SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

MODEL SKUPNEGA IZVAJANJA NA PODROČJU STROJNIŠTVA

Izobraževalni program: URAR

KATALOG ZNANJ

Predlog modela skupnega izvajanja izobraževalnih programov za pridobitev srednje strokovne izobrazbe v strojništvu je sprejel Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje na 62. seji 17. 12. 2002.

1. Ime predmeta

PRAKTIČNI POUK

2. Število ur

Po posameznih letnikih in posameznih oblikah izobraževalnega dela

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Skupaj (ur)

Teorija (ur)

Vaje (ur)

1.

198

 

198

2.

462

 

462

3.

224

 

224

Skupaj

884

 

884

3. Usmerjevalni cilji

Na praktično-tehničnem področju se od urarja zahteva obvladanje temeljnih postopkov organizacije dela in sposobnost za dojemanje funkcijskih povezav med elementi ure, kar zagotavlja zanesljivost pri ugotavljanju in odpravljanju napak.

Naloga in cilj praktičnega pouka je, da se dijaka usposobi za samostojno reševanje praktično-tehničnih težav. Predmet pomaga izgrajevati tehniško kulturo, enačenje s poklicem, pozitiven odnos do novih tehnologij in navaja dijake na natančnost in zanesljivost.

Dijaki :

4. Operativni cilji

1. letnik

Vsebine in informativni cilji

Formativni cilji

Socializacijski cilji

POSEBNOSTI V IzvedbI

Priprava dela:

Dijaki:

   

- spoznavanje delovnega mesta,

- zdravje in varnost pri delu,

- tehnična, tehnološka in delovna dokumentacija.

Poznajo delovno mesto, orodja, stroje in naprave v učni delavnici. Znajo pojasniti in upoštevati ukrepe za varno delo. Seznanijo se z uporabo tehnične, tehnološke in delovne dokumentacije.

Razvijajo splošne osebnostne lastnosti, ki so pomembne za delo v poklicu.

 

Merjenje in kontrola:

     

- splošna navodila pri merjenju,

- vrednotenje meritev,

- uporabnost meritev,

- merjenje dolžin,

- merjenje kotov ,

- kontrola meril.

Znajo meriti s pomičnimi in z vijačnimi merili, z merilnimi urami in s komparatorji, kotniki in kotomeri ter z nožastimi merili in vodno tehtnico.

Znajo preveriti točnost merilnega orodja in ga pravilno vzdrževati.

 

Uporaba merilnih pripomočkov, kot so:

- pomična merila,

- mikrometri,

- merilne ure,

- merske kladice,

univerzalni kotomeri,

sinusna ravnila,

- libela.

Zarisovanje:

     

- delovna navodila in pravila pri zarisovanju,

- zarisovalno orodje,

- zarisovanje oblike in točkanje.

Znajo prenašati mere in obliko z risbe na pločevino, ki jo bodo obdelovali, ter pri tem pravilno uporabljati risalno orodje in pribor.

Razvijajo pozitiven odnos do delovnih sredstev in dokumentacije.

Vzporedni črtalniki, zarisovalne mize, zarisovalne igle,

točkala, žigosne številke.

Osnove odrezavanja:

     

- piljenje, žaganje, strganje,

- vrtanje, grezenje in povrtavanje,

- brušenje vijačnih svedrov,

- vrezovanje notranjih in zunanjih navojev.

Znajo piliti različne oblike na profilih in pločevini, žagati ter strgati jeklene in medeninaste površine. Obvladajo postopke vrtanja, povrtavanja in grezenja ter izdelavo notranjih in zunanjih navojev. Ob vrtanju različnih materialov se naučijo tudi brušenja vijačnih svedrov.

Razvijajo občutek za natančnost, ustvarjalnost in vztrajnost pri delu.

 

Osnove preoblikovanja:

     

- značilnosti in postopki preoblikovanja,

- krivljenje in upogibanje pločevine.

Dijaki poznajo osnovne postopke preoblikovanja ter znajo kriviti in upogibati pločevino ter žico v hladnem stanju.

   

Toplotna obdelava:

     

- značilnosti in postopki toplotne obdelave,

- žarjenje obdelovancev različnih materialov,

- kaljenje in popuščanje jekel,

- ugotavljanje trdote materialov.

Poznajo značilnosti in postopke toplotne obdelave.

