SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: TEHNIK MEHATRONIKE

PREDMETNI IZPITNI KATALOG ZA POKLICNO MATURO

MEHATRONIKA

Predmetni izpitni katalog je določil Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje na 90. seji 31.3.2006

VSEBINA

1. Nazivdrugega predmeta

2. Izpitni cilji

3. Znanja

4. Izpeljava izpita

5. Ocenjevanje

6. Primeri izpitnih vprašanj in primeri ocenjevanja

7. Viri

1. Naziv drugega predmeta

MEHATRONIKA

2. Izpitni cilji

Na izpitu poklicne mature kandidat pokaže:

3. Znanja

Vsebine

Kandidat:

Učna in delovna sredstva

KR Digitalna tehnika

 • razloži zakone boolove algebre
 • predstavi problem s pomočjo pravil digitalne logike,
 • izdela funkcijski načrt za enostavno koračno krmilje

učbenik, prospekti

KR Mikrokontroler in PLC krmilnik

 • loči med pojmi: mikroračunalnik, mikroprocesor, mikrokontroler,
 • opiše zgradbo mikrokontrolerja,
 • opiše različne načine programiranja PLC,
 • napiše algoritem za rešitev podanega problema,
 • s pomočjo algoritma napiše preprost program v izbranem jeziku,
 • uporabi enega od standardnih jezikov za programiranje PLC,
 • izvaja manjša programiranja PLC-krmilnikov,

učbenik, priročniki, prospekti, vzorci, svetovni splet

KR Uporaba in preverjanje elementov senzorike

 • razloži delovanje merilnikov ne-električnih veličin (temperature, sile, pretoka, hitrosti, pozicije …),
 • nariše shemo za priključitev in uporabo različnih senzorjev in povezave s PLC-ji,
 • opiše delovanje naprav avtomatske identifikacije objektov,

 

KR Pnevmatična krmilja

 • predstavi osnovne pojme o projektiranju pnevmatičnih vezij,
 • uporabi simbole za opis pnevmatičnih krmilij,
 • razloži označevanje elementov in priključkov,
 • realizira osnovne logične funkcije s pnevmatičnimi komponentami,
 • uporabi elemente za krmiljenje hitrega giba in ustavljanje/omejevanje hitrosti cilindra,
 • izdela osnovni projekt pnevmatičnega vezja,

 

KR Hidravlična krmilja

 • predstavi fizikalne osnove hidrostatike in hidrodinamike,
 • opiše simboliko v hidravličnih krmiljih,
 • opiše zgradbo hidravličnega krmilnega sistema,
 • opiše principe omejevanje tlaka in razbremenitve črpalke,
 • razloži vlogo krmiljenega protipovratnega ventila v vezju,
 • opiše lastnosti vzporedne in zaporedne vezave cilindrov,
 • opiše osnovna EH vezja za krmiljenje cilindrov,

 

KR Zaprtozančne regulacije (Zaprtozančna krmilja ali samo regulacije)

 • razloži osnovne veličine, ki jih uporabljamo pri opisovanju regulacij,

 

ME Poznavanje zgradbe in delovanja elementov električnega kroga, elektronskih elementov ter elektronskih sklopov

 • izračuna napetost, tok, upornost, moč,
 • določi prereze vodnikov in varovalk za njihovo varovanje,
 • razloži diskretne elektronske komponente (tranzistor kot stikalo),
 • razloži osnovne preklopne elemente (rele, kontaktor …),
 • nariše shemo električnega vezja, jo komentira in povzame njene glavne značilnosti,

 

ME Poznavanje zgradbe in delovanja pnevmatičnih ter hidravličnih elementov oziroma sistemov

 • opiše proces, zgradbo in delovanje sestavin za pridobivanje in pripravo stisnjenega zraka,
 • opiše zgradbo in delovanje hidravličnega agregata,
 • opiše vlogo hidravličnega akumulatorja v krmilnem sistemu,
 • opiše zgradbo in delovanje signalnih, krmilnih in delovnih pnevmatičnih oziroma hidravličnih sestavin,
 • dimenzionira ustrezno pnevmatično ali hidravlično sestavino,
 • opiše zgradbo in delovanje avtomatiziranih pnevmatičnih, hidravličnih strojev in naprav,

 

ME Poznavanje zgradbe in delovanja mehanskih elementov oziroma sklopov

 • izbere in utemelji izbiro elementov za zvezo (kovica, zatič, vijak, vskočnik, sornik, moznik, zveza s silo) in vzmeti,
 • izračuna dimenzije osi in gredi,
 • opiše razliko med drsnim in kotalnim ležajem,
 • opiše razliko med grednimi vezmi in sklopkami,
 • opiše razliko med gonili (jermensko, verižno in zobniško gonilo),
 • prepozna princip delovanja preprostih mehanizmov,

 

