SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

MODEL SKUPNEGA IZVAJANJA NA PODROČJU STROJNIŠTVA

Izobraževalni program: URAR

IZPITNI KATALOG

Sprejeto na 64.seji Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 21.3. 2003

1. Ime predmeta

TEHNOLOGIJA

2. Izpitni cilji

Na izpitu ocenjujemo:

3. ZNANJA, KI SE OCENJUJEJO PRI ZAKLJUČNEM IZPITU

Vsebine

Znanja (cilji)

Učna in delovna sredstva

ZGRADBA MATERIALOV

   

- lastnosti materialov

- kristalna zgradba kovin

- struktura polimernih materialov

- našteje značilne mehanske in tehnološke lastnosti materialov za potrebe strojništva;

- opredeli kristalno zgradbo in strukturo zlitin;

- opredeli strukturne oblike polimerov;

- vzorci izhodnih surovin;

- vzorci končnih materialov;

- slike struktur;

PRIDOBIVANJE IN UPORABA KOVINSKIH MATERIALOV

   

- pridobivanje grodlja in jekla

predelava grodljev v jekla in litine

- neželezne kovine in zlitine

- okvirno pojasni proces izdelave jekla od železove rude do izdelka;

- opredeli lastnosti in uporabnost železovih zlitin;

- našteje značilne lastnosti in uporabo neželeznih kovin in zlitin;

- vzorci različnih gradiv

- orodja, deli naprav in strojev;

PRIDOBIVANJE IN UPORABA NEKOVINSKIH MATERIALOV

Kandidat:

 

- plastične mase

- goriva in maziva

- keramični material

- našteje značilne lastnosti, uporabo in način pridobivanja nekovinskih materialov, ki se uporabljajo v urarstvu;

- našteje glavne lastnosti termoplastov in duroplastov

- vzorci nekovinskih materialov;

- vzorci izhodnih surovin

PREIZKUSI MATERIALOV

   

- trdnostni preizkusi

- tehnološki preizkusi

- preizkusi trdote

- opredeli trdnostne preizkuse in vrednoti njihove rezultate;

- opredeli najvažnejše tehnološke preizkuse,

- opiše postopek preizkušanja trdote po HRc;

- aparat za merjenje trdote po HRc;

- naprava za natezni preizkus;

OBDELOVALNE TEHNOLOGIJE

   

- litje

- sintranje

- odrezavanje

- varjenje in lotanje

- toplotna obdelava

- antikorozijska obdelava

- razlikuje med postopki in opiše značilnosti litja v pesek, kokilnega litja in litja pod tlakom;

- opredeli lastnosti in uporabo sintranih gradiv,

- opredeli značilnosti postopkov ročnega in strojnega odrezavanja;

- opiše tehnološke značilnosti posameznih postopkov varjenja in lotanja;

- opiše tehnološke značilnosti in vrste toplotnih obdelav;

- opiše najpomembnejše postopke površinske zaščite;

- modeli, odlitki, kokile;

- različni sintrani izdelki;

- rezilna orodja za ročno in strojno odrezavanje;

- varjeni in lotani izdelki;

- vzorci materialov različne trdote;

- naprava za merjenje trdote;

- vzorci z različnimi prevlekami;

ZDRAVJE IN VARNOST PRI DELU

   

- zakonska ureditev področja varnosti

- varnostni ukrepi pri delu

- osebna zaščitna sredstva

- našteje kriterije za ocenitev zdravega in varnega delovnega mesta;

- opredeli vzroke za najpogostejše poškodbe pri delu;

- našteje pravice in dolžnosti, ki jih ima kot delavec v zvezi z varnostjo pri delu;

- osnovna zaščitna sredstva;

- ogled izobraževalnega filma;

MEHANSKE VELIKE URE

   

