SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

MODEL SKUPNEGA IZVAJANJA NA PODROČJU STROJNIŠTVA

Izobraževalni program: STROJNI MEHANIK

IZPITNI KATALOG

Sprejeto na 64.seji Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 21.3. 2003

1. Ime predmeta

PRAKTIČNI DEL ZAKLJUČNEGA IZPITA

2. Izpitni cilji

Na izpitu ocenjujemo:

3. Priporočila za uporabo

Izpitna enota izdelek z zagovorom vključuje samostojno izdelavo izdelka (enostavnega sklopa) oziroma opravljanja storitve, ki se oceni. Ocenjevanje temelji na doseženi povezanosti kandidatovih psihofizičnih, motoričnih in intelektualnih sposobnosti, kulture dela in delovnih izkušenj.

Izbor izdelkov/storitev za izpitno enoto je možno izbirati s predlaganega seznama oziroma iz razširjenega nabora na podobnem nivoju zahtevnosti. Navedeni izdelki/storitve služijo izpitnemu odboru kot vodilo o primernosti in tehnoloških zahtevah posamezne vrste izdelka/storitve, zato je možno za vmesni preizkus ali zaključni izpit uporabiti izdelavo drugega primerljivega izdelka/storitve. Vsi izdelki/storitve, navedeni v tem katalogu, so opisani informativno.

Izpitne izdelke/storitve oziroma delovne preizkuse določi izpitni odbor. Priporočamo, da izpitni odbor izda sklep o vrstah izpitnih nalog, morebitni pripravi polizdelkov po predloženi dokumentaciji in drugih pogojih, ki jih mora izpolniti kandidat.

Za pravilno razumevanje tehnoloških zahtev je potrebno upoštevati doseženo stopnjo znanja kandidata, zato naj izpitni odbor pri izbiri nalog upošteva:

1.   da naloga ni serijski izdelek obratovalnice,

2.   da naloga ni kopija obstoječih izdelkov ,

3.   da naloga ni del tekočega proizvodnega programa obratovalnice.

Zagovor je vezan predvsem na izdelek/storitev in naj bo sestavljen iz:

 • zagovora izbire zaporedja izdelovalnih operacij,
 • zagovora izbire tehnoloških postopkov in parametrov,
 • zagovora varnostnih meril pri izdelavi.
 • Kandidat mora izpitni komisiji predložiti dnevnike praktičnega dela vseh let izobraževanja.

  Znanja, opredeljena v tem katalogu, so razdeljena v dve osnovni skupini: izdelki/storitve primerni za vmesni preizkus znanja in izdelki/storitve primerni za zaključni izpit.

  Upoštevajo naj se navedeni tehnološki standardi. Pri izdelavi elementov orodij in delovnih pripomočkov je priporočljiva čim širša uporaba tehnoloških postopkov. Izdelki zaključnega izpita naj bodo sestavljeni iz več sestavnih delov, sestavljenih v funkcionalno celoto. Uporaba CNC tehnologije in obdelave z energetskimi postopki je primerna samo pri zaključnem izpitu, vendar tudi v tem primeru le kot pomožni postopek pri izdelavi sestavnega elementa celotnega izdelka. Kandidat naj vse delovne operacije pri preizkusu izvede samostojno.

  4. Znanja in spretnosti, ki se preverjajo na vmesnem preizkusu

  Pri vmesnem preizkusu lahko preverjamo praktična znanja in spretnosti, ki so jih dijaki pridobili v procesu praktičnega izobraževanja:

  · z individualnim izpitnim delom oziroma enotnim izpitnim delom,

  · in/ali z do tremi delovnimi preizkusi (po sklepu izpitnega odbora).

  Kandidat pripravi polizdelke po predpisani dokumentaciji pred preizkusom v skladu s sklepom izpitnega odbora. Na vmesnem preizkusu opravi finalizacijo izpitnega dela.

  4.1. Trajanje vmesnega preizkusa

  Vmesni preizkus traja do 7 ur ter vključuje izdelavo izpitnih nalog, tehnične dokumentacije in ustni zagovor. Za izpitno delo se predvideva do 5 ur, za delovne preizkuse pa do 2 uri. Ustni zagovor traja največ 20 minut.

  4.2.   Seznam izdelkov/storitev primernih za vmesni preizkus

  IZDELEK oziroma STORITEV

  OPIS IN DIMENZIJE

  TEHNOLOŠKE ZAHTEVE

   

  Kandidat

   

  Menjava ležajev na obdelovalnem stroju

  · ob razstavljanju obdelovalnega stroja se izbere do pet ležajev za ocenjevanje

  · ležaje demontira in upošteva kriterije za ponovno uporabo ali zamenjavo

  · ob sestavljanju stroja ležaje montira po predpisanem postopku

  · pravilni postopki demontaže in uporaba primernega orodja

  · stare ležaje se opere

  · pri sestavljanju stroja se uporablja primerno orodje

  · novih ležajev se ne pere

  · po montaži stroj preizkusimo

  Izdelava in montaža moznika za jermenico in menjava jermenov.

