A. SPLOŠNI DEL

Izobraževalni program: NATAKAR (izobraževalni program s slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem območju slovenske Istre)

Naziv poklicne izobrazbe:natakar/ natakarica

Trajanje izobraževanja: tri leta

Cilji izobraževalnega programa

Poleg splošnih ciljev izobraževalni program omogoča dijakom, da:           

Program ima še naslednje posebne cilje:

Obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja

Vsebinski sklopi

Obvezni  načini preverjanja in  ocenjevanja znanja

Skupne osnove  v gostinstvu

ustno, projektno delo, storitev in delovna poročila

Tehnike dela pri postrežbi gostov

Delo v točilnici in postrežba pijač

Komuniciranje z gosti in poslovanje

Postrežba rednih in izrednih obrokov

Preverjanje in ocenjevanje vsebinskih sklopov skupaj pripravijo in izvedejo učitelji, ki uresničujejo cilje vsebinskega sklopa.

Pogoji za napredovanja in dokončanje izobraževanja

Pogoji za napredovanje

V višji letnik lahko napredujejo dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh predmetov in vsebinskih sklopov letnika, opravili interesne dejavnosti in obveznosti praktičnega usposabljanja pri delodajalcu oziroma napredujejo po sklepu programskega učiteljskega zbora.

Za dijake z individualno učno pogodbo je pogoj za napredovanje iz drugega v tretji letnik opravljanje vmesnega preizkusa.

Pogoji za dokončanje

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe morajo dijaki uspešno dokončati zaključni letnik izobraževanja s pozitivnimi ocenami iz vseh predmetov in vsebinskih sklopov, opraviti vse interesne dejavnosti ter obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom pri delodajalcu in zaključni izpit.

Vsebina zaključnega  izpita

MODULI

Pomočnik kuharja

Nacionalno poklicno kvalifikacijo pomočnik/pomočnica kuharja  pridobi, kdor je uspešno ocenjen iz navedenih kompetenc učnih sklopov strokovnega dela izobraževalnega programa.

OZNAKA

 VSEBINSKI SKLOPI IN POKLICNE KOMPETENCE

NIVO OSVAJANJA KOMPETENCE

SOG        SKUPNE OSNOVE V GOSTINSTVU

SOG 1

Osebno se uredi in pripravi na delo

 

rutinski nivo

 

SOG 2

Pozna, vzdržuje in skladišči inventar, živila, racionalno ravna s stroji in napravami

 

rutinski nivo

 

 TEHNOLOGIJA PRIPRAVLJANJA JEDI

TPJ 1

  • Mehansko in toplotno obdela živila

 

rutinski nivo

 

TPJ 2

  • Pripravi in izdela porcije na osnovi normativov

 

rutinski nivo

 

TPJ 3

  • Pravilno ravna z živili in kuhano hrano

osnovni nivo

 

 

Pomočnik natakarja

Nacionalno poklicno kvalifikacijo pomočnik/ pomočnica natakarja pridobi, kdor je uspešno ocenjen iz navedenih kompetenc učnih sklopov strokovnega dela izobraževalnega programa:

OZNAKA

VSEBINSKI SKLOPI IN POKLICNE KOMPETENCE

 NIVO OSVAJANJA KOMPETENC

SKUPNE OSNOVE V GOSTINSTVU

SOG1

Osebno se uredi in pripravi na delo

 

rutinski nivo

 

SOG2

Pozna, vzdržuje in skladišči inventar,  varno in varčno ravna s stroji in napravami

 

rutinski nivo

 

TEHNIKE DELA PRI POSTREŽBI GOSTOV

TDP1

Opravlja pripravljalna in zaključna dela v pripravljalnici  in prostorih za  goste

 

rutinski nivo

 

TDP2

Postreže  posamezne jedi na osnovne  načine

 

rutinski nivo

 

DELO V TOČILNICI IN POSTREŽBA PIJAČ

DTP1

Pripravi in postreže brezalkoholne, alkoholne pijače, tople napitke  in prigrizke

 

rutinski nivo

 

KOMUNICIRANJE Z GOSTI IN POSLOVANJE

KGP1

Sprejme goste, priporoča in prevzema naročila v obratih s pijačami in pri rednih obrokih

 

rutinski nivo

 

POSTREŽBA REDNIH IN IZREDNIH OBROKOV

RIO1

Izvaja osnovna dela pri postrežbi gostov

osnovni nivo

 

 

RIO2

Pomaga pri  strežbi po navodilih natakarja

osnovni nivo