POKLICNi TEČAJ

Izobraževalni program: FARMACEVTSKI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 1.seji SS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 28. 3 1996

1. IME PREDMETA

FARMACEVTSKA KEMIJA

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

131

34

165

skupaj

131

34

165

*  T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI PREDMETA

Dijaki:

 • spoznajo pomembnejše anorganske in organske zdravilne učinkovine,

 • se seznanijo s kemijskimi in fizikalnimi lastnostmi zdravilnih učinkovin,

 • seznanijo se s pregledom uporabnosti zdravilnih učinkovin, opisanih v enotni klasifikaciji zdravil in farmakopeji,

 • spoznavajo farmacevtsko nomenklaturo anorganskih in organskih zdravilnih učinkovin in farmacevtsko terminologijo,

 • doumejo povezanost proučevanja zdravil z vidika vseh strokovnih predmetov,

 • seznanijo se z različnimi načini klasifikacije zdravilnih učinkovin in pomožnih snovi,

 • združijo znanja farmacevtske kemije v celoto, ki omogoča razumevanje fizikalnih in kemijskih lastnosti učinkovin, da je primerna podlaga za osvajanje znanj iz farmacevtske tehnologije ter kontrolnih in analiznih metod.


 • 4. OPERATIVNI CILJI PREDMETA

  Vsebine in informativni cilji

  Formativni cilji

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

     

  Dijaki

  Dijaki

   

  Predstavitev predmeta in kratka zgodovina farmacevtske kemije

 • se seznanijo z novim predmetom in njegovo zgodovino;

 •    

  Zdravilne učinkovine

   

   

   

 • razdelitev

 • poimenovanje

 • latinsko poimenovanje

 • opredelijo pojem zdravilne učinkovine;

 • razdelijo učinkovine po kemizmu in izvoru;

 • razlikujejo kemijsko, INN, trivialno in zaščiteno ime;

 • poznajo farmacevtsko nomenklaturo za kisline, hidrokside, okside, soli in organske spojine;

 • Razvijajo čut za natančnost pri delu.

   

  Anorganske zdravilne učinkovine

   

   

   

 • prva skupina periodnega sistema

 • (spojine Li, Na, K)

 • druga skupina periodnega sistema

 • (spojine Mg, Ca, Ba)

 • tretja skupina periodnega sistema

 • (spojine B in Al)

 • četrta skupina periodnega sistema

 • (spojine C in Si)

 • peta skupina periodnega sistema

 • (spojine N, P, Bi)

 • šesta skupina periodnega sistema

 • (spojine O in S)

 • sedma skupina periodnega sistema

 • (spojine F, Cl, Br, J)

 • elementi prehoda

 • (spojine Mn, Fe, Cr, Cu, Ag, Au, Hg, Zn)

 • obnovijo splošne kemijske in fizikalne značilnosti elementov in spojin;

 • določijo produkte različnih kemijskih reakcij in jih kvantitativno ovrednotijo;

 • iz vsake skupine periodnega sistema poznajo farmacevtsko, pomembne elemente, njihove spojine in uporabo;

 • sklepajo o primernem načinu aplikacije, doziranju, vgrajevanju v farmacevtsko obliko;

 • poznajo vlogo ionov v organizmu ter toksičnost določenih elementov ali spojin;

 • poznajo naravne vire za pridobivanje in možne sintezne reakcije;

 • ločijo med kvalitativno in kvantitativno analizo;

 • razumejo pomen čistosti pripravkov;

 • opredelijo načine shranjevanja glede na strupenost, učinkovitost in stabilnost;

 • poiščejo primere inkompatibilnosti;

 • spoznajo vire za določene ione v okolju in prehrani;

 •    
   

 • ugotavljajo barvo plamena kationov I. in II. skupine periodnega sistema;

 • identificirajo kation v neznani raztopini s pomočjo plamenske reakcije;

 • Pridobivajo si samozavest in zanesljivost pri interpretaciji rezultatov dela.

  Pridobivajo si sposobnosti za timsko delo in komuniciranje.

  Vaja: plamenske reakcije.

   

 • analizirajo obe vodi glede na vsebnost kloridov, sulfatov in amoniaka;

 • ugotavljajo topnost različnih soli v vodi;

 • ugotavljajo vpliv temperature na topnost soli;

 • preizkušajo mešanje vode z različnimi topili;

 • Razvijajo čut za varno delo ob upoštevanju predpisov.