  · na pogonskem sistemu elektromotor-predležje je potrebno zamenjati klinasta jermena

  · ker ima jermenica preveč zraka na mozniku, je potrebno jermenico demontirati in izdelati nov moznik.

  · Izvesti je potrebno sproščanje jermenov in jermena sneti

  · jermenica se sname s snemalcem, izdela se nov moznik ročno in po standardih

  · po ponovni montaži jermenice in jermenov stroj preizkusimo

  Montaža zobnika na gred in zavarovanje s stožčastim zatičem

  · pri novi zasnovi kotnega prenosa s stožčastima zobnikoma sta ta dva zavarovana s stožčastima zatičema

  · zobnika je potrebno točno namestiti na gredi, zvrtati izvrtini skozi zobnika, povrtati izvrtini s povrtalom in zatiča montirati po standardih

  Izdelava ščitnika iz pločevine za dvokolutni brusilni stroj

  · na starem dvokolutnem brusilnem stroju je potrebno izdelati nov ščitnik za brusno ploščo

  · ščitnik je treba izdelati po starem vzorcu, sestavljen je iz več delov

  · fiksni del s pritrdilnim obročem in obodom je izdelan iz pločevine in med seboj zvarjen

  · stranska prirobnica je zaradi menjave plošče privita na fiksni del.

  Strganje in tuširanje ravne plošče

  · tuširna plošča 200 x 200 mm je predhodno fino rezkana

  · plošča je iz sive litine

  · na koncu postopka strganja in tuširanja je potrebno doseči 25 tuširnih točk na 1"x1", kot je določeno v standardih

  · predhodno vpetje plošče

  · ob postopku strganja se uporablja osnovna - primerjalna plošča in ostali pribor

  · strganje je ročno

  5. Znanja in spretnosti, ki se ocenjujejo na zaključnem izpitu

  Pri praktičnem delu zaključnega izpita lahko ocenjujemo praktična znanja in spretnosti, ki so jih dijaki pridobili v procesu praktičnega izobraževanja:

 • z individualnim izpitnim delom oziroma enotnim izpitnim delom in do dveh delovnih preizkusov,
 • s tehnično dokumentacijo, ki obsega tehnično in tehnološko dokumentacijo ter kalkulacijo cene,
 • z ustnim zagovorom.
 • Kandidat pripravi polizdelke po predloženi dokumentaciji pred izpitom v skladu s sklepom izpitnega odbora. Na izpitu opravi finalizacijo izpitnega dela. Tehnično poročilo izdela pod nadzorom.
 • 5.1. Zeznam izdelkov/storitev za praktični del zaključnega izpita

  S seznamom izdelkov/storitev so opredeljena znanja in spretnosti, ki jih kandidat mora obvladati glede na cilje izobraževanja.

  IZDELEK oziroma STORITEV

  OPIS IN DIMENZIJE

  TEHNOLOŠKE ZAHTEVE

   

  Kandidat

   

  Popravilo prečnih sani na stružnici

  · zaradi obrabljenosti vretena in matice na prečnih saneh je ta netočen

  · po izdelavi nove matice in korekciji vretena se nalogo da opraviti

  · razstaviti je treba vreteno in matico na prečnih saneh stružnice

  · vgraditi novo matico na korigirano vreteno ter

  sani spet sestaviti po standardih.

  Popravilo malih sani na stružnici

  · popravilo izvedemo zaradi obrabe na malih saneh

  · novo zagozdo izdela rezkalec, kandidat za opravljanje zaključnega izpita za strojnega mehanika pa jo s strganjem in tuširanjem prilagodi na obnovljena vodila

  · razstaviti je potrebno male sani in oprati dele

  · s strganjem in tuširanjem je potrebno obnoviti stara vodila in prilagoditi novo zagozdo ter izdelati utor za njeno prilagoditev

  · vsa dela morajo biti izvedena po standardih.

  Popravilo konjička na stružnici

  · pinola na konjičku je izrabljena, zato se izdela nova

  · z lepanjem se prilagodi v ohišje, izdela se tudi nova matica in vreteno konjička

  · novemu vretenu se prilagodi tudi ročno kolo

  · razstaviti je potrebno konjička in dele oprati

  · po predhodni izdelavi nove matice in vretena ter pinole je treba le-to vlepati v prestruženo luknjo konjička, izdelati nov moznik za pinolo in vse sestaviti po standardih.

