SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

MODEL SKUPNEGA IZVAJANJA NA PODROČJU STROJNIŠTVA

Izobraževalni program: STROJNI MEHANIK

IZPITNI KATALOG

Sprejeto na 64.seji Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 21.3. 2003

1. Ime predmeta

TEHNOLOGIJA

2. Izpitni cilji

Na izpitu ocenjujemo:

3. ZNANJA, KI SE OCENJUJEJO PRI ZAKLJUČNEM IZPITU

Vsebine

Znanja (cilji)

Učna in delovna sredstva

GRADIVA

Dijaki

 

Mehanske, fizikalne, kemijske in tehnološke lastnosti kovin in zlitin

· razlikujejo mehanske, fizikalne, kemijske in tehnološke lastnosti kovin in zlitin;

· ločijo čiste kovine od amorfnih snovi,

Modeli kovin in zlitin.

Železo, zlitine, pridobivanje in delitev jekel in njihova primarna predelava in predelava v polizdelke

· znajo navesti lastnosti čistega železa, poznajo pomen ogljika kot legirnega elementa,

· opišejo postopek pridobivanja jekel in litin in njihovo primarno predelavo,

· razdelijo jekla in litine glede na njihovo uporabo in poznajo postopke predelave jekla in železovih litin v polizdelke,

· razlikujejo osnovne lastnosti materialov

Tabele za označevanje jekel in zlitin.

Barvne kovine

· naštejejo lastnosti aluminija, bakra, magnezija, kositra, svinca, cinka, kroma, niklja, wolframa in njihovih zlitin ter opredelijo uporabnost naštetih kovin,

Vzorci kovin in zlitin.

Anorganski nekovinski materiali, sintrani materiali

· poznajo značilnosti ter uporabo sintranih materialov.

Vzorci materialov.

Goriva in maziva

· poznajo značilnosti ter uporabo ter postopke pridobivanja goriv in maziv

 

Umetni in naravni polimeri ter kompoziti

· poznajo značilnosti ter uporabo polimerov, plastomerov, duromerov, elastomerov in kompozitov,

Vzorci materialov.

Preizkušanje

Razložijo namen prezkušanja gradiv. Ločijo med trdnostjo in trdoto.

 

Korozija in priprava kovin za zaščito pred korozijo

· znajo našteti in opisati vzroke korozije in možne načine priprave delov za zaščito pred njo,

Vzorci kovin.

Obdelovalna tehnologija

Znajo našteti in pojasniti osnovne značilnosti različnih tehnoloških postopkov (primarno oblikovanje, preoblikovanje, oplemenitenje, spajanje in odrezovanje)

 

ODREZOVANJE

   

Uporabnost odrezavanja

Poznajo in razumejo dogajanje pri odrezavanju. Poznajo raznolikost postopkov odrezavanja in njihovo uporabnost.

 

ELEMENTI OBDELOVALNIH STROJEV

Poznajo funkcijo, zgradbo in vrste obdelovalnih strojev.
Poznajo tipične sestavne dele, sklope, njihovo zgradbo, delovanje in njihove želene lastnosti.

Poznajo tipe in nalogo ogrodnih delov.

Poznajo nalogo vodil, posamezne tipe in njihove dejanske in zaželene lastnosti

 
     

VARJENJE

· pojasnijo potek postopkov,

 

Plamensko varjenje, rezanje

· ločijo tehnične pline in varnostne naprave,

· razlikujejo vrste plamena in pogoje za rezanje,

Sheme naprav in postopka.

Spajkanje

· ovrednotijo prednosti in slabosti postopka;

· argumentirajo rabo pravih talil in dodajnih materialov ter ločijo trdo in mehko spajkanje,

Shema postopka in tabele za izbiro talil.

Obločno varjenje

· razdelijo postopke;

· ločijo sestavne dele naprav za ročno obločno varjenje in znajo izbrati ustrezno elektrodo in ustrezne parametre;

Katalogi za izbiro dodajnega materiala in tabele za nastavitev parametrov.

Varjenje v zaščitnih plinih

· razlikujejo postopke in znajo izbrati varilne parametre za MAG, MIG in TIG varjenje,

Vzorci varjencev.

