A. SPLOŠNI DEL

1. IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

1.1 Ime izobraževalnega programa: HORTIKULTURNI TEHNIK
1.2 Naziv strokovne izobrazbe: hortikulturni tehnik/ hortikulturna tehnica

2. CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja izobraževalni program dijakom in dijakinjam (v nadaljevanju: dijaki):

3. TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

4. VPISNI POGOJI

V program se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil program srednjega poklicnega izobraževanja in si pridobil enega od naziv:  vrtnar, cvetličar.

 5. OBVEZNI NAČINI OCENJEVANJA ZNANJA

Splošnoizobraževalni predmeti in strokovni moduli

Obvezni načini ocenjevanja znanja

Slovenščina

pisno in ustno

Matematika

pisno in ustno

Tuji jezik

pisno in ustno

Športna vzgoja

praktične naloge

Kemija

ustno

Fizika

ustno

Biologija

ustno

Zgodovina

ustno

Sociologija

ustno

Psihologija

ustno

Geografija

ustno

Umetnost

ustno

Informatika

seminarska naloga

Podjetništvo in trženje

ustno, pisno, vaje, seminarska naloga, projektno delo, izdelek ali storitev ali delovna poročila

Trajnostni razvoj

Pridelava okrasnih rastlin

Osnove krajinarstva

Logistika v vrtnarstvu

Osnove hortikulturnega oblikovanja

Specialno varstvo rastlin

Trženje in promocija slovenskih proizvodov in storitev

Osnove vrtnarske tehnologije

Oblikovanje in urejanje okolja z rastlinami

Oblikovanje poslovnih in bivalnih prostorov s cvetjem

Oblikovanje in urejanje naravne , kulturne in urbane krajine

Tehnologija v hortikulturi

6. POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA

6.1 Pogoji za napredovanje

V višji letnik lahko napredujejo dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh splošnoizobraževalnih predmetov in strokovnih modulov letnika izvedbenega kurikuluma šole, opravili vse interesne dejavnosti in obveznosti praktičnega usposabljanja z delom oziroma napredujejo po sklepu programskega učiteljskega zbora.

6.2 Pogoji za dokončanje

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami:

Poleg tega mora opraviti:

Poklicna matura obsega:
Obvezni del:

Izbirni del:

7. NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE

Izobraževalni program omogoča pridobitev naslednjih nacionalnih poklicnih kvalifikacij:

7.1 Vodja vrtnarskega podjetja

Nacionalno poklicno kvalifikacijo Vodja vrtnarskega podjetja pridobi, kdor je pozitivno ocenjen iz navedenih strokovnih modulov:

Oznaka

Strokovni moduli

Vsebinski sklopi

Število kreditnih točk

M7

Osnove hortikulturnega oblikovanja

vsi sklopi

5

M8

Trženje in promocija slovenskih proizvodov in storitev

vsi sklopi

5

M4

Osnove krajinarstva

vsi sklopi

7

M9

Osnove vrtnarske tehnologije

vsi sklopi

7

M6

Specialno varstvo rastlin

vsi sklopi

5

M5

Logistika v vrtnarstvu

vsi sklopi

5

7.2 Oblikovalec / Oblikovalka poslovnih in bivalnih prostorov s cvetjem

Nacionalno poklicno kvalifikacijo Oblikovalec/ Oblikovalka poslovnih in bivalnih prostorov s cvetjem pridobi, kdor je pozitivno ocenjen iz navedenih strokovnih modulov:

Oznaka

Strokovni moduli

Vsebinski sklopi

Število kreditnih točk

M7

Osnove hortikulturnega oblikovanja

vsi sklopi

5

M11

Oblikovanje poslovnih in bivalnih prostorov s cvetjem

vsi sklopi

15

M8

Trženje in promocija slovenskih proizvodov in storitev

vsi sklopi

5

M5

Logistika v vrtnarstvu

vsi sklopi

5

7.3 Oblikovalec in urejevalec /oblikovala in urejevalka okolja z rastlinami

Nacionalno poklicno kvalifikacijo Oblikovalec in urejevalec/ Oblikovala in urejevalka okolja z rastlinami pridobi,kdor je pozitivno ocenjen iz navedenih strokovnih modulov:

Oznaka

Strokovni moduli

Strokovni vsebinski sklopi

Število kreditnih točk

M7

Osnove hortikulturnega oblikovanje

vsi sklopi

5

M10

Oblikovanje in urejanje okolja z rastlinami

vsi sklopi

15

M6

Specialno varstvo rastlin

vsi sklopi

5

M8

Trženje in promocija slovenskih proizvodov in storitev

vsi sklopi

5

M5

Logistika v vrtnarstvu

vsi sklopi

5