  Čiščenje in popravilo delilnika za rezkalni stroj

  · delilnik se razstavi na sestavne dele po sklopih

  · sestavni deli in ležaji se očistijo in predelajo ali zamenjajo, pregleda se mazalni sistem

  · delilnik se ponovno sestavi, nastavi se zračnost po standardih

  · demontaža delilnika, vse dele je potrebno oprati, sortirati in pregledati

  · poškodovane dele in ležaje se zamenja

  · ves mazalni sistem se preizkusi,

  · delilnik se sestavi (po standardih) in preizkusi

  Demontaža popravila in montaža lamelne sklopke

  · lamelna sklopka v stroju ne deluje normalno

  · zato je potrebno sklopko demontirati in razstaviti

  · lamele je potrebno pregledati in ročno prebrusiti, pregledati je potrebno tudi ležaje

  · sklopko se sestavi, vgradi v stroj ter pravilno nastavi

  · demontažo in razstavitev lamelne sklopke

  · pregled in ročno brušenje lamel

  · ponovna sestava in vgraditev v stroj

  Tuširanja in strganje ležajnih puš

  · obdelovalni stroj z drsnima ležajema in obnovljenim glavnim vretenom je potrebno ponovno usposobiti za delovanje

  · drsne površine vretena se uporabljajo kot osnova za primerjanje točnosti površine ležajnih puš

  · postopka strganja in tuširanja se ponavljata, dokler ni doseženih 25 tuširnih točk na 1"x1"

  · priprava stroja - ležajne puše, vreteno in ves pribor

  · za strganje se uporablja žličasto strgalo

  · postopke se opravlja ročno, ponavljajoče

  Popravilo batne črpalke in mazalnega sistema

  · batna črpalka za mazanje na obdelovalnem stroju ne deluje

  · če so poškodovani sedeži kroglic, jo je potrebno demontirati, razstaviti in popraviti

  · preveriti je potrebno zračnost bata, količino in kvaliteto olja ter namestiti cev in filter.

  · demontaža in razstavitev batne črpalke ter pranje delov

  · po pregledu olja, sestavi in montaži črpalke se mazalni sistem preizkusi

  Popravilo zobniške črpalke hidravličnega sistema

  · hidravlični sistem na obdelovalnem stroju zaradi črpalke ne deluje

  · črpalko je treba demontirati in jo razstaviti

  · po pregledu zračnosti zobnikov in ohišja se pregledajo še sedeži kroglic in vzmeti

  · poškodovane dele je potrebno

  · zamenjati, kontrolira se tudi ostali del sistema.

  · demontaža iz stroja in razstavitev zobniške črpalke

  · popravilo sedežev ventilov, kontrola zračnosti

  · sestava, montaža v stroj in preizkus delovanja črpalke.

  Popravilo centifugalne črpalke in hladilnega sistema

  · hladilni sistem na obdelovalnem stroju ne deluje zaradi

  okvare centrifugalne črpalke

  · črpalko se demontira in razstavi ter preveri zračnost rotorja in ohišja

  · po popravilu se pregleda in preveri še cevod, zglobe in ventile sistema

  · očistiti je potrebno tudi rezervoar in zamenjati hladilno tekočino

  · demontaža in razstavitev črpalke

  · če je potrebno, se odpravi prevelika zračnost med rotorjem in ohišjem sesalnega dela

  · po čiščenju rezervoarja in menjavi hladilne tekočine se preveri delovanje hladilnega sistema

  Popravilo podajalnega predležja na obdelovalnem stroju

  · na obdelovalnem stroju, v podajalnem predležju, je polomljen zobnik

  · z odstranitvijo pokrova in delnim razstavljanjem zobniških parov, gredi in vzvodov se poškodovani

  · zobnik demontira

  · zamenja se z rezervnim ali pa se izdela nov zobnik. stroj se ponovno sestavi

  · delna razstavitev predležja, odstrani se poškodovani zobnik

  · deli se operejo, razvrstijo in shranijo

  Popravilo brezstopenjskega predležja na obdelovalnem stroju

  · na brezstopenjskem predležju je prišlo do okvare

  · regulirne jeremenice se demontirajo z gredmi vred

  · pogonsko telo – posebna veriga se sname

  · po odstranitvi napake se stroj sestavi

  · razstavitev brezstopenjskega predležja

  · dele se označi in opere

  · po ponovni montaži se delovanje predležja preizkusi

  Postavitev stroja na temelj, izdelava temeljnih vijakov, niveliranje stroja

  · izdelan je betonski temelj z luknjami za temeljne vijake

  · stroj se postavi na temelj, vstavijo se temeljni vijaki, stroj se grobo znivelira z zagozdami, nato pa se vijaki z redkim betonom zalijejo