  Razvijajo čut za natančno izpolnjevanje predpisanih postopkov.

  Razvijajo sposobnost za raziskovalen pristop k reševanju zahtevnejših problemov.

  Razvijajo skrb za varovanje okolja.

  Vaja: analiza vodovodne in prečiščene vode.

   

 • pripravijo CaCO3;

 • izračunajo izkoristek preobarjanja;

 • poiščejo uporabo CaCO3 v farmakopeji;

 •  

  Vaja: priprava caco3 za farmacevtsko uporabo.

   

 • ugotovijo, ali se pri adsorpciji benzena na aktivno oglje toplota sprošča ali porablja;

 • ugotavljajo ustreznost adsorbentov farmakopejskim predpisom;

 • merijo pH;

 • ugotavljajo vpliv pufra na spremembo pH;

 • opazujejo barve indikatorjev v kislem, nevtralnem in alkalnem mediju;

 •  

  Vaja: adsorbenti, pufri in indikatorji.

   

 • izvedejo identifikacijo halogenidov;

 • preizkušajo topnost joda v različnih topilih;

 • ugotavljajo, kateri halogen je najboljši oksidant;

 •  

  Vaja: halogeni.

   

 • preizkušajo topnost bakra v hladnih in vročih kislinah;

 • opazujejo spremembe pri oksidacijah z različnimi oksidanti;

 • urijo se v prepoznavanju spojin;

 •  

  Vaja: spojine elementov prehoda v farmaciji.

  Organske zdravilne učinkovine

   

   

   

 • alifatski ogljikovodiki

 • alkoholi

 • etri

 • alkilhalidi

 • aldehidi in ketoni

 • alifatske karboksilne kisline

 • derivati karboksilnih kislin

 • amini, aminokisline, peptidi

 • organske žveplove spojine

 • uporabljajo IUPAC in farmacevtsko nomenklaturo;

 • prepoznajo funkcionalne skupine spojin;

 • sklepajo o reaktivnosti;

 • opredelijo splošne fizikalne kemijske in strukturne značilnosti posameznih skupin spojin;

 • spoznajo naravne vire za pridobivanje in možne sintezne reakcije ter določijo tip reakcije;

 • znajo izpeljati enačbe reakcij za različne derivate;

 • Razvijajo čut za varno delo in za varovanje svojega zdravja.

   

 • aliciklične spojine

 • aromatski ogljikovodiki

 • fenol in derivati

 • aromatske karboksilne kisline

 • aromatski amini

 • heterocikli

 • spoznajo najpomembnejše spojine iz posameznih skupin v farmaciji, njihovo uporabo, shranjevanje;

 • farmacevtske oblike, bistvene inkompatibilnosti in toksičnost;

 • razlikujejo strukturno specifične in nespecifične zdravilne učinkovine;

 • opredelijo terapogeno strukturo in farmakoformne skupine;

 • znajo poiskati posamezne primere zdravilnih učinkovin v Registru zdravil;

 •    
   

 • ugotavljajo razliko med maščobnim in mineralnim oljem;

 • ločijo med seboj talino in raztopino;

 • ugotavljajo nenasičenost;

 • Pridobivajo si samozavest in zanesljivost pri interpretaciji rezultatov dela.

  Pridobivajo si sposobnosti za timsko delo in komuniciranje.

  Vaja: ogljikovodiki.

   

 • organoleptično analizirajo alkohole;

 • izvedejo pomembnejše reakcije za dokaz reaktivnosti alkoholov;

 • Razvijajo čut za varno delo ob upoštevanju predpisov.

  Razvijajo čut za natančno izpolnjevanje predpisanih postopkov.

  Vaja: alkoholi.

   

 • z destilacijo pripravijo etilbromid, ga ločijo od vode in posušijo z brezvodnim CaCl2;

 • Razvijajo sposobnost za raziskovalen pristop k reševanju zahtevnejših problemov.

  Vaja: alkilhalidi  (priprava etilbromida).

   

 • s pomočjo Tollensove, Fehlingove in jodoformske reakcije ločijo aldehide in ketone;

 • pripravijo hidrazon;

 • Razvijajo skrb za varovanje okolja.

  Vaja: aldehidi in ketoni.

