SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: NATAKAR

KATALOG ZNANJA

Ime vsebinskega sklopa

TEHNIKE  DELA PRI POSTREŽBI GOSTOV

Katalog znanja je določil Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje na 88. seji 16.12.2005

Usmerjevalni cilji

Dijak bo zmožen:

KOMPETENCE

oznaka

KOMPETENCE

NIVO OSVAJANJA KOMPETENC

TDS              Tehnike dela pri postrežbi gostov

TDS 1

Opravlja pripravljalna in zaključna dela v pripravljalnici in v prostorih za goste

 

rutinski

 

TDS 2

Postreže posamezne jedi na osnovne načine

 

rutinski

 


Operativni cilji

TDS 1   Opravlja pripravljalna in zaključna  dela v pripravljalnici in v prostorih za goste

Cilji

Cilji ključnih kvalifikacij

Dijak je zmožen:

 • opraviti vsa pripravljalna dela v natakarski pripravljalnici,
 • postaviti mize za različne priložnosti in obroke,
 • urediti servirne in pomožne mizice,
 • pripraviti pogrinjke,
 • oblikovati servietke na različne načine, glede na priložnost,
 • pripraviti in uporabiti ustrezno dekoracijo,
 • po končanem delu urediti pripravljalnico in prostore za goste.

Dijak:

 • oceni pomen urejenosti natakarske pripravljalnice za nemoteno delo,
 • utemelji razlike glede postavitve miz,
 • utemelji pomen ureditve in uporabe pomožne in servirne mize,
 • razlikuje pogrinjke glede na vrsto obroka in gostinskega obrata,
 • pozna likovne zakonitosti (barve, oblike, proporci…),
 • pozna pomen vpliva reklame na posameznika,
 • pozna hierarhijo potreb, loči fiziološke in psihološke potrebe.

Dijak je zmožen:

 • opisati opremo in inventar  v pripravljalnici  in v prostorih za goste ter pogrinjke v tujem jeziku,
 • pritegniti pozornost in omogočiti dobro počutje gosta,
 •  ločiti med estetskim in neestetskim (kičem),
 • upoštevati zakonitosti barvnega nauka in kompozicijska načela,
 • ustvarjalno razmišljati in realizirati  svoje ideje,
 • razvijati domišljijo in prostorsko ter predmetno predstavljivost,
 • obvladati uporabo različnih površin in oblik,
 • primerjati sodobno oblikovanje z oblikovanjem v preteklosti,
 • razumeti značilnosti industrijskega oblikovanja predmetov in jih razlikovati od umetniških,
 • preko ustreznih medijev poiskati vire.
TDS 2       Postreže posamezne jedi na osnovne načine

Cilji

Cilji ključnih kvalifikacij

Dijak je zmožen:

 • prevzeti naročeno iz kuhinje,
 • uporabljati različne tehnike nošenja krožnikov,
 • strokovno uporabljati preložilni pribor,
 • postreči posamezne skupine jedi,
 • pravilno, strokovno  deservirati z  estetskega, higienskega in socialnega vidika.

Dijak:

 • razlikuje med vsemi načini strežbe in utemelji pravilnost izbora strežbe posameznih skupin jedi glede na vrsto obroka,
 • razlikuje značilnosti posameznih skupin jedi in jih upošteva pri postrežbi,
 • pojasni  specifike postrežbe penzionskih in a la carte gostov,
 • razloži postopke različnih načinov deserviranja,
 • obvlada bonton pri prehranjevanju z vidika gosta in z vidika strežnega osebja,
 • upošteva posebnosti gostov ( invalidnost idr..) in ustrezno odreagira.

 

Dijak je zmožen:

 • primerno in odgovorno  ravnati s tujo lastnino,
 • povezovati znano z neznanim,
 • odkriti odnose med celoto in deli,
 • skrbeti za pravilno držo pri delu za ohranjanje svojega zdravja,
 • biti ustvarjalen pri odkrivanju novih tehnik dela,
 •  v  tujem jeziku našteti in opisati  načine strežbe in razlike med njimi,
 • uporabljati znanje za izračun površine,
 • prepoznati motnje hranjenja in razložiti pomen psihološkega vidika hranjenja,
 • imeti samospoštovanje na osnovi strokovnega znanja,
 • razvijati motorične sposobnosti v okviru svojih zmožnosti,
 • biti strpen do potreb drugih in drugačnih.