- razvoj ur

- zgradba in delovanje ure

- zakoni mehanike v urarstvu

- našteje sestavne dele ure in pojasni njihove značilnosti

- definira osnovne zakone mehanike v urarstvu

- mehanizmi mehanskih ur

Pogonski mehanizem

- pogon z utežjo

- vzmetni pogon

- pogonska vzmet

- mehanizem za navijanje

- opredeli nalogo, vrste in značilnosti posameznih pogonov

- opredeli značilnosti in lastnosti utežnega pogona

- opiše osnovne zahteve, ki jih mora zadovoljiti pogonska vzmet

- skicira krivuljo spremembe pogonske sile med odvijanjem vzmeti

- skicira in opiše delovanje mehanizma za navijanje

- mehanizmi ur z utežnim in vzmetnim pogonom

- zbirka pogonskih vzmeti

Kolesni mehanizem

- prestavna razmerja

- kinematika kolesnega mehanizma

- izvedbe kolesnega mehanizma

- ubiranje zob

- tečaji in ležaji

- dimenzioniranje zobniškega gonila

- opredeli značilnosti zobniških pogonov v uri

- skicira kinematsko shemo tekalnega mehanizma mehanične velike ure

- skicira in pojasni različne izvedbe kolesnega mehanizma

- razpozna napake in opiše vpliv napak na točnost teka ure

- skicira in opiše načine vležajenja kolesnega mehanizma

- izračuna osnovne dimenzije zobnika in pastorka

- različne izvedbe kolesnega mehanizma velikih ur

- vzorci napak

- povečana maketa vležajenja tečajev

Kazalčni mehanizem

- izračun kazalčn. pogona

- mehanizem za nameščanje kazalcev

- opredeli nalogo in izvedbe kazalčnega mehanizma

skicira in opiše različne izvedbe za nameščanje kazalcev

 

 

Zaskočni mehanizem

- naloge in vrste

- kavljasti zaskočni mehan.

- Grahamov zaskočni mehanizem

- napake v delovanju zaskočnega mehanizma

- opredeli nalogo, sestavo in vrste zaskočnih mehanizmov

- skicira in pojasni značilnosti ter delovanje kavljastega zaskočnega mehanizma

- skicira in pojasni delovanje in značilnosti Grahamovega zaskočnega mehanizma

- razpozna napake in opiše vpliv napak na tek ure

- maketa kavljastega zaskočnega mehanizma

- maketa Grahamovega zaskočnega mehanizma

- vzorci napak

Nihajni sistem

- nihalo

- obešala za nihala

- izohronizem nihala

- kompenzacijsko nihalo

- regulacija ure z nihalom

- skicira in opiše vrste izravnalnih nihal ter njihove zakonitosti

- opiše postopek regulacije ure z nihalom ter način testiranja

- kompenzacijska nihala

Dodatni mehanizmi

- mehanizem za bitje

- udarni mehanizem velikih ur

- opredeli pomen mehanizma za bitje in njegovo sestavo

- skicira in opiše posamezne elemente udarnega mehanizma

- različni urni mehanizmi z bitjem

MEHANSKE MALE URE

   

Zgradba male mehanske ure

- vležajenje tekalnega mehanizma

- varovanje pred sunki

- našteje elemente oziroma sklope male mehanične ure

- skicira ležajni kamen s tečajem in opredeli konstrukcijske značilnosti

- pojasni nalogo in konstrukcijske izvedbe varoval

- mehanizmi malih mehanskih ur

- povečani model »Incabloc« in » Super- Shock-Resist«

Pogon in navijanje

- kronsko navijanje

- avtomatično navijanje

- razlikuje vrste pogonov in načine navijanja urnih mehanizmov

- skicira in opiše delovanje kronskega navijanja ure

- skicira in opiše delovanje avtomatskega navijanja ure

- razpozna napake in njihovo odpravljanje

- povečani model kronskega in avtomatskega navijanja

Kolesni mehanizem

- napake v vprijemu zob

- kazalčni mehanizem

- razpozna napake in opiše vplive napak na tek ure

- skicira in opiše konstrukcijsko izvedbo kazalčnega mehanizma male ure

- Echapp meter

Zaskočni mehanizmi malih ur

- valjasti zaskočni mehanizem

- siderni zaskočni mehanizem

- delovanje zaskočnega mehanizma

- napake zaskočnega mehanizma

- siderni zaskočni mehan. z zatiči

- pojasni razvoj zaskočnih mehanizmov v prenosnih urah

- opiše značilnosti in faze delovanja valjastega zaskočnega mehanizma

- skicira in opiše konstrukcijsko izvedbo sidernega zaskočnega mehanizma

- opiše faze delovanja zaskočnega mehaniz.