Poznajo žarjenje ter kaljenje in popuščanje obdelovancev iz različnih materialov.

Razvijajo občutek za natančnost in sposobnost za reševanje težav.

Uporaba peči za toplotno

obdelavo, pomožnih in kalilnih sredstev ter pribora.

Spajanje:

     

- značilnosti in postopki spajanja,

- priprava varjencev,

- uporovno varjenje,

- plamensko varjenje,

- električno obločno varjenje,

- posebni postopki spajanja (lepljenje,

lotanje…).

Poznajo različne postopke spajanja materialov in njihove značilnosti.

Obvladajo delovni postopek lotanja žice in pločevine.

Varijo plamensko in električno obločno ter čistijo zvare in analizirajo kvaliteto spoja.

Vadijo postopke lepljena, lotanja, spajanja umetnih mas.

Razvijajo natančnost, ustvarjalnost, ekonomičnost in delovno disciplino.

Varilniki za varjenje

MAG, TIG, ERO.

Točkovno varjenje,

plamensko varjenje in rezanje,

plazemski rezalnik, naprave za spajanje umetnih mas.

Površinska zaščita:

     

- značilnosti in postopki površinske zaščite,

- priprava materiala za zaščito,

- zaščita z barvami in laki,

- zaščita s kemijsko prevleko.

Znajo pripraviti materiale za zaščito z zaščitnimi sredstvi. Naučijo se zaščititi kovinske strojne dele z mastmi in olji ter z barvami in laki. Spoznajo vrste zaščite s kemijsko prevleko.

Razvijajo sposobnosti reagiranja v različnih situacijah.

Uporaba kabine za barvanje.

Vzdrževanje in montaža:

     

- namen vzdrževanja,

- vzdrževanje orodja, strojev in naprav.

Poznajo namen vzdrževanja in njegov vpliv na trajnost delovnih sredstev.

   

2. letnik

VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI

SOCIALIZACIJSKI CILJI

POSEBNOSTI V IZVEDBI

Orodja, stroji in naprave v urarstvu.

Dijaki spoznajo urarska orodja, stroje in naprave.

 

Demonstracija orodij in naprav.

Montaža velike ure:

- načrtovanje dela,

- vrstni red dela pri demontaži,

- poimenovanje delov ure,

- vrstni red dela pri montaži,

- kontrola in testiranje.

Znajo pravilno poimenovati posamezne sklope mehanične ure in njihove sestavne dele. Obvladajo postopek dela pri raztavljanju in sestavljanju urinega mehanizma. Pri delu znajo uporabljati tehnično in delovno dokumentacijo. Opravljeno nalogo znajo oceniti z nadzorom in s testiranjem.

Pridobivajo spoznanja o povezanosti življenja in tehnike ter možnosti za poklicno kariero.

 

Struženje z urarsko stružnico:

- vrstni red dela,

- tehnika dela z urarsko stružnico.

Obvladajo tehniko dela na urarski stružnici, znajo določiti potrebne režime dela in izdelati izdelke zahtevanih toleranc in površinske hrapavosti.

Razvijajo osebno odgovornost za kvaliteto opravljenega dela.

 

Kolesni mehanizem:

- izvedbe kolesnega mehanizma,

- struženje tečajev osi in gredi,

- vležajenje kolesnega mehanizma,

- določanje medosne razdalje,

- izdelava delovne dokumentacije,

- vrtanje, grezenje in povrtavanje,

- vrezovanje navojev.

Znajo razstavljati in sestavljati mehanizme velikih ur, ki so sestavljeni iz posameznih zobniških gonil. Razlikujejo med seboj različne izvedbe kolesnega mehanizma. Obvladajo delovni postopek struženja tečajev osi in gredi ter njihovo vležajenje.

Na osnovi vnaprej izdelane delovne dokumentacije znajo izdelati sprednjo in zadnjo ploščo, med kateri vgradijo kolesni mehanizem.

Razvijajo zavest o strokovni odgovornosti in zahtevah poklica.

 

Zaskočni mehanizem:

- mehanske zakonitosti zaskočnega mehanizma,

- nastavitve različnih zaskočnih mehanizmov.

Poznajo mehanske zakonitosti zaskočnega mehanizma, ki najbolj vplivajo na natančen tek ure. Znajo izvesti praktično nastavitev zaskočnih mehanizmov.