   

 • organoleptično analizirajo kisline;

 • izvedejo reakcije za dokaz reaktivnosti kislin;

 •  

  Vaja: alifatske karboksilne kisline.

   

 • sintetizirajo ester in izračunajo izkoristek sinteze;

 •  

  Vaja: derivati karboksilnih kislin (sinteza etilacetata).

   

 • v digestoriju pripravijo nitrobenzen, ga ekstrahirajo, izmerijo volumen in izračunajo izkoristek sinteze;

 •  

  Vaja: aromatski ogljikovodiki (priprava nitrobenzena).

   

 • očistijo ester in izračunajo izkoristek po destilaciji;

 •  

  Vaja: čiščenje estra z ekstrakcijo in destilacijo.

   

 • s pomočjo destilacije, ekstrakcije, sušenja in filtracije izolirajo iz pomarančnih lupin limonen;

 •  

  Vaja: ekstrakcija limonena iz pomarančnih lupin.

  Zdravje, zdravilo, osnove farmacevtske etike

   

   

   

 • razdelitev seminarskih nalog

 • opredelijo pojem zdravja po definiciji SZO in zdravila po veljavnem Zakonu o zdravilih;

 • spoznajo osnove etike zdravstvenih in farmacevtskih delavcev;

 • dobijo navodila za pripravo seminarske naloge;

 • Razvijajo čut za odgovornost do svojega dela.

   

  Enotna klasifikacija zdravil (EKZ)

   

   

   

 • predstavitev strokovne literature in iskanje podatkov o zdravilnih učinkovinah po literaturi

 • spoznajo pomen razvrščanja zdravilnih učinkovin;

 • spoznajo oznake na zdravilih;

 • ločijo šifro, kontrolno številko, serijsko številko, spoznajo osnovno informacijo o zdravilih na zaščitni embalaži;

 • spoznajo domačo in tujo strokovno literaturo;

 • urijo se v uporabi strokovne literature;

 • natančno spoznajo Register zdravil in farmakopejo;

 •    

  Zdravila, ki delujejo na imunološke mehanizme

   

   

   

 • serumi

 • vakcine

 • diagnostiki za humano uporabo

 • Ig humanega izvora

 • imunosupresivi

 • imunostimulansi

 • spoznajo podskupine po EKZ in najpomembnejše predstavnike zdravilnih učinkovin, njihovo uporabo in stranske učinke;

 • ločijo med aktivno in pasivno imunizacijo;

 •    

  Zdravila, ki delujejo na infektivne in parazitarne bolezni

   

   

   

 • penicilini

 • cefalosporini

 • tetraciklini

 • kloramfenikol

 • aminoglikozidi

 • makrolidi

 • antifungiki

 • antivirotiki

 • kinoloni

 • antituberkulotiki

 • sulfonamidi

 • antiprotozoiki

 • antihelmintiki

 • ločijo posamezne skupine glede na strukturo, jakost delovanja, učinkovitost proti mikrobom;

 • spoznajo smotrnost uporabe protimikrobnih sredstev in njihovih kombinacij;

 • opredelijo možne načine aplikacije;

 • opredelijo pojme: indikacija, kontraindikacija, stranski učinek, inkompatibilnost, superinfekcija, spekter delovanja;

 • spoznajo strukturne formule najpomemnejših učinkovin;

 • razložijo kemijsko zgradbo, spoznajo občutljiva mesta določene strukture;

 • seznanijo se s primeri inkompatibilnosti učinkovin, skupine učinkovin dopolnjujejo z drogami, ponovijo LADME sistem;

 • Razvijajo čut za natančnost pri svojem delu.

  Pridobivajo čut za samoizobraževanje in stalno strokovno spopolnjevanje.

   

  Zdravila za zdravljenje neoplazem

 • opredelijo vplive iz okolja in načina življenja na nekatere oblike raka;

 • spoznajo Evropski kodeks za boj proti raku;

 • spoznajo glavne podskupine zdravil s splošnimi stranskimi učinki;

 • spoznajo različne načine zdravljenja;

 • Razvijajo čut za varovanje svojega zdravja.

  Spremljajo novosti na svojem področju.

