B. POSEBNI DEL

PREDMETNIK : RAČUNALNIKAR/ SPI

PROGRAMSKE ENOTE

1. letnik

2. letnik

3. letnik

SKUPNO št.
ur in tednov

št. ur na

št. ur na

št. ur na

teden

leto

teden

leto

teden

leto

A – Splošno izobraževalni predmeti-ključne kvalifikacije

Slovenščina

 

 

 

 

 

 

213

Matematika

 

 

 

 

 

 

213

Tuji jezik

 

 

 

 

 

 

164

Umetnost

 

 

 

 

 

 

33

Naravoslovje

 

 

 

 

 

 

132

Družboslovje

 

 

 

 

 

 

132

Športna vzgoja

 

 

 

 

 

 

164

Skupaj A

15

495

12

396

10

160

1051

B - Strokovni vsebinski sklopi*

Arhitektura računalniških sistemov

 

 

 

 

 

 

161

Sistemska in aplikativna programska oprema

 

 

 

 

 

 

469

Tehniško komuniciranje

 

 

 

 

 

 

126

Baze podatkov

 

 

 

 

 

 

217

Omrežja in omrežne storitve

 

 

 

 

 

 

126

Skupaj B

12

396

15

495

13

208

1099

Od tega za:

C - Praktično izobraževanje v šoli

Praktični pouk

5

165

10

330

10

160

655

Č - Praktično izobraževanje v delovnem procesu

Praktično usposabljanje z delom

 

114

 

114

 

684

912

D - Interesne dejavnosti

Interesne dejavnosti

 

64

 

64

 

32

160

E - Odprti kurikulum

Na ravni šole

5

165

5

165

9

144

474

Skupno število ur pouka (A + B + E)

32

1056

32

1056

32

512

2624

Skupno število ur praktičnega izobraževanja (C + Č)

 

279

 

444

 

844

1576

Skupno število ur izobraževanja v šoli (A + B + D +E)

 

1120

 

1120

 

544

2784

Skupaj (A + B + C + Č + D + E)

 

1234

 

1234

 

1228

3696

Število tednov izobraževanja v šoli

 

33

 

33

 

16

82

Število tednov praktičnega usposabljanja z delom

 

3

 

3

 

18

24

Število tednov interesnih dejavnosti

 

2

 

2

 

1

5

Skupno število tednov izobraževanja

 

38

 

38

 

35

111

Pojasnila k predmetniku:
* V strokovnih vsebinskih sklopih so integrirani cilji ključnih kvalifikacij naravoslovje, družboslovje, umetnost, podjetništvo, informacijsko-komunikacijska pismenost, zdravje in varnost pri delu, okoljska vzgoja, socialne spretnosti, učenje učenja ter načrtovanje in vodenje kariere.
Z individualno učno pogodbo se obseg praktičnega usposabljanja z delom pri delodajalcu lahko poveča na 7 tednov v 1. in 2. letniku in na 19 tednov v 3. letniku; poleg tega se z individualno učno pogodbo lahko določi, da dijak opravlja namesto praktičnega pouka v 2. in 3. letniku (2 dni na teden) praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu.

IZVEDBA IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Izobraževalni program izvajajo šola in delodajalci. Praktično usposabljanje z delom se izvaja pri delodajalcih s sklenjeno kolektivno ali individualno učno pogodbo.

VSEBINSKI SKLOPI

Poklicne kompetence

V tabeli so prikazani vsebinski sklopi, razdeljeni na poklicne kompetence, vključno s strukturiranjem teh kompetenc po nivojih.

OZNAKA

VSEBINSKI SKLOPI IN POKLICNE KOMPETENCE

NIVO OSVAJANJA KOMPETENCE

SISTEMSKA IN APLIKATIVNA RPOGRAMSKA OPREMA

 

SAP1

Uporaba standardne pisarniške programske opreme.

osnovni nivo

 

 

SAP2

Beleženje sistemskih in uporabniških sporočil in organizacija servisiranja sistemske in aplikativne programske opreme.

osnovni nivo

 

 

SAP3

Priprava samodejnega arhiviranja in datotek za zunanje uporabnike.

osnovni nivo

 

 

SAP4

Zaganjanje sistema, nameščanje standardne in sistemske programske opreme in varno zaključevanje dela na računalniškem sistemu.

 

rutinski nivo

 

SAP5

Nameščanje, testiranje in posodabljanje sistemske programske opreme in operacijskega sistema.

 

rutinski nivo

 

SAP6

Administriranje operacijskega sistema.

 

 

napredni nivo

SAP7

Skrb za varnost delovne postaje in uporabniških podatkov.

 

 

napredni nivo

ARHITEKTURA RAČUNALNIŠKIH SISTEMOV

 

ARS1

Priprava računalniške opreme za delo.

osnovni nivo

 

 

ARS2

Nameščanje in osnovno vzdrževanje strojne opreme.

osnovni nivo

 

 

ARS3

Spremljanje delovanja računalniškega sistema in odprava lažjih napak.

 

rutinski nivo

 

ARS4

Poznavanje lastnosti, konfiguriranje, upravljanje in vzdrževanje računalniške opreme.

 

rutinski nivo

 

ARS5

Preverjanje delovanja in odprava napak strojne opreme.

 

 

napredni nivo

ARS6

Izbiranje komponent in sestavljanje računalnikov.

 

 

napredni nivo

OMREŽJA IN OMREŽNE STORITVE

 

OOS1

Poznavanje delovanja omrežij in omrežnih storitev.

osnovni nivo

 

 

OOS2

Spremljanje delovanja in odpravljanje lažjih napak v omrežju.

 

rutinski nivo

 

OOS3

Postavljanje in vzdrževanje enostavnih računalniških omrežij.

 

 

napredni nivo

TEHNIŠKO KOMUNICIRANJE

 

TK1

Vodenje dokumentacije o strojni in programski opremi.

osnovni nivo

 

 

TK2

Vzdrževanje računalniške opreme.

 

rutinski nivo

 

TK3

Organizacija vzdrževanja in podpora uporabnikom.

 

 

napredni nivo

BAZE PODATKOV

 

BP1

Vnašanje podatkov v informacijski sistem.

osnovni nivo

 

 

BP2

Arhiviranje baz podatkov.

 

rutinski nivo

 

BP3

Obdelava podatkov.

 

rutinski nivo

 

BP4

Nameščanje SUPB in kreiranje baz podatkov.

 

 

napredni nivo

BP5

Varovanje baz podatkov.

 

 

napredni nivo

BP6

Oblikovanje obrazcev in poročil.

 

 

napredni nivo

ZNANJE, KI GA MORAJO IMETI IZVAJALCI POSAMEZNEGA PREDMETA OZIROMA VSEBINSKEGA SKLOPA

Predmet oziroma vsebinski sklop (VS)

Izvajalec

Znanje

Slovenščina

učitelj

visokošolska izobrazba iz slovenskega jezika in književnosti

Tuji jezik

učitelj

visokošolska izobrazba iz ustreznega tujega jezika

Matematika

učitelj

visokošolska izobrazba iz matematike, strojništva, elektrotehnike ali računalništva

Umetnost

učitelj

visokošolska izobrazba iz umetnosti ali umetnostne zgodovine

Naravoslovje

učitelj

visokošolska izobrazba iz biologije, kemije ali fizike

laborant

srednja splošna ali strokovna izobrazba, pridobljena po izobraževalnem programu, ki vsebuje najmanj 315 ur biologije, kemije ali fizike ali drugih predmetov z biološkega, kemijskega ali fizikalnega področja

Družboslovje

učitelj

visokošolska izobrazba iz zgodovine, geografije ali sociologije

Športna vzgoja

učitelj

visokošolska izobrazba iz športne vzgoje

VS: Sistemska in aplikativna programska oprema

učitelj

visokošolska izobrazba iz elektrotehnike, računalništva ali informatike

učitelj praktičnega pouka

višja strokovna izobrazba s področje elektrotehnike ali računalništva in informatike

VS: Arhitektura računalniških sistemov

učitelj

visokošolska izobrazba iz elektrotehnike ali računalništva in informatike

učitelj praktičnega pouka

višja strokovna izobrazba iz elektrotehnike ali računalništva in informatike

VS: Omrežja in omrežne storitve

učitelj

visokošolska izobrazba iz elektrotehnike ali računalništva in informatike

učitelj praktičnega pouka

višja strokovna izobrazba iz elektrotehnike ali računalništva ali informatike

VS: Tehniško komuniciranje

učitelj

visokošolska izobrazba iz strojništva, elektrotehnike, metalurgije, računalništva in informatike, fizike ali organizacije dela

učitelj praktičnega pouka

visokošolska izobrazba iz strojništva, elektrotehnike ali računalništva in informatike

VS: Baze podatkov

učitelj

visokošolska izobrazba iz elektrotehnike ali računalništva in informatike

učitelj praktičnega pouka

višja strokovna izobrazba iz elektrotehnike ali računalništva in informatike