SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: NATAKAR

ZAKLJUČNI IZPIT

IZDELEK Z ZAGOVOROM

VSEBINA

1. Ime izpitne enote

2. Izpitni cilji

3. Izpeljava izpita

4. Poklicne kompetence

5. Ocenjevanje

6. Primeri izdelkov oziroma storitev

1. Ime izpitne enote

STORITEV IN ZAGOVOR

2. Izpitni cilji

Na izpitu ocenjujemo poklicne in splošne kompetence, ki so jih kandidati usvojili pri strokovnih vsebinskih sklopih

v katerih se povezujejo cilji strokovne teorije, praktičnega izobraževanja in ključnih kompetenc.

Na izpitu kandidat izkaže obvladovanje naslednjih poklicnih in splošnih  kompetenc:

3. Izpeljava izpita

Preden kandidati pristopijo k opravljanju storitve, morajo glede na vrsto obroka, ponudbo jedi in število gostov načrtovati ustrezen prostor, razporeditev omizja in dekoracijo prostora, izbor servirne posode, pribora, pripomočkov, strojev in naprav ter določiti ustrezne tehnološke postopke . Ob opravljanju storitve vodijo ustrezno dokumentacijo.

Storitev in zagovor se opravlja po projektni metodi dela. Glede na obseg in vsebino je izvedba projektnega dela lahko skupinska ali individualna.

Zagovor je sestavljen iz dveh delov:

Pri strokovnem zagovoru kandidat utemeljuje izbiro razporeditve omizja, servirne posode, pribora, materialov, orodij, strojev in naprav, izbranih tehnoloških postopkov ( tehnike strežbe) ter upoštevanje predpisov iz varnosti in zdravja pri delu ter varovanja okolja za storitev, ki jo je opravil.

 

4. Poklicne kompetence

STORITEV:

Redni obroki

Izredni obroki (v ali izven matične hiše):

Elementi:

Poklicne komponente:

5. Ocenjevanje

MERILA OCENJEVANJA

Merila ocenjevanja in število točk se prilagodijo izdelavi izdelka oziroma opravljanju storitve.

področje ocenjevanja merila ocenjevanja število točk
1
načrtovanje

izvirnost in kreativnost

15

strokovnost

smisel za organizacijo

  2
izvedba
OPRAVLJANJE
STORITVE

urejenost delovnega prostora

60

pogrinjki in servirna mizica

dekoracija prostora in miz

postrežba pijač

postrežba jedi

zaključna dela

komuniciranje s kuhinjo in sodelavci

sprejem gostov in poslovitev

prevzem naročila

3
dokumentacija

preglednost in izgled

5

uporabnost

  4
zagovor

predstavitev opravljenega dela

20

strokovnoteoretična utemeljitev  praktičnega dela

evalvacija  in predlogi za izboljšave

SKUPAJ 100

Predlog pretvorbe točk v oceno

številčna ocena število točk
odlično (5) 88 - 100
prav dobro (4) 75 - 87
dobro (3) 62 - 74
zadostno (2) 50 - 61

 6. Primer

a) Naslov:
Postrežba kosila dvema gostoma s tremi hodi

b) Elementi:

c) Opis izdelka oziroma storitve:

1. faza

2. faza

3. faza

4.faza

5. faza

6. faza

d) Poklicne kompetence, ki jih mora dijak izkazati:

e) Zagovor:

f) Ocenjevanje:

Področja ocenjevanja Maksimalno število točk Doseženo število točk
NAČRTOVANJE    

Izvirnost in kreativnost

5

 

Strokovnost (pravilna izbira inventarja…)

5

Smisel za organizacijo in estetiko

5

OPRAVLJANJE STORITVE    

Urejenost delovnega prostora

3

 

Pogrinjki in servirna mizica

7

Dekoracija prostora in miz

5

Postrežba pijač

12

Postrežba jedi

12

Zaključna dela

6

Komuniciranje s kuhinjo in sodelavci

5

Sprejem gostov in poslovitev

5

Prevzem naročila

5

VODENJE DOKUMENTACIJE    

Preglednost in izvirnost

2

 

Uporabnost

3

STROKOVNI POGOVOR    

Predstavitev opravljenega dela

6

 

Strokovna utemeljitev  praktičnega dela

7

Evalvacija in predlogi za izboljšave

7

SKUPAJ 100  
PRETVORBA TOČK V OCENO