 2002.

V nadaljevanju navajamo skupne informacije za vse izobraževalne programe v modelu.

2. IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI, VKLJUČENI V MODEL

Model omogoča skupno izvajanje naslednjih izobraževalnih programov:

Pojasnilo:

S šolskim letom 2009/2010 se postopoma ukinja izobraževanje za naslednje poklice:

Izobraževanje za navedene poklice je v šolskem letu 2009/2010 v prvem letniku in nato postopoma v višjih letnikih zagotovljeno z ustreznimi novimi oziroma prenovljenimi izobraževalnimi programi.

Model omogoča izvajanje programov s slovenskim učnim jezikom za narodnostno mešanem območju slovenske Istre (oznaka SI).

Šola, lahko skladno z razpisom za vpis izvaja vse ali samo nekatere izmed naštetih izobraževalnih programov.

3. CILJI SKUPNEGA IZVAJANJA

Model omogoča zlasti:

4. PREDMETNIK

Predmetnik za skupno izvajanje izobraževalnih programov: instalater strojnih instalacij, konstrukcijski mehanik, orodjar, oblikovalec kovin, strojni mehanik, finomehanik, urar, klepar krovec, zlatar:

P R E D M E T I 1. letnik 2. letnik 3. letnik SKUPNO
št. ur
v
programu
št. ur na št. ur na št. ur na
teden leto teden leto teden leto
A - Splošnoizobraževalni del  
Slovenščina 3 99 2 66 3 48 213
Tuji jezik 2 66 1 33 2 32 131
Matematika 3 99 2 66 3 48 213
Umetnost 1 33         33
Naravoslovje 1 33         33
Družboslovje 3 99         99
Športna vzgoja 2 66 1 33 1 16 115
Skupaj A 15 495 6 198 9 144 837
 
B - Skupni strokovno-teoretični del  
Osnove strojništva 5 165 3 99 2 32 296
Strojeslovje 2 66 2 66 4 64 196
Tehnologija 4 132 2 66     198
Skupaj B 11 363 7 231 6 96 690
 
B1 - Izbirni strokovni del  
Izbirne strokovne vsebine     5 165 3 48 213
Skupaj B1     5 165 3 48 213
 
C - Praktično izobraževanje v šoli  
Praktični pouk 6 198 14 462 14 224 884
Skupaj C   198   462   224 884
 
Č - Praktično izobraževanje v delovnem procesu 
Praktično izobraževanje v delovnem procesu 38 114 38 114 38 684 912
Skupaj Č   114   114   684 912
 
D - Interesne dejavnosti  
Interesne dejavnosti   64   64   32 160
 
Skupno št. ur pouka (A+B+C) 32 1056 32 1056 32 512 2624
Skupno št. ur prakt. izobraževanja (C + Č)   312   576   908 1796
Skupno št. ur izobražev. v šoli (A+B+C+D)   1120   1120   544 2784
Skupaj (A+B+C+Č+D)   1234   1234   1228 3696
 
Število tednov izobraževanja v šoli   33   33   16 82
Št. tednov praktično izob. v delovnem procesu   3   3   18 24
Št. tednov interesnih dejavnosti   2   2   1 5
Skupno število tednov izobraževanja   38   38   35 111

Predmetnik za prilagojene izobraževalne programe za izvajanje na narodno mešanem območju slovenske Istre: avtomehanik SI, avtoklepar SI, instalater strojnih instalacij SI, konstrukcijski mehanik SI, orodjar SI, oblikovalec kovin SI, strojni mehanik SI:
P R E D M E T I 1. letnik 2. letnik 3. letnik SKUPNO
št. ur
v programu
št. ur na št. ur na št. ur na
teden leto teden leto teden leto
A - Splošno-izobraževalni predmeti  
Slovenščina 3 99 2 66 3 48 213
Italijanščina 2 66 2 66 2 32 164
Tuji jezik 2 66 1 33 2 32 131
Matematika 3 99 2 66 3 48 213
Umetnost 1 33         33
Naravoslovje 1 33         33
Družboslovje 3 99         99
Športna vzgoja 2 66 1 33 1 16 115
Skupaj A 17 561 8 264 11 176 1001
 
B - Strokovno-teoretični predmeti  
Osnove strojništva 5 165 3 99 2 32 296
Strojeslovje 2 66 2 66 4 64 196
Tehnologija 4 132 2 66     198
Skupaj B 11 363 7 231 6 96 690
 
B1 – Izbirni strokovni del  
Izbirne strokovne vsebine     5 165 3 48 213
 
C - Praktično izobraževanje v šoli  
Praktični pouk 6 198 14 462 14 224 884
 
Č - Praktično izobraževanje v delovnem procesu  
Praktično izobraževanje pri delodajalcu 38 114 38 114 38 684 912
 
D - Interesne dejavnosti  
Interesne dejavnosti   64   64   32 160
 
Skupno št. ur pouka (A+B+C) 34 1122 34 1122 34 544 2788
Skupno št. ur prakt. izobraževanja C + Č   312   576   908 1796
Skupno št. ur izobražev. v šoli (A+B+C+D)   1186   1186   576 2948
Skupaj (A+B+C+Č+D)   1300   1300   1260 3860
 
