B. POSEBNI DEL

1. PREDMETNIK: MEDIJSKI TEHNIK/SSI/GLU,GJM/2008

Oznaka

Programske enote

Obvezno /izbirno

Skupno število ur

Število kreditnih točk

A – Splošnoizobraževalni predmeti

P1

Slovenščina

obvezno

653

24

P2

Matematika

obvezno

584

20

P3

Tuji jezik

obvezno

584

20

P4

Umetnost

obvezno

68

3

P5

Zgodovina

obvezno

105

4

P6

Geografija

obvezno

68

3

P7

Sociologija

izbirno

68

3

P8

Psihologija

izbirno

68

3

P9

Fizika

obvezno

140

5

P10

Kemija

obvezno

140

5

P11

Športna vzgoja

obvezno

482

14

Skupaj A

 

2960

101

B – Strokovni moduli

M1

Grafično oblikovanje

obvezno

243

11

M2

Grafični in medijski procesi

obvezno

140

5

M3

Kakovost in trženje

obvezno

102

5

M4

Informacijsko komunikacijska tehnologija

obvezno

70

4

M5

Tipografija in reprodukcija

obvezno

684

27

M6

Medijsko oblikovanje

obvezno

377

16

M7

Izražanje s sliko in zvokom

obvezno

210

9

M8

Grafični reprodukcijski sistemi

izbirno

136

5

M9

Animacija v ravnini in prostoru

izbirno

136

5

M10

Snemanje in montaža

izbirno

136

5

M11

Multimedijska produkcija

izbirno

136

5

Skupaj B

 

2098

87

Od tega:
C – Praktično izobraževanje v šoli

 

Praktični pouk

 

924

30

Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu

 

Praktično usposabljanje z delom

 

152

6

D – Interesne dejavnosti

 

Interesne dejavnosti

 

352

14

E – Odprti kurikulum

 

Odprti kurikulum

 

517

28

 

Skupaj pouka (A+B+E)

 

5575

216

Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č)

 

1076

36

Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E)

 

5927

230

Skupaj (A+B+Č+D+E)

 

6079

236

Poklicna matura (izdelek oz. storitev in zagovor)

 

 

4

Skupaj kreditnih točk

 

 

240

 

Število tednov izobraževanja v šoli

 

172

 

Število tednov praktičnega izobraževanja pri delodajalcu

 

4

 

Število tednov interesnih dejavnosti

 

11

 

Skupno število tednov izobraževanja

 

187

 

Pojasnila k predmetniku:
Izbirni splošnoizobraževalni predmeti: šola oz. dijak lahko izbere sociologijo ali psihologijo.

Izbirni strokovni moduli: šola ali dijak lahko izbere:
a) strokovni modul M8 »Grafični reprodukcijski sistemi« in strokovni modul M9 »Animacija v ravnini in prostoru« ali
b) strokovni modul M10 »Snemanje in montaža« in strokovni modul M11 »Multimedijska produkcija«.

2. DEJAVNOSTI ZA DOSEGANJE OPTIMALNEGA RAZVOJA

Dejavnosti
Gluhota in naglušnost močno ovirata dijaka v procesu učenja, ker je ena ključnih senzornih poti prekinjena ali ovirana. Zato gluhi in naglušni dijaki potrebujejo dejavnosti, ki v smislu rehabilitacije zmanjšujejo ovire same, razvijejo  nove veščine in spretnosti komuniciranja preko kompenzacije ter pomagajo dijaku pri razvoju učinkovite organizacije in načinov učenja.
Dijaki z govorno-jezikovnimi motnjami imajo različne ovire pri sporazumevanju. Zaradi ovir in težav v sporočanju oziroma razumevanju morajo razviti kompenzacijske mehanizme ter se naučiti uporabljati različne pripomočke in razviti  prilagojene načine učenja.
Dejavnosti za doseganje optimalnega razvoja so predpogoj za učinkovito učenje.

Navodila za izvajanje:
Dejavnosti za doseganje optimalnega razvoja se izvajajo tako, da se upoštevajo individualne značilnosti posameznega  dijaka, njegovi potenciali ter druge psihične in fizične značilnosti. Izvajajo se pol ure na teden izven učnih ur v času pred ali po pouku oziroma v času, ko ni pouka.

Dejavnosti za optimalni razvoj vsebujejo aktivnosti za premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma motenj ter pomoč pri učenju. Izvajajo jih usposobljeni specializirani učitelji.

3. IZVEDBA IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Izobraževalni program se izvaja v šoli in pri delodajalcih.
Praktično usposabljanje z delom se izvaja pri delodajalcih ali v medpodjetniških izobraževalnih centrih.

