SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: RAČUNALNIKAR

ZAKLJUČNI IZPIT

IZDELEK Z ZAGOVOROM

VSEBINA

1. Ime izpitne enote

2. Izpitni cilji

3. Izpeljava izpita

4. Poklicne kompetence

5. Ocenjevanje

6. Primeri izdelkov oziroma storitev

1. Ime izpitne enote

IZDELEK oziroma STORITEV IN ZAGOVOR

2. Izpitni cilji

Na izpitu ocenjujemo poklicne in  splošne kompetence, ki so jih dijaki pridobili pri strokovnih vsebinskih sklopih

v katerih se povezujejo cilji strokovne teorije, praktičnega izobraževanja in ključnih kompetenc.

Na izpitu kandidat izkaže naslednje poklicne in ključne kompetence:

3. Izpeljava izpita

Izdelek oziroma storitev in zagovor vsebuje elemente:

Preden kandidati pristopijo k izdelavi izdelka oziroma opravljanju storitve morajo načrtovati ustrezen izbor materialov, orodij, strojev in naprav ter določiti ustrezne tehnološke postopke. Ob izdelavi izdelka oziroma opravljanju storitve vodijo ustrezno dokumentacijo.

Izdelek oziroma storitev in zagovor se opravlja po projektni metodi dela. Glede na obseg in vsebino je izvedba projektnega dela lahko skupinska ali individualna.

Zagovor je sestavljen iz dveh delov:

 
Pri strokovnem zagovoru kandidat utemeljuje uporabo materialov, orodij, strojev in naprav, izbranih tehnoloških postopkov ter upoštevanje predpisov iz varnosti in zdravja pri delu ter varovanja okolja za izdelek, ki ga je izdelal oziroma storitev, ki jo je opravil.

4. Poklicne kompetence

Izdelek oziroma storitev

Elementi

Poklicne kompetence

Upravljanje s programsko opremo računalnika

 • Nameščanje, testiranje in posodabljanje sistemske programske opreme in operacijskega sistema
 • Nastavi osnovne parametre sistema BIOS (dodajanje diskov, vključevanje komponent, vrstni red zagona, datum, čas),
 • opravi logično razdelitev diska,
 • namesti in nastavi operacijski sistem,
 • poišče in pridobi gonilnike za notranjo strojno opremo,
 • poišče in pridobi gonilnike za periferne naprave,
 • namesti in preveri delovanje operacijskega sistema in perifernih naprav,
 • namesti sistemsko programsko opremo po navodilih izvajanja opravil znotraj operacijskih sistemov (testiranje in posodabljanje operacijskih sistemov),
 • namešča standardno programsko opremo,
 • konfigurira nameščeno programsko opremo,
 • zaganja in varno zaključuje delo na računalniškem sistemu,
 • nastavlja profile uporabniških računov,
 • opravlja posodobitve operacijskega sistema,
 • namešča in posodablja antivirusno programsko opremo,
 • išče in odstranjuje viruse.
 • Zaveda se posledic napačne uporabe programske opreme,
 • razlikuje programsko aplikativno in sistemsko opremo,
 • našteje lastnosti različnih medijev za arhiviranje,
 • pozna pogoje za shranjevanje medijev,
 • loči med licenčno in nelicenčno programsko opremo.

Upravljanje s strojno opremo računalnika

 • Odpravljanje napak strojne opreme
 • Preveri delovanje strojne oprem,.
 • evidentira napake,
 • vodi evidenco vzdrževanja in servisiranja,
 • pridobi podatke o določeni računalniški komponenti,
 • odpravi lažje napake računalniške strojne opreme, ki se lahko pojavijo med delovanjem,
 • testira računalnik oz. komponento; če napaka ni odpravljena, ponovno ukrepa,
 • pri zunanjih izvajalcih organizira odpravljanje večjih napak,
 • preventivno vzdržuje sisteme za hlajenje.

Sestavljanje računalnikov

 • Sestavljanje računalnikov
 • Pridobi podatke o določeni računalniški komponenti,
 • izbere najprimernejšo komponento glede na zahtevano konfiguracijo računalnika,
 • nastavi računalniške komponente po navodilih proizvajalca,
 • namesti standardno strojno opremo po navodilih,
 • poveže in priklopi periferne naprave (tipkovnica, miška, tiskalnik, projektor, monitor, zunanji disk …),
 • predlaga zamenjavo neustrezne/zastarele komponente,
 • sestavi celoten delujoč računalniški sistem.