   

  Zdravila, ki delujejo na endokrine bolezni

   

   

   

 • ščitnica

 • trebušna slinavka

 • hipofiza

 • nadledvična žleza

 • spolne žleze

 • spoznajo hormone žlez po delovanju in kemizmu;

 • spoznajo motnje v delovanju žlez in njihovo zdravljenje;

 • spoznajo uporabo hormonov v terapiji;

 • seznanijo se s hormonsko kontracepcijo;

 •    

  Zdravila, ki delujejo na bolezni metabolizma in prehrane

   

   

   

 • vitamini

 • minerali

 • nutritivi

 • encimi

 • H1-antihistaminiki

 • razlikujejo hidrosolubilne in liposolubilne vitamine;

 • povežejo znanje iz farmakognozije o pomenu in uporabi vitaminov;

 • ponovijo uporabo anorganskih ionov;

 • spoznajo indikacije za nutritive, encime in H1-antihistaminike;

 •    

  Zdravila, ki delujejo na bolezni krvi in krvotvornih organov

   

   

   

 • antianemiki

 • antikoagulansi

 • fibrinolitiki

 • hemostiptiki

 • seznanijo se z najpogostejšimi motnjami pri strjevanju krvi in z zdravljenjem teh motenj;

 • ponovijo uporabo pripravkov z železom;

 •    

  Psihofarmiki

   

   

   

 • nevroleptiki

 • anksiolitiki

 • antidepresivi

 • psihostimulansi in nootropiki

 • sedativi in hipnotiki

 • antialkoholiki

 • seznanijo se z mehanizmom delovanja zdravilnih učinkovin in njihovo uporabo v terapiji duševnih bolezni;

 • spoznajo stranske učinke pri terapiji;

 • opredelijo pojma trigonik in toksikomanogeno sredstvo;

 • seznanijo se z načinom izdajanja teh zdravil;

 • Razvijajo svoj odnos do ljudi;

   

  Zdravila proti boleznim živčnega sistema in čutil

   

   

   

 • splošni anestetiki

 • lokalni anestetiki

 • antikonvulzivi in antiepileptiki

 • antiparkinsoniki

 • analgetiki antipiretiki

 • narkotični analgetiki

 • holinergiki

 • miorelaksanti, oftalmiki in otologiki

 • spoznajo načine delovanja posameznih skupin zdravil in formule najpogostejših zdravilnih učinkovin;

 • sintetizirajo paracetamol in acetilsalicilno kislino;

 • ugotavljajo povezavo med strukturo in delovanjem;

 • ugotavljajo smotrnost uporabe kombinacij zdravilnih učinkovin;

 • spoznajo stadije splošne anestezije in vrste lokalne anestezije;

 • spoznajo značilnosti Parkinsonove bolezni in epilepsije;

 •    
   

 • pri sintezi zasledujejo reakcijo s pomočjo tenkoplastne kromatografije;

 • izračunajo izkoristek sinteze;

 • Pridobivajo si samozavest in zanesljivost pri interpretaciji rezultatov dela.

  Pridobivajo si sposobnosti za timsko delo in komuniciranje.

  Vaja: sinteza acetilsalicilne kisline.

   

 • surov produkt očistijo primesi;

 • izračunajo izkoristek prekristalizacije;

 • Razvijajo čut za varno delo ob upoštevanju predpisov.

  Razvijajo čut za natančno izpolnjevanje predpisanih postopkov.

  Vaja: prekristalizacija acetilsalicilne kisline.

   

 • izvedejo N-aciliranje;

 • spoznajo, kako preprečiti O-aciliranje;

 • izračunajo izkoristek sinteze in čiščenja;

 • Razvijajo sposobnost za raziskovalen pristop k reševanju zahtevnejših problemov.

  Razvijajo skrb za varovanje okolja.

  Vaja: sinteza in čiščenje paracetamola.

  Zdravila proti boleznim srca in ožilja

   

   

   

 • kardiotoniki

 • antiaritmiki

 • antianginiki

 • antihipertenzivi

 • hipolipemiki

 • antihemoroidalije in venotoniki

 • opredelijo podskupine zdravil po načinu delovanja;

 • seznanijo se z osnovno strukturo najpogostejših zdravilnih učinkovin;

 • spremljajo sodobne akcije za zmanjševanje obolenj srca in ožilja;

 • spoznajo mehanizme kratkoročne in dolgoročne regulacije krvnega tlaka;

 • doumejo pomen zdrave prehrane in zdravega načina življenja;

 • Pridobivajo čut za samoizobraževanje in stalno strokovno spopolnjevanje.

