SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: RAČUNALNIKAR

KATALOG ZNANJA

Ime vsebinskega sklopa:

TEHNIŠKO KOMUNICIRANJE

Katalog znanja je določil Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje na 88. seji 16.12.2005

Usmerjevalni cilji:

Dijak bo zmožen:

Poklicne kompetence

OZNAKA

KOMPETENCE

NIVO OSVAJANJA KOMPETENC

VSEBINSKI SKLOP: TEHNIŠKO KOMUNICIRANJE

 

TK1

Vodenje dokumentacije o strojni in programski opremi

osnovni nivo

 

 

TK2

Vzdrževanje računalniške opreme

 

rutinski nivo

 

TK3

Organizacija vzdrževanja in podpora uporabnikom

 

 

napredni nivo

Operativni cilji

TK1 - Vodenje dokumentacije o strojni in programski opremi

CILJI

CILJI KLJUČNIH KVALIFIKACIJ

Dijak je zmožen:

 • brati in utemeljiti uporabo interne naročilnice, sprejemnice, izdajnice, delovnega navodila, tehnološkega navodila za delo, strukturne sestavnice, delovnega naloga,
 • razložiti pomen delovnega mesta in vključitve v delovno okolje,
 • pripravljati vhodne in izhodne dokumente ob predaji računalniške opreme v zunanje servisiranje,
 • uporabljati tehnična navodila in drugo dokumentacijo,
 • zabeležiti izvedena dela,
 • voditi arhiv vzdrževanja in garancijskih dob za opremo,
 • voditi evidenco o računalniškem materialu in ga naročati,
 • zabeležiti sporočila uporabnikov v zvezi z napakami na strojni in programski opremi,
 • sprejemati klice uporabnikov in evidentirati težave z računalniško opremo,
 • sprejemati in evidentirati sistemska sporočila (računalniškega sistema),
 • razložiti osnovne elemente tehniške risbe in sheme,
 • brati tehniške risbe in sheme ter prepoznavati standardne elemente,
 • učinkovito uporabljati vhodno - izhodne naprave (večprstno tipkati).

Dijak je zmožen:

 • opisati socializacijo človeka in njegov pomen v družbi,
  načrtovati, pripravljati in zagotavljati ustrezen potek lastnega dela ob upoštevanju delovnega naloga, delovnih (tehničnih) navodil ter organizacijskih in informacijskih danosti,
 • delati z viri in podatki ter pri tem uporabljati informacijsko tehnologijo (sposobnost za učinkovito iskanje, zbiranje, obdelavo, posredovanje in uporabo virov in podatkov),
 • uporabljati svetovni splet in njegovo uporabo pri iskanju podatkov,
 • opisati razne povezave računalniških sistemov,
 • razložiti pomen standardizacije,
 • uporabljati programsko opremo za izdelavo dokumentacije
 • pozna zakonodajo in organe varstva pri delu,
 • pozna enostavna strokovna navodila v tujem jeziku,
 • razvijati soodgovornost za delo,
 • pri dejavnostih dokazati, da zna sodelovati z ljudmi,
 • obnoviti in povzeti vsebino besedila,
 • v besedilu poiskati zahtevane podatke,
 • informacije zbirati, razumeti, primerjati, kritično vrednotiti, selekcionirati in uporabiti.
TK2 - Vzdrževanje računalniške opreme

CILJI

CILJI KLJUČNIH KVALIFIKACIJ

Dijak je zmožen:

 • izdelati predlog za naročilo računalniškega materiala,
 • uporabljati osnovne elemente za izdelavo kalkulacij,
 • izvajati operativni plan vzdrževanja,
 • sodelovati z zunanjimi vzdrževalci računalniške opreme,
 • izpolnjevati delovno dokumentacijo (delovne naloge, liste prisotnosti, delavniške dnevnike, izdajnico …),
 • uporabljati informacijske in komunikacijske sisteme (elektronska pošta, splet …).

Dijak je zmožen:

 • uporabljati informacijsko komunikacijsko tehnologijo ter uporabo le-te v izobraževanju in učenju,
 • uporabljati programsko opremo za izdelavo dokumentacije,
 • uporabljati programsko opremo za oblikovanje tehniških risb in shem,
 • uporabljati informacijsko komunikacijsko tehnologijo v poklicu,
 • uporabljati vire in podatke (zbiranje, uporaba in posredovanje podatkov),
 • uporabljati enostavna strokovna navodila v tujem jeziku,
 • komunicirati in posredovati strokovne informacije,
 • razložiti pomen načrtovanja nalog,
 • pojasniti načrtovanje potrebnih sredstev,
 • sodelovanja in dela v timu,
 • sodelovati pri odločanju v skupinah, v katerih deluje in uresničuje načela enakopravnosti, pravičnosti, odgovornosti, solidarnosti in občutljivosti,
 • poiskati strokovne utemeljitve za rešitev aktualnih problemov,
 • napisati prijavnico, naročilnico, poštne in bančne obrazce,
 • napisati opis predmeta oziroma naprave in delovanja le-tega ,
 • napisati strokovno poročilo.
TK3 – Organizacija vzdrževanja in podpora uporabnikom

CILJI

CILJI KLJUČNIH KVALIFIKACIJ

Dijak je zmožen:

 • pripraviti operativni plan vzdrževanja (če dela pri končnih uporabnikih),
 • vrednotiti stroške (dela, energije, materiala …),
 • organizirati odpravljanje večjih napak z zunanjim izvajalcem ali drugim strokovnjakom,
 • pripraviti vhodne elemente za kalkulacijo vzdrževalnih posegov (ko nastopa na strani ponudnika vzdrževanja),
 • svetovati uporabnikom, kako odpraviti manjše težave, in izvajati oskrbovanje računalnikov na daljavo,
 • opisati postopnost in našteti različne tipe projektnega dela (konstruktivnega, vrednotenjskega, problemskega in učenja),
 • opisati odnose pri skupinskem delu,
 • razložiti ukrepe celovite varnostne politike, ki vključuje tehnologijo, organizacijo dela, delovne pogoje, medčloveške odnose ter dejavnike delovnega okolja.

Dijak je zmožen:

 • razložiti pomen organizacijske kulture,
 • razložiti pojem projektnega dela pri svojem delu,
 • delati v skupini,
 • se zavedati pomena varčnosti in odgovornega ravnanja,
 • razvijati soodgovornost za delo,
 • razvijati sposobnost dela z drugimi,
 • zbiranja, organiziranja in analiziranja podatkov,
 • načrtovanja in organiziranja delovnih postopkov,
 • iskanja zamisli,
 • načrtovanja potrebnih sredstev,
 • uresničevanja začrtane dejavnosti,
 • sodelovati pri pomoči drugim ljudem,
 • poiskati strokovne utemeljitve za rešitev aktualnih problemov,
 • govorno nastopati z vnaprej pripravljeno temo,
 • obnoviti ter povzeti vsebino besedila,
 • izbrati cilj in prevzeti odgovornost za posledice odločitve,
 • organizirati praktično izvedbo odločitve.