SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: RAČUNALNIKAR

KATALOG ZNANJA

Ime vsebinskega sklopa

ARHITEKTURA RAČUNALNIŠKIH SISTEMOV

Katalog znanja je določil Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje na 88. seji 16.12.2005

Usmerjevalni cilji

Dijak bo zmožen:

Poklicne kompetence

OZNAKA

KOMPETENCE

NIVO OSVAJANJA KOMPETENC

VSEBINSKI SKLOP: ARHITEKTURA RAČUNALNIŠKIH SISTEMOV

 

ARS1

Priprava računalniške opreme za delo

osnovni nivo

 

 

ARS2

Nameščanje in osnovno vzdrževanje strojne opreme

osnovni nivo

 

 

ARS3

Spremljanje delovanja računalniškega sistema in odprava lažjih napak

 

rutinski nivo

 

ARS4

Poznavanje lastnosti, konfiguriranje, upravljanje in vzdrževanje računalniške opreme

 

rutinski nivo

 

ARS5

Preverjanje delovanja in odprava napak strojne opreme

 

 

napredni nivo

ARS6

Izbiranje komponent in sestavljanje računalnikov

 

 

napredni nivo

Operativni cilji

ARS1 - Priprava računalniške opreme za delo

CILJI

CILJI KLJUČNIH KVALIFIKACIJ

Dijak je zmožen:

 • izbrati primerne okoljske razmere za namestitev računalniških sistemov,
 • organizirati zbiranje pokvarjenih in starih računalniških komponent, iztrošenih kartuš,
 • izpolniti dokumentacijo za povrnitev stroškov strojeloma s strani zavarovalnice,
 • skrbeti za ustrezno razvrščanje neuporabnih komponent,
 • postaviti računalnik v skladu z ergonomskimi zahtevami,
 • skrbeti za računalniško strojno opremo,
 • zamenjati toner oziroma kartušo tiskalnika,
 • skrbeti za ustrezno zalogo potrošnega materiala (kuverte, nalepke, papir),
 • namestiti papir, kuverte, nalepke v tiskalnik,
 • uporabiti ročno in samodejno podajanje papirja,
 • pripraviti kasete za obdelavo in arhiviranje.

Dijak je zmožen:

 • razločevati med različnim potrošnim materialom,
 • načrtovati, pripravljati in zagotavljati ustrezen potek lastnega dela ob upoštevanju delovnega naloga, delovnih (tehničnih) navodil ter organizacijskih in informacijskih danosti,
 • prepoznati postopke za redne preglede in vzdrževanje naprav, strojev, pripomočkov in orodja ter uporabiti protokol,
 • predstaviti zgodovinski razvoj svoje stroke in njeno vključenost v širši družbeni kontekst,
 • razumeti vpliv dela na razvoj človeka,
 • delati z viri in podatki ter pri tem uporabiti informacijsko tehnologijo (sposobnost za učinkovito iskanje, zbiranje, posredovanje in obdelavo virov ter podatkov),
 • spremljati pojavljanje posameznih napak,
 • učiti se na napakah,
 • narisati skico računalniških sistemov v prostoru,
 • opisati tri poljubne primere ogrožanja okolja: lokalnega, globalnega in primer, povezan s svojo strokovno dejavnostjo,
 • navesti bistvene podatke in jih urediti.
ARS2 - Nameščanje in osnovno vzdrževanje strojne opreme

CILJI

CILJI KLJUČNIH KVALIFIKACIJ

Dijak je zmožen:

 • sestavljati računalnike v skladu z načrti in navodili proizvajalca,
 • izvajati tekoče vzdrževanje računalniške strojne opreme (ventilator, hladilnik procesorja, glava tiskalnika ...),
 • preventivno vzdrževati računalniško opremo (čiščenje notranjosti računalnika, tipkovnice in miške, ustvarjanje primernih okoljskih razmer – temperatura in vlažnost prostorov),
 • povezati, priklopiti in zamenjati računalniško strojno opremo,
 • povezati, priklopiti in zamenjati periferne naprave (tipkovnica, miška, tiskalnik, projektor, monitor, zunanji disk …),
 • pri zunanjih izvajalcih organizirati odpravljanje večjih napak,
 • voditi evidenco podjetij, s katerimi so sklenjene pogodbe o vzdrževanju,
 • vzpostaviti kontakt z ustreznim serviserjem in podati poročilo o napaki,
 • voditi dokumentacijo o vzdrževanju računalniške opreme.

Dijak je zmožen:

 • skrbeti za čisto okolje,
 • napisati navodila za ravnanje ob nesreči v svojem poklicu,
 • spremljati pojavljanje posameznih napak,
 • zagotavljati kvaliteto opravljene storitve,
 • kontrolirati in ocenjevati rezultate lastnega dela,
 • vzdrževati zaupanje v svoje sposobnosti,
 • ustrezno ukrepati za odpravo napake v najkrajšem možnem času,
 • upoštevati vrstni red izvajanja obdelav,
 • upoštevati načrt dela,
 • načrtovati, pripravljati in zagotavljati ustrezen potek lastnega dela ob upoštevanju delovnega naloga, delovnih (tehničnih) navodil ter organizacijskih in informacijskih danosti,
 • poznati postopke in načine za zagotavljanje racionalne rabe energije, materiala in časa,
 • brati načrte in navodila proizvajalca,
 • navesti bistvene podatke in jih urediti,
 • napisati prijavnico, naročilnico, poštne in bančne obrazce,
 • organizirati praktično izvedbo odločitve.
ARS3 - Spremljanje delovanja računalniškega sistema in odprava lažjih napak

CILJI

CILJI KLJUČNIH KVALIFIKACIJ

Dijak je zmožen:

 • spremljati delovanje računalniških komponent in perifernih naprav,
 • odpravljati napake po navodilih serviserja,
 • uporabljati naprave in programe za diagnosticiranje napak strojne opreme,
 • reagirati na opozorilne signale perifernih naprav in računalniškega sistema,
 • odpravljati lažje napake računalniške strojne opreme.

Dijak je zmožen:

 • uporabljati sodobna programska orodja,
 • vzdrževati lastno opremo, ki jo uporablja pri delu,
 • pridobivati dodatne potrebne podatke od sodelavcev v zvezi z evidentiranimi problemi ter z njimi izmenjuje izkušnje,
 • izvajati varnostne ukrepe pri izvajanju dela,
 • opravljati delo z uporabo opreme v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu,
 • ubesediti napake in informacije, ki jih je možno razbrati iz računalniških komponent,
 • napisati delovni dnevnik,
 • napisati oceno tega, kar je slišal/videl/bral,
 • napisati opis predmeta/naprave in delovanja le-tega/delovnega postopka/navodilo za delo,
 • napisati strokovno poročilo,
 • zavedati se, da je dobra informiranost pogoj za ustrezno odločanje.
ARS4 - Poznavanje lastnosti, konfiguriranje, upravljanje in vzdrževanje računalniške opreme

CILJI

CILJI KLJUČNIH KVALIFIKACIJ

Dijak je zmožen:

 • pridobiti podatke o določeni računalniški komponenti,
 • nastavljati računalniške komponente po navodilih proizvajalca,
 • vzdrževati lastno opremo, ki jo uporablja pri delu (posodablja programsko opremo za merjenje, testiranje in podobno, izvijači, merilni instrumenti).

Dijak je zmožen:

 • seznaniti se z zahtevanimi lastnostmi računalniške opreme,
 • opravljati delo z uporabo varovalnih sredstev in opreme v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu in s predpisi o požarni varnosti,
 • uporabljati osebna zaščitna sredstva,
 • poznati sisteme zagotavljanja kakovosti,
 • skrbeti za urejen delovni prostor,
 • razložiti, kako bi gospodarno vzdrževal računalniško opremo,
 • navesti bistvene podatke iz besedila,
 • obnoviti/povzeti vsebino besedila,
 • poznati in uporabljati različne vire informacij,
 • informacije zbirati, razumeti, primerjati, kritično vrednotiti, selekcionirati in uporabiti.
ARS5 - Preverjanje delovanja in odprava napak strojne opreme

CILJI

CILJI KLJUČNIH KVALIFIKACIJ

Dijak je zmožen:

 • dokončno odpraviti napako na računalniku oziroma komponenti ali se povezati z zunanjimi izvajalci,
 • odpravljati nekatere možne napake, ki se lahko pojavijo med delovanjem,
 • nastavljati osnovne parametre sistema BIOS (dodajanje diskov, vključevanje komponent, vrstni red zagona, datum, čas),
 • preverjati delovanje strojne opreme, evidentirati in odpravljati napake,
 • testirati računalnik oziroma komponento po opravljenem delu; če napaka ni odpravljena, ponovno ukrepati
 • skrbeti za brezhibno delovanje tiskalnikov (sistemski, omrežni, lokalni).

Dijak je zmožen:

 • načrtovati, pripravljati in zagotavljati ustrezen potek lastnega dela ob upoštevanju delovnega naloga, delovnih (tehničnih) navodil ter organizacijskih in informacijskih danosti,
 • poznati normative časa za izvedbo posameznih nalog,
 • poznati orodja in naprave za izvajanje posameznih nalog,
 • na spletu izbrati in poiskati nekaj informacij o določeni računalniški komponenti,
 • napisati prijavnico, naročilnico, poštne in bančne obrazce,
 • poiskati različne možnosti in predvideti morebitne posledice,
 • sistematično izločiti neustrezne alternative.
ARS6 - Izbiranje komponent in sestavljanje računalnikov

CILJI

CILJI KLJUČNIH KVALIFIKACIJ

Dijak je zmožen:

 • izbrati komponente glede na zahtevano konfiguracijo računalnika,
 • predlagati zamenjavo neustrezne/zastarele komponente,
 • namestiti standardno strojno opremo po navodilih,
 • sestaviti celoten delujoč računalniški sistem.

Dijak je zmožen:

 • navesti predpise o požarni varnosti,
 • navesti predpise o varnosti in zdravju pri delu,
 • navesti predpise o varovanju okolja in ravnati v skladu z njimi,
 • navesti možne poškodbe zaradi napačne uporabe opreme in naprav,
 • navesti postopke za preprečevanje nesreč,
 • izbrati delovnim razmeram ustrezna zaščitna sredstva,
 • izdelati preprost načrt za amortizacijo računalniške opreme,
 • v besedilu poiskati zahtevane podatke,
 • izbrati cilj in prevzeti odgovornost za posledice odločitve,
 • organizirati praktično izvedbo odločitve.