   

  Zdravila proti boleznim dihal

   

   

   

 • Rinolitiki

 • Ekspektoransi

 • Antiastmatiki

 • antitusiki

 • povežejo znanje iz farmakognozije o učinkovinah te skupine in ga dopolnijo z ustreznimi učinkovinami;

 • spoznajo astmo, načine zdravljenja, skupine zdravilnih učinkovin in stranske učinke;

 •    

  Zdravila proti boleznim prebavil

   

   

   

 • odontologiki, digestivi in stomahiki

 • antacidi in antiulkusna sredstva

 • spazmolitiki in antiemetiki

 • laksansi

 • antidiaroiki in hepatoprotektivi

 • znajo svetovati ustrezno prehrano za blažitev težav;

 • spoznajo droge in sintezne zdravilne učinkovine, ki se izdajajo brez recepta;

 • spoznajo indikacije, stranske učinke in inkompatibilnosti zdravilnih učinkovin;

 • Pridobivajo si samozavest pri svetovanju ob vročanju zdravil.

  Razvijajo senzibilen odnos do ljudi.

   

  Zdravila proti boleznim genitourinarnega sistema

   

   

   

 • Uroantiseptiki

 • lokalni kontraceptivi in vaginalni antiseptiki

 • med že poznanimi protimikrobnimi sredstvi izbirajo primerne za genitourinarni trakt;

 • spoznajo sestavo lokalnih kontraceptivov in znajo svetovati pravilno uporabo;

 •    

  Zdravila proti boleznim kože

   

   

   

 • dermoantimikrobna sredstva

 • antimikotiki, antiparazitiki in ostala sredstva

 • spoznajo splošne značilnosti posameznih skupin zdravil;

 • analizirajo vzroke za širjenje mikrobov in parazitov;

 • Pridobivajo si samozavest pri svetovanju ob vročanju zdravil.

  Razvijajo čut za odgovornost za svoje delo.

   

  Zdravila proti boleznim mišično-kostnega in vezivnega sistema

   

   

   

 • nesteroidna antiinflamatorna sredstva

 • lokalni antirevmatiki in ostala sredstva

 • razlikujejo kozmetične pripravke od zdravil za kožne bolezni;

 • spoznajo zdravilne učinkovine in droge, ki se izdajajo brez recepta;

 •    

  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  Znanje se preverja in ocenjuje:

 • 4 (štiri) delne pisne izpite in 1 delni pisni izpit iz vaj.

  Dijaki med šolskim letom izdelajo seminarsko nalogo ter opravijo 19 vaj.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • zdravila, ki delujejo na endokrine bolezni

 • zdravila, ki delujejo na bolezni krvotvornih organov, zdravila proti boleznim srca in obtočil

 • zdravila proti boleznim prebavil

 • zdravila proti boleznim dihal

 • spolni hormoni

 • Somatologija

 • endokrini sistem;

 • obtočila;

 • prebavila;

 • dihala;

 • reprodukcijski sistem;

 • zdravila, ki delujejo na infektivne in parazitarne bolezni

 • antivirotiki

 • anthelmintiki, antiprotozoiki

 • antifungiki

 • Mikrobiologija

 • bakteriologija;

 • virologija;

 • parazitologija;

 • fungi;

 • zdravila, ki delujejo na imunološke mehanizme

 • zdravila, ki delujejo na endokrine bolezni

 • Zdravstvena vzgoja

 • AIDS;

 • Kontracepcija;

 • zdravilne učinkovine

 • Latinski jezik

 • besedne vrste, sklon, spol, število.I.-a deklinacija;

 • zdravila, ki delujejo na imunološke mehanizme

 • anorganske zdravilne učinkovine

 • enotna klasifikacija zdravil

 • Kontrolne in analizne metode v farmaciji

 • biološke metode;

 • kontrola farmacevtskih oblik, instrumentalne metode;

 • dobra proizvodna praksa;

 • vitamini, alkaloidi, ekspektoransi, laksansi, stomahiki, antidiaroiki, nutritivi, aminokisline in peptidi, kardiotoniki

 • Farmakognozija

 • kemizem naravnih spojin;

 • anorganske zdravilne učinkovine

 • organske zdravilne učinkovine

 • Farmacevtska tehnologija

 • tekoče oblike zdravil;

 • poltrdne oblike zdravil;