Varjenje s pritiskom

· navedejo načine uporovnega varjenja, varilne parametre in uporabnost pri izdelkih in pločevinah,

Sheme postopkov in diagrami.

Vzorci izdelkov.

Varjenje polimerov

· znajo opisati materiale, ki se varijo na inštalacijah, (difuzijsko ali sočelno varjenje, predvsem polietilen in polietilen – propilen cevi; varilni aparati);

Vzorci.

Lepljenje

· znajo izbrati lepila, poznajo pripravo lepljenca,

· ločijo hladno in vroče lepljenje kovin in nekovin,

Vzorci lepil in lepljencev.

Napetosti in deformacije

· naštejejo vplive segrevanja, vrste deformacij in načine preprečevanj le teh;

Vzorci deformiranih zvarjencev.

Preiskava varov

· navedejo neporušitvene metode in postopke za preiskave varov (vizualna, penetrantska, ultrazvočna, elektromagnetna metoda in radiografija);

Sheme in vzorci napak.

MONTAŽA

· razumejo osnovne pojme, povezane z montažo;

Vzorci.

Montaža kot del proizvodnega sistema

· poznajo osnovne vrste proizvodnje,

 

Komponente montažnega procesa

· poznajo sredstva, planiranje dela in osebje pri montaži,

 

Struktura izdelka

Montažna struktura

· razstavijo nek stroj, izdelek ali sklop na sestavne dele in jih shematsko predstavijo;

 

Tehnološke operacije

· določiti znajo osnovne tehnološke operacije za posamezne dele;

 

 Stopnja avtomatizacije

· predstavijo zgodovinski razvoj od ročne do mehanizirane in računalniške montaže

 

Organizacija montaže

· poznajo odnose in razdelitve dela med delavci, to je med različnimi delavci na različnih delovnih mestih

 

Osnovni načini montaž

· poznajo spajanje:

· s pomočjo ustreznih veznih elementov, ki imajo določeno geometrijsko obliko (npr.spajanje z vijaki),

· spajanje s pomočjo ustreznih neoblikovanih gradiv (npr. spajanje z lepili in spajanje z varjenjem);

Vzorci veznih elementov.

Mehanske osnove montaže

· vedo, da tlak in trenje pri spenjanju dosežemo z ustrezno obliko veznega elementa - s strmino;

 

Priprava sestavnih delov za montažo

· znajo sestavne dele medsebojno prilagajati

· delovni postopki, ki jih pri tem uporabljajo so predvsem: vrtanje, piljenje, žaganje, strganje, brušenje in lepanje

 

Montaža vijakov in vijačnih zvez

· znajo uporabiti vijačne zveze za sestavo razstavljive zveze dveh ali več strojnih delov;

Vzorci vijačnih zvez.

Zavarovanje vijakov in matic proti odvitju

· znajo uporabiti:

· zavarovanje z razcepko in kronsko matico,

· zavarovanje z varovalno ploščico,

· zavarovanje s proti matico,

· zavarovanje z vzmetnimi in nazobčanimi podložkami,

· s privihom,

· z matico (s plastičnim vložkom),

· z lepilom;

 

Orodja za montažo vijačnih zvez

· sposobni so uporabljati orodje za privijanje in odvijanje vijakov in matic različnih vrst;

 

Montaža in demontaža zvez z zatiči

· ločijo zatične zveze, ki se uporabljajo za zagotavljanje medsebojne lege dveh ali več strojnih delov;

Vzorci zatičev.

Montaža in demontaža zvez s sorniki

· spoznajo, da se zveze s sorniki rabijo za gibljivo (pregibno) razstavljivo zvezo strojnih delov;

Vzorci sornikov.

Montaža in demontaža zvez z zagozdami

· spoznajo, da se zagozde uporabljajo za trdne razstavljive zveze dveh strojnih delov;

Vzorci zagozd.

Montaža in demontaža zvez z mozniki

· razumejo, da se mozniki rabijo za razstavljivo zvezo rotacijskih elementov;

Vzorci moznikov.

Montaža in demontaža zvez s kovicami

· vedo, da se kovičene zveze uporabljajo za spajanje dveh ali več delov v nerazstavljivo zvezo

Vzorci kovic.

