SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

MODEL SKUPNEGA IZVAJANJA NA PODROČJU STROJNIŠTVA

Izobraževalni program: URAR

IZPITNI KATALOG

Sprejeto na 64.seji Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 21.3. 2003

1. Ime predmeta

PRAKTIČNI DEL ZAKLJUČNEGA IZPITA

2. Izpitni cilji

Na izpitu ocenjujemo:

3. Priporočila za uporabo

Izpitna enota izdelek z zagovorom vključuje samostojno izdelavo izdelka (enostavnega sklopa) oziroma opravljanja storitve, ki se oceni. Ocenjevanje temelji na doseženi povezanosti kandidatovih psihofizičnih, motoričnih in intelektualnih sposobnosti, kulture dela in delovnih izkušenj.

Izbor izdelkov/storitev za izpitno enoto je možno izbirati s predlaganega seznama oziroma iz razširjenega nabora na podobnem nivoju zahtevnosti. Navedeni izdelki/storitve služijo izpitnemu odboru kot vodilo o primernosti in tehnoloških zahtevah posamezne vrste izdelka/storitve, zato je možno za vmesni preizkus ali zaključni izpit uporabiti izdelavo drugega primerljivega izdelka/storitve. Vsi izdelki/storitve, navedeni v tem katalogu, so opisani informativno.

Izpitne izdelke/storitve oziroma delovne preizkuse določi izpitni odbor. Priporočamo, da izpitni odbor izda sklep o vrstah izpitnih nalog, morebitni pripravi polizdelkov po predloženi dokumentaciji in drugih pogojih, ki jih mora izpolniti kandidat.

Za pravilno razumevanje tehnoloških zahtev je potrebno upoštevati doseženo stopnjo znanja kandidata, zato naj izpitni odbor pri izbiri nalog upošteva:

Zagovor je vezan predvsem na izdelek/storitev in naj bo sestavljen iz:

Kandidat mora izpitni komisiji predložiti dnevnike praktičnega dela vseh let izobraževanja.

Znanja, opredeljena v tem katalogu, so razdeljena v dve osnovni skupini: izdelki/storitve, primerni za vmesni preizkus znanja, in izdelki/storitve, primerni za zaključni izpit.

Upoštevajo naj se navedeni tehnološki standardi. Pri izdelavi elementov orodij in delovnih pripomočkov je priporočljiva čim širša uporaba tehnoloških postopkov. Izdelki zaključnega izpita naj bodo sestavljeni iz več sestavnih delov, sestavljenih v funkcionalno celoto. Uporaba CNC tehnologije in obdelave z energetskimi postopki je primerna samo pri zaključnem izpitu, vendar tudi v tem primeru le kot pomožni postopek pri izdelavi sestavnega elementa celotnega izdelka. Kandidat naj vse delovne operacije pri preizkusu izvede samostojno.

4. Znanja in spretnosti, ki se preverjajo na vmesnem preizkusu

Pri vmesnem preizkusu lahko preverjamo praktična znanja in spretnosti pridobljenih v procesu praktičnega izobraževanja z/s:

 • enim (1) individualnim izpitnim delom, če se preizkus izvaja v obratovalnici oziroma
 • enim (1) enotnim izpitnim delom, če se preizkus izvaja v izpitnem centru,
 • in/ali dvema (2) delovnima preizkusoma.
 • Kandidat pripravi polizdelke (izvede dovoljene predpriprave) po predloženi dokumentaciji pred preizkusom v skladu s sklepom izpitnega odbora. Na vmesnem preizkusu opravi finalizacijo izpitnega dela.

  4.1. Trajanje vmesnega preizkusa

  Vmesni preizkus traja do 7 ur ter zajema izdelavo izpitnih nalog, tehnične dokumentacije in ustni zagovor. Za izpitno delo do 5 ur, za delovne preizkuse do 2 uri.

  4.2. Seznam izdelkov/storitev primernih za vmesni preizkus

  Izdelek ali storitev

  Opis zahtevanega dela

  Tehnološke zahteve

  · struženje tečajev osi in vležajenje velike ure

  z urarsko stružnico izdelati tečaje osi in jih pravilno vležajiti

  zahtevana kvaliteta obdelane površine in predpisana zračnost vležajenja

  · popravilo vležajenja tečajev pri velikih urah

  izbrati najustreznejšo rešitev pri popravilu obrabljenega tečaja in ležaja

  medosna razdalja kolesnega mehanizma mora biti v tolerančnem območju

  · razstavljanje in sestavljanje mehanizma velike ure

   

  razstaviti in sestaviti mehanizem ure, ter nastaviti in kontrolirati njegove funkcijske sklope

  pravilnost izvedbe pri razstavljanju in sestavljanju mehanizma ter kontrola teka

  · diagnosticiranje napak in njihovo odpravljanje

  ugotoviti okvare in napake, izdelati potrebno dokumentacijo in jih sistematično odpraviti

  kvaliteta opravljenega dela in kalkulacija stroškov

  · ugotavljanje in odprava napak v zaskočnem mehanizmu velike ure

  ugotovljene okvare sistematično odpraviti, izvesti nastavitve in testirati tek ure

  izbrati najboljšo rešitev, ki zagotavlja kvaliteto, obstojnost in ekonomičnost izvedbe

  5. Znanja in spretnosti, ki se ocenjujejo na zaključnem izpitu

  Pri praktičnem delu zaključnega izpita lahko ocenjujemo praktična znanja in spretnosti pridobljenih v procesu praktičnega izobraževanja z:

 • enim (1) individualnim izpitnim delom, če se izpit izvaja v obratovalnici oziroma enim (1) enotnim izpitnim delom ter dveh (2) delovnih preizkusov, če se izpit izvaja v izpitnem centru,
 • tehnično dokumentacijo, ki obsega tehnično in tehnološko dokumentacijo ter kalkulacijo cene,
 • ustnim zagovorom.
 • Kandidat pripravi polizdelke (izvede dovoljene predpriprave) po predloženi dokumentaciji pred izpitom v skladu s sklepom izpitnega odbora. Na izpitu opravi finalizacijo izpitnega dela. Tehnično poročilo izdela pod nadzorom.

