POKLICNI TEČAJ

Izobraževalni program: FARMACEVTSKI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 1.seji SS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 28. 3 1996

1. IME PREDMETA

DELOVNA PRAKSA

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

 

78

78

skupaj

 

78

78

*  T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI PREDMETA

Dijaki:

 • z aktivnim vključevanjem v neposredni proizvodni in delovni proces doživljajo delo,

 • neposredno spoznavajo proizvodne in delovne procese, organizacijo dela in vlogo udeležencev v tem procesu,

 • spoznavajo in uporabljajo pravila varstva pri delu in osebna zaščitna sredstva,

 • razvijajo vztrajnost, natančnost in smisel za kreativno uporabo znanja,

 • razvijajo delovne navade in se usposabljajo za spremljanje in uvajanje novosti ter razvijajo potrebo po iskanju novih oblik dela,

 • glede na usmeritev opravljajo predpisana opravila, s katerimi v šoli pridobljeno teorijo povezujejo s prakso.


 • 4. OPERATIVNI CILJI PREDMETA

  Vsebine in informativni cilji

  Formativni cilji Socializacijski cilji Posebnosti v izvedbi

  uvajalni seminar

  Dijaki

  Dijaki

   

 • predstavitev lekarniške dejavnosti kot sestavnega dela zdravstvenega varstva

 • organiziranost lekarn in lekarniških zavodov

 • farmacevtska deontologija

 • se seznanijo z organizacijo zdravstvenega varstva v rs in vlogo lekarne;

 • spoznajo strokovna dela lekarn na področju preskrbe z zdravili;

 • spoznajo strokovno in ekonomsko organiziranost lekarn in lekarniških zavodov;

 • seznanijo se z zgodovino deontologije, razumejo vlogo farmacije v družbi;

 • usvojijo dolžnosti farmacevtskega delavca, razumejo pomen odgovornosti pri delu;

 • razložijo odnos do bolnika, uporabijo kodeks etike zdravstvenega delavca s poudarkom na področju dela v lekarni;

 • Razvijajo čut za odgovornost posameznika in skupine pri doseganju in ohranjanju kvalitete.

  Razvijajo čut za natančno izpolnjevanje predpisanih postopkov pri doseganju in ohranjanju kvalitete.

  Pridobivajo čut za samoizobraževanje in stalno strokovno spopolnjevanje.

   

 • zakonski predpisi, ki urejajo strokovno delo v lekarni

 • komunikacije z bolniki kot sestavni del zdravljenja z zdravili

 • osnovna pravila magistralne recepture

 • seznanijo se z zakon o zdravstvenem varstvu in zakonom o zdravilih;

 • spoznajo pravilnik o načinu predpisovanja in izdajanja zdravil;

 • pridobijo sposobnost komunikacije (ustne, pisne);

 • razumejo pomen pravilnega pristopa k izdelavi magistralnega zdravila, razumejo pomen kakovosti vhodnih surovin;

 • Pridobivajo si sposobnosti za timsko delo in komuniciranje.

   

 • predstavitev podjetja

 • proizvodnja zdravil

 • izvajanje delovne prakse

 • spoznajo dejavnost podjetja;

 • razumejo značilnosti farmacevtske proizvodnje;

 • razlikujejo med surovinami, polizdelki, izdelki, naštejejo oblike zdravil;

 • seznanijo se z organizacijo delovne prakse;

 • spoznajo delovni čas, delovno disciplino;

 • Razvijajo čut za odgovornost posameznika in skupine pri doseganju in ohranjanju kvalitete.

   

 • energetski viri, stroji in naprave v farmacevtski industriji

 • razlikujejo vrste energije (voda, vodna para, plini, stisnjen zrak);

 •    

 • varstvo pri delu in varstvo okolja

 • seznanijo se z internim pravilnikom o varstvu pri delu in varovanju okolja;

 • razumejo pomen varstva pri delu in varstva okolja,

 • razumejo svoje pravice in obveznosti,

 • ravnajo previdno pri delu z nevarnimi snovmi (kemikalije, zdravilne učinkovine, strupi);

 • Znajo uporabljati in ceniti osebna zaščitna sredstva,

  Razvijajo skrb za varovanje okolja.

   

 • razvojno raziskovalna dejavnost

 • prepoznajo sistem uvajanja novih zdravil;

 • Razvijajo inovativen in senzibilen odnos do tehnoloških novosti na svojem področju dela.

  Razvijajo sposobnost za raziskovalen pristop k reševanju zahtevnejših problemov.

   

 • kontrolno-analizna dejavnost

 • razlikujejo kontrolo surovin, embalaže, polizdelkov in gotovih izdelkov;

 • uporabijo različne kontrolne in analizne metode;

 • seznanijo se z delom operativne kontrole;

 • Pridobivajo čut za samoizobraževanje in stalno strokovno spopolnjevanje.

  Pridobivajo si sposobnost za timsko delo in komuniciranje.