Montaža (izdelava) krčnih nasedov

· spoznajo, da je natisni spoj izveden z dilatacijo (z raztezanjem) ali pa, da je natisni spoj, izveden s kontrakcijo (s skrčenjem)

Vzorci nasedov.

Montaža ležajev

· poznajo montažo klasičnih kotalnih, samonastaljivih ležajev s cilindrično in konusno izvrtino ter montažo in demontaža drsnih ležajev;

Vzorci in katalogi ležajev.

Montaža gonil

· poznajo gredne vezi in sklopke in različna gonila (jermenska, verižna, zobniška);

Vzorci in modeli gonil.

Montaža in demontaža cevnih zvez

· utemeljujejo pogoje:

· ko spoj ne spušča,

· ko lahko prenaša vzdolžne sile,

· ko se spoj lahko razstavlja in sestavlja;

Vzorci cevnih zvez.

Varnost pri montažnih delih

· argumentirajo uporabo predpisanih sredstev za osebno zaščito glede na vrsto dela;

· zavedajo se, da mora delovno mesto ustrezati varnostnim predpisom;

 

SISTEMI V STROJNIŠTVU

   

· energetski

· obdelovalni

· transportni

· proizvodni

· raketna tehnika

· povezava:

· biološko-izobraževalni

· poznajo sisteme, ki so splošno poznani in uvidijo potrebo po stalnem vzdrževanju;

 

Osnovna stanja sistemov:

· med delovanjem

· med mirovanjem

· pojasnijo osnove delovanja ali nedelovanja strojnih delov ali sklopov;

Vzorci.

Meje delovanja sistema

· razlikujejo stabilno in nestabilno delovanje sistemov v določenih mejah;

 

Teorija obrab

· poznajo osnovne principe teorije obrab (tribologije);

 

Tribomehanični sistem

· razumejo, da je tribomehanični sistem področje znanosti, ki proučuje pojave v zvezi z medsebojnimi odnosi naležnih površin;

 

Trenje in obraba

· razlikujejo adhezivno, abrazivno in korozivno obrabo, obrabo zaradi utrujenosti površin, posebne vrste obrab;

 

Mazanje (kontrola mazanja strojev, strojnih delov in naprav, standardi ISO)

· predstavijo osnove mazanja, vrste trenj;

 

Vrste maziv

· primerjajo maziva glede na agregatno stanje, kemično sestavo, mesto uporabe in tehnične lastnosti

Ustrezne tabele maziv.

Mazanje drsnih ležajev

· utemeljijo koristnost mazanja z oljem in mastjo.

 

Mazanje kotalnih ležajev in zobnikov, elektromotorjev, kompresorjev

· vedo, da maziva omogočajo mazanje stičnih ploskev kotalnih elementov, kletk in obročev, tesnenje in preprečevanje vstopa vode, vlage in prahu v ležaj; odvajanje nastale toplote;

 

Razdelitev in pregled maziv

· razlikujejo različne vrste maziv za različne namene;

 

Osnove meritev, tolerance

· poznajo osnovne meritve in tolerance;

 

Merjenje

· poznajo namen merjenja, merilni sistem, vrste merilnega orodja, napake pri merjenju in metode merjenja,

Vzorci merilnih pripomočkov.

Merilni pripomočki

· poznajo komparatorje (merilne ure), merilne trne, ravnila in kotnike, prizme, libele itd.;

 

Preizkušanje ravnosti ploskev

· poznajo preizkušanje s pomočjo ravne plošče, preizkušanje s pomočjo snopa premic, ki jih dobimo z ravnilom, preizkus s tekočinskim ravnalom; optično preizkušanje

 

Prevzemne meritve in prevzemni predpisi.

· poznajo osnove, ki so podane v Schlesingerjevih normativih, iz katerih izhajajo standardi DIN-ISO;

· standardi natančno predpisujejo predmet in način merjenja ter sredstva, s katerimi merimo in dovoljena odstopanja;

Schlesingerjevi normativi.

Fizična obraba

· poznajo zakonitost, da se zaradi nenehne obrabe delovna sredstva iz leta v leto postopoma obrabljajo;

 

Staranje

· ločijo staranje materiala od obrabe;

 

Ekonomsko (tehnološko) staranje

· poznajo ekonomsko staranje in izvedo, da se s primerjavo stroškov lahko ugotovi, da je njihova zamenjava smiselna;

 

Okvare in lomi

· poznajo okvare in lome, ki se pojavljajo nenadno ali pričakovano;

Vzorec zlomljenega strojnega dela.

