SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: NATAKAR

KATALOG ZNANJA

Ime vsebinskega sklopa

POSTREŽBA REDNIH IN IZREDNIH OBROKOV

Katalog znanja je določil Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje na 88. seji 16.12.2005

Usmerjevalni cilji

Dijak bo zmožen:

KOMPETENCE

Oznaka

KOMPETENCE

NIVO OSVAJANJA KOMPETENC

RIO

Postrežba rednih in izrednih obrokov           

RIO 1

Postreže redne obroke na različne načine v vseh vrstah gostinskih obratov

 

 

napredni

RIO 2

Postreže izredne obroke in catering

 

 

napredni

RIO 3

Marinira, filira, razkosava, flambira enostavne jedi pred gostom

 

 

napredni


Operativni cilji

RIO 1 POSTREŽE REDNE OBROKE NA RAZLIČNE NAČINE V VSEH VRSTAH GOSTINSKIH OBRATOV

Cilji

Cilji ključnih kvalifikacij

Dijak je zmožen:

 • strokovno brezhibno delati v strežbi prodajnih obratov vseh vrst in višjih kategorij gostinskih obratov,
 • povezovati postrežbo jedi in pijač,
 • postreči redni obrok na različne načine (ameriški, angleški, francoski),
 • deservirati  z obvladovanjem  vseh različnih tehnik,
 • hkrati opravljati več različnih faz dela na različnih nivojih,
 • povezovati posamezne faze dela v celoto,
 • ponovno urediti prostor za sprejem gostov.

Dijak:

 • pozna sestavo in ponudbo  dnevnih obrokov,
 • obvladuje  različne načine ponudbe in strežbe rednih obrokov,
 • pozna in upošteva posebne  organizacijske oblike dela strežnega osebja,
 • načrtuje in  v naprej pripravi potek dela ter kontrolira in oceni svoje rezultate dela,
 • obvladuje delo s sodobno informacijsko komunikacijsko tehnologijo in specialnimi programi.

 

Dijak je zmožen:

 • razvijati metode ustvarjalnega mišljenja ob samem delu z opazovanjem, s primerjanjem,
 • utemeljiti povezanost in soodvisnost med izražanjem in ustvarjanjem,
 • jasno, razumljivo in v knjižnem jeziku nastopiti pred gostom;
 • delati odgovorno in samostojno,
 • spremljati rezultate svojega dela ter jih  samokritično ovrednotiti,
 • upoštevati zaupnost in diskretnost ter biti pošten, prijazen ter vljuden do gostov, delodajalca in sodelavcev.
RIO 2  POSTREŽE  IZREDNE OBROKE  IN  CATERING

Cilji

Cilji ključnih kvalifikacij

Dijak je zmožen:

 • odgovorno sodelovati v timu pri postrežbi vseh izrednih obrokov,
 • biti fleksibilen in se prilagoditi razmeram pri postrežbi obroka izven matične hiše,
 • pripraviti prostor glede na vrsto obroka in opraviti generalno vajo v timu,
 • delati timsko in upoštevati navodila vodje,
 • sprejeti goste ter upoštevati pravila bontona in pravila protokolarne strežbe,
 • postreči jedi in pijače po pravilnem zaporedju,
 • upoštevati postavljni  minutnik,
 • uporabiti različne tehnike deserviranja,
 • opraviti zaključna dela.

Dijak:

 • utemelji razlike med posameznimi vrstami  izrednih  obrokov,
 • oceni dejavnike in izbere ter predlaga ustrezen način postrežbe,
 • pozna termične postopke priprave hrane ter primerne jedi za izredne obroke,
 • pozna postopke transporta pripravljenega obroka,
 •  ovrednoti prednosti timskega dela,
 • se zaveda pomena opravljene generalne vaje,
 • pozna osnove protokola, se vede po  bontonu in upošteva pravila protokolarne postrežbe,
 • se zmore  prilagoditi razmeram tudi izven matične hiše v skladu s pravili HACCP,
 • pozna zakonska določila, vezana na prireditev,
 • spozna najpomembnejše pravne predpise, ki veljajo za gostinstvo,
 • z izračunavanjem kazalnikov ugotavlja razvitost gostinstva.

Dijak je zmožen:

 • pri delu izven matične hiše upoštevati HACCP,
 • upoštevati toplotne prevodnosti  transportnih posod,
 • se prilagajati različnim situacijam,
 • se primerno odzivati v dveh tujih jezikih,
 • improvizirati  pri delu v novih in drugačnih situacijah,
 • kritično analizirati svoje delo,
 • odgovorno sodelovati v timu in upoštevati navodila vodje,
 • samoiniciativno in odgovorno prevzemati naloge v novih in nenadnih situacijah,
 • obvladovati čustva v frustracijskih in stresnih situacijah,
 • zaupati vase pri odgovornih nalogah in v novih situacijah,
 • korektno in strokovno brezhibno ter prijazno opravljati poklicno delo,
 • hitro odreagirati in nastopati v različnih vlogah, če tako narekuje situacija v prid naročnika oziroma delodajalca,
 • ponuditi pomoč ali jo znati strokovno sprejeti v nepredvidenih situacijah,
 • upoštevati pravne in druge zakonske določbe in  predpise.
RIO 3     MARINIRA, FILIRA, RAZKOSAVA, FLAMBIRA ENOSTAVNE JEDI PRED GOSTOM

Cilji

Cilji ključnih kvalifikacij

Dijak je zmožen:

 • pripraviti mise en place za posamezen postopek dela,
 • upoštevati higieno in estetiko dela,
 • s pomočjo strokovno opraviti postopek dela,
 • racionalno uporabiti posamezne sestavine za pripravo jedi pred gostom,
 • končano jed ustrezno porcionirati in dekorirati,
 • jed na ustrezen način  postreči.

Dijak:

 • utemelji  strokovni, psihološki in ekonomski pomen priprave jedi pred gostom,
 • prepozna in pravilno izbere inventar,
 • oceni stopnjo nevarnosti ter upošteva pravila zaščite varstva pri delu,
 • pojasni postopke priprave posamezne jedi,
 • pozna sodobne trende v porcioniranju in dekoriranju jedi,
 • zna racionalno ravnati z živili,
 • pozna tehniko postrežbe pripravljenih jedi pred gostom.

Dijak je zmožen:

 • v  tujem jeziku opisati postopek dela pred gostom in odgovoriti na morebitna vprašanja gostov,
 • ustrezno uporabljati strokovne izraze in terminologijo v tujem jeziku;
 • zapisati  strokovne izraze v skladu s slovenskim pravopisom;
 • poiskati pomen besed v SSKJ oziroma ustreznem  terminološkem slovarju,
 • upoštevati toplotne prevodnosti posod in pribora,
 • uporabiti gasilni aparat,
 • skrbeti za urejenost delovnega mesta,
 • pokazati pravilen pristop in odnos do gostov.