ME Poznavanje zgradbe in delovanja električnih strojev oziroma naprav

 • razlikuje med različnimi vrstami elektromotorjev,
 • poveže pojme: sila, moment, delo, energija, izkoristek,
 • določi osnovne parametre transformatorja,
 • izbere ustrezen elektromotor in elemente za zaščito elektromotornih pogonov,

 

ME Gradnja mehatronskih sistemov ter planiranje montaže in demontaže mehatronskih sistemov

 • opiše zgradbo strojev in naprav ter funkcije njihovih delov,
 • opiše principe modulne gradnje sistemov,
 • opiše funkcijo in delovanje zaščitnih naprav,

 

ME Diagnosticiranje napak in popravila mehatronskih sistemov

 • analizira tok signalov in funkcije posameznih mehatronskih sestavin s pomočjo blokovnih shem,

 

PR Poznavanje informacijskih sistemov v tehnoloških procesih

 • razloži prednosti in slabosti uporabe informacijskih tehnologij,
 • razloži prednosti in slabosti uporabe vizualizacije, avtomatizacije in SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition),

 

PR Avtomatizirani tehnološki procesi

 • razloži pomen vloge in zgradbe stroja in naprav v avtomatiziranih tehnoloških linijah,
 • opiše vrste razmestitev (lay out), prednosti in slabosti določene razmestitve, uravnoteženje montažne linije, problem razmestitve oddelkov,
 • pripravi osnovne programe za CNC obdelovalne stroje,

 

PR Vzdrževanje tehnoloških sistemov

 • opiše funkcijo vzdrževanja kot podproces proizvodnega procesa,
 • opiše glavne naloge v zvezi z vzdrževanjem, čiščenjem, osnovnim vzdrževanjem, izpolnjevanjem dnevnikov,
 • razloži pomen preventivne menjave rezervnega dela in strokovnega pristopa pri izbiri originalnih ali nadomestnih ekvivalentov,
 • razloži koncepte vzdrževanja – kurativno, preventivno, vzdrževanje po stanju (na osnovi meritev parametrov stroja in delovnega okolja se napovedujejo možne okvare in preventivni posegi),

 

IS Povezovanje informacijskega sistema s tehnološkim procesom

 • razlikuje med serijskim in paralelnim prenosom podatkov,
 • razlikuje med različnimi prenosnimi mediji.

 

Opomba: s kurzivnim tekstom so zapisane vsebine, priporočene za ustni del izpita

4. Izpeljava izpita

Zgradba izpita:

Razmerje pisnega in ustnega dela je 60 : 40.

Pisni del izpita

Priporočilo

Vsebinsko pisni izpit obsega naloge iz temeljnih vsebin strokovno-teoretičnega predmeta. Izpitne naloge so objektivnega tipa, strukturirane, računske, grafične ali problemske ipd. Področje, raven in obseg znanja, ki se preverja, ni le faktografsko, temveč upošteva tudi zahtevnejše taksonomske stopnje (znanje, razumevanje, uporaba, analiza, sinteza, vrednotenje). S pisnim delom kandidat dokaže, da z opisom, utemeljitvami, izračuni in grafičnim prikazom obvlada temeljna strokovna znanja.

Pisni izpit je sestavljen iz dveh pol, od katerih je za vsako namenjenih 60 minut. Prva pola vsebuje pet nalog, druga pa tri.

Pisni izpit traja 120 minut.

Ustni del izpita

Vprašanja na izpitnem listku

Vprašanja so jasna, nedvoumna, kompleksna in ustrezno razčlenjena. Vprašanja zajemajo znanja iz razumevanja in uporabe (55 %) ter iz analize, sinteze in vrednotenja (45 %), tako da so v vsakem vprašanju zajete vse taksonomske stopnje in so tako enakovredna.

5. Ocenjevanje

Merila

Shema zgradbe in vrednotenje pisnega dela izpita

izpitni poli

štev. nalog

tipi nalog

vrednotenje posameznih nalog
(v točkah)

dovoljeni pripomočki

čas reševanja
(v minutah)

število točk

1. izpitna pola

5

računske naloge

6

kalkulator,
seznam enačb

60

30

2. izpitna pola

3

računske naloge

10

kalkulator,
seznam enačb

60

30

SKUPAJ

120

60

Predlog pretvorbe točk v oceno

Številčna ocena

Skupno število točk

odlično (5)

88 - 100

prav dobro (4)

76 - 87

dobro (3)

63 - 75

zadostno (2)

50 - 62

nezadostno (1)

0 - 49

6. Primeri izpitnih vprašanj in primeri ocenjevanja

Pisni del izpita

Prva izpitna pola

1. Električno polje

 
 
 
 
 
 

 

