B. POSEBNI DEL

PREDMETNIK : NATAKAR (SI) /SPI

PROGRAMSKE ENOTE

1. letnik

2. letnik

3. letnik

SKUPNO št.
ur in tednov

št. ur na

št. ur na

št. ur na

teden

leto

teden

leto

teden

leto

A – Splošno izobraževalni predmeti-ključne kvalifikacije

Slovenščina

 

 

 

 

 

 

213

Italijanščina (drugi jezik)

 

 

 

 

 

 

164

Matematika

 

 

 

 

 

 

213

Tuji jezik

 

 

 

 

 

 

164

Umetnost

 

 

 

 

 

 

33

Naravoslovje*

 

 

 

 

 

 

66

Družboslovje

 

 

 

 

 

 

132

Športna vzgoja

 

 

 

 

 

 

164

Skupaj A

16

528

13

429

12

192

1149

               

B – Strokovno vsebinski sklopi **

 Skupne osnove v gostinstvu

 

 

 

 

 

 

262

Tehnike dela pri postrežbi gostov

 

 

 

 

 

 

295

Delo v točilnici in postrežba pijač

 

 

 

 

 

 

197

Komuniciranje z gosti in poslovanje

 

 

 

 

 

 

132

Postrežba rednih in izrednih obrokov

 

 

 

 

 

 

213

Skupaj B

12

396

15

495

13

208

1099

Od tega

C – Praktično izobraževanje v šoli

Praktični pouk

5

165

10

330

10

160

655

Č – Praktično izobraževanje v delovnem procesu

Praktično usposabljanje z delom

 

114

 

114

 

684

912

D – Interesne dejavnosti

Interesne dejavnosti

 

64

 

64

 

32

160

E – Odprti kurikulum

Na ravni šole

5

165

5

165

7

112

442

Skupno število ur pouka (A+B+E)

33

1089

33

1089

32

512

2690

Skupno število  praktičnega  izobraževanja (C+Č)

 

279

 

444

 

844

1567

Skupno število  ur izobraževanja v šoli (A+B+D+E)

 

1153

 

1153

 

544

2850

Skupaj (A+B+Č+D+E)

 

1267

 

1267

 

1228

3762

Število tednov izobraževanja v šoli

 

33

 

33

 

16

82

Število tednov praktičnega usposabljanja z delom

 

3

 

3

 

18

24

Število tednov interesnih dejavnosti

 

2

 

2

 

1

5

Skupno število tednov izobraževanja

 

38

 

38

 

35

111

Pojasnila k predmetniku:
* Neintegrirani del naravoslovja.  Za celotni katalog znanja je predvideno 132 ur.
**  V vsebinskih sklopih in interesnih dejavnostih  integrirani cilji ključnih kvalifikacij naravoslovje, družboslovje, umetnost, podjetništvo, zdravje in varnost pri delu, okoljska vzgoja, socialne spretnosti, učenje učenja ter načrtovanje in vodenje kariere.
Z individualno učno pogodbo se obseg praktičnega usposabljanja z delom pri delodajalcu lahko poveča na 7 tednov v 1. in 2. letniku in na 19 tednov v 3. letniku; poleg tega se z individualno učno pogodbo lahko določi, da dijak opravlja namesto praktičnega pouka v 2. in 3. letniku (2 dni na teden) praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu.

IZVEDBA IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Izobraževalni program izvajajo šola in delodajalci. Praktično usposabljanje z delom se izvaja pri delodajalcih s sklenjeno kolektivno ali individualno učno pogodbo.

VSEBINSKI SKLOPI

V tabeli so prikazani vsebinski sklopi, razdeljeni na poklicne kompetence, vključno s strukturiranjem teh kompetenc po nivojih.

OZNAKA VSEBINSKI SKLOPI IN Poklicne kompetence NIVO OSVAJANJA KOMPETENCE

SKUPNE OSNOVE V GOSTINSTVU

 

SOG1

dijak se osebno uredi in pripravi na delo.

 

rutinski nivo

 

SOG2

Pozna, vzdržuje in skladišči inventar, varno in varčno ravna s stroji in napravami.

 

rutinski nivo

 

SOG3

Pozna in izvaja osnovna dela v kuhinji.

osnovni nivo

 

 

TEHNIKE DELA PRI POSTREŽBI GOSTOV

 

TDS1

Opravlja pripravljalna in zaključna dela v pripravljalnici in prostorih za goste.

 

rutinski nivo

 

TDS2

Postreže posamezne jedi na osnovne načine.

