SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

MODEL SKUPNEGA IZVAJANJA NA PODROČJU STROJNIŠTVA

Izobraževalni program: URAR

KATALOG ZNANJ

Predlog modela skupnega izvajanja izobraževalnih programov za pridobitev srednje strokovne izobrazbe v strojništvu je sprejel Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje na 62. seji 17. 12. 2002.

1. Ime predmeta

TEHNOLOGIJA

S predmetnimi področji:

2. Število ur

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Skupaj (ur)

Teorija (ur)

Vaje (ur)

1.

132

116

16

2.

231

165

66

3.

48

32

16

Skupaj

411

313

98

3. Usmerjevalni cilji

Predmet predstavlja rdečo nit ostalim strokovnim predmetom in temelji na praktično-uporabnem znanju, podprtem s poznavanjem posameznih teoretskih osnov. Pouk je usmerjen k posredovanju zgradbe in principom delovanja mehanskih in elektronskih ur. Pri tem je še posebej izpostavljena strokovnoteoretična podlaga za iskanje napak in nastavljanje ur. Dijaki:

4. Operativni cilji

1. letnik

Vsebine in informativni cilji

Formativni cilji

Socializacijski cilji

Posebnosti v izvedbi

ZGODOVINSKA PERSPEKTIVA

Dijaki se seznanijo z materiali, z njihovim nastankom in razvojem, uporabnostjo in povezanostjo z ostalimi netehničnimi strokami.

Dijaki razvijejo občutek za pomen posameznih gradiv.

 

KEMIJA:

     
 • utrdijo pojme: zgradba atoma, zgradba molekule, čista snov, zmes, element,
 • utrdijo poznavanje kemijskega procesa oksidacija – redukcija,
 • utrdijo znanje o kislinah, bazah in soleh ter navežejo pridobljeno znanje na stroko,
 • poznajo kemijske lastnosti tehnično važnih elementov (O, H2, N, S, C) in njihovih spojin, ki se pogosto pojavljajo v stroki,
 • seznanijo se z vplivom dušikovih in žveplovih oksidov na okolje.

Povezujejo utrjeno znanje iz osnovne šole z novo učno snovjo.

Interpretirajo posledice dušikovih in žveplovih oksidov na okolje.

Uredijo in povežejo kemijske lastnosti tehnično pomembnih elementov v urejen sistem.

Navedejo osnovne značilnosti ogljika.

Opredelijo kisline in baze na osnovi pH-vrednosti njihovih vodnih raztopin.

Poznajo primere močnih/šibkih kislin in baz;

poznajo kisline, baze in soli v vsakdanjem življenju.

Pridobivajo sposobnost za reševanje tehnoloških problemov.

Navajajo se na samostojnost in samoiniciativnost pri delu.

Razvijajo pozitiven odnos do materialnih dobrin.

Navajajo se na uporabo različnih informacijskih virov.

Poznajo učinke kislih padavin na okolje in napore za preprečevanje onesnaženja s kislimi padavinami.

Razvijajo ekološko zavest.

Vaje:

S pomočjo kemičnih poskusov preverijo, kako vplivajo dušikovi in žveplovi oksidi na okolje.

KOVINE:

     
 • mehanske, fizikalne, kemijske in tehnološke lastnosti kovin in zlitin,

Razlikujejo mehanske, fizikalne, kemijske in tehnološke

lastnosti kovin in zlitin.

Razlikujejo čiste kovine od amorfnih snovi .

Utrjujejo strokovnost.

 
 • pridobivanje kovin,
 • pomen rud, reciklaže, ekologija,

Razumejo , da so rude surovina za kovine.

Razložijo recikliranje kovin.

   
 • železo in zlitine železa,
 • pridobivanje in delitev jekel in litin,

Definirajo osnovne lastnosti železa, razumejo pomen ogljika in ostalih legirnih elementov.

Razumejo pridobivanje jekel in litin ter primarno predelavo,

poznajo razdelitev jekel in litin glede na njihovo uporabo.

   
 • seznanitev z osnovnimi normativi in standardi za označevanje jekel in litin,

Ob uporabi priročnika pojasnijo standardno oznako jekla ali litine.

   
 • aluminij in njegove zlitine,

Naštejejo lastnosti aluminija in njegovih zlitin,

navedejo uporabnost aluminija in njegovih zlitin.

   
 • baker in njegove zlitine,

Naštejejo lastnosti bakra in njegovih zlitin, navedejo uporabnost bakra in njegovih zlitin.

