SPLOŠNI DEL

Izobraževalni program: RAČUNALNIKAR

Naziv poklicne izobrazbe: računalnikar/ računalnikarka

Trajanje izobraževanja: tri leta

Cilji izobraževalnega programa

Poleg splošnih ciljev izobraževalni program omogoča dijakom, da:

Dijak bo ob zaključku izobraževanja:

Obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja

Vsebinski sklopi (VS)

Obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja

Arhitektura računalniških sistemov

ustno, projektno delo, izdelki in delovna poročila

Sistemska in aplikativna programska oprema

Tehniško komuniciranje

Baze podatkov

Omrežja in omrežne storitve

Preverjanje in ocenjevanje vsebinskih sklopov skupaj pripravijo in izvedejo učitelji, ki uresničujejo cilje vsebinskega sklopa.

Pogoji za napredovanja in dokončanje izobraževanja

Pogoji za napredovanje

V višji letnik lahko napredujejo dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh predmetov in vsebinskih sklopov letnika, opravili interesne dejavnosti in obveznosti praktičnega usposabljanja pri delodajalcu oziroma napredujejo po sklepu programskega učiteljskega zbora.

Za dijake z individualno učno pogodbo je pogoj za napredovanje iz drugega v tretji letnik opravljanje vmesnega preizkusa.

Pogoji za dokončanje

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe morajo dijaki uspešno dokončati zaključni letnik izobraževanja s pozitivnimi ocenami iz vseh predmetov in vsebinskih sklopov, opraviti vse interesne dejavnosti ter obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom pri delodajalcu in zaključni izpit.

Vsebina zaključnega  izpita

MODULI

Vzdrževalec računalniške strojne opreme

Nacionalno poklicno kvalifikacijo vzdrževalec/ vzdrževalka računalniške strojne opreme pridobi, kdor je uspešno ocenjen iz navedenih kompetenc vsebinskih sklopov strokovnega dela izobraževalnega programa.

OZNAKA

VSEBINSKI SKLOPI IN POKLICNE KOMPETENCE

NIVO OSVAJANJA KOMPETENCE

ARHITEKTURA RAČUNALNIŠKIH SISTEMOV

 

ARS1

Priprava računalniške opreme za delo.

osnovni nivo

 

 

ARS2

Nameščanje in osnovno vzdrževanje strojne opreme.

osnovni nivo

 

 

ARS3

Spremljanje delovanja računalniškega sistema in odprava lažjih napak.

 

rutinski nivo

 

ARS4

Poznavanje lastnosti, konfiguriranje, upravljanje in vzdrževanje računalniške opreme.

 

rutinski nivo

 

ARS5

Preverjanje delovanja in odprava napak strojne opreme.

 

 

napredni nivo

ARS6

Izbiranje komponent in sestavljanje računalnikov.

 

 

napredni nivo

TEHNIŠKO KOMUNICIRANJE

 

TK1

Vodenje dokumentacije o strojni in programski opremi.

osnovni nivo

 

 

TK2

Vzdrževanje računalniške opreme.

 

rutinski nivo

 

TK3

Organizacija vzdrževanja in podpora uporabnikom.

 

 

napredni nivo

Vzdrževalec programske opreme

Nacionalno poklicno kvalifikacijo vzdrževalec/ vzdrževalka programske opreme pridobi, kdor je uspešno ocenjen iz navedenih kompetenc vsebinskih sklopov strokovnega dela izobraževalnega programa.

OZNAKA

VSEBINSKI SKLOPI IN POKLICNE KOMPETENCE

NIVO OSVAJANJA KOMPETENCE

SISTEMSKA IN APLIKATIVNA PROGRAMSKA OPREMA

 

SAP1

Uporaba standardne pisarniške programske opreme.

osnovni nivo

 

 

SAP2

Beleženje sistemskih in uporabniških sporočil in organizacija servisiranja sistemske in aplikativne programske opreme.

osnovni nivo

 

 

SAP3

Priprava samodejnega arhiviranja in datotek za zunanje uporabnike.

 

rutinski nivo

 

SAP4

Zaganjanje sistema, nameščanje standardne in sistemske programske opreme in varno zaključevanje dela na računalniškem sistemu.

 

rutinski nivo

 

SAP5

Nameščanje, testiranje in posodabljanje sistemske programske opreme in operacijskega sistema.

 

 

napredni nivo

SAP6

Administriranje operacijskega sistema.

 

 

napredni nivo

SAP7

Skrb za varnost delovne postaje in uporabniških podatkov.

 

 

napredni nivo

OMREŽJA IN OMREŽNE STORITVE

 

OOS1

Poznavanje delovanja omrežij in omrežnih storitev.

osnovni nivo

 

 

OOS2

Spremljanje delovanja in odpravljanje lažjih napak v omrežju.

 

rutinski nivo

 

OOS3

Postavljanje in vzdrževanje enostavnih računalniških omrežij.

 

 

napredni nivo

TEHNIŠKO KOMUNICIRANJE

 

TK1

Vodenje dokumentacije o strojni in programski opremi.

osnovni nivo

 

 

TK2

Vzdrževanje računalniške opreme.

 

rutinski nivo

 

TK3

Organizacija vzdrževanja in podpora uporabnikom.

 

 

napredni nivo

BAZE PODATKOV

 

BP1

Vnašanje podatkov v informacijski sistem.

osnovni nivo

 

 

BP2

Arhiviranje baz podatkov.

 

rutinski nivo

 

BP3

Obdelava podatkov.

 

rutinski nivo

 

BP4

Nameščanje SUPB in kreiranje baz podatkov.

 

 

napredni nivo

BP5

Varovanje baz podatkov.

 

 

napredni nivo

BP6

Oblikovanje obrazcev in poročil.

 

 

napredni nivo