Delo z računalniškimi omrežji

 • Postavljanje in vzdrževanje enostavnih računalniških omrežij
 • Postavi enostavno računalniško omrežje po načrtu,
 • namesti računalnik in tiskalnik v omrežje,
 • preveri delovanje in odpravi enostavne napake na enostavnih računalniških omrežjih,
 • namesti in konfigurira internetne in omrežne storitve,
 • nastavi računalniške vire za skupno rabo (mape, diski, tiskalniki),
 • vključi delovno postajo v domeno ter nastavi način preverjanja istovetnosti uporabnikov,
 • nastavlja osebni požarni zid.
 • Loči med varno in nevarno komunikacijo,
 • prepozna škodljive dejavnike in nevarnosti, ki jim je izpostavljen računalniški sistem,
 • pozna elemente računalniškega sistema in omrežja.

Predpisi o varstvu pri delu in varovanju okolja

 • Varovanje okolja
 • Požarna varnost
 • Varstvo pri delu
 • Pozna okoljevarstvene standarde in vidik družbe,
 • predvidi škodljivost odpadkov,
 • pozna osnovne predpise o požarni varnosti,
 • pozna osnovne predpise o varnosti pri delu z napravami, pri katerih obstaja nevarnost zaradi visoke napetosti dotika,
 • predstavi določbo in temeljna načela Zakona o varnosti in zdravju pri delu,
 • pozna pravila o varnosti in zdravju pri delu ter varovanju okolja na delovnem mestu,
 • pozna, razume in upošteva opozorila, prepovedi, informacije in navodila za varno delo, pravila ravnanja,
 • pozna vsebino Izjave o varnosti z oceno tveganja.

Tehniška dokumentacija

 • Uporaba tehniške dokumentacije
 • Pozna enostavne blok sheme,
 • riše in bere enostavne tehniške risbe,
 • bere enostavne sheme in povezuje elemente v funkcionalno celoto,
 • razume enostavna strokovna navodila v tujem jeziku.

Organizacija in medčloveški odnosi v delovnem procesu

 • organizacijska kultura
 • Predstavi zgodovinski razvoj svoje stroke in njeno vključenost v širši družbeni kontekst,
 • opiše organizacijske strukture podjetja (funkcijske, hierarhične, divizijske, procesne, projektne),
 • pozna organizacijo podjetja (nabava, kontrola, proizvodnja, skladišče, prodaja, uprava),
 • določi postopke enostavnih opravil na osnovi delovnih navodil,
 • pozna pomen delovnega mesta v strukturi podjetja,
 • pozna elemente organizacijske kulture (pomen svojega dela v ožjem delovnem okolju, v delovnem procesu …),
 • pozna pomen timskega dela.

 

5. Ocenjevanje

MERILA OCENJEVANJA

Merila ocenjevanja in število točk se prilagodijo izdelku oziroma opravljanju storitve.

področje ocenjevanja merila ocenjevanja število točk
1
načrtovanje

Načrtovanje (zasnova)

10

Poznavanje in razumevanje izdelka oziroma storitve

Smisel za organizacijo

Strokovnost

Metodološka izvedba

  2
izvedba

Izbor ustrezne tehnologije

60

Urejenost delovnega prostora

Kreativnost

Realizacija izvedene naloge

Natančnost

Varčnost

Samostojnost

Izvirnost reševanja težav

Varna uporaba delovnega mesta – varstvo pri delu, varovanje narave

3
dokumentacija

Izkoriščenost izbrane tehnologije

10

Metodološka izvedba

Preglednost

  4
zagovor

Utemeljitev uporabnosti

20

Predstavitev (samostojnost, kreativnost, nastop)

Uporaba sodobnih tehnologij

Pravilna uporaba virov in podatkov

Strokovni zagovor

SKUPAJ 100

 

Predlog pretvorbe točk v oceno

številčna ocena število točk
odlično (5) 88 - 100
prav dobro (4) 75 - 87
dobro (3) 62 - 74
zadostno (2) 50 - 61

