SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: NATAKAR

KATALOG ZNANJA

Ime vsebinskega sklopa

DELO V TOČILNICI IN POSTREŽBA PIJAČ

Katalog znanja je določil Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje na 88. seji 16.12.2005

Usmerjevalni cilji

Dijak bo zmožen:

KOMPETENCE

oznaka

KOMPETENCE

NIVO OSVAJANJA KOMPETENC

DTP            

Delo v točilnici in postrežba pijač

DTP 1

Pripravi in postreže brezalkoholne, alkoholne pijače,
tople napitke in prigrizke

 

rutinski

 

DTP 2

Postreže buteljčna vina

 

 

napredni

DTP 3

Pripravi enostavne mešane pijače

 

 

napredni


Operativni cilji

DTP 1  PRIPRAVI IN POSTREŽE BREZALKOHOLNE,  ALKOHOLNE PIJAČE, TOPLE NAPITKE IN PRIGRIZKE

Cilji

Cilji ključnih kvalifikacij

Dijak je zmožen:

 • naročati in prevzemati material iz skladišča,
 • shranjevati in skladiščiti zaloge,
 • voditi ustrezno dokumentacijo ter na osnovi le-te naročati pijače iz centralnega skladišča,
 • izbrati ustrezen inventar za posamezno pijačo oziroma napitek in ga pravilno uporabiti,
 • pripraviti in postreči izbrane napitke in enostavne prigrizke glede na ponudbo in vrsto gostinskega obrata,
 • pripraviti, odpirati,postreči ter hraniti odprte pijače, pivo, brezalkoholne pijače... in upoštevati ustrezno temperaturo,
 • upoštevati veljavne normative ter pravila in določbe  Zakona o omejevanju porabe alkohola.

Dijak:

 • pojasni načela  priprave prigrizkov,
 • obvlada osnovna pravila pri ponudbi in  prodaji pijač in prigrizkov,
 • pozna surovine  ter osnovno tehnologijo proizvodnje brezalkoholnih pijač, piva in toplih napitkov,
 • razume vpliv surovin na kakovost pijač,
 • glede na način pridobivanja napove značilnosti brezalkoholnih pijač, piva in toplih napitkov,
 • določi vpliv sestavin na lastnosti brezalkoholnih pijač, piva in toplih napitkov,
 • razloži izraze, ki se uporabljajo za označevanje brezalkoholnih pijač, piva in toplih napitkov,
 • presodi koristnost uživanja brezalkoholnih pijač in piva,
 • pozna kratkoročne in dolgoročne posledice uživanja alkohola in drugih drog ter načine zdravljenja odvisnosti,
 • pozna pomembnost preventive,
 • pozna razvoj odvisnosti in vpliv psihoaktivnih sredstev na posameznika z zdravstvenega, psihohigienskega in socialnega vidika,
 • razloži učinke poživljajočih snovi,
 • pozna veljavne normative in Zakon o omejevanju porabe alkohola in jih vrednoti,
 • zna pravilno nabaviti in  voditi zaloge po veljavnih postopkih,
 • sestavi prodajno pogodbo za nabavo pijač in utemelji njeno vsebino za gostinski obrat,
 • izračuna kazalnik dnevne uspešnosti v točilnici in razume njegov                                         pomen,  
 • uporablja samostojno informacijsko komunikacijsko tehnologijo s specialno programsko opremo,
 • blokira prodane storitve na različne načine in utemelji  pomen,
 • izračuna dnevni promet točilnice, izdela obračune točilniškega poslovanja ter iz njih razbere potrebne podatke,
 • primerja dejansko in normirano porabo ter analizira odstopanja,
 • poišče vzroke za odstopanja od začrtane uspešnosti,
 • pozna vrste in pomen nadzora.

Dijak je zmožen:

 • poimenovati pijače, napitke, prigrizke in inventar za posamezen napitek v tujem jeziku,
 • opisati postopek priprave napitkov in prigrizkov v tujem jeziku,
 • uporabljati pravopisna pravila za pisanje občnih in lastnih imen;
 • sklanjati prevzete in domače besede v skladu s slovničnimi pravili;
 • uporabljati zborni knjižni jezik;
 • upoštevati elemente besednega in nebesednega jezika;
 • upoštevati okoliščine sporazumevanja,
 • razložiti ustrezno zakonodajo, ki se nanaša na področje psihoaktivnih snovi in zasvojenosti,
 • ozavestiti nevarnost  rabe psihoaktivnih snovi in se znati upreti zlorabi,
 • upoštevati ekonomiko, organizacijo in strategije za delo,
 • načrtovati svoje delo in se uskladiti v timu,
 • spoznati različne goste, njihove potrebe in navade,
 • razumeti osnovne pojme trženja,
 • analizirati konkurenco, njene prednosti in slabosti s pomočjo IKT in specialnih programov,
 • sklepati na podlagi rezultatov tržne raziskave,
 • uporabiti procentni račun,
 • uporabljati informacijsko komunikacijsko tehnologijo s specialnimi programi gostinskega poslovanja,
 • izračunati pravo prostornino blaga pri skladiščenju, shranjevanju in uporabi,
 • določiti delež sestavin v hrani in pijači na podlagi podatkov na embalaži,
 • opredeliti alkohol kot organsko spojino,
 • predstavljati si velikost tlakov tekočin v določenih steklenicah,
 • kvalitativno ločevati tekočine po viskoznosti,
 • upoštevati površinsko napetost in kapilarnost,
 • upoštevati fazne spremembe živil,
 • razvrstiti toksikomanije,
 • kritično vrednotiti estetske vidike oblikovanja priprave in postrežbe,
 • upoštevati osnovne likovne zakonitosti oblikovanja,
 • uporabiti zemljevid za orientacijo in predstavitev posameznih regij Slovenije in sveta, kjer  uspeva hmelj (osnova pivovarništva),
 • opisati značilnosti podnebja, tip reliefa, prsti za območja, kjer uspeva hmelj in druge surovine v Sloveniji in svetu,
 • razložiti pomen pivovarništva kot pomembne gospodarske panoge.
DTP 2 POSTREŽE BUTELJČNA VINA