Osnovni načini vzdrževanja:

· kurativno vzdrževanje

· preventivno vzdrževanje

· vzdrževanje po stanju

· plansko vzdrževanje

· TPM (Total Productive Maintenance)

· ekspertni sistemi

· samovzdrževanje

· poznajo različne načine vzdrževanj;

 

Popravila opreme

· znajo opredeliti aktivnosti pri popravilih opreme;

 

Vzdrževanje delovnih pogojev

· ugotovijo, da so delovni pogoji eden od osnovnih dejavnikov za povečanje delovnega učinka;

 

Ekonomika vzdrževanja

· znajo opredeliti osnovne stroške vzdrževanja,

 

Gospodarjenje z orodji

· poznajo osnovne principe dobrega gospodarjenja z orodji,

 

Vzdrževanje po stanju

· poznajo odvisnosti za ugotavljanje stanja strojev in naprav,

 

Tehnična diagnostika

· poznajo pomen pravilnega in pravočasnega diagnosticiranja,

 

Neporušitvene metode

· poznajo osnove neporušitvenih metod (vizuelne, akustične, penetrantske, magnetne, ultrazvok, radiografija, metode);

 

Organizacija vzdrževanja

· znajo organizirati delo in izdelati spremno dokumentacijo za izvedbo vzdrževanja;

Vzorec spremne dokumentacije.

Odkrivanje in odprava okvar na strojih, strojnih delih in napravah

· poznajo oslabitve sestavnih delov sistema in znajo ustrezno ukrepati,

 

Izrabljenost drsnih ploskev in vodil

· s pomočjo merilnih naprav znajo oceniti izrabljenost drsnih površin;

 

Nastavljanje kotalnih ležajev na glavnem vretenu

· poznajo nastavitev ležajev;

 

Popravila gredi in osi.

· poznajo možne okvare gredi ali osi in jih znajo odpraviti;

 

Napotila za nego obdelovalnih strojev in orodij.

· obvladajo napotke za kvalitetno nego strojev;

 

Vzdrževanje transportnih naprav

· poznajo značilnosti transportnih naprav in njihovo vzdrževanje;

Prospekti transportnih naprav.

Vzdrževanje menjalnikov in predležij

· poznajo značilnosti posameznih menjalnikov in predležij ter njihovo vzdrževanje;

Podeli menjalnikov.

Vzdrževanje kompresorjev in ventilatorjev

Vzdrževanje črpalk in hidromotorjev

· poznajo značilnosti posameznih kompresorjev, ventilatorjev, črpalk in hidromotorjev in njihovo vzdrževanje;

Prospekti kompresorjev.

Vzdrževanje motorjev z notranjim zgorevanjem

· poznajo značilnosti posameznih motorjev z notranjim zgorevanjem in njihovo vzdrževanje;

 

Vzdrževanje pnevmatike in hidravlike

· poznajo značilnosti posameznih pnevmatskih in hidravličnih strojev in naprav ter glavne postopke vzdrževanja;

 

Vzdrževanje orodij

· poznajo značilnosti orodij, njihovo pravilno uporabo in primerno vzdrževanje;

 

4. Ocenjevanje znanja

Zgradba izpitne enote:

 • ustni izpit.
 • Vprašanja na izpitnem listku

  Vprašanja so kompleksna in zajemajo ključna strokovna znanja. Lahko so razčlenjena z ustreznimi podvprašanji.

  5. Dovoljeni pripomočki

  Pri ustnem izpitu naj ima kandidat možnost odgovarjati ob ustreznih učnih in delovnih sredstvih, navedenih v tretjem stolpcu preglednice iz 3.točke tega izpitnega kataloga.

  6. Literatura in drugi viri

  Za kandidate je priporočena literatura in drugi viri objavljena v vsakoletnem Katalogu učbenikov za poklicne in strokovne šole za posamezno šolsko leto, ki ga izdaja Center RS za poklicno izobraževanje oziroma Zavod RS za šolstvo.