   

mg, sn, pb, zn, cr, ni, w in njihove zlitine.

Naštejejo lastnosti in uporabnost magnezija, kositra, svinca, cinka, kroma, niklja, wolframa in njihovih zlitin;

   

DRUGA GRADIVA:

     
 • prahasta metalurgija,

Znajo opisati postopek sintranja, navesti značilnosti sintranih delov, karbidne trdine, keramike in poznajo njihovo uporabnost.

   
 • osvojijo pojme (monomer, polimer, polimerizacija),
 • seznanijo se s strukturnimi značilnostmi
 • (termoplast, duroplast, elastomer) in najvažnejšimi polimeri,
 • poznajo nekatere fizikalne in kemične lastnosti polimerov,
 • seznanijo se s pomenom polimerov, njihovo reciklažo in trajnim odstranjevanjem,

Definirajo pojme monomer, polimer, polimerizacija.

Ločijo naravne in umetne polimere.

Ločijo različne umetne in naravne polimere glede na njihovo kemično sestavo, strukturne lastnosti in uporabo.

Poznajo varne postopke odstranjevanja polimerov.

Spoznajo pomen ločenega zbiranja polimerov.

Poznajo vplive polimerov na okolje in možnost ponovne uporabe.

Vaje:

Izdelajo pojmovno mapo, v katero zajamejo umetne mase, ki jih uporabljajo v industriji,

multimedijski pristop.

 • Kompoziti,

Ločijo kompozite z vlakni, utrjene plastične snovi, platirano pločevino in kompozite s kovinami ali nekovinami.

   
 • maziva in goriva,

Znajo našteti in razvrstiti olja in maziva v razrede, prepoznajo njihovo zgradbo in jih, v odvisnosti od zahtev in ob uporabi literature, znajo izbirati.

Znajo pojasniti postopek pridobivanja goriv ter jih razvrstiti glede na njihove lastnosti.

Opredelijo pojem reaktant in produkt.

Znajo razložiti zakon o ohranitvi mase.

Opredelijo eksotermo in endotermno reakcijo.

Opredelijo pomen toplote kemijske reakcije na izbranih primerih, npr. sežig ogljikovodikov.

Poznajo probleme onesnaževanja okolja zaradi zgorevanja fosilnih goriv in napore za preprečevanje onesnaženja.

Vaja:

izbira olj in maziv iz kataloga.

 • nekovinski materiali (guma, steklo , les, izolacijski materiali…).

Pojasnijo uporabnost in lastnosti nekovinskih materialov,

znajo opisati postopke pridobivanja posameznih nekovinskih materialov.

   

PREIZKUŠANJE:

     
 • osvojijo znanja o namenu preizkušanja kovinskih gradiv,
 • osvojijo znanja o vrstah mehanskih preizkusov (natezni preizkus, žilavost),
 • namen merjenja trdote,
 • seznanijo se z neporušitvenimi metodami preizkušanja kovinskih gradiv,
 • tehnološki preizkusi.

Razložijo namen preizkušanja kovinskih gradiv.

Uredijo in povežejo v sistem mehanske in tehnološke preizkuse po kriterijih: vrste preizkusov, načini izvedbe....

Definirajo pojem trdote in opišejo postopke različnih načinov merjenja trdote.

Naštejejo in opišejo osnovne neporušitvene metode preizkušanja gradiv.

Spoznajo obnašanje materiala pri posameznih tehnoloških postopkih.

 

Vaje:

izvedba nateznega preizkusa na pločevini,

merjenje trdote po Rockwell, Brinell, Vickers,

izvedba magnetne in penetracijske metode preizkušanja gradiv.

KOROZIJA:

     
 • korozija in priprave kovin za zaščito pred korozijo in poškodbami.

Definirajo vzroke za pojav korozije,

opišejo pripravo kovin za zaščito pred korozijo,

poznajo možne načine zaščite pred korozijo.

Razvijajo občutek za propadanje kovin, zaznavajo škodo, ki pri tem nastane. Razvijajoekološko zavest.

 

OBDELOVALNA TEHNOLOGIJA:

     
 • osnovni pojmi o tehnologiji,
 • znajo definirati pojem tehnologija,
 • osnovni tehnološki postopki v strojništvu in njihove značilnosti,

Sposobni so definirati pojem tehnologija.

