SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

MODEL SKUPNEGA IZVAJANJA NA PODROČJU STROJNIŠTVA

Izobraževalni program: STROJNI MEHANIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 64.seji Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 21.3. 2003

1. Ime predmeta

PRAKTIČNI POUK

S predmetnimi področji:

2. Število ur

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Skupaj (ur)

Teorija (ur)

Vaje (ur)

1.

198

 

198

2.

462

 

462

3.

224

 

224

Skupaj

884

 

884

3. Usmerjevalni cilji

Dijaki pridobijo praktična znanja za opravljanje dela strojnega mehanika. Teoretična znanja znajo uporabiti v praksi. Usposobijo se za opravljanje poklica (vzdrževanje, popravilo, izdelava, montaža in demontaža, izvajanje varilskih del, dela na strojih in uvajanje delovnih sredstev v proizvodnjo). Dijaki obvladajo tudi diagnosticiranje, nastavljanje, vzdrževanje in popravilo strojev ter naprav (njihovih sklopov, delov). Dijaki:

4. Operativni cilji

1. letnik – skupni del

Vsebine in informativni cilji

Formativni cilji

Socializacijski cilji

POSEBNOSTI V IzvedbI

Priprava dela:

- spoznavanje delovnega mesta,

- zdravje in varnost pri delu,

- tehnična, tehnološka in delovna dokumentacija,

Dijaki spoznajo delovno mesto, orodja, stroje in naprave v učni delavnici. Znajo pojasniti in upoštevati ukrepe za varno delo. Seznanijo se z uporabo tehnične, tehnološke in delovne dokumentacije.

Razvijajo splošne osebnostne lastnosti, ki so pomembne za delo v poklicu.

 

Merjenje in kontrola:

     

- splošna navodila pri merjenju,

- vrednotenje meritev,

- uporabnost meritev,

- merjenje dolžin,

- merjenje kotov,

- kontrola meril.

Znajo meriti s pomičnimi in z vijačnimi merili, z merilnimi urami in s komparatorji, kotniki in kotomeri ter z nožastimi merili in vodno tehtnico.

Znajo preveriti točnost merilnega orodja in ga pravilno vzdrževati.

 

Uporaba merilnih pripomočkov, kot so:

- pomična merila,

- mikrometri,

- merilne ure,

- merske kladice,

univerzalni kotomeri,

sinusna ravnila,

- libela.

Zarisovanje:

- delovna navodila in pravila pri zarisovanju,

- zarisovalno orodje,

- zarisovanje oblike in točkanje.

Znajo prenašati mere in obliko z risbe na pločevino, ki jo bodo obdelovali, ter pri tem pravilno uporabljati risalno orodje in pribor.

Razvijajo pozitiven odnos do delovnih sredstev in dokumentacije.

Vzporedni črtalniki, zarisovalne mize, zarisovalne igle,

točkala, žigosne št.

Osnove odrezavanja:

- piljenje, žaganje, strganje,

- vrtanje, grezenje in povrtavanje,

- brušenje vijačnih svedrov,

- vrezovanje notranjih in zunanjih navojev.

Znajo piliti različne oblike na profilih in pločevini, žagati ter strgati jeklene in medeninaste površine. Obvladajo postopke vrtanja, povrtavanja in grezenja ter izdelavo notranjih in zunanjih navojev. Ob vrtanju različnih materialov se naučijo tudi brušenja vijačnih svedrov.

Razvijajo občutek za natančnost, ustvarjalnost in vztrajnost pri delu.

Namizni in stebrni vrtalni stroj, vpenjalna primeža, komplet svedrov;

Osnove preoblikovanja:

- značilnosti in postopki preoblikovanja,

- krivljenje in upogibanje pločevine.

Poznajo osnovne postopke preoblikovanja ter znajo kriviti in upogibati pločevino in žico v hladnem stanju.

   

Toplotna obdelava:

- značilnosti in postopki toplotne obdelave,

- žarjenje obdelovancev različnih materialov,

- kaljenje in popuščanje jekel,

- ugotavljanje trdote materialov,

Poznajo značilnosti in postopke toplotne obdelave.

Poznajo žarjenje ter kaljenje in popuščanje obdelovancev iz različnih materialov.

Razvijajo občutek za natančnost in sposobnost za reševanje težav.

Uporaba peči za toplotno

obdelavo, pomožnih in kalilnih sredstev ter pribora.

Spajanje:

- značilnosti in postopki spajanja,

- priprava varjencev,

- uporovno varjenje,

- plamensko varjenje,

- električno obločno varjenje,

- posebni postopki spajanja (lepljenje,

lotanje…).

Poznajo različne postopke spajanja materialov in njihove značilnosti.

Obvladajo delovni postopek lotanja žice in pločevine.

