SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

MODEL SKUPNEGA IZVAJANJA NA PODROČJU STROJNIŠTVA

Izobraževalni program: URAR

KATALOG ZNANJ

Predlog modela skupnega izvajanja izobraževalnih programov za pridobitev srednje strokovne izobrazbe v strojništvu je sprejel Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje na 62. seji 17. 12. 2002.

1. Ime predmeta

STROJESLOVJE

S predmetnimi področji:

2. Število ur

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Skupaj (ur)

Teorija (ur)

Vaje (ur)

1.

66

50

16

2.

66

50

16

3.

64

32

32

Skupaj

196

132

64

3. Usmerjevalni cilji

Dijaki:

4. Operativni cilji

1. letnik

Vsebine in informativni cilji

Formativni cilji

Socializacijski cilji

Posebnosti v izvedbi

Načini nastanka električne napetosti (FIZ)

Dijaki znajo opisati pojav napetosti v galvanskem in toplotnem členu na piezoelektričnem kristalu, fotocelici ter pri magnetni indukciji. Poznajo uporabnost posameznih virov električne napetosti.

Vedo za spreminjanje drugih vrst energije v električno energijo.

Dijaki razvijajo analitično razmišljanje.

Vaje:

merjenje električne napetosti na različnih virih napetosti (V-meter, računalniški programi).

Električna napetost, vrste električne napetosti

 

Vedo za pomen elektrike pri energetskih napravah in napeljavah, razlikujejo enosmerno in izmenično (AC, DC) ter enofazno in trifazno napetost, visoko in nizko napetost.

Znajo meriti električno napetost, poznajo mersko enoto.

Razvijajo občutek za red in urejenost delovnega okolja, ter natančnost pri delu.

Vaje:

ugotavljanje električne napetosti (preizkuševalci napetosti),

merjenje napetosti.

OSNOVE ELEKTROTEHNIKE IN ELEKTRONIKE

     

Osnovni zakoni električnega tokokroga:

     
 • elementi električnega tokokroga,
 • Ohmov zakon,
 • merjenje električnega toka in napetosti,
 • zakonitosti vezave uporov.

Poznajo osnovne elemente električnega tokokroga in zakonitosti med napetostjo, tokom in upornostjo.

Znajo izmeriti osnovne veličine v tokokrogu in na posameznih elementih.

Razumejo zakonitosti vzporedno in zaporedno vezanih uporov.

Znajo določati in izračunati velikosti padcev napetosti, ločijo padce napetosti na porabnikih in instalacijah.

Razvijajo sposobnost uporabe teoretičnega znanja pri reševanju konkretnih delovnih problemov.

Vaje:

merjenje električnega toka in napetosti,

vezave električnih tokokrogov,

merjenje upornosti (-meter),

računanje upornosti, prevodnosti. vezava uporov, padci napetosti,

delitev napetosti,

računanje padcev napetosti.

splošno o električnih instalacijah:

     
 • vrste električnih instalacij,
 • vrste sistemov vodnikov pod napetostjo,
 • vrste sistemov glede ozemljitve,
 • standardi in predpisi.

Ločijo vrste instalacij po namenu objektov, napetosti, sisteme napajanja.

Spoznajo pomen standardov in predpisov pri izvajanju el. Instalacij.

 

Vaje:

demonstracija vzorcev,

prikaz uporabljanih elementov.

Varnost pri delu z električno napetostjo :

 • oskrba z električno energijo,
 • Varnostna napetost.

Zavedajo se nevarnosti napetosti dotika in kratkega stika, znajo osnovna določila varnostnih predpisov. Ločijo varnostna stikala od varovalk. Ločijo varovalke po izvedbah in nazivni jakosti.

Poznajo pomen, funkcije in vrste električnih razdelilnih naprav v obratovalnici in na gradbišču.

Poznajo pomen uporabe varnostne napetosti

Razvijajo občutek odgovornosti do sočloveka in materialnih dobrin.

Vaje:

zaščite pred napetostjo dotika,

branje shem.

Toplotni učinki toka:

     
 • električna energija in moč,
 • merjenje električne energije in moči,
 • uporaba električne toplote ,
 • varovanje tokokrogov.

Razumejo pojem dela in moči električnega toka v povezavi z osnovnimi veličinami.

