B. POSEBNI DEL

PREDMETNIK URAR / SPI

P R E D M E T I

1. letnik

2. letnik

3. letnik

SKUPNO
št. ur. in tednov
v programu

št. ur na

št. ur na

št. ur na

teden

leto

teden

leto

teden

leto

A - Splošno-izobraževalni predmeti

Slovenščina

3

99

2

66

3

48

213

Tuji jezik

2

66

1

33

2

32

131

Matematika

3

99

2

66

3

48

213

Umetnost

1

33

33

Naravoslovje

1

33

33

Družboslovje

3

99

99

Športna vzgoja

2

66

1

33

1

16

115

Skupaj A

15

495

6

198

9

144

837

                

B - Strokovno-teoretični predmeti

Osnove strojništva

5

165

3

99

2

32

296

Strojeslovje

2

66

2

66

4

64

196

Tehnologija

4

132

2

66

198

Skupaj B

11

363

7

231

6

96

690

                

B1 - Izbirni strokovni del

Izbirne strokovne vsebine *

5

165

3

48

213

                

C - Praktično izobraževanje v šoli

Praktični pouk

6

198

14

462

14

224

884

                

Č - Praktično izobraževanje v delovnem procesu

Praktično izobraževanje pri delodajalcu

114

114

684

912

                

D - Interesne dejavnosti

Interesne dejavnosti

64

64

32

160

                

Skupno št. ur pouka (A+B+B1+C)

32

1056

32

1056

32

512

2624

Skupno št. ur prakt. izobraževanja (C + Č)

312

576

908

1796

Skupno št. ur izobražev. v šoli (A+B+B1+C+D)

1120

1120

544

2784

Skupaj (A+B+B1+C+Č+D)

1234

1234

1228

3696

                

Št. tednov izobraževanja v šoli

33

33

16

82

Št. tednov prak. izob. v delovnem procesu

  

3

  

3

  

18

24

Št. tednov interesnih dejavnosti

2

2

1

5

Skupno število tednov izobraževanja

38

38

35

111


Pojasnilo k predmetniku:

Program se izvaja skladno z navodili v modelu skupnega izvajanja programov srednjega poklicnega izobraževanja na področju strojništva.

Vsebine fizike in kemije iz predmeta naravoslovje so vključene v strokovno teoretične predmete osnove strojništva, strojeslovje in tehnologija. Vsebine biologije se poučujejo pri naravoslovju.

V skupnem strokovnoteoretičnem delu se predmet strojeslovje v prvem in drugem letniku lahko izvaja skupaj s programi po modelu, v tretjem letniku pa se izvaja ločeno.

* Iz izbirnega strokovnega dela se ure prednostno namenijo predmetu tehnologija, ki v drugem in tretjem letniku vključuje specifične strokovne vsebine tehnologije urarstva.

Izobraževalni program se izvaja v šolski organizaciji s sklenjeno kolektivno učno pogodbo ali dualni organizaciji s sklenjeno individualno učno pogodbo.

Delitev dijakov v skupine in sodelovanje laborantov

Letnik

Predmet

Učitelj

sodelavec

Letno število ur za vaje*

Število dijakov v skupini

Letno št. ur za sodelavca

na oddelek na skupino

1.

Naravoslovje

učitelj

laborant

12

do 17

12

Osnove strojništva

učitelj

66

do 17

 

Strojeslovje

učitelj

16

do 17

 

Tehnologija

učitelj

16

do 17

 

Praktični pouk

učitelj

168

do 17

 

Praktični pouk

učitelj

30

do 10

 

2.

Osnove strojništva

učitelj

16

do 17

 

Strojeslovje

učitelj

16

do 17

 

Tehnologija

učitelj

33

do 17

 

Praktični pouk

učitelj

462

do 10

 

3.

Strojeslovje

učitelj

32

do 17

 

Praktični pouk

učitelj

224

do 10

 

* Vaje pri katerih se dijaki delijo v skupine

Znanje, ki ga morajo imeti izvajalci posameznega predmeta

Predmet

Izvajalec

Znanje

Slovenščina

učitelj

visokošolska izobrazba iz slovenščine

Tuji jezik

učitelj

visokošolska izobrazba iz ustreznega tujega jezika

Matematika

učitelj

visokošolska izobrazba iz matematike, strojništva ali elektrotehnike

Umetnost

učitelj

visokošolska izobrazba iz umetnosti ali umetnostne zgodovine

Naravoslovje

učitelj

visokošolska izobrazba iz biologije, kemije ali fizike,

laborant srednja ali strokovna izobrazba, pridobljena po izobraževalnem programu, z najmanj 315 ur biologije, kemije ali fizike ali drugih predmetov z biološkega, kemijskega ali fizikalnega področja

Družboslovje

učitelj

visokošolska izobrazba iz zgodovine, geografije ali sociologije

Športna vzgoja

učitelj

visokošolska izobrazba iz športne vzgoje

Osnove strojništva

učitelj

visokošolska izobrazba iz strojništva

Strojeslovje

učitelj

visokošolska izobrazba iz strojništva

za 1. letnik visokošolska izobrazba iz strojništva, elektrotehnike ali fizike

Tehnologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz strojništva

za 1. letnik visokošolska izobrazba iz strojništva, kemije ali metalurgije

Praktični pouk

učitelj

višja ali srednja strokovna izobrazba iz strojništva ali elektrotehnike s predhodno srednjo poklicno izobrazbo urar