Št. tednov izobraževanja v šoli   33   33   16 82
Št. tednov prak. izob. v delovnem procesu   3   3   18 24
Št. tednov interesnih dejavnosti   2   2   1 5
Skupno število tednov izobraževanja   38   38   35 111

5. POJASNILA IN NAVODILA ZA IZVAJANJE MODELA

Splošno izobraževalni del predmetnika (A)

Splošnoizobraževalni del predmetnika je skupen (enak) za vse izobraževalne programe. Izobraževalni programi se lahko izvajajo tudi po prilagojenem predmetniku za narodnostno mešano območje slovenske Istre, ki imajo dodano italijanščino kot drugi jezik, in sicer v vsakem letniku po dve uri tedensko.

Vsebine fizike in kemije iz predmeta naravoslovje so vključene v strokovno teoretične predmete osnove strojništva, strojeslovje in tehnologija. Vsebine biologije se poučujejo pri naravoslovju.

Skupni strokovno-teoretični del predmetnika (B)

V kataloge znanj za strokovno-teoretične predmete in praktično izobraževanje so vključene vsebine iz standardov znanj za ključne kvalifikacije (zdravje in varnost pri delu, okoljska vzgoja, ekonomika in sistemi kakovosti).

Osnove strojništva

Preglednica skupnega izvajanja predmeta osnove strojništva:

 

instalater stojnih instalacij

konstrukcijski mehanik

oblikovalec kovin

orodjar

strojni mehanik

fino-mehanik

urar

klepar – krovec

zlatar

3. letnik (2 uri/t.)

   

2. letnik (3 ure/t.)

   

1.letnik (5 ur/t.)

 

Predmet osnove strojništva je skupen v vseh letnikih za programe: instalater strojnih instalacij, konstrukcijski mehanik, oblikovalec kovin, orodjar, strojni mehanik, finomehanik, urar in klepar – krovec, razen za programa zlatar.

Programa zlatar in avtoličar imata s programi po modelu skupen predmet osnove strojništva v prvem letniku.

Strojeslovje

Preglednica skupnega izvajanja predmeta strojeslovje:

 

instalater stojnih instalacij

konstrukcijski mehanik

oblikovalec kovin

orodjar

strojni mehanik

fino-mehanik

urar

3. letnik (4 ure/t.)

     

2. letnik (2 uri/t.)

 

1.letnik (2 uri/t.)

 

Predmet strojeslovje je skupen v vseh letnikih za programe: instalater strojnih instalacij, konstrukcijski mehanik, orodjar, oblikovalec kovin, strojni mehanik, razen za programa finomehanik in urar.

Programa finomehanik in urar imata s programi po modelu skupen predmet strojeslovje v prvem in drugem letniku.

Tehnologija

Preglednica skupnega izvajanja predmeta tehnologija:

 

instalater stojnih instalacij

konstrukcijski mehanik

klepar – krovec

oblikovalec kovin

orodjar

strojni mehanik

fino-mehanik

urar

zlatar

2. letnik (2 uri/t.)

1. letnik (4 ure/t.)

 

Predmet tehnologija je v 1. letniku skupen v vseh programih.

Tehnologija v drugem in tretjem letniku se izvaja samostojno za programe: finomehanik, urar in zlatar.

V drugem letniku se lahko določene vsebine tehnologije izvajajo skupno za naslednji skupini programov:

Vsebine specifične poklicne tehnologije za drugi in tretji letnik se izvajajo v okviru izbirnega strokovnega dela (B1) in praktičnega izobraževanja (C in Č ).

Praktični pouk (C)

Preglednica skupnega izvajanja praktičnega pouka:

 

instalater stojnih instalacij

konstrukcijski mehanik

oblikovalec kovin

orodjar

strojni mehanik

fino-mehanik

urar

klepar – krovec

zlatar

3. letnik (14 ur/t.)

                 

2. letnik (14 ur/t.)

                 

1.letnik (6 ur/t.)

 

Praktični pouk se v prvem letniku izvaja skupno za vse programe.

Praktično izobraževanje v delovnem procesu s sklenjeno individualno učno pogodbo lahko v 1. in 2.letniku traja do 7 tednov strnjeno in v 3. letniku do 19 tednov strnjeno, kar pomeni skupno do 33 tednov strnjene oblike praktičnega izobraževanja v delovnem procesu (če je tako določeno z učno pogodbo).

Praktični pouk v 2. in 3. letniku (2 dni na teden v času izobraževanja v šoli) se lahko izvaja kot praktično izobraževanje v delovnem procesu, če je tako določeno z individualno pogodbo, kar pomeni dodatnih dvajset tednov praktičnega izobraževanja v delovnem procesu (skupaj torej do 53 tednov praktičnega izobraževanja).

Pri izvajanju posameznega izobraževalnega programa, vključenega v model, je treba upoštevati še ustrezna pojasnila, navedena pri vsakem predmetniku.