Razlikujejo različne tehnološke postopke (primarno oblikovanje, preoblikovanje, oplemenitenje, spajanje in odrezavanje).

Obvladajo osnovne značilnosti teh postopkov.

Razvijajo sposobnosti reševanja tehničnih in tehnoloških problemov.

 
 • primarno oblikovanje,

Znajo našteti in razvrstiti postopke ter

opisati in navesti uporabnost postopkov primarnega oblikovanja pri izdelavi raznih elementov in delov konstrukcij v strojništvu.

Pridobivajo sposobnosti za reševanje tehnoloških problemov.

 
 • preoblikovanje,

Znajo našteti in razvrstiti postopke ter

opisati in navesti uporabnost postopkov preoblikovanja pri izdelavi raznih elementov in delov konstrukcij v strojništvu.

Pridobivajo sposobnosti za reševanje tehnoloških problemov.

 
 • oplemenitenje,

Znajo našteti in razvrstiti postopke.

Znajo razložiti pomen in namen posameznega oplemenitenja ter pomen pri izdelavi.

Pridobivajo sposobnosti za reševanje tehnoloških problemov.

 
 • spajanje,

Znajo našteti in razvrstiti postopke ter

opisati in navesti uporabnost postopkov spajanja pri izdelavi raznih elementov in delov konstrukcij v strojništvu.

Pridobivajo sposobnosti za reševanje tehnoloških problemov.

 

odrezavanje.

Znajo opisati nastanek odrezka in gibanja orodja in obdelovanca pri posameznih postopkih odrezavanja.

Znajo našteti postopke ročnega in strojnega odrezavanja.

Poznajo pomen hlajenja in mazanja pri odrezavanju.

Znajo pojasniti osnovne kote na orodju v obliki klina.

Pridobivajo sposobnosti za reševanje tehnoloških problemov.

 

Varstvo zdravja pri delu:

     

- pomen varnosti pri delu.

Znajo pojasniti pomen varstva pri delu.

Znajo opisati pravno ureditev področja varstva pri delu ter

znajo našteti pravice in dolžnosti s področja varstva pri delu.

Zavedajo se odgovornosti in znajo pojasniti ukrepe odgovornosti s področja varstva pri delu.

Znajo definirati pojme delovna nesreča, poškodba pri delu in obolenje - poklicna bolezen.

Pridobivanje sposobnosti za reševanje problemov.

Razvijajo skrb in odgovornost.

Razvijajo sposobnost varnega in samostojnega ravnanja v delovnem procesu.

 

2. letnik

VSEBINE IN INFORMATIVNI CIJI

FORMATIVNI CILJI

SOCIALIZACIJSKI CILJI

POSEBNOSTI V IZVEDBI

Zgodovina urarstva:

- zgodovinski razvoj merjenja časa,

- ure skozi stoletja,

- urarstvo na Slovenskem.

Spoznajo zgodovinski razvoj merjenja časa in značilne ure skozi stoletja. Pojasniti znajo pomembne mejnike v razvoju urarstva na Slovenskem.

Oblikujejo sposobnosti za tehnično mišljenje in indentifikacijo s poklicem.

 

Mehanske velike ure:

- zgradba in delovanje mehanske ure,

- zakoni mehanike v urarstvu.

Znajo našteti in pojasniti zgradbo ter delovanje mehanske ure. Razumejo osnovne zakone mehanike v urarstvu, ki temeljijo na majhnosti in preciznosti.

Razvijajo strokovnost in sposobnost za reševanje problemov.

 

Pogonski mehanizem:

- pogon z utežjo,

- vzmetni pogon,

- mehanizem za navijanje.

Znajo opisati konstrukciji utežnega in vzmetnega pogona. Ugotavljati in analizirati znajo njune prednosti in slabosti ter pojasniti delovanje mehanizma za navijanje.

   

Kolesni mehanizem:

- kinematika kolesnega mehanizma,

- izvedbe kolesnega mehanizma,

- geometrija zobatih koles,

- prestavna razmerja in dimenz. zobn. Gonila,

- kazalčni mehanizem.

Znajo pojasniti vlogo kolesnega mehanizma in narisati shemo delovanja. Poznajo različne izvedbe kolesnega mehanizma in geometrijo zobatih koles, ki se uporabljajo v urarstvu. Znajo določiti posamezna prestavna razmerja in dimenzionirati zobniška gonila.

Poznajo izvedbe in razmerja kazalčnega mehanizma.

