A. SPLOŠNI DEL

1. IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

1.1. Ime izobraževalnega programa: KMETIJSKO-PODJETNIŠKI TEHNIK
1.2. Naziv strokovne izobrazbe: kmetijsko-podjetniški tehnik / kmetijsko-podjetniška tehnica

2. CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Poleg splošnih ciljev izobraževalni program omogoča dijakom in dijakinjam (v nadaljevanju:dijaki), da: 

3. TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

3.1. Izobraževanje traja dve leti.
3.2. Izobraževalni program je ovrednoten s 120 kreditnimi točkami (KT).

4. VPISNI POGOJI

V program se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil  program srednjega poklicnega izobraževanja in si pridobil enega od  nazivov:  vrtnar, cvetličar, kmetijski mehanik, kmetovalec, kmetovalka-gospodinja, gozdar, gospodar na podeželju.

5. OBVEZNI NAČINI OCENJEVANJA ZNANJA

Splošnoizobraževalni predmeti in strokovni moduli

Obvezni načini ocenjevanja znanja

Slovenščina

pisno in ustno

Matematika

pisno in ustno

Tuji jezik

pisno in ustno

Športna vzgoja

praktične naloge

Kemija

ustno

Fizika

ustno

Biologija

ustno

Zgodovina

ustno

Psihologija

ustno

Sociologija

ustno

Geografija

ustno

Umetnost

ustno

Informatika

seminarska naloga

Podjetništvo in trženje

seminarska naloga, projektna naloga,
izdelek oz. storitev z zagovorom, ustno, pisno, vaje ali delovna poročila

Varstvo rastlin

Trajnostni razvoj

Vodenje del na kmetijskem gospodarstvu

Prodaja in svetovanje v kmetijstvu

Upravljanje kmetijske mehanizacije

Turizem na podeželju

Pridelovanje gob in zelišč

Ekološko kmetovanje

Kletarstvo

Osnove gozdarstva

Pridobivanje bioplina

Vzdrževanje in urejanje naravne krajine

Biološke čistilne naprave in kompostarne

Pridelava zelenjadnic

6. POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA

6.1. Pogoji za napredovanje

V višji letnik lahko napredujejo dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh splošnoizobraževalnih predmetov in strokovnih modulov letnika izvedbenega kurikula šole, opravili vse interesne dejavnosti in obveznosti praktičnega usposabljanja z delom oziroma napredujejo po sklepu programskega učiteljskega zbora.

6.2. Pogoji za dokončanje

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami:

Poleg tega mora opraviti:

Poklicna matura obsega:
Obvezni del:

Izbirni del:

7. NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE

Program omogoča pridobitev naslednjih nacionalnih poklicnih kvalifikacij:

7.1 Vodja kmetijskega gospodarstva

Nacionalno poklicno kvalifikacijo Vodja kmetijskega gospodarstva pridobi, kdor je že pridobil  nacionalno poklicno kvalifikacijo Poljedelec/ Poljedelka, Živinorejec/ Živinorejka, Sadjar/ Sadjarka ali Vinogradnik / Vinogradnica in je pozitivno ocenjen iz navedenih strokovnih modulov:

Oznaka

Strokovni moduli

Vsebinski sklopi

Število kreditnih točk

M4

Vodenje del na kmetijskem gospodarstvu

vsi sklopi

8

7.2 Svetovalec/ Svetovalka pri prodaji v kmetijstvu

Nacionalno poklicno kvalifikacijo Svetovalec/ Svetovalka v kmetijstvu pridobi, kdor je že pridobil nacionalno poklicno kvalifikacijo Poljedelec/ Poljedelka, Živinorejec/ Živinorejka, Sadjar/ Sadjarka ali Vinogradnik/ Vinogradnica in je pozitivno ocenjen iz navedenih strokovnih modulov:

Oznaka

Strokovni moduli

Vsebinski sklopi

Število kreditnih točk

M5

Prodaja in svetovanje v kmetijstvu

vsi sklopi

5

7.3 Ekološki kmetovalec / Ekološka kmetovalka

Nacionalno poklicno kvalifikacijo Ekološki kmetovalec/ Ekološka kmetovalka pridobi, pozitivno ocenjen iz navedenih strokovnih modulov:

Oznaka

Strokovni moduli

Vsebinski sklopi

Število kreditnih točk

M12

Ekološko kmetovanje

vsi sklopi

5

7.4 Kletar/ Kletarka

Nacionalno poklicno kvalifikacijo Kletar/ Kletarka pridobi, kdor je pozitivno ocenjen iz navedenih strokovnih modulov:

Oznaka

Strokovni moduli

Vsebinski sklopi

Število kreditnih točk

M13

Kletarstvo

vsi sklopi

5

7.5 Zelenjadar/ Zelenjadarica

Nacionalno poklicno kvalifikacijo Zelenjadar/ Zelenjadarica pridobi, kdor je pozitivno ocenjen iz navedenih strokovnih modulov:

Oznaka

Strokovni moduli

Vsebinski sklopi

Število kreditnih točk

M8

Pridelava zelenjadnic

vsi sklopi

10