SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: RAČUNALNIKAR

KATALOG ZNANJA

Ime vsebinskega sklopa:

SISTEMSKA IN APLIKATIVNA PROGRAMSKA OPREMA

Katalog znanja je določil Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje na 88. seji 16.12.2005

Usmerjevalni cilji:

Dijak bo zmožen:

Poklicne kompetence

OZNAKA

KOMPETENCE

NIVO OSVAJANJA KOMPETENC

VSEBINSKI SKLOP: SISTEMSKA IN APLIKATIVNA PROGRAMSKA OPREMA

 

SAP1

Uporaba standardne pisarniške programske opreme

osnovni nivo

 

 

SAP2

Beleženje sistemskih in uporabniških sporočil in organizacija servisiranja sistemske in aplikativne programske opreme

osnovni nivo

 

 

SAP3

Priprava samodejnega arhiviranja in datotek za zunanje uporabnike

 

rutinski nivo

 

SAP4

Zaganjanje sistema, nameščanje standardne in sistemske programske opreme in varno zaključevanje dela na računalniškem sistemu

 

rutinski nivo

 

SAP5

Nameščanje, testiranje in posodabljanje sistemske programske opreme in operacijskega sistema

 

 

napredni nivo

SAP6

Administriranje operacijskega sistema

 

 

napredni nivo

SAP7

Skrb za varnost delovne postaje in uporabniških podatkov

 

 

napredni nivo

Operativni cilji

SAP1 - Uporaba standardne pisarniške programske opreme

CILJI

CILJI KLJUČNIH KVALIFIKACIJ

Dijak je zmožen:

 • uporabljati program za delo z elektronsko pošto,
 • uporabljati urejevalnik besedil,
 • uporabljati programe za delo s preglednicami,
 • izdelovati in pripraviti (projektor, platno) predstavitve,
 • izvajati operacije nad datotekami in mapami,
 • prenašati podatke med različnimi programi.

Dijak je zmožen:

 • poznati osnovni pomen uporabe pisarniške programske opreme,
 • poznati različno programsko opremo, kot so urejevalniki besedil, tabele, baze podatkov, programi za elektronsko pošto,
 • poznati posledice napačne uporabe programske opreme,
 • zbirati in samostojno ovrednotiti informacije (tehnična navodila oziroma dokumentacija, ogledi),
 • ob konkretnem primeru analizirati in ovrednotiti prostor ter pripraviti predstavitve.
SAP2 - Beleženje sistemskih in uporabniških sporočil in organizacija servisiranja sistemske in aplikativne programske opreme

CILJI

CILJI KLJUČNIH KVALIFIKACIJ

Dijak je zmožen:

 • uporabljati orodja za beleženje sistemskih sporočil,
 • prepoznati različna sistemska sporočila,
 • zabeležiti sistemska sporočila in sporočila uporabnikov,
 • razlikovati različna sistemska sporočila,
 • na podlagi sistemskega sporočila organizirati servisiranje,
 • voditi evidenco podjetij, s katerimi so sklenjene pogodbe o vzdrževanju,
 • vzpostaviti kontakt z ustreznim serviserjem in podati poročilo o napaki,
 • odpravljati manjše napake po navodilih serviserja,
 • vzdrževati dokumentacijo o servisiranjih opreme.

Dijak je zmožen:

 • delati s tehnično dokumentacijo,
 • razlikovati med sistemsko in aplikativno programsko opremo,
 • ustrezno ukrepati za odpravo napake v najkrajšem možnem času,
 • upoštevati navodila proizvajalcev in s tem prispevati k bogatenju znanja,
 • ob aktualnem problemu poiskati in predstaviti prednosti in pomanjkljivosti različnih stališč,
 • poročati o temi in bistvenih podatkih pogovora,
 • navesti bistvene podatke in jih urediti,
 • napisati prijavnico, naročilnico, poštne in bančne obrazce,
 • napisati opis predmeta/naprave in delovanja le-tega/delovnega postopka/navodilo za delo,
 • napisati delovni dnevnik,
 • presoditi svoje sposobnosti, spretnosti.
SAP3 - Priprava samodejnega arhiviranja in datotek za zunanje uporabnike

CILJI

CILJI KLJUČNIH KVALIFIKACIJ

Dijak je zmožen:

 • menjavati medije (CD, DVD, tračna enota) za samodejno arhiviranje datotek,
 • opredeliti podatke, ki jih je potrebno arhivirati,
 • opredeliti podatke po pomembnosti in temu ustrezno izdelati različno število varnostnih kopij in uporabiti ustrezen medij,
 • uporabljati programsko opremo za arhiviranje,
 • označevati različne medije (po kategorijah, datumih …),
 • ustrezno shranjevati medije (omara, temperatura),
 • skrbeti za brezhibno delovanje naprav za arhiviranje,
 • prepisovati ali kopirati datoteke na medije za zunanje uporabnike,
 • poiskati zahtevan medij/podatek v arhivu,
 • uporabiti programsko opremo za vodenje arhiva podatkov.

Dijak je zmožen:

 • razlikovati lastnosti različnih medijev,
 • ločevati med različnimi sistemi arhiviranja,
 • upoštevati pogoje za hranjenje medijev,
 • ločiti med različnimi tipi datotek,
 • določiti čas, potreben za izvedbo delovne naloge, na osnovi delovnega naloga in normativov s pomočjo programskih paketov,
 • ob aktualnem problemu poiskati in predstaviti prednosti in pomanjkljivosti različnih stališč,
 • v besedilu poiskati zahtevane podatke.
SAP4 - Zaganjanje sistema, nameščanje standardne in sistemske programske opreme in varno zaključevanje dela na računalniškem sistemu

CILJI

CILJI KLJUČNIH KVALIFIKACIJ

Dijak je zmožen:

 • nameščati standardno programsko opremo po navodilih,
 • nameščati in posodabljati kupljene aplikacije,
 • konfigurirati nameščeno programsko opremo,
 • spreminjati namestitev komponent standardne programske opreme,
 • zaganjati in varno zaključevati delo na računalniškem sistemu,
 • pregledati možnosti pridobivanja programov preko interneta,
 • prenesti programsko opremo s spleta.

Dijak je zmožen:

 • ločevati med licenčno in nelicenčno programsko opremo,
 • upoštevati licenčne pogoje uporabe programske opreme,
 • razumeti navodila za nameščanje programske opreme,
 • razlikovati med različnimi načini varnega zaganjanja (standardni zagon, varni način) in zaustavljanja računalniškega sistema (hibernacija, spanje, izklop),
 • poiskati strokovne utemeljitve za rešitev aktualnih problemov,
 • napisati strokovno poročilo,
 • razviti pozitivna stališča do izobraževanja in pripravljenosti za delo,
 • zbirati informacije, razumeti, primerjati, kritično vrednotiti, selekcionirati in uporabiti,
 • delati v skupini in dosegati konsenz.
SAP5 - Nameščanje, testiranje in posodabljanje sistemske programske opreme in operacijskega sistema

CILJI

CILJI KLJUČNIH KVALIFIKACIJ

Dijak je zmožen:

 • testirati standardno programsko opremo po navodilih,
 • posodabljati programsko opremo,
 • pridobiti nove verzije programske opreme s spleta ali preko dobavitelja,
 • posodabljati protivirusne programe in izvajati posodobitve definicij virusov,
 • nastaviti avtomatsko posodabljanje programske opreme,
 • nameščati sistemsko programsko opremo po navodilih izvajanja opravil znotraj operacijskih sistemov (testiranje in posodabljanje operacijskih sistemov),
 • odpravljati napake, ki jih je povzročil uporabnik.

Dijak je zmožen:

 • ločevati med različnimi vrstami nadgradenj (hrošč, varnostna nadgradnja, funkcionalna nadgradnja),
 • ločevati med licenčno in nelicenčno programsko opremo,
 • zagotavljati kvaliteto opravljene storitve in s tem krepiti notranjo motivacijo,
 • poiskati strokovne utemeljitve za rešitev aktualnih problemov,
 • določiti postopke enostavnih popravil na osnovi delovnih navodil,
 • spremljati pojav novih varnostnih groženj in zaščititi računalniške sisteme pred njimi,
 • poiskati različne možnosti in predvideti morebitne posledice,
 • sistematično izločiti neustrezne alternative.
SAP6 - Administriranje operacijskega sistema

CILJI

CILJI KLJUČNIH KVALIFIKACIJ

Dijak je zmožen:

 • nameščati, nastavljati in vzdrževati operacijske sisteme,
 • nameščati in preveriti delovanje operacijskega sistema in perifernih naprav,
 • opraviti logično razdelitev diska,
 • uporabljati orodja za izdelavo slike trdega diska,
 • poiskati in pridobiti gonilnike za periferne naprave,
 • obnoviti in nadgraditi gonilnike perifernih naprav,
 • vključevati in nastavljati zunanje naprave (tiskalniki, optični čitalci,
 • zapisovalci zgoščenk, USB ključi),
 • smiselno ustvarjati in nastavljati uporabniške račune,
 • nastavljati parametre računalniškega sistema (čas, datum, zaslon, miška),
 • nastavljati izvajanje aplikacij v časovnih obdobjih glede na načrt dela.

Dijak je zmožen:

 • poznati sisteme zagotavljanja kakovosti,
 • izvajati varnostne ukrepe pri izvajanju opravil,
 • določi čas, potreben za izvedbo delovne naloge, na osnovi delovnega naloga in normativov s pomočjo programskih paketov,
 • poznati principe organizacije dela,
 • poznati normative časa za izvedbo posameznih nalog,
 • poznati orodja in naprave za izvajanje posameznih nalog,
 • poiskati strokovne utemeljitve za rešitev aktualnih problemov,
 • napisati opis predmeta oziroma naprave in delovanja le-tega.
SAP7 - Skrb za varnost delovne postaje in uporabniških podatkov

CILJI

CILJI KLJUČNIH KVALIFIKACIJ

Dijak je zmožen:

 • nameščati in nastavljati osebni požarni zid,
 • opredeliti programe, ki imajo dostop do omrežja,
 • uporabljati orodja za varen prenos podatkov (SSH, SSL),
 • oskrbovati centralni računalnik (posodobitve operacijskega sistema, požarnega zidu),
 • voditi evidenco vstopnih profilov (gesla, faze dostopa) po navodilih nadrejenih,
 • voditi evidenco dostopov do računalniških sistemov,
 • urejati poštne predale in voditi administracijo uporabniških računov,
 • razvrščati elektronsko pošto iz skupnega elektronskega predala,
 • pripraviti sistem za elektronsko poslovanje,
 • uvoziti in izvoziti digitalno potrdilo v brskalnik, odjemalec elektronske pošte,
 • namestiti in uporabljati programsko opremo za delo z digitalnimi potrdili,
 • po navodilih odpravljati napake pri delu z aplikacijami za elektronsko

Dijak je zmožen:

 • ločevati med varno in nevarno komunikacijo,
 • poznati sisteme zagotavljanja kakovosti,
 • izvajati varnostne ukrepe pri izvajanju dela,
 • navesti predpise o varnosti pri delu,
 • zbirati in samostojno ovrednotiti informacije (tehnična navodila oziroma dokumentacijo),
 • uporabljati sodobna programska orodja,
 • uporabljati osnove poslovnega komuniciranja v praksi,
 • poslušati, odzivati se, sporočati, sprejemati povratne informacije,
 • prepoznati škodljive dejavnike in nevarnosti, ki jim je izpostavljen računalniški sistem,
 • poiskati strokovne utemeljitve za rešitev aktualnih problemov,
 • napisati strokovno poročilo,
 • izbrati cilj in prevzeti odgovornost za posledice odločitve.