Razvijajo strokovnost, natančnost, zanesljivost in druge lastnosti, vezane na poklicne zahteve.

 

Zaskočni mehanizem:

- vloga in zgradba zaskočnega mehanizma,

- zaskočni mehanizmi z povratnim gibanjem,

- zaskočni mehanizmi z mirovanjem,

- prosti zaskočni mehanizmi,

- preizkušanje in regulacija zask. mehanizma.

Znajo pojasniti funkcijo zaskočnega mehanizma in opisati posamezne dele. Razumejo principe posameznih konstrukcijskih izvedb in zakonitosti delovanja. Znajo izvesti meritve in nastavitve posameznih zaskočnih mehanizmov.

Razvijajo osebno odgovornost za kvaliteto opravljenega dela.

 

Nihajni mehanizem:

- vloga in zgradba nihajnega sistema,

- nihalo, nihalne zakonitosti,

- obešala za nihala,

- vrste in izvedbe izravnalnih nihal,

- regulacija ur z nihalom.

Poznajo vlogo in zgradbo nihajnega mehanizma pri velikih stabilnih urah. Utemeljiti znajo nihajne zakonitosti in določiti matematično dolžino nihala.

Poznajo različna obešala za nihala in znajo ugotavljati motnje nihajnega sistema. Znajo pravilno opraviti nastavitve nihajnega mehanizma.

Razvijajo sposobnost uporabe pridobljenega znanja za reševanje konkretnih delovnih problemov.

 

Ohišje ure:

- nosilna konstrukcija ure,

- ležaji in tečaji,

- montaža ležajev,

- številčnice, kazalci, stekla in ohišja,

- zaščita ur pred zunanjimi vplivi.

Poznajo različne izvedbe ohišij za velike ure. Razumejo pomen pravilnega vležajenja in znajo pojasniti delovni postopek montaže ležajev.

Poznajo konstrukcijske rešitve zaščite mehanizma ure pred zunanjimi vplivi (tesnenje ohišja).

Oblikujejo sposobnosti za tehnično mišljenje in ustvarjalnost.

 

Dodatni mehanizmi:

- mehanizem za bitje,

- mehanizem z zaporno ploščo,

- mehanizem z zobato letvijo,

- mehanizmi budilke,

- nastavitve in kontrola udarnega mehanizma.

Znajo pojasniti zgradbo in delovanje mehanizma za bitje. Razlikujejo konstrukcijske izvedbe med mehanizmom z zaporno ploščo in mehanizmom z zobato letvijo.

Poznajo različne izvedbe in delovanje mehanizmov budilke. Na praktičnih primerih znajo opraviti kontrolo in nastavitve udarnega mehanizma.

Razvijajo strokovnost in sposobnost za reševanje problemov.

 

Gradiva v urarstvu:

- najpomembnejši materiali v urarstvu ,

- postopki preizkušanja gradiv,

- površinska zaščita materialov v urarstvu,

- maziva v urarstvu,

- čistilna sredstva.

Znajo našteti vrste in lastnosti najpomembnejših materialov, ki se uporabljajo v urarstvu. Poznajo postopke preizkušanja gradiv in načine za njihovo površinsko zaščito.

Znajo izbrati ustrezno čistilno in mazalno sredstvo.

Razvijajo identifikacijo z vrednotami kvalitetnega opravljanja poklica.

Vaje:

preiskave materialov, ki se uporabljajo v urarstvu.

Urarsko orodje, stroji in naprave:

- oprema urarske delavnice,

- vrste in uporaba urarskega orodja,

- vrste in uporaba urarskih strojev in naprav.

Poznajo vrste orodja, strojev in naprav, ki se uporabljajo v urarstvu. Posamezna urarska orodja, stroje in naprave znajo tudi uporabljati in jih pravilno vzdrževati.

Razvijajo odnos do delovnih sredstev in indentifikacijo s poklicem.

 

Graviranje ur:

- značilnosti in tehnike graviranja,

- ročno in strojno graviranje.

Poznajo značilnosti in tehnologijo graviranja. Obvladajo različne tehnike ročnega in strojnega graviranja.

Razvijajo odgovornost in iniciativnost za kvaliteto opravljenega dela.

 

Čiščenje, mazanje in preizkušanje velikih ur:

- postopki čiščenja velikih ur,

- mazanje velikih ur,

- kontrola in umerjanje mehan. velikih ur.