- razpozna napake in opiše vpliv napak na tek ure

- povečana maketa sidernega zaskočnega mehanizma

- vzorci napak

Nihajni sistem

- nemirka

- kompenzacijska nemirka

- spirala

- oblike spiral

- motnje regulatorja teka

- izvensrediščno težišče nemirke

- izvensrediščno težišče spirale

- motnje izohronizma

- končne krivulje

- vpliv magnetizma

- pojasni vlogo nemirke in spirale in našteje oblike spiral

- našteje motnje, ki vplivajo na delovanje nihajnega sistema in način njihovega odpravljanja

- našteje in opiše motnje izohronizma

- skicira in pojasni pomen končnih krivulj spirale

- pojasni vpliv magnetizma na tek ure

- vzorci Breguetovih spiral

- naprava za razmagnetenje

Regulacija ure

- interpretira regulacijo ure s pomočjo elektronske naprave za naravnavanje teka ure

- vibrograf

Oprema ur

- ohišja zapestnih ur

- številčnice

- kazalci

- našteje in opiše vrste in značilnosti ohišij, številčnic in kazalcev

 

Gradiva v urarstvu

- najpomembnejši materiali v urarstvu

- površinska zaščita gradiv

- maziva v urarstvu

- čistilna sredstva v urarst.

- našteje vrste materialov in pojasni njihovo uporabo ter značilnosti

- opredeli zahteve maziv v urarstvu in pojasni način uporabe

- opredeli zahteve čistilnih sredstev v urarstvu

- kolekcija urarskih olj

- kolekcija urarskih čistil

ELEKTROMEHANIČNE URE

   

- razvoj električnih ur

- sinhronske električne ure

- ure z električnim navijanjem

- elektrodinamični pogon nihala

- opredeli razvoj električnih ur

- ponazori delovanje sinhronskih električnih ur

- pojasni princip delovanja ure z električnim navijanjem

- pojasni princip delovanja elektrodinamič. pogona nihala

- različni mehanizmi elektromehaničnih ur

ELEKTRONSKE URE

   

- razvoj elektronskih ur

- sestavni deli elektronske ure

- analogne elektronske ure

- digitalne elektronske ure

- svetlobni prikazovalniki

- pogon elektronskih ur

- oznake na urnih mehaniz.

- servisiranje ur

- servisna dokumentacija

- opredeli razvoj elektronskih ur po značilnih obdobjih

- našteje funkcijske dele kremenove elektron. ure

- pojasni princip delovanja analogne elektron. ure

- pojasni princip delovanja digitalne elektron. ure

- razčleni zgradbo baterije in jih razvršča po dimenzijah

- povečani model elektronske ure

- različni tipi kremenovih analognih ur

- različni tipi kremenovih digitalnih ur

- kolekcija različnih baterij

- elektronski elementi v urarstvu

- popravilo elektronskih ur

- meritve mehaničnih ur

- meritve elektronskih ur

- opredeli funkcijske značilnosti elektronskih elem. v urarstvu

- razvrsti postopke in naprave za meritve mehaničnih ur

- razvrsti postopke in naprave za meritve elektronskega modula

- razpozna pomen oznak na mehanizmu in ohišju ure

- instrument za meritve mehanskih in elektronskih ur

Druge vrste ur

- kronograf

- štoparica

- radijsko vodena ura

- vrhunske ure

- mehanizmi, ki poganjajo vrhunske ure

uporabnost plemenitih in okrasnih kamnov v urarst.

- opiše značilnosti kronografa, štoparice in radijsko vodene ure

- opredeli značilnosti vrhunskih ur

- pojasni značilnosti in uporabo plemenitih in okrasnih kamnov v urarastvu

- različni primerki merilnikov časa

- vzorci plemenitih in okrasnih kamnov

Organizacija in ekonom.dela

- organizacija dela

- prodaja in svetovanje

- podjetništvo

- opredeli vlogo in pomen organizacije dela v urarstvu

- opredeli osnovna načela psihologije prodaje in svetovanja

 

4. Ocenjevanje znanja

Zgradba izpitne enote:

 • ustni izpit.
 • Vprašanja na izpitnem listku

  Vprašanja so kompleksna ter morajo biti ustrezno razčlenjena in zajemajo tudi temeljne vsebine drugih strokovnih predmetov.

  5. Dovoljeni pripomočki

  Pri ustnem izpitu naj ima kandidat možnost odgovarjati ob ustreznih učnih in delovnih sredstvih, navedenih v tretjem stolpcu preglednice iz 3.točke tega izpitnega kataloga.

  6. Literatura in drugi viri

  Za kandidate je priporočena literatura in drugi viri objavljena v vsakoletnem Katalogu učbenikov za poklicne in strokovne šole za posamezno šolsko leto, ki ga izdaja Center RS za poklicno izobraževanje oziroma Zavod RS za šolstvo.