SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: RAČUNALNIKAR

KATALOG ZNANJA

Ime vsebinskega sklopa

OMREŽJA IN OMREŽNE STORITVE

Katalog znanja je določil Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje na 88. seji 16.12.2005

Usmerjevalni cilji

Dijak bo zmožen:

Poklicne kompetence

OZNAKA

KOMPETENCE

NIVO OSVAJANJA KOMPETENC

VSEBINSKI SKLOP: OMREŽJA IN OMREŽNE STORITVE

 

OOS1

Poznavanje delovanja omrežij in omrežnih storitev

osnovni nivo

 

 

OOS2

Spremljanje delovanja in odpravljanje lažjih napak v omrežju

 

rutinski nivo

 

OOS3

Postavljanje in vzdrževanje enostavnih računalniških omrežij

 

 

napredni nivo

Operativni cilji

OOS1 - Poznavanje delovanja omrežij in omrežnih storitev

CILJI

CILJI KLJUČNIH KVALIFIKACIJ

Dijak je zmožen:

 • uporabljati internetne in omrežne storitve,
 • ločiti med različnimi prenosnimi mediji,
 • rokovati z različnimi prenosnimi mediji,
 • pregledati in pripraviti dokumentacijo o računalniškem omrežju,
 • razločevati med različnimi tipi omrežnih povezav,
 • ločiti med različno aktivno omrežno opremo (stikala, razdelivci).

Dijak je zmožen:

 • poznati računalniške mreže in njihovo delovanje,
 • definirati značilnosti prenosnih medijev,
 • zbirati in samostojno ovrednoti informacije (tehnična navodila oziroma dokumentacija, ogledi),
 • uporabljati osnove poslovnega komuniciranja v praksi,
 • pridobivati dodatne potrebne podatke od sodelavcev v zvezi z evidentiranimi problemi ter s sodelavci izmenjevati izkušnje,
 • ob konkretnem primeru analizirati in ovrednotiti koristi in slabosti računalniškega omrežja,
 • navesti bistvene podatke iz besedila,
 • poznati in uporabljati različne vire informacij.
OOS2 - Spremljanje delovanja in odpravljanje lažjih napak v omrežju

CILJI

CILJI KLJUČNIH KVALIFIKACIJ

Dijak je zmožen:

 • testirati nove programe v omrežju,
 • načrtovati aktivnosti tudi izven delovnega časa, ko je na omrežju manj uporabnikov,
 • spremljati sporočila o napakah na računalniškem omrežju in odpravljati lažje napake,
 • uporabljati pregledovalnike stanja v omrežju,
 • ugotoviti, ali omrežje deluje,
 • določiti mesto napake (ping, traceroute, ipconfig).

Dijak je zmožen:

 • ustrezno ukrepati za odpravo napake v najkrajšem možnem času,
 • uporabljati sodobna programska orodja,
 • spremljati pojavljanje posameznih napak,
 • odpravljati napake, ki jih je povzročil uporabnik,
 • poznati orodja in naprave za izvajanje posameznih nalog,
 • sodelovati pri pomoči drugim ljudem,
 • poiskati strokovne utemeljitve za rešitev aktualnih problemov,
 • napisati opis predmeta/naprave in delovanja le-tega/delovnega postopka/navodilo za delo,
 • zavedati se, da je dobra informiranost pogoj za ustrezno odločanje,
 • informacije zbirati, razumeti, primerjati, kritično vrednotiti, selekcionirati in uporabiti.
OOS3 – Postavljanje in vzdrževanje enostavnih računalniških omrežij

CILJI

CILJI KLJUČNIH KVALIFIKACIJ

Dijak je zmožen:

 • namestiti računalnik in tiskalnik v omrežje,
 • nastavljati računalniške vire za skupno rabo (mape, diski, tiskalniki),
 • vključiti delovno postajo v domeno, nastavljati način preverjanja istovetnosti uporabnikov,
 • postavljati enostavna računalniška omrežja po načrtu,
 • preverjati delovanje in odpravljati enostavne napake na enostavnih računalniških omrežjih,
 • nameščati in konfigurirati internetne in omrežne storitve.

Dijak je zmožen:

 • razumeti pomen skupne rabe omrežnih sredstev,
 • ob aktualnem problemu poiskati in predstaviti prednosti in pomanjkljivosti različnih stališč,
 • v besedilu poiskati zahtevane podatke,
 • poznati tudi psihosocialne vidike dela v posameznih poklicih (način življenja, delovni čas) in fizične zahteve.