4. ZNANJE IZVAJALCEV

Oznaka

Splošnoizobraževalni predmeti in strokovni moduli

Izvajalec

Znanje

P1

Slovenščina

učitelj

visokošolska izobrazba iz slovenščine

P2

Matematika

učitelj

visokošolska izobrazba iz matematike

P3

Tuji jezik

učitelj

visokošolska izobrazba iz ustreznega tujega jezika

P4

Umetnost

učitelj

visokošolska izobrazba iz  glasbe, likovne umetnosti ali umetnostne zgodovine

P5

Zgodovina

učitelj

visokošolska izobrazba iz zgodovine

P6

Geografija

učitelj

visokošolska izobrazba iz geografije

P7

Sociologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz sociologije

P8

Psihologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz psihologije

P9

Fizika

učitelj

visokošolska izobrazba iz fizike 

laborant

srednješolska izobrazba s 315 urami fizike ali drugih predmetov s fizikalnega predmetnega področja

P10

Kemija

učitelj

visokošolska izobrazba iz kemije

laborant

srednješolska izobrazba s 315 urami kemije ali drugih predmetov s kemijskega predmetnega področja

 

P11

Športna vzgoja

učitelj

visokošolska izobrazba iz športne vzgoje

M1

Grafično oblikovanje

učitelj

visokošolska izobrazba iz likovne umetnosti,likovne pedagogike, grafičnega oblikovanja ali industrijskega oblikovanja

M2

Grafični in medijski procesi

učitelj

visokošolska izobrazba iz grafične tehnike

M3

Kakovost in trženje

učitelj vsebinskega sklopa Kakovost grafičnih in medijskih procesov

visokošolska izobrazba iz grafične tehnike

učitelj vsebinskega sklopa Trženje grafičnih in medijskih izdelkov

visokošolska izobrazba iz grafične tehnike,ekonomije ali organizacije dela

M4

Informacijsko komunikacijska tehnologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz računalništva in informatike, grafične tehnike ali katerekoli smeri s končanim študijskim programom izpopolnjevanja iz računalništva in informatike v obsegu najmanj 375 ur

M5

Tipografija in reprodukcija

učitelj

visokošolska izobrazba iz grafične tehnike

učitelj praktičnega pouka

srednja strokovna izobrazba iz grafike ali medijev z delovnimi izkušnjami iz grafične priprave ali višješolska izobrazba iz grafične tehnike z delovnimi izkušnjami s področja grafične priprave ali visokošolska izobrazba iz grafične tehnike z delovnimi izkušnjami iz grafične priprave

M6

Medijsko oblikovanje

učitelj

visokošolska izobrazba iz računalništva, elektrotehnike, grafične tehnike, oblikovanja vizualnih komunikacij, industrijskega oblikovanja, multimedijev, likovne umetnosti ali likovne pedagogike

M7

Izražanje s sliko in zvokom

učitelj

visokošolska izobrazba s področja režije,   oblikovanja vizualnih komunikacij, grafične tehnike, medijske produkcije, multimedijev, industrijskega oblikovanja, likovne umetnosti ali likovne pedagogike

učitelj praktičnega pouka

višješolska izobrazba s področja multimedijev z delovnimi izkušnjami ali višješolska izobrazba iz grafične tehnike z delovnimi izkušnjami ali visokošolska izobrazba s področja režije ali visokošolska izobrazba s področja oblikovanja vizualnih komunikacij z delovnimi izkušnjami ali visokošolska izobrazba s področja grafične tehnike z delovnimi izkušnjami ali visokošolska izobrazba s področja medijske produkcije z delovnimi izkušnjami ali visokošolska izobrazba s področja multimedijev z delovnimi izkušnjami ali visokošolska izobrazba s področja industrijskega oblikovanja z delovnimi izkušnjami ali visokošolska izobrazba s področja likovne umetnosti z delovnimi izkušnjami ali visokošolska izobrazba s področja likovne pedagogike z delovnimi izkušnjami

M8

Grafični reprodukcijski sistemi

učitelj

visokošolska izobrazba iz grafične tehnike

učitelj praktičnega pouka

srednja strokovna izobrazba iz grafike ali medijev z delovnimi izkušnjami iz grafične priprave ali višješolska izobrazba iz grafične tehnike z delovnimi izkušnjami iz grafične priprave ali visokošolska izobrazba iz grafične tehnike z delovnimi izkušnjami iz grafične priprave

M9

Animacija v ravnini in prostoru

učitelj

visokošolska izobrazba iz računalništva, elektrotehnike, grafične tehnike, oblikovanja vizualnih komunikacij, multimedijev ali industrijskega oblikovanja

M10

Snemanje in montaža

učitelj

visokošolska izobrazba s področja režije,   oblikovanja vizualnih komunikacij, grafične tehnike, medijske produkcije, multimedijev, likovne umetnosti ali likovne pedagogike

učitelj praktičnega pouka

višješolska izobrazba s področja multimedijev z delovnimi izkušnjami ali višješolska izobrazba iz grafične tehnike z delovnimi izkušnjami ali srednja strokovna izobrazba iz medijev  z delovnimi izkušnjami ali visokošolska izobrazba s področja režije ali visokošolska izobrazba s področja oblikovanja vizualnih komunikacij z delovnimi izkušnjami ali visokošolska izobrazba s področja grafične tehnike z delovnimi izkušnjami ali visokošolska izobrazba s področja medijske produkcije z delovnimi izkušnjami ali visokošolska izobrazba s področja multimedijev z delovnimi izkušnjami ali visokošolska izobrazba s področja likovne umetnosti z delovnimi izkušnjami ali visokošolska izobrazba s področja likovne pedagogike z delovnimi izkušnjami

M11

Multimedijska produkcija

učitelj

visokošolska izobrazba s področja oblikovanja vizualnih komunikacij, grafične tehnike, računalništva, elektrotehnike, medijske produkcije, multimedijev, industrijskega oblikovanja ali visokošolska izobrazba katerekoli smeri s končanim študijskim programom izpopolnjevanja iz računalništva in informatike v obsegu najmanj 375 ur

Poleg navedene izobrazbe morajo učitelji imeti defektološko dokvalifikacijo in znanje slovenskega znakovnega jezika.