  · po enem tednu sledi še fina nivelacija stroja

  · po načrtu se izdelajo temeljni vijaki s kljuko

  · stroj se z dvigalom ali ročno postavi na temelj

  · s strojno libelo se izvede grobo nivelacijo preko podložnih jeklenih plošč in zagozd

  · vstavljene vijake se zalije z betonom

  · po enem tednu se izvede dokončna nivelacija, stroj pa se pritrdi na temelje z maticami

  Izvedba meritev na obdelovalnem stroju

  · med mnogimi meritvami, ki jih opredeljujejo standardi, se izbere pet meritev:

  · oplet glavnega vretena

  · soosnost glavnega vretena s konjičkom

  · paralelnost vodil z glavnim vretenom

  · vodoravnost osi

  · kotnost prečnih sani z osjo stroja

  · na univerzalni stružnici ali na frezalnem stroju se opravijo ustrezne meritve

  · pripraviti je potrebno orodje - merilne trne, merilno uro, prizme, strojne libele, merilne konice

  · podatki se vpišejo v poseben formular za kasnejše primerjanje

  Merjenje CNC-obdelovalnih strojev

  Ugotavljanje natančnosti delovanja numerično krmiljenih strojev

  · ugotavljanje:

  · zračnosti med vretenom in matico

  · napake na prehodu, kjer je hitrost ene osi večje od druge

  · bočno zračnost na vodilih

  · ciklične napake na krogličnem vretenu

  · napake neusklajenega delovanja pogona krogličnih vreten

  · nepravokotnosti med merjenima osema

  · neravnosti vodil

  · napake na merilnih letvah,

  · stick-slip efekta

  · vibracij v stroju

  · meritve po sistemu Renishaw QC-10 Ballbar

  5.2. Trajanje izpita

  Praktični del zaključnega izpita traja do 23 ur ter vključuje izdelavo izpitnih nalog, tehnične dokumentacije in ustni zagovor. Za izpitno delo se predvideva do 20 ur, za delovne preizkuse pa do 3 ure. Ustni zagovor traja največ 20 minut.

  6. Ocenjevanje znanja in spretnosti

  Izpitni odbor pripravi kriterije za ocenjevanje tako, da za posamezne naloge upošteva naslednja razmerja:

  PODROČJE OCENJEVANJA

  DELEŽ

  1. priprava naloge

  20 - 30%

  2. strokovnost in izvedba (kakovost)

  40 - 60 %

  3. tehnična dokumentacija

  0 - 20 %

  4. ustni zagovor

  10 - 30 %

  SKUPAJ

  100 %

  6.1 Določanje skupne ocene

  Pri določanju skupne ocene praktičnega dela zaključnega izpita upoštevamo, da znaša delež:

  Pri dogovoru o točkovnem vrednotenju izpitnih nalog se mora skupna točkovna vrednost pretvoriti v ocenjevalno lestvico, ki je petstopenjska in obsega ocene od odlično (5) do nezadostno (1).

  Priporočilo za pretvorbo števila točk v oceno:

  odlično (5)

  od 88 do 100 točk

  dosežek, ki nadpovprečno zadovoljuje postavljene zahteve,

  prav dobro (4)

  od 75 do 87 točk,

  dosežek, ki v celoti zadovoljuje postavljene zahteve,

  dobro (3)

  od 63 do 74 točk,

  dosežek, ki v splošnem zadovoljuje postavljene zahteve,

  zadostno (2)

  od 50 do 62 točk,

  dosežek, ki kaže na pomanjkljivosti, vendar še zadovoljuje postavljene zahteve,

  nezadostno (1)

  49 ali manj točk,

  dosežek, ki ne zadovoljuje postavljenih zahtev in kaže na pomanjkljivo temeljno znanje.

  7. Dovoljeni pripomočki

  Pri praktičnem delu zaključnega izpita so dovoljeni naslednji pripomočki:

 • stroji, orodja, naprave in pripomočki skladno z izpitnim gradivom,
 • priročniki, učbeniki, zbirke formul,
 • risalni pribor, tehnični kalkulator.
 • 8. Literatura in drugi viri

  Priporočena literatura in drugi viri so objavljeni v vsakoletnem Katalogu učbenikov za poklicne in strokovne šole za posamezno šolsko leto, ki ga izdaja Center RS za poklicno izobraževanje oziroma Zavod RS za šolstvo.