Cilji

Cilji ključnih kvalifikacij

Dijak je zmožen:

 • pripraviti inventar za pravilno postrežbo izbranega vina,
 • izbrati pravo vino k določeni jedi in priložnosti,
 • pravilno predstaviti, odpreti in natočiti vino,
 • širiti osnove vinske kulture – kulture pitja in postrežbe.

 

Dijak:

 • ovrednoti  kakovost ponudbe in postrežbe,
 • obvlada osnove vinske kulture,
 • je seznanjen s trendi v enogastronomiji,
 • zna določiti ustrezno temperaturo za postrežbo vin,
 • pojasni pomen harmonije jedi in vin,
 • določi značilnosti  posameznih skupin vin,
 • opiše značilnosti posameznih sort grozdja in vina,
 • primerja značilnosti vin glede na geografsko poreklo,
 • pozna vpliv enoloških postopkov na lastnosti vina,
 • razloži vpliv sestavin na lastnosti vina,
 • razloži pomen in vpliv embalaže za vino,
 • razloži oznake na etiketi,
 • razvije spretnosti organoleptičnega ocenjevanja,
 • razvrstiti vina po vinorodnih območjih,
 • oceni koristnost uživanja vina.

Dijak je zmožen:

 • upoštevati gosta kot osebnost in izražati spoštljiv odnos,
 • gostu predstaviti in priporočati vino v tujem jeziku,
 • načrtovati in pripraviti potek dela ter kontrolirati in oceniti rezultate dela,
 • predstaviti geografske značilnosti slovenskih vinorodnih področij,
 • povezovati značilnosti vin glede na geografske regije,
 • uporabiti zemljevid za orientacijo in predstavitev posameznih regij Slovenije in sveta, kjer uspeva vinska trta,
 • opisati značilnosti podnebja, tip reliefa, prsti za vinorodne pokrajine v Sloveniji in svetu,
 • razložiti pomen vinogradništva kot pomembne gospodarske panoge,
 • podati osebno izkaznico republike Slovenije (državni simboli - himna, grb, zastava, organi oblasti,…).
DTP 3 PRIPRAVI ENOSTAVNE MEŠANE PIJAČE

Cilji

Cilji ključnih kvalifikacij

Dijak je zmožen:

 • pripraviti primeren mise en place,
 • razlikovati pijače po skupinah,
 • predstaviti  značilnosti posamezne pijače,
 • kombinirati pijače med seboj,
 • uporabiti določeno recepturo,
 • uporabiti ustrezno tehniko mešanja,
 • pripraviti ustrezno dekoracijo,
 • pripravljeno mešano pijačo postreči.

Dijak:

 • pozna pomen priprave  in primernost ponudbe mešanih brezalkoholnih in alkoholnih pijač,
 • pozna vrste in uporabnost barskega inventarja,
 • definira in razume merske enote,
 • zna utemeljiti pomen strokovno neoporečnega in estetskega dela,
 • ovrednoti pomen  dobrega mešalca pijač,
 • razume vpliv surovin na kakovost žganih pijač,
 • glede na način pridobivanja napove značilnosti žganih pijač,
 • določi vpliv sestavin na lastnosti žganih pijač,
 • določi vpliv sestavin na brezalkoholno in alkoholno mešano pijačo,
 • razloži izraze, ki se uporabljajo za označevanje žganih pijač,
 • presodi koristnost uživanja žganih pijač.

Dijak je zmožen:

 • preračunavati merske enote,
 • poimenovati pripomočke, ki jih potrebuje pri mešanju pijač,
 • v tujem jeziku povedati recepturo in tehniko mešanja,
 •  mešano pijačo postreči z ustreznim nagovorom,
 • upoštevati likovne zakonitosti oblikovanja,
 • razumeti odnose med barvo, obliko in velikostjo,
 • izkazovati svoje znanje in ustvarjalnost v likovnem komponiranju,
 • kritično vrednotiti estetske vidike oblikovanja,
 • poznati pomen ustvarjalnosti in inovativnosti,
 • zapisati in pregibati imena pijač v skladu s slovničnimi in pravopisnimi pravili;
 • pravilno zapisati merske enote;
 • napisati predstavitev postopka;
 • skrbeti za pravilno držo pri delu in ohranjanje zdravja,
 • biti ustvarjalen pri odkrivanju novih tehnik mešanja,
 • razumeti in upoštevati veljavno zakonodajo o žganih pijačah.