Oblikujejo sposobnosti za tehnično mišljenje in ustvarjalnost.

 

Nihajni mehanizem:

- ugotavljanje nihajnih zakonitosti,

- funkcijsko pravilno reguliranje nihajnih sistemov.

Poznajo in praktično obvladajo nihajne zakonitosti mehaničnih urnih mehanizmov. Po tehnični in delovni dokumentaciji znajo izdelati nihalo.

   

Kazalčni mehanizem:

- izdelava kazalcev in številčnice.

Poznajo zakonitosti delovanja kazalčnega mehanizma in znajo izdelati kazalce s številčnico.

Razvijajo moralnoetične kvalitete in motivacijo za samoizobraževanje.

 

Mehanizem za bitje:

- mehanizmi za bitje in bujenje,

- preizkus natančnosti delovanja in justiranje.

Znajo razstaviti in sestaviti različne mehanizme za bitje. Obvladajo nastavitev udarnega mehanizma .

   

Graviranje:

- postopki dela pri graviranju.

Obvladajo tehniko ročnega in strojnega graviranja.

Razvijajo strokovnost in sposobnost za reševanje problemov.

 

Uravnavanje teka ure in testiranje:

- metode in merilniki za testiranjeter

uravnavanje mehaničnih velikih ur.

Znajo uporabiti metode ter merilnike za testiranje in uravnavanje mehaničnih velikih ur in ugotavljati napake.

   

Električne ure:

- pregled in ugotavljanje napak,

- zamenjava nadomestnih delov,

- meritve in uravnavanje elektr. merilnikov.

Poznajo posamezne elemente in delovanje električnih urnih mehanizmov. Z meritvami znajo ugotavljati napake in po potrebi zamenjati neustrezne dele.

Razvijajo moralnoetične kvalitete in skrb za delovno disciplino.

 

Urarsko orodje in naprave za male ure.

Znajo uporabljati in vzdrževati orodja ter naprave za male ure.

   

Montaža malih ur:

- vrstni red dela pri razstavljanju ure,

- tehnična in delovna dokumentacija,

- vrstni red dela pri sestavljanju ure,

- pregled in testiranje.

Znajo razstavljati in sestavljati posamezne elemente ter sklope mehanizma male ure. Poznajo tehnološki postopek dela pri montaži. Kvaliteto opravljenega dela znajo nadzorovati z ustreznimi merilnimi in kontrolnimi napravami.

Razvijajo občutek za red in urejenost ter varčnost in ekonomičnost.

 

Pogon in navijanje:

- zakonitosti kronskega in avtomatskega

navijanja.

Poznajo zakonitosti kronskega in avtomatskega navijanja. Znajo ugotavljati napake, ki se lahko pojavljajo pri delovanju navijalnega mehanizma.

Razvijajo sposobnost uporabe teoretičnega znanja pri reševanju konkretnih delovnih težav.

 

3. letnik:

VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI

SOCIALIZACIJSKI CILJI

POSEBNOSTI V IZVEDBI

Kolesni mehanizem:

- vležajenje kolesnega mehanizma,

- zamenjava ležajnih kamnov,

- popravilo tečajev gredi.

Dijaki znajo izdelati kinematsko shemo kolesnega mehanizma in načine vležajenja. Obvladajo tehniko zamenjave ležajnih kamnov in znajo popraviti ali zamenjati poškodovane tečaje gredi.

   

Zaskočni mehanizem:

- zakonitosti delovanja zaskočnega mehanizma,

- nastavitve in kontrola zaskočnega mehanizma.

Razumejo zakonitosti delovanja različnih zaskočnih mehanizmov in znajo opraviti nastavitve po tehničnih navodilih proizvajalca ur.

Pridobivajo strokovnost, natančnost, zanesljivost in druge lastnosti, vezane na poklicne zahteve.

 

Nihajni mehanizem:

- ugotavljanje nihajnih zakonitosti,

- meritve in nastavitve nihajnega sistema,

- preizkus natančnosti delovanja in

justiranje.

Znajo opraviti montažo in nastavitve nihajnega mehanizma pri mehaničnih malih urah. S pomočjo ustreznih merilnikov znajo opraviti meritve delovanja nihajnega mehanizma.