 1. Pojasni postopek vgradnje ali zamenjave mrežne kartice v računalniku.
 2. Naštej medije za arhiviranje podatkov in opiši njihove lastnosti.
 3. Razloži razlike med pasivno in aktivno omrežno opremo.
 4. Pojasni, na kakšen način bi dobil osnovne podatke o računalniku (operacijski sistem še ni naložen).
 5. Pojasni, zakaj je potrebno protivirusne programe posodabljati.
 6. Pojasni, zakaj je potrebno sistemske in uporabniške programe posodabljati.
 7. Pojasni, na kakšne načine lahko računalnik povežemo v internet.
 8. Pojasni prednosti licenčne programske opreme pred nelicenčno programsko opremo.
 9. Zakaj predstavlja neuporaben računalnik obremenitev za okolje?
 10. Kaj je potrebno storiti pred odpiranjem ohišja računalnika ali periferne naprave? Zakaj?
 11. Kakšne so primerne okoljske razmere za namestitev računalniških sistemov?
 12. Kako postavimo računalnik v skladu z ergonomskimi zahtevami?
 13. Kakšna je razlika pri nastavitvi tiskalnika med ročnim in samodejnim podajanjem papirja?
 14. Zakaj podatke arhiviramo in kateri nosilci informacij so najprimernejši za arhiviranje?
 15. Kdaj je potrebno izvajati tekoče vzdrževanje računalniške strojne opreme?
 16. Na kaj moramo biti pozorni, kadar zamenjujemo računalniško strojno opremo?
 17. Kako vzdržujemo dokumentacijo o vzdrževanju računalniške opreme?
 18. Kako spremljamo delovanje računalniških komponent in perifernih naprav?
 19. Kako uporabljamo programe za diagnosticiranje napak strojne opreme?
 20. Kaj je potrebno zagotoviti, preden pričnemo z odpravo lažje napake računalniške strojne opreme?
 21. Kako pridobimo podatke o določeni računalniški komponenti?
 22. Kako odpravimo nekatere možne napake, ki se lahko pojavijo med delovanjem?
 23. Kaj pomeni beseda BIOS in kaj le-ta vsebuje?
 24. Kakšen je postopek za preverjanje delovanja strojne opreme?
 25. Kako skrbimo za brezhibno delovanje tiskalnikov?
 26. Kako izbrati komponente glede na zahtevano konfiguracijo računalnika?
 27. Kdaj predlagati zamenjavo neustrezne/zastarele komponente?
 28. Kaj potrebujemo, da sestavimo celoten delujoč računalniški sistem?
 29. Kaj je tehnološko navodilo za delo?
 30. Razloži pomen delovnega mesta in vključitve v delovno okolje.
 31. Kako pripravimo vhodne in izhodne dokumente ob predaji računalniške opreme v zunanje servisiranje?
 32. Čemu so namenjena tehnična navodila?
 33. Zakaj vodimo arhiv vzdrževanja in garancijskih dob za opremo?
 34. Zakaj vodimo evidenco o računalniškem materialu?
 35. Kaj so sistemska sporočila računalniškega sistema?
 36. Razloži osnovne elemente tehniške risbe.
 37. Kako bi izdelali predlogo za naročilo računalniškega materiala?
 38. Kako bi izdelal kalkulacijo za naročilo računalniškega materiala?
 39. Katero programsko opremo bi uporabil za izdelavo dokumentacije?
 40. Kako napišemo naročilnico?
 41. Kako pripravimo operativni plan vzdrževanja?
 42. Kako vrednotimo stroške energije in materiala?
 43. Kaj pomeni svetovanje uporabnikom in izvajanje oskrbovanja računalnikov na daljavo?
 44. Kateri so različni tipi projektnega dela?
 45. Kako napišemo strokovno poročilo?
 46. Kaj je informacijsko komunikacijsko tehnologija?

Primer izpitnega listka:

 1. Čemu so namenjena tehnična navodila?
 2. - Navodila za uporabnika,

  10 T

  - navodila za vzdrževalca sistema.

  10 T

 3. Kako postavimo računalnik v skladu z ergonomskimi zahtevami?
 4. - Upoštevanje ergonomskih zahtev,

  10 T

  - vpliv ergonomije na kakovost dela.

  10 T

 5. Kako pridobimo podatke o določeni računalniški komponenti?
 6. - Minimalni potrebni podatki o računalniški komponenti.

  20 T

 7. Na kaj moramo biti pozorni, kadar zamenjujemo računalniško strojno opremo?
 8. - Skladnost komponent,

  7 T

  - posodobitev sistema, 7 T

  - programski gonilniki.

  7 T

 9. Pojasni, na kakšne načine lahko računalnik povežemo v internet.
 10. - Klicni dostop,

  5 T

  - širokopasovni dostop, 8 T

  - dostop preko obstoječega lokalnega omrežja.

  7 T

Skupno število točk: 100.

7. Viri

Dovoljeni pripomočki

Pri ustnem izpitu naj ima kandidat možnost odgovarjati ob ustreznih učnih in delovnih sredstvih.

Literatura za pripravo na izpit

Za kandidate so priporočena literatura in drugi viri objavljeni v vsakoletnem Katalogu učbenikov za poklicne in strokovne šole za posamezno šolsko leto, ki ga izdaja Center RS za poklicno izobraževanje oziroma Zavod RS za šolstvo.