Varijo plamensko in električno obločno ter čistijo zvare in analizirajo kvaliteto spoja.

Vadijo postopke lepljena, lotanja in spajanja umetnih mas.

Razvijajo natančnost, ustvarjalnost, ekonomičnost in delovno disciplino.

Varilniki za varjenje

MAG, TIG, ERO.

Točkovno varjenje,

plamensko varjenje in rezanje,

plazemski rezalnik, naprave za spajanje umetnih mas

Površinska zaščita:

- značilnosti in postopki površinske zaščite,

- priprava materiala za zaščito,

- zaščita z barvami in laki,

- zaščita s kemijsko prevleko.

Znajo pripraviti materiale za zaščito z zaščitnimi sredstvi. Naučijo se zaščititi kovinske strojne dele z mastmi in olji ter z barvami in laki. Spoznajo vrste zaščite s kemijsko prevleko.

Razvijajo sposobnosti reagiranja v različnih situacijah.

Uporaba kabine za barvanje.

Vzdrževanje in montaža:

- namen vzdrževanja,

- vzdrževanje orodja, strojev in naprav.

Spoznajo namen vzdrževanja in njegov vpliv na trajnost delovnih sredstev.

   

2. letnik

vsebine in informativni cilji

formativni cilji

Socializacijski cilji

Posebnosti v izvedbi

odrezovanje –osnove:

Dijaki:

   
 • ponovitev snovi iz prvega letnika,
 • nastanek odrezka,
 • koti rezalnega orodja.
 • ponovijo in utrdijo znanja o odrezovanju, ki jih pridobijo v prvem letniku;
 

VAJE:

 • merjenje kotov na rezalnem orodju.

razrez materiala:

     
 • strojno žaganje,
 • strojni razrez pločevin in profilov.
 • seznanijo se z delovnimi mesti;
 • upoštevajo varnostne predpise;
 

VAJE:

 • priprava delovnega mesta,
 • ravnanje s stroji in zagon.

struženje:

     
 • izbira hitrosti,
 • izbira pomikov,
 • vpenjanje orodja,
 • vpenjanje obdelovanca,
 • struženje enostavnih izdelkov po delovni dokumentaciji,
 • vzdrževanje obdelovalnega stroja.
 • seznanijo se z delovnim mestom;
 • spoznajo in razlikujejo različne stružne nože;
 • spoznajo dele stružnice in so jo sposobni zagnati;
 • znajo ravnati s strojem;
 • sposobni so vpenjanja orodja in obdelovanca;
 • samostojno izdelajo enostaven izdelek na stružnici;
 • predvidijo pomen vzdrževanja in čiščenja stroja;
 • upoštevajo varnostne predpise;
 

VAJE:

 • priprava delovnega mesta,
 • ravnanje s stružnico in zagon,
 • vzdrževanje stružnic,
 • plano struženje,
 • vzdolžno struženje,
 • notranje in zunanje struženje,
 • vrtanje na stružnici,
 • rezanje navojev na stružnici,
 • struženje v lineti,
 • struženje v plani plošči.

rezkanje :

     
 • osnove rezkanja - istosmerno, protismerno,
 • vpenjanje orodja,
 • vpenjanje obdelovanca,
 • frezanje enostavnih oblik,
 • vzdrževanje obdelovalnega stroja.
 • seznanijo se z delovnim mestom;
 • spoznajo in razlikujejo različna frezala;
 • seznanijo se z rezkalnim strojem in njegovimi deli;
 • sposobni so ravnati s strojem;
 • sposobni so vpenjati orodje in obdelovanec;
 • znajo uporabljati delilnik;
 • samostojno izdelajo izdelek na frezalnem stroju;
 • predvidijo pomen vzdrževanja in čiščenja stroja;
 • upoštevajo varnostne predpise;

Razvijajo natančnost pri delu.

Upoštevajo delovna navodila.

Spoznavajo pomen natančnosti in doslednosti pri delu.

Razvijajo pravilen odnosa do ekologije.

VAJE:

 • zagon stroja – vklapljanje, izklapljanje,
 • vpenjanje orodja in obdelovancev,
 • izbira rezalnih hitrosti in pomikov,
 • vzdrževanje stroja,
 • čelno – valjčno rezkanje ravnih površin,
 • rezkanje utorov.

brušenje:

     
 • namen brušenja,
 • izbira hitrosti,
 • izbira pomikov,
 • vpenjanje orodja,
 • vpenjanje obdelovanca,
 • brušenje izdelkov različnih oblik,
 • vzdrževanje obdelovalnega stroja,
 • nevarnosti pri delu.
 • seznanijo se z delovnim mestom;
 • spoznajo lastnosti brusilnih strojev in njihovih delov;
 • spoznajo in razlikujejo različne bruse;
 • ravnajo s strojem;
 • sposobni so vpenjanja orodja in obdelovanca;
 • samostojno obdelajo izdelek na brusilnem stroju;
 • ocenjujejo kvaliteto obdelanih površin z brušenjem;
 • predvidijo pomen vzdrževanja in čiščenja stroja;
 • upoštevajo varnostne predpise;
 

VAJE:

 • ravnanje z brusnim strojem in zagon,
 • vpenjanje brusilnega koluta,
 • vpenjanje obdelovancev,
 • centriranje brusilnega koluta,
 • poravnavanje in profiliranje brusnih kolutov,
 • brušenje na vodoravnem brusilnem strojem,
 • okroglo brušenje.

vrtanje, povrtavanje in grezenje:

     
 • vrste obdelovalnih strojev,
 • ostrenje svedrov,
 • nastavitev vrtilnih hitrosti,
 • vrtanje, grezenje, povrtavanje lukenj,
 • nevarnosti pri delu.
 • poznajo različne vrtalne stroje in njihovo delovanje;
 • znajo ostriti svedre;
 • znajo nastaviti ustrezno vrtalno hitrost;
 • poznajo nevarnosti pri delu z vrtalnim strojem;
 • obvladajo zaščito in ukrepe (prva pomoč) ob morebitnih nesrečah pri delu z vrtalnim strojem;

Razvijajo občutek za opravljeno delo in odgovoren odnos do delovnih sredstev.

VAJE:

 • pravilna uporaba vrtalnega orodja.

Elektroerozivna obdelava:

     
 • vaje priprave obdelovanca,
 • vaje rezanja z erozijskim strojem,
 • vaje izdelave elektrode za izžiganje,
 • vaje izžiganja gravure.

 • poznajo uporabnost erozijskih postopkov;
 • znajo nastaviti tehnološke parametre in izvesti postopek zahtevane tehnološke operacije;

Razvijajo občutek za natančnost, ustvarjalnost in vztrajnost pri delu.

 • CNC-erozijski rezalnik,
 • stroj za potopno erozijo.

Cnc-stroji:

     
 • vaje vpenjanja in prednastavljanja orodij,
 • vaje vpenjanja obdelovancev,
 • vaje izdelave programa,
 • praktične vaje na proizvodni cnc- stružnici,
 • praktične vaje na proizvodnem cnc- frezalnem stroju.
 • poznajo prednosti cnc-strojev;
 • znajo brati in napisati manj zahteven program ter narediti izdelek z uporabo cnc-proizvodnega stroja.

Razvijajo pozitiven odnos do delovnih sredstev in dokumentacije.

Uporaba kompleta didaktične opreme za izvajanje pouka CNC- tehnologije.

Produkcijska stroja:

 • CNC-frezalni stroj,
 • CNC-stružnica.

delovno mesto strojnega mehanika:

Dijaki:

   
 • področja dela strojnega mehanika,
 • vpliv na kvaliteto proizvodnje in poslovanja.
 • spoznajo pomen dela strojnega mehanika in vplive na poslovni rezultat;

Razvijajo sposobnosti orientiranja v delovnem procesu.

Razvijajo pravilen odnos do ekologije.

VAJE:

 • pravilno ravnanje pri delu in zastavljanje ciljev.
 • novogradnja (postavitev strojev in strojne opreme),
 • vzdrževanje (vzdrževanje strojev in naprav).
 • spoznajo delovne postopke, ki so potrebni za postavitev strojev (priprava dela, infrastruktura);
 • spoznajodejavnosti, ki omogočajo kvalitetno vzdrževanje strojev in naprav, upoštevajo navodila proizvajalca;
 • upoštevajo varnostne predpise;

Krepijo zanesljivost, odgovornost, sporazumevanje, , tolerantnost.

VAJE:

 • upoštevanje delovnih navodil,
 • postavitev strojev in strojne opreme.

varstvo pri delu strojnega mehanika:

     
 • zavarovanje delovnega mesta.
 • ugotavljajo nujnost varstva pri delu glede na njegovo specifičnost;
 

Upoštevnje navodil za varno delo.

vzdrževanje strojev in naprav:

     
 • vrste vzdrževanja glede na strategijo delovne organizacije, potrebe proizvodnje in varnosti (preventivno, kurativno, tekoč e, investicijsko, časovno predvideno, generalni remont), čiščenje, pregledi, nadzor mazanja, zamenjava maziv,
 • nadzor tesnosti, zrač nosti, nastavitve,
 • nadzor hlajenjain gretja.
 • sposobni so povezati prednosti in pomanjkljivosti različ nih vrst vzdrževanja glede na strategijo podjetja in specifiko proizvodnje, tudi z vidika življenjske varnosti;
 • sposobni so ugotoviti stanje vitalnih delov in jih po potrebi zamenjati ali naročiti zalogo;
 • upoštevajo varnostne predpise.

Upoštevajo delovna navodila.

Razvijajo pravilen odnos do ekologije.

VAJE:

 • določanje zaporedja delovnih operacij in preventivnih pregledov,
 • popravilo stroja s ponovno nastavitvijo,
 • menjava orodij in opreme,
 • čiščenje filtrov, ostrenje orodja,
 • ugotavljanje vzrokov okvar.

3. letnik

vsebine in informativni cilji

formativni cilji

Socializacijski cilji

Posebnosti v izvedbi

generalnO popravilo – obnova stroja:

Dijaki:

   
 • popravilo stroja izven delovnega procesa,zagotavljanje prvotne kvalitete delovanja stroja,
 • načrtovanje teh. postopkov,
 • meritve,
 • metode dela in planiranja.
 • sposobni so obnoviti stroj, zamenjati vse izrabljene dele, vzpostaviti ponovno geometrijo;
 • upoštevajo varnostne predpise;

Spoznavajo prednosti timskega dela.

Krepijo samozavest.

VAJE:

 • odklop stroja, demontaža in montaža stroja,
 • geometrija stroja,
 • načrtovanje popravil.

montaža in demontaža strojnih elementov:

     
 • manj zahtevna montažna dela,
 • vijačenje vseh vrst vijakov in matic,
 • zavarovanje pred odvitjem,
 • razstavljanje in sestavljanje vskočnikov,
 • priprava za vstavitev in razstavitev razcepk, montaža in demontaža vseh vrst zatičev,
 • montaža in demontaža raznih moznikov (izdelava),
 • izdelava in montaža zagozde,
 • zahtevnejša montažna dela,
 • demontaža in montaža različnih jermenic,
 • montaža in menjava kotalnih ležajev,
 • razstavljanje in sestavljanje vreten in matic,
 • uporabijo znanja iz prejšnjih letnikov:
 • piljenje,
 • vrtanje,
 • povrtavanje,
 • grezenje;
 • upoštevajo učiteljeva navodila o zakonitostih razstavljanja;
 • sposobni so označevanja, beleženja in risanja strojnih delov;
 • pri delu upoštevajo že pridobljene izkušnje;
 • sposobni so uporabljati ustrezna orodja;
 • sposobni so samostojno opravljati zahtevane naloge;
 • upoštevajo varnostne predpise;

Razvijajo občutek za inovativnost.

Spoznajo pomen doslednosti pri opravljenem delu.

VAJE:

 • branje instalacijskih shem,
 • uporaba katalogov,
 • sistematična priprava vseh sestavin pred montažo
 • priprava orodij in strojev,
 • montaža in demontaža strojnih delov, posameznih priključkov na obdelovalnih strojih,
 • montaža in demontaža ležajev, vseh vrst strojnih elementov (zatičev, razcepk, zagozd, moznikov),
 • vretenjaka, menjalnikov, suportov, sklopk, vreten in matic.
 • merjenje cnc-obdelovalnih strojev,
 • ugotavljanje natančnosti delovanja, numerično krmiljenih strojev.
 • sposobni so ugotoviti (prepoznati):
 • zračnost med vretenom in matico,
 • napako na prehodu, kjer je hitrost ene osi večja od druge,
 • bočno zračnost na vodilih,
 • ciklično napako na krogličnem vretenu,
 • napako neusklajenega delovanja pogona krogličnih vreten,
 • nepravokotnost med merjenima osema,
 • neravnost vodil,
 • napako na merilnih letvah,
 • stick-slip efekt,
 • vibracije v stroju;
 • upoštevajo varnostne predpise.

Ugotavljajo lastnosti stroja.

Meritve po sistemu Renishaw QC-10 Ballbar.

5. Obvezne oblike preverjanja in ocenjevanja

V posameznem ocenjevalnem obdobju se preverja znanje in ocenjuje:

6. Povezanost z drugimi predmeti

Praktični pouk se navezuje na strokovnoteoretične predmete, pri katerih dijak pridobi teoretične osnove in jih nadgradi s praktičnimi znanji. Praktični pouk je v času, ki poteka na šoli, naravnan demonstracijsko, saj odmerjeni čas ne dopušča širšega pridobivanja ustreznih delovnih izkušenj. Delovne izkušnje, ki so potrebne za varno in uspešno delo, dobi pri delodajalcu. V 2. in 3. letniku praktični pouk posreduje tista znanja, ki jih dijak ne osvoji pri delodajalcu, so pa potrebna za obvladovanje znanj, ki jih opredeljuje narava poklica.