  5.1. Zeznam izdelkov/storitev za praktični del zaključnega izpita

  S seznamom izdelkov/storitev so opredeljena znanja in spretnosti, ki jih kandidat mora obvladati glede na cilje izobraževanja.

  Izdelek ali storitev

  Opis in dimenzije

  Tehnološke zahteve

  · izdelava in vgraditev posameznega elementa mehanske ure

   

  na osnovi dokumentacije izdelati posamezne elemente, jih vgraditi in kontrolirati delovanje

  kvaliteta opravljenega dela in kalkulacija stroškov

  ugotavljanje in odprava napak ter testiranja mehanskih velikih ur

  ugotovljene napake sistematično odpraviti in izvesti meritve z merilnim protokolom

  kvaliteta opravljenega dela in pravilnost izvedbe delovnih postopkov

  · ugotavljanje in odprava napak ter testiranja mehanskih malih ur

   

  ugotovljene napake sistematično odpraviti in izvesti meritve z merilnim protokolom

  kontrolo izvesti z elektronsko napravo za naravnavanje teka ure (vibrograf)

  · razstavljanje in sestavljanje ter meritve mehanskih malih ur

   

  raztaviti in sestaviti mehanizem male ure ter nastaviti in kontrolirati njegove funkcijske sklope

   

   

  • pravilnost izvedbe pri razstavljanju in sestavljanju ter kontrola teka

   

  · razstavljanje in sestavljanje ter meritve analognih elektronskih ur

   

  razstaviti in sestaviti mehanizem ter izvesti vhodne in izhodne meritve

  sposobnost preizkušanja in ponovne vzpostavitve funkcioniranja analognih ur

  · razstavljanje in sestavljanje ter meritve digitalnih elektronskih ur

  razstaviti in sestaviti mehanizem ter izvesti vhodne in izhodne meritve

  sposobnost preizkušanja in ponovne vzpostavitve funkcioniranja digitalne ure

  · ugotavljanje napak na osnovi meritev, zamenjava delov in testiranje

  na osnovi meritev ugotoviti napake, zamenjati posamezne dele in opraviti protokol meritev

  kvaliteta opravljenega dela in kalkulacija stroškov

  · ugotavljanje napak, nastavitve in testiranje nihajnega mehanizma

   

  ugotoviti in odpraviti napake, opraviti nastavitve in testirati nihajni mehanizem

  pravilnost izvedbe delovnih postopkov

  6. Trajanje izpita

  Praktični del zaključnega izpita traja do 14 ur ter zajema izdelavo izpitnih nalog, tehnične dokumentacije in ustni zagovor. Za izpitna dela do 10 ur, za delovne preizkuse do 4 ure.

  7. Ocenjevanje znanja in spretnosti

  Izpitni odbor pripravi kriterije za ocenjevanje tako, da za posamezne naloge upošteva naslednja razmerja:

  PODROČJE OCENJEVANJA

  DELEŽ

  1. priprava naloge

  20 - 30%

  2. strokovnost in izvedba (kakovost)

  40 - 60 %

  3. tehnična dokumentacija

  0 - 20 %

  4. ustni zagovor

  10 - 30 %

  SKUPAJ

  100 %

  7.1. Določanje skupne ocene

  Pri določanju skupne ocene praktičnega dela zaključnega izpita upoštevamo, da je delež:

 • vseh izpitnih del najmanj 80 % in
 • vseh delovnih preizkusov največ 20 %.
 • Pri dogovoru o točkovnem vrednotenju izpitnih nalog se mora skupna točkovna vrednost pretvoriti v predpisano ocenjevalno lestvico, ki je petstopenjska in obsega ocene od odlično (5) do nezadostno (1).

  Priporočilo za pretvorbo števila točk v oceno:

  odlično (5)

  od 88 do 100 točk

  dosežek, ki nadpovprečno zadovoljuje postavljene zahteve,

  prav dobro (4)

  od 75 do 87 točk,

  dosežek, ki v celoti zadovoljuje postavljene zahteve,

  dobro (3)

  od 63 do 74 točk,

  dosežek, ki v splošnem zadovoljuje postavljene zahteve,

  zadostno (2)

  od 50 do 62 točk,

  dosežek, ki kaže na pomanjkljivosti, vendar še zadovoljuje postavljene zahteve,

  nezadostno (1)

  49 ali manj točk,

  dosežek, ki ne zadovoljuje postavljenih zahtev in kaže na pomanjkljivo temeljno znanje.

  8. Dovoljeni pripomočki

  Pri praktičnem delu zaključnega izpita so dovoljeni naslednji pripomočki:

 • stroji, orodja, naprave in pripomočki skladno z izpitnim gradivom,
 • priročniki, učbeniki,
 • risalni pribor, tehnični kalkulator.
 • 9. Literatura in drugi viri

  Za kandidate je priporočena literatura in drugi viri objavljena v vsakoletnem Katalogu učbenikov za poklicne in strokovne šole za posamezno šolsko leto, ki ga izdaja Center RS za poklicno izobraževanje oziroma Zavod RS za šolstvo.