   

Meritve mehanskih malih ur:

- pregled, nastavitve in testiranje.

Znajo opraviti potrebne meritve, nastavitve in testiranja mehaničnih malih ur.

   

Montaža elektronskih ur:

- razstavljanje in sestavljanje digitalnih ur,

- razstavljanje in sestavljanje analognih ur,

- zamenjava posameznih elektronskih elementov,

- izdelava vezja s polprevodniki,

- spajkanje polprevodnikov,

- meritve elektronskih ur.

Po tehnični dokumentaciji znajo razstavljati in sestavljati digitalne ter analogne elektronske ure. Zamenjati znajo posamezne elektronske elemente.

Obvladajo tehniko spajkanja polprevodnikov. Izdelajo vezje s polprevodniki v povečani izvedbi kot časovni merilnik. Znajo opraviti potrebna testiranja elektronskega modula in izdelati protokol meritev.

Razvijajo odnos do tehničnih standardov in enačenje s poklicem.

 

Izbira in montaža nadomestnih delov:

- izbira nadomestnih delov po katalogu.

Znajo opraviti pravilno izbiro nadomestnih delov ure po katalogu.

Razvijajo strokovnost in sposobnost za reševanje problemov.

 

Izdelava gravur na ohišjih malih ur.

Obvladajo različne tehnike graviranja.

   

Servisiranje ur:

- servisna dokumentacija,

- postopki dela pri servisiranju.

Poznajo potrebno servisno dokumentacijo in obvladajo postopke dela pri servisiranju.

Oblikujejo sposobnosti za tehnično mišljenje, ustvarjalnost in zanesljivost poklicnega dela.

 

Čiščenje in mazanje ur:

- čistilna in mazalna sredstva,

- postopki dela pri čiščenju in mazanju.

Poznajo čistilna in mazalna sredstva ter stroje in naprave za čiščenje ter mazanje ur. Obvladajo postopke dela pri čiščenju in mazanju.

   

Druge vrste ur:

- princip delovanja različnih merilnikov časa,

- proučevanje tovarniških oznak in standardov.

Poznajo princip delovanja različnih merilnikov časa npr. adijsko vodena ura, atomska ura... in spremljajo razvoj urarske tehnike in tehnologije.

Razvijajo moralnoetične kvalitete in odgovornost za kvaliteto opravljenega dela.

 

5. Okvirni seznam literature in drugih virov

6. Obvezne oblike preverjanja in ocenjevanja

V posameznem ocenejvalnem obdobju se preverja znanje in ocenjuje:

7. Povezanost z drugimi predmeti

Znanje

Povezava s predmetom

 

Predmet

Znanje

Ročna obdelava

Osnove strojništva

Tehnika urarstva

Tehnologija urarstva

Fizika, mehanika

Spajanje elektron. elementov

Načrtov. tehnol. postopka

Strojna obdelava

Osnove strojništva

Tehnika urarstva

Tehnologija urarstva

Fizika, mehanika, strojni elementi

Dimenz. tečajev gredi

Elektrotehnika (elektroenergetika, elektronika)

Osnove strojništva

Tehnika urarstva

Tehnologija urarstva

Fizika, mehanika

Urna elektronika

Elektr. in elektronske ure

Spajanje gradiv in površinska zaščita

Osnove strojništva

Tehnika urarstva

Tehnologija urarstva

Fizika, mehanika

Elektron. elementi in vezja

Obdelovalne tehnologije

Preizkušanje gradiv in toplotna obdelava

Osnove strojništva

Tehnika urarstva

Tehnologija urarstva

Fizika, mehanika

Lastnosti elektr. material.

preizkušanje gradiv

Razstavljanje in sestavljanje urnih mehanizmov

Osnove strojništva

Tehnika urarstva

Tehnologija urarstva

Tehniško risanje

Elektr. in elektronske ure

mehan. velike in male ure

Diagnosticiranje, popravila in testiranje urnih mehanizmov

Osnove strojništva

Tehnika urarstva

Tehnologija urarstva

Fizika, mehanika

Meritve in kontrola ur

Urarski stroji in naprave

Orodja, stroji in naprave v urarstvu

Osnove strojništva

Tehnika urarstva

Tehnologija urarstva

Elementi finomehanike in urarstva

Meritve in kontrola ur

urarski stroji in naprave