   

  l - delovna praksa v lekarni

   

   

   

 • prostori, oprema in kadri v lekarni

 • vloga galenskega laboratorija v lekarni

 • vloga kontrolnoanaliznega laboratorija v lekarni

 • shranjevanje zdravil

 • sterilizacija

 • tekoče oblike zdravil

 • poltrdne oblike zdravil

 • trdne oblike zdravil

 • izdelava magistralnih zdravil

 • sodelovanje pri izdaji zdravil brez recepta

 • sodelovanje pri izdaji zdravil na recept

 • seznanijo se s prostori v lekarni;

 • izdelajo galenske preparate;

 • upoštevajo pravila dobre proizvodne prakse;

 • opravijo vzorčenje in identifikacijo;

 • ločijo shranjevanje vhodnih surovin, drog, pomožnih zdravil in zdravil;

 • pripravijo posode in pribor za izdelavo oftalmikov (čiščenje in sterilizacija);

 • pripravijo zdravilne raztopine;

 • izdelajo mazila in kreme;

 • opravijo tehtanje, drobljenje, sejanje in mešanje posipov;

 • izdelajo magistralna zdravila blagega učinka;

 • sodelujejo pri izdelavi ostalih magistralnih zdravil;

 • usvojijo strokovnost in zakonitost recepta;

 • razvrstijo zdravila po farmakoloških skupinah;

 • So pozorni do uporabe osebnih zaščitnih sredstev.

  Razvijajo skrb za varovanje okolja.

  Razvijajo čut za varno delo ob upoštevanju predpisov.

  Razvijajo odnos do dela v posebnih pogojih.

  Pridobivajo si sposobnosti za timsko delo in komuniciranje.

   

  p - delovna praksa v podjetju

   

   

   

 • ogled farmacevtske proizvodnje s predstavitvijo celotnega proizvodnega procesa (skladiščna dejavnost, proizvodni obrati, operativna kontrola)

 • proizvodno delo

 • spoznajo skladiščno dejavnost, vključno s pripravo surovin in embalaže po serijah;

 • sodelujejo pri proizvodnji in pakiranju zdravil različnih galenskih oblik;

 • spoznajo stroje in naprave za proizvodnjo: injekcij in sterilnih raztopin mazil, krem in svečk, sirupov, suspenzij, raztopin, trdnih zdravilnih oblik (tablet, lakiranih tablet, dražejev, kapsul, šumečih tablet, praškov), parenteralnih antibiotikov v obliki suhih injekcij in antibiotikov za lokalno uporabo v posebnih pogojih;

 • sodelujejo pri posameznih fazah proizvodnih procesov v farmacevtski in sorodnih industrijah;

 • Razvijajo čut za natančno izpolnjevanje predpisanih postopkov pri doseganju in ohranjanju kvalitete.

  Razvijajo sposobnost za raziskovalen pristop k reševanju zahtevnejših problemov.

   

  Oznaka L - pomeni lekarniško dejavnost in P - proizvodne organizacije.


  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  Znanje se preverja in ocenjuje:

 • pisno (poročilo o delovni praksi).

  Dijaki o delovni praksi (DPR) napišejo poročilo. Po opravljeni DPR dijaki oddajo poročilo v pregled in podpis mentorju, ki v podjetju odgovarja za realizacijo DPR, v šoli pa organizatorju DPR. Mentor oceni DPR z opisno oceno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • sterilizacija

 • Mikrobiologija

 • mikroorganizmi;

 • zakonski predpisi, ki urejajo strokovno delo v lekarni

 • vloga kontrolno-analiznega laboratorija v lekarni

 • Kontrolne in analizne metode v farmaciji

 • dobra proizvodna praksa;

 • vzorčenje, kontrola farmacevtskih oblik, instrumentalne metode;

 • vloga galenskega laboratorija v lekarni, izdelava magistralnih zdravil

 • tekoče oblike zdravil

 • poltrdne oblike zdravil

 • trdne oblike zdravil

 • sterilizacija

 • Farmacevtska tehnologija

 • zdravila in razvoj oblikovanja zdravil;

 • tekoče oblike zdravil;

 • poltrdne oblike zdravil;

 • trdne oblike zdravil;

 • sterilne oblike zdravil;


 • 7. POSEBNOSTI ZA IZVEDBO PREDMETA

  V vzgojno-izobraževalni organizaciji se organizira uvajalni seminar za udeležence poklicnega tečaja. Traja 6 ur in je predviden pred odhodom dijakov na delovno prakso. Na njem informativno predstavimo obe dejavnosti, delo v lekarni in v proizvodni organizaciji.

  Za uresničevanje DPR zagotovijo podjetja razvid del in nalog za dijake ter v skladu z njim za dijake zagotovijo delovni prostor, delovna sredstva, predmete dela, sredstva varstva pri delu in sredstva osebne zaščite.

  Mentorji uporabljajo strokovno, tehnično-tehnološko in ostalo dokumentacijo.