Znajo pojasniti pojav segrevanja ohmske upornosti in zveze s tokom.

Poznajo ukrepe in načine varovanja električnih tokokrogov.

Razvijajo identifikacijo z vrednotami kvalitetnega opravljanja poklica.

Vaje:

merjenje električne energije in moči.

Kemični učinki toka:

     
 • kemični viri električne energije,
 • primarni in sekundarni elementi,
 • galvanski odpadki in recikliranje,
 • elektroliza.

Poznajo kemične učinke toka in njihovo uporabo.

Znajo razložiti procese in zgradbo galvanskih členov in akumulatorjev;

poznajo vplive galvanskih odpadkov na okolje in možnosti recikliranja.

Poznajo princip in uporabo elektrolize.

 

Vaje:

meritve galvanskih členov in baterij.

Svetlobni učinki toka:

     
 • svetlobni viri,
 • vrste razsvetljave glede na prostor,
 • merjenje osvetljenosti.

Poznajo izvore svetlobe na osnovi električnega toka.

Znajo našteti različne izvore svetlobe in vrste razsvetljave glede na prostor.

Oblikujejo sposobnosti za tehnično mišljenje in ustvarjalnost.

Vaje:

merjenje osvetljenosti.

Magnetni učinki toka:

     
 • magnetno polje, pretok, gostota,
 • učinki v magnetnem polju,
 • ustvarjanje napetosti z indukcijo.

Poznajo magnetne učinke električnega toka in pojave v magnetnem polju.

Znajo opisati delovanje elektromagneta pri električnem releju.

Razvijajo strokovnost, varčnost in ekonomičnost.

Vaje:

nastanek inducirane napetosti.

Tokokrog z izmeničnim tokom:

     
 • izmenična napetost in tok,
 • porabnik v izmeničnem tokokrogu,
 • trifazni izmenični toki.

Poznajo lastnosti izmeničnega toka in prednosti pred enosmernim v elektroenergetskem sistemu.

Znajo razlikovati med enofaznimi in trifaznimi izmeničnimi toki ter njihovimi porabniki.

Razvijajo občutek za zanesljivost in sposobnost reševanja problemov.

 

Transformatorji, usmerniki, varilni stroji

Znajo teoretične osnove delovanja transformatorjev in znajo opisati shemo polprevodniškega usmernika.

Ločijo osnovne vrste varilnih strojev.

 

Vaje:

napetosti in jakosti električnega toka na varilnem transformatorju.

Električni stroji:

     
 • razdelitev električnih strojev,
 • asinhronski in sinhronski stroji.

Znajo razvrstiti električne stroje po kriterijih.

Poznajo zgradbo, značilnosti in uporabo asinhronskih in sinhronskih strojev.

Znajo opisati zgradbo in delovanje koračnih motorjev.

Razvijajo strokovnost, natančnost, zanesljivost in druge lastnosti, vezane na poklicne zahteve.

Vaje:

obratovalni primeri in meritve.

Informacije in električni signali:

     
 • pojem informacije,
 • analogni in digitalni signali,
 • preoblikovanje in prenos električnih signalov.

Razumejo temeljne principe preoblikovanja informacij v električne signale in njihovo preobrazbo pri prenašanju na prenosni poti od oddajnika do sprejemnika.

   

Elementi in vezja v elektroniki:

     
 • razvojne stopnje v elektroniki,
 • aktivni in pasivni elektronski elementi,
 • vrste elektronskih vezij.

Poznajo razvojne stopnje v elektroniki in njen pomen v razvoju tehnike in tehnologije.

Znajo našteti aktivne in pasivne elektronske elemente ter vrste in uporabo elektronskih vezij.

Pridobivajo spoznanja o povezanosti življenja in tehnike in o možnostih za poklicno uspešnost.

Vaje:

sestava elektronskega vezja,

tranzistor kot stikalo.

2. letnik

VSEBINE IN Informativni cilji

Formativni cilji

Socializacijski cilji

Posebnosti v izvedbi

Osnove termodinamike:

     
 • termodinamični sistem,
 • temperatura, razteznost, tlak,
 • prostornina, gostota, snovni tok,
 • zakoni (ničelni, prvi, drugi).

Znajo našteti osnovne enote in definicije, poznajo značilnosti snovi. Znajo ločiti nadtlak, podtlak in absolutni tlak.

Ločijo termodinamične zakone.

Znajo pretvarjati osnovne in izpeljane merske enote.

Razvijajo občutek za termodinamična dogajanja v svojem delovnem okolju.

Vaje:

pretvarjanje merskih enot.

Preobrazba idealnih plinov in agregatne preobrazbe

krožni procesi

Viri toplote in zgorevanje

Prenos toplote in prenosniki

Delo, energija, izkoristeK

Znajo zapisati plinsko enačbo za idealne pline.

Znajo spremembe stanja idealnega plina in vedo za različna obnašanje realnih plinov. Razlikujejo fazne spremembe.

Ločijo delovni krožni proces od hladilnega (desni in levi krožni proces).

Poznajo načine vračanja energije inekološka načela pri izkoriščanju toplotne energije.

Razvijajo abstraktno mišljenje za opis procesov, ki jih bodo srečevali pri strokovnem delu.

Privzgojijo si občutek za preudarno rabo energije in razvijajo ekološko zavest.

Vaje:

vrednotenje delovnih procesov (izkoristek),

izračun hladilnih procesov, (grelno-hladilno število).

viri energije:

     
 • fosilna goriva,
 • obnovljivi viri energije.

Razumejo rabo energije, pridobivajo občutek za racionalno rabo energije in pomen alternativnih virov ter njihovo uporabo.

   

Energetski sistemi

Vrednotijo energetske sisteme.

Znajo navesti hladilna sredstva.

Znajo na osnovi shem razložiti delovanje hladilnih sistemov in opisati njihove lastnosti.

Vedo za načine izvedb toplotnih črpalk in znajo opisati njihove lastnosti.

Znajo razlikovati sisteme za klimatizacijo.

 

Vaje:

skiciranje in uporaba simbolov.

Hidrodinamični in toplotni stroji:

     
 • črpalke,
 • vodne turbine,
 • parne turbine in plinske turbine,
 • plinski motorji,
 • ventilatorji,
 • kompresorji,
 • motorji z notranjim zgorevanjem.

Prepoznavajo energetske stroje in znajo razlagati njihovo delovanje ter znajo skicirati in uporabiti simbole.

Ločijo prednosti in slabosti posameznih strojev.

Znajo navesti uporabo, možne okvare in načine vzdrževanja strojev.

Razvijajo občutek za uporabo teoretičnih znanj na praktičnih primerih.

Vaje:

določanje obratovalnih točk strojev.

3. letnik:

VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI

SOCIALIZACIJSKI CILJI

POSEBNOSTI V IZVEDBI

Meritve mehaničnih ur:

 • merilne naprave in njihova uporaba,
 • metode dela pri izvajanju meritev,
 • justiranje sklopov in elementov.

Dijaki znajo pravilno uporabljati merilne naprave zamerjenje in kontrolo mehaničnih malih ur. Poznajo metode dela in znajo izdelati protokol meritev.

Posamezne sklope urinega mehanizma znajo tudi uravnati.

Razvijajo občutek za varčnost in delovno disciplino.

Vaje:

meritve mehaničnih ur.

Elektronska naprava za naravnavanje teka ure:

 • funkcijsko merjenje in korigiranje trenutnega teka ure,
 • ugotavljanje napak s pomočjo akustičnega in elektr. diagrama.

Znajo uporabljati elektronsko merilno napravo za naravnavanje teka ure.

S pomočjo te naprave znajo opraviti diagnozo motenj oziroma napak in jih nato sistematično odpraviti. Napake ugotavljajo akustično in grafično (diagram).

Razvijajo poklicno in osebno odgovornost za kvaliteto opravljenega dela.

Vaje:

uporaba elektronske naprave za naravnavanje teka ure.

Izdelava protokola meritev:

 • zapisovanje rezultatov merjenja in kontrole,
 • uporaba tovarniških standardov,
 • obdelava podatkov in dokumentacije.

Znajo izdelati protokol izvedenih meritev. Pri tem znajo iskati in primerjati izmerjene vrednosti z tovarniškimi standardi proizvajalcev ur.

Oblikujejo sposobnosti za tehnično mišljenje in ustvarjalnost.

 

Kontrola in zamenjava baterije:

 • kontrola, izbira in zamenjava baterije.

Znajo izmeriti napetost baterije, ugotoviti porabo, določiti življenjsko dobo in jo pravilno zamenjati z novo.

 

Vaje:

meritve galvanskih členov.

Meritve električnih ur:

 • naprave za meritve električnih ur,
 • merjenje toka, napetosti in upornosti,
 • merjenje amplitude nemirke,
 • merjenje funkcijskih elementov in sklopov,
 • preizkus elektr. stikalnih funkcij,
 • dopustna odstopanja teka ure,
 • kriteriji za preizkus kakovosti.

Poznajo naprave in instrumente za merjenje in kontrolo električnih ur. Obvladajo tehniko merjenja jakosti toka, napetosti in upornosti.

Izmeriti znajo amplitudo nemirke in funkcijske elemente ter sklope različnih mehanizmov ure. Rezultate izmerjenih vrednosti znajo primerjati z dopustnimi odstopanji in standardi proizvajalcev ur. Poznajo kriterije za določanje kakovosti mehanizma ure.

Oblikujejo odnos do poklicnih »skrivnosti« in razvijajo sposobnost delovanja v konfliktnih situacijah.

Vaje:

meritve električnih ur.

Meritve elektronskih ur:

 • merilne naprave za elektronske ure,
 • meritve elementov in sklopov,
 • vhodne in izhodne meritve,
 • predpisane vrednosti elektr. veličin,
 • tehnična dokumentacija in standardi,
 • ugotavljanje napak na osnovi meritev,
 • zamenjava delov, justiranje in testiranje.

Znajo opraviti osnovne meritve elektronskih ur. Poznajo različne naprave in instrumente za merjenje elektronskih elementov in sklopov, ki sestavljajo elektronski modul ure.

Na osnovi izvedenih meritev znajo ugotavljati motnje oziroma napake in jih nato sistematično odpraviti. Znajo zamenjati nadomestne dele, jih uravnati in testirati.

Razvijajo splošne osebnostne lastnosti, ki so pomembne za kvalitetno delo v urarskem poklicu.

Vaje:

meritve elektronskih analognih in digitalnih ur.

Meritve in testiranja različnih ur:

 • uporaba ustrezne merilne tehnike,
 • funkcijsko merjenje, uravnavanje in testiranje.

Z ustrezno merilno tehniko znajo opraviti osnovne funkcijske meritve različnih mehaničnih, električnih in elektronskih ur.

Osvajajo sposobnosti reagiranja v različnih situacijah.

Vaje:

meritve in testiranja

različnih merilnikov časa.

Diagnostiranje napak in kalkulacija stroškov:

 • postopki diagnostiranja napak,
 • izdelava predračuna.

Poznajo postopke diagnosticiranja napak, jih znajo finančno ovrednotiti in nato sistematično odpraviti.

Razvijajo osebno odgovornost in poštenost do strank.

 

5. Obvezne oblike preverjanja in ocenjevanja

Ustno preverjanje in ocenjevanje znanja ter sprotno ocenjevanje vaj.

6. Povezanost z drugimi predmeti

Znanje

Povezava s predmetom

 

Predmet

Znanje

Osnove elektrotehnike in elektronike

Osnove strojništva

Tehnologija urarstva

Praktični pouk

Risanje vezalnih shem elektr. sistemov.

Električni pogoni ur.

Električne in elektronske ure.

Termodinamika

Osnove strojništva

Tehnologija

Praktični pouk

Simboli za termodinamične sheme.

Prvi in drugi zakon

termodinamike, plinski zakoni.

Hladilni procesi.

Toplotni stroji

Tehnologija

Praktični pouk

Parne turbine in plinske turbine, plinski motorji.

Ventilatorji, kompresorji.

Urna elektronika

Osnove strojništva

Tehnologija urarstva

Praktični pouk

Informatika, CAD.

Elektr. in elektronske ure.

Diagnosticiranje in odprava Napak.

Meritve in kontrola ur

Osnove strojništva

Tehnologija urarstva

Praktični pouk

Fizika, mehanika.

Regulacija ur.

Izdelava protokola meritev.