Poznajo pomen in postopke čiščenja in mazanja funkcijskih delov mehaničnih velikih ur. Znajo opraviti kontrolo teka posameznih urnih mehanizmov, jih uravnati in testirati.

   

Servisiranje ur:

- servisna dejavnost v urarstvu,

- servisna dokumentacija.

Znajo našteti, opisati in uporabljati vrste servisne dokumentacije, ki se uporablja v urarski servisni dejavnosti.

Razvijajo sposobnosti za tehnično mišljenje in uporabo potrebne dokumentacije.

 

3. letnik

VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI

SOCIALIZACIJSKI CILJI

POSEBNOSTI V IZVEDBI

Mehanske male ure:

- zgradba male mehanske ure,

- razdelitev ur in njihove značilnosti.

Znajo našteti vrste malih ur in pojasniti njihove značilnosti. Poznajo sestavne dele in sklope male mehanske ure.

Usvajajo strokovnost, natančnost, zanesljivost in druge lastnosti, vezane na poklicne zahteve.

 

Pogon in navijanje:

- značilnosti vzmetnega pogona,

- kronsko navijanje,

- avtomatsko navijanje.

Poznajo značilnosti in zakonitosti vzmetnega pogona. Razumejo princip kronskega in avtomatskega navijanja mehanizma ure in znajo ugotavljati napake pri njihovem delovanju.

   

Kolesni mehanizem:

- shema pogona kolesnega mehanizma,

- prestavna razmerja zbniških gonil,

- napake v prijemih,

- vležajenje kolesnega mehanizma,

- varovanje pred sunki.

Znajo narisati shemo pogona tekalnega mehanizma mehanične ure. Izračunati znajo posamezna prestavna razmerja in dimenzionirati zobniško gonilo. Poznajo pomen pravilnega vležajenja tekalnega mehanizma in načine ugotavljanja napak v v prijemih. Poznajo načine varovanja pred sunki in udarci.

Razvijajo zavest o strokovni odgovornosti in sposobnost za reševanje problemov.

 

Zaskočni mehanizem:

- vrste zaskočnih mehaniz. za prenosne ure,

- valjasti zaskočni mehanizem,

- siderni zaskočni mehanizmi,

- faze delovanja zaskočnega mehanizma,

- angleški siderni zask. mehanizem,

- švicarski siderni zask. mehanizem,

- siderni zask. mehanizem z zatiči,

- preizkušanje zaskočnih mehanizmov,

- kronometrski zaskočni mehanizem.

Poznajo vrste zaskočnih mehanizmov, ki se uporabljajo pri malih prenosnih urah.

Razumejo principe posameznih konstrukcijskih izvedb in zakonitosti delovanja. Znajo opisati posamezne faze delovanja zaskočnega mehanizma in njegov vpliv na natančen tek ure.

Znajo ugotavljati motnje in napake, ki so posledica nepravilnega delovanja mehanizma ure. Obvladajo meritve in nastavitve posameznih zaskočnih mehanizmov.

Razvijajo splošne osebnostne lastnosti, ki so pomembne za kvalitetno delo v urarskem poklicu.

Vaje:

preizkušanje zaskočnega

mehanizma.

Nihajni mehanizem za prenosne ure:

- zakonitosti nihajnega razmerja,

- nemirka; vrste in uporaba,

- spirala; oblike in lastnosti spiral,

- nastavitve nemirke in spirale,

- motnje nihajnega sistema,

- izvensrediščno težišče nemirke,

- izvensrediščno težišče spirale,

- motnje izohronizma,

- končne krivulje,

- vpliv magnetizma na tek ure.

Poznajo in razumejo nihajne zakonitosti. Znajo pojasniti nalogo nemirke v sklopu nihajnega sistema in z njo povezati vlogo spiralne vzmeti. Poznajo različne oblike spiral in njihove lastnosti.

Znajo izvesti optimalne nastavitve nemirke in spirale v funkcijski sklop. Poznajo napake, ki so posledica izvensrediščnega težišča nemirke in izvensrediščnega težišča spirale.

Znajo pojasniti motnje pri delovanju nihajnega mehanizma zaradi vpliva izohronizma in magnetizma. Poznajo metode dela pri zamenjavi in justiranju spiralne vzmeti.

Razvijajo strokovnost in sposobnost za reševanje problemov.

Vaje:

nastavitev nemirke in

spirale.

Nastavitve ure:

- nastavitve v navpičnem in vodoravnem

položaju.