 6. Primer

a) Naslov:
Priprava in vzdrževanje računalnika

b) Elementi:

c) Opis:

d) Poklicne kompetence, ki jih mora dijak izkazati:

e) Zagovor:

 1. predstavitev - Dijak pri predstavitvi izdelka oziroma storitve predstavi temo, kot celoto in podrobneje še svoj del teme. Predstavitev mora biti izvedena s pomočjo sodobne IKT tehnologije in praktični prikaz (kjer je to mogoče).
 2. Zagovor o izdelku

f) Ocenjevanje:

merila ocenjevanja

Zmožnosti, kompetence, pričakovani možni rezultati…

Možno število točk

Doseženo število točk

Načrtovanje

Načrtovanje (zasnova)

Pristop k izvajanju projekta, načrtovanje izvedbe…

2

 

Poznavanje in razumevanje izdelka oziroma storitve

Razloži problem in nakaže pristop k rešitvi (kaj mu je storiti in kako)

2

 

Smisel za organizacijo

Organizira potek in postopek realizacije menjave delov v računalniškem sistemu

2

 

Strokovnost

Navede postopke, elemente in material, ki ga bo uporabil

2

 

Metodološka izvedba

Pripravi osnutek in okvirni načrt izvedbe

2

 

Izvedba

Izbor ustrezne tehnologije

Utemelji izbiro in (u)porabo materiala

4

 

Urejenost delovnega prostora

Izvedba je realizirana skladno z načeli dobre prakse

5

 

Kreativnost

Glede na zastavljen načrt, je uporabil sodobne materiale, optimalno programiral…

10

 

Realizacija izvedene naloge

Realizacija izkazuje zadostitev zastavljenim zahtevam

10

 

Natančnost

Dosledno je upošteval metodologijo izdelave in realizacije izdelka

5

 

Varčnost

Za realizacijo je uporabil optimalen krmilnik in optimalen potreben material (optimalni parametri glede na ceno)

5

 

Samostojnost

Izdelek tako v fizičnem kot v programskem smislu izvede brez pomoči mentorja

7

 

Izvirnost reševanja težav

Denimo, da si je za lažjo organizacijo dela pripravil neke nove preglednice - neka, kar ni bilo zahtevano

7

 

Varna uporaba delovnega mesta – varstvo pri delu, varovanje narave

Navedene so nevarnosti s stališča varstva pri delu, ekologije in ukrepe za varno delo ter varovanje zdravja in okolja

7

 

Dokumentacija

Izkoriščenost izbrane tehnologije

Pokazal je poznavanje trenutno razpoložljivih krmilnikov in materialov ter s tem vplival na ceno izdelka ter na morebitne druge potrebne zahteve (luči, motor za zapornico, žice…)

3

 

Metodološka izvedba

V smiselni obliki poda načrt, kosovnico, tehnološke postopke za izdelavo, navedel je vse potrebne korake in ves material …

4

 

Preglednost

Izkazuje pregledno dokumentacijo v skladu z načeli o dobri dokumentaciji, predloženo dokumentacijo je mogoče takoj in brez dodatnih pojasnil uporabiti v proizvodnem procesu za izdelavo enakega izdelka (recimo realen primer menjave osnovne plošče)

3

 

Zagovor

Utemeljitev uporabnosti

Utemelji smiselnost, uporabnost izdelka, pridobitve, dobre lastnosti

2

 

Predstavitev (samostojnost, kreativnost, nastop)

Izkaže suverenost in lastni prispevek pri dani nalogi, uporabi možnosti, ki jih ponuja sodobna IKT tehnologija in s tem izkaže tudi znanja za uporabo IKT, pri predstavitvi se mu ne zatika, jezik teče gladko, uporablja pravilne sklone in predloge, ne momlja, pri poslušalcih vzbudi zanimanje…

6

 

Uporaba sodobnih tehnologij

Navede, katere kako je pripravil izdelek oziroma storitev in katere tehnološke postopke oziroma tehnologije je uporabil

2

 

Pravilna uporaba virov in podatkov

Navede vire podatkov ter kako je te podatke uporabil pri svojem izdelku oziroma storitvi

1

 

Strokovni zagovor

9

 

Skupaj

100

 

Pretvorba točk v oceno