 

rutinski nivo

 

DELO V TOČILNICI IN POSTREŽBA PIJAČ

 

DTP1

Pripravi in postreže brezalkoholne, alkoholne pijače, tople napitke in prigrizke.

 

rutinski nivo

 

DTP2

Postreže buteljčna vina.

 

 

napredni nivo

DTP3

Pripravi enostavne mešane pijače.

 

 

napredni nivo

KOMUNICIRANJE Z GOSTI IN POSLOVANJE

 

KGP1

Predstavi pisno in dnevno ponudbo v prehranskih obratih.

 

rutinski nivo

 

KGP2

Sprejme goste, priporoča in prevzema naročila v obratih s pijačami in pri rednih obrokih.

 

rutinski nivo

 

KGP3

Obračunava storitve in pripravi dnevni obračun.

 

 

napredni nivo

POSTREŽBA REDNIH IN IZREDNIH OBROKOV

 

RIO1

Postreže redne obroke na različne načine v vseh vrstah gostinskih bratov.

 

 

napredni nivo

RIO3

Postreže izredne obroke in catering.

 

 

napredni nivo

RIO4

Marinira, filira, razkosava, flambira enostavne jedi pred gostom.

 

 

napredni nivo

ZNANJE, KI GA MORAJO IMETI IZVAJALCI POSAMEZNEGA PREDMETA OZIROMA VSEBINSKEGA SKLOPA

Predmet  oziroma  vsebinski sklop (VS)

Izvajalec

Znanje

Slovenščina

učitelj

visokošolska izobrazba iz  slovenskega jezika in književnosti

Italijanščina ( drugi jezik)

učitelj

visokošolska izobrazba iz  italijanščine

Tuji jezik

učitelj

visokošolska izobrazba iz ustreznega tujega jezika

Matematika

učitelj

visokošolska izobrazba iz matematike

Umetnost

učitelj

visokošolska izobrazba iz  umetnosti ali likovnega področja

Naravoslovje

učitelj

visokošolska izobrazba iz biologije, kemije ali fizike

laborant

srednja izobrazba ali srednja strokovna izobrazba  iz kemije ali drugega izobraževalnega programa, ki vsebuje  vsaj 315 ur biologije ali kemije ali predmetov s kemijskega ali biološkega področja

Družboslovje

učitelj

visokošolska izobrazba  iz zgodovine, geografije ali sociologije

Športna vzgoja

učitelj

visokošolska izobrazba iz športne vzgoje

VS: Skupne osnove v gostinstvu

učitelji

visokošolska izobrazba iz  zdravstva, veterine, biologije ali kemije

visokošolska izobrazba iz  psihologije, pedagogike, sociologije turizma ali hotelirstva

visokošolska izobrazba iz živilske tehnologije, kemije ali biologije

visokošolska izobrazba iz ekonomije, organizacije dela, turizma ali hotelirstva

učitelj praktičnega pouka (strežba/kuharstvo)

visokošolska, višja ali srednja strokovna izobrazba iz gostinstva

VS: Tehnike dela pri postrežbi gostov

učitelji

 

visokošolska izobrazba iz  psihologije, pedagogike, sociologije, komunikologije, turizma ali hotelirstva

učitelj praktičnega pouka (strežba)

visokošolska, višja ali srednja strokovna izobrazba iz gostinstva

VS: Delo v točilnici in postrežba pijač

učitelji

 

visokošolska izobrazba iz  živilske tehnologije, kemije ali biologije.

visokošolska izobrazba iz  ekonomije, organizacije dela, turizma ali hotelirstva.

učitelj praktičnega pouka (strežba)

visokošolska izobrazba iz računalništva ali informatike

visokošolska, višja ali srednja strokovna izobrazba iz gostinstva

VS: Komuniciranje z gosti in poslovanje

učitelji

visokošolska izobrazba iz psihologije, pedagogike, sociologije, komunikologije, turizma ali hotelirstva

visokošolska izobrazba iz  ekonomije, organizacije dela, turizma ali hotelirstva

visokošolska izobrazba iz računalništva ali informatike

učitelj praktičnega pouka (strežba/kuharstvo)

visokošolska, višja ali srednja strokovna izobrazba iz gostinstva

VS: Postrežba rednih in izrednih obrokov

učitelj

 

visokošolska izobrazba iz računalništva ali informatike

visokošolska izobrazba iz  psihologije, pedagogike, sociologije, komunikologije, turizma ali hotelirstva

visokošolska izobrazba iz ekonomije, organizacije dela, turizma ali hotelirstva

učitelj praktičnega pouka (strežba)

visokošolska, višja ali srednja strokovna izobrazba iz gostinstva