Znajo pojasniti metode in pomen optimalne nastavitve mehanizma ure v navpičnem in vodoravnem položaju.

Razvijajo občutek za natančnost in zanesljivost.

Vaje:

nastavitve ur.

Ohišja malih ur:

- ohišja; oblike, materiali in izbira,

- številčnice, kazalci, stekla,

- zaščita pred zunanjimi vplivi (tesnenje),

- vodonepropustne ure.

Poznajo standarde, oblike in materiale različnih ohišij za male prenosne ure.

Znajo pojasniti različne konstrukcijske izvedbe tesnenja. Razlikujejo med vodoodpornimi in vodonepropustnimi urami.

Razvijajo identifikacijo z vrednotami kvalitetnega opravljanja poklica.

 

Oznake na urah:

- pomen oznak na urah,

- ugotavljanje kvalitete ure.

Poznajo pomen oznak na mehanizmu in ohišju ure.

Znajo ugotoviti kvaliteto ure in njen cenovni razred.

 

Vaje:

ugotavljanje kvalitete merilnika časa.

Restavriranje ur:

- restavriranje starih dragocenih ur,

- tehnike in stroški obnavljanja.

Poznajo pomen in postopke restavriranja starih dragocenih urnih mehanizmov. Znajo določiti tehnološke postopke dela in izdelati potrebno dokumentacijo.

Oblikujejo sposobnosti za tehnično mišljenje in ustvarjalnost.

 

Servisiranje ur:

- metode dela pri servisiranju,

- servisna dokumentacija,

- izpolnjevanje servisne dokumentacije.

Poznajo metode dela pri servisiranju in potrebno servisno dokumentacijo. Pri opravljanju servisne dejavnosti znajo uporabljati in izpolnjevati servisno dokumentacijo.

Razvijajo občutek za red, urejenost ter pedantnost in sposobnost za reševanje problemov.

Vaje:

izpolnjevanje servisne dokumentacije.

Različne vrste ur:

- radijsko vodena ura,

- atomska ura,

- kronometer,

- ura štoparica,

- druge vrste ur.

Poznajo princip delovanja radijsko vodene ure. Znajo opisati princip delovanja in natančnost merjenja časa atomske ure. Poznajo mehanizem mehanične ure štoparice in njegovo funkcijsko delovanje.

Poznajo različne vrste ur in znajo opisati njihove funkcijske značilnosti.

Pridobivajo spoznanja o povezanosti življenja in tehnike ter možnosti za poklicno kariero.

 

Organizacija in ekonomika dela:

- vloga in pomen organizacije dela,

- organiziranost poslovnega procesa,

- stroški poslovnega procesa,

- prodaja in svetovanje kupcu.

Poznajo vlogo in pomen organizacije dela v urarski dejavnosti. Znajo organizirati in voditi storitveno dejavnost. Znajo ovrednotiti stroške poslovnega procesa. Poznajo temeljna načela prodaje in svetovanje kupcu.

Razvijajo sposobnosti komuniciranja s strankami.

Vaje:

izdelava predračuna

storitve.

5. Okvirni seznam literature in drugih virov

6. Obvezne oblike preverjanja in ocenjevanja

Ustno preverjanje in ocenjevanje znanja ter sprotno ocenjevanje vaj.

7. Povezanost z drugimi predmeti

Znanje

Povezava s predmetom

Predmet

Znanje

Gradiva

Osnove strojništva

Tehnika urarstva

Praktični pouk

Materiali posam. strojnih elementov v urarstvu.

Mater. v urni elektroniki.

Tehnološke lastnosti gradiv.

Obdelovalne tehnologije

Osnove strojništva

Tehnika urarstva

Praktični pouk

Fizika, mehanika.

Integrirana vezja.

Osnovni obdelovalni postopki.

Varstvo pri delu

Osnove strojništva

Tehnika urarstva

Praktični pouk

Fizika, mehanika.

Toplotni in kemični učinki toka.

Varnostni ukrepi pri delu.

Ekonomika in organizacija dela

Osnove strojništva

Tehnika urarstva

Praktični pouk

Informatika, CAD.

Diagnosticiranje in odpr. napak.

Organizacija in kvaliteta opravljenih storitev.

Strokovna tehnologija

Osnove strojništva

Tehnika urarstva

Praktični pouk

Strojni elementi v urarstvu.

Elektron. elementi in